Phụ lục

LỊCH PHỤNG VỤ GP. 2023

 • In trang này
 • Lượt xem: 15,405
 • Ngày đăng: 14/11/2023 07:53:13

 GIÁO PHẬN LONG XUYÊN­­

LỊCH PHỤNG VỤ NĂM A

 

 

04

17

Tr

CHÚA NHẬT

Lễ Chúa Ba Ngôi - Lễ trọng

Xh 34,4b-6.8-9 / 2Cr 13,11-13 / Ga 3,16-18

Thánh Vịnh Riêng

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Vì sao Kinh Tin Kính được khởi đầu bằng lời tuyên xưng “Tôi tin kính Đức Chúa Trời”?

T. Vì đây là xác quyết quan trọng nhất, là nguồn gốc của mọi chân lý khác về con người, về vũ trụ và về toàn bộ đời sống đức tin của chúng ta. (GLHT,33)

CHIA SẺ

Bản tuyên xưng đức tin của chúng ta bắt đầu bằng Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là “khởi nguyên và cùng tận” (Is 44,6), là khởi đầu và cùng đích của hết mọi loài. Bản tuyên xưng đức tin của chúng ta bắt đầu bằng việc tạo dựng là khởi đầu và là nền tảng của mọi công trình của Thiên Chúa. (GLHTCG,198)

Toàn bộ bản Tuyên xưng đức tin đều nói về Thiên Chúa, và nếu có nói về con người và về trần gian, thì cũng nói trong tương quan với Thiên Chúa. Tất cả các điều trong bản Tuyên xưng đức tin đều lệ thuộc vào điều thứ nhất này, cũng như các giới răn của Thiên Chúa đều nhằm giải thích giới răn thứ nhất. Những điều khác giúp chúng ta hiểu biết Thiên Chúa hơn, theo mức độ Ngài đã từng bước tự mạc khải cho con người. “Vì vậy, một cách đúng đắn, các tín hữu trước tiên tuyên xưng họ tin vào Thiên Chúa”. (Catechismus Romanus, 1,2,6)

Chính Chúa Giêsu đã tóm tắt các bổn phận của con người đối với Thiên Chúa bằng giới răn này: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi”. (Mt 22,37)

 

05

18

Đ

Thứ Hai tuần IX Thường Niên

Thánh Bonifaciô, Giám mục, Tử đạo

Lễ nhớ - Tb 1,1a.2;2,1-9/ Mc 12,1-12

Thánh Vịnh Tuần I

06

19

X

Thứ Ba

Tb 2,10-23 / Mc 12,13-17

Thánh Norbertô, Giám mục (Tr)

07

20

X

Thứ Tư

Tb 3,1-11.24-25 (hoặc Tb 3,1-11.16)

Mc 12,18-27

08

21

X

Thứ Năm

Tb 6,10-11a;7,1.9-17;8,4-10 / Mc 12,28b-34

09

22

X

Thứ Sáu

Tb 11,5-17 / Mc 12,35-37

Thánh Ephrem, Phó Tế, Tiến sĩ Hội Thánh (Tr)

10

23

X

Thứ Bảy

Tb 12,1.5-15.20 / Mc 12,38-44

11

24

Tr

CHÚA NHẬT

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Lễ trọng - Lễ cầu cho giáo dân

Đnl 8,2-3.14b-16a / 1Cr 10,16-17 / Ga 6,51-59

Không cử lễ Thánh Barnaba, Tông đồ (Đ)

Thánh Vịnh Riêng

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Vì sao chúng ta tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất?

T. Vì trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã tỏ cho chúng ta biết Ngài là Thiên Chúa duy nhất và hằng hữu.

H. Thiên Chúa duy nhất nghĩa là gì?

T. Nghĩa là chỉ có một Thiên Chúa và ngoài Ngài ra, không có Chúa nào khác, nên chúng ta phải thờ phượng một mình Ngài mà thôi (x.Mt4,10). (GLHT,33)

CHIA SẺ

Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã mạc khải cho dân Israel biết rằng Ngài là Thiên Chúa Duy Nhất khi Ngài nói: “Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất” (Đnl 6,4), “Ta là Thiên Chúa, chẳng còn Chúa nào khác”. (Is 45,22)

Qua các Tiên tri, Thiên Chúa kêu gọi Israel và các dân tộc trở lại với Ngài, là Đấng Duy Nhất: “Nào muôn dân khắp cõi địa cầu, hãy hướng về Ta, thì các ngươi sẽ được cứu độ, vì Ta là Thiên Chúa, chẳng còn Chúa nào khác… Trước mặt ta, mọi người sẽ quì gối và mở miệng thề rằng: Chỉ mình Đức Chúa mới cứu độ và làm cho mạnh sức”. (Is 45,22-24)

Theo chứng cớ Thánh Kinh, chỉ có một Thiên Chúa, và theo luật lý luận (logic) chỉ có thể có một Thiên Chúa. Vì nếu như có hai Chúa thì một trong hai sẽ là giới hạn của nhau, cả hai đều có giới hạn, không ai là hoàn hảo. Do đó, không ai trong hai là Thiên Chúa. (Youcat,30) Ca dao Việt Nam cũng có câu: Một nhà hai chủ không hòa. Hai vua một nước ắt là không yên.

Chính Chúa Giêsu đã xác nhận điều này: Thiên Chúa là “Đức Chúa duy nhất” (Mc 12,29). Bởi vậy chúng ta chỉ thờ phượng một mình Người mà thôi. (x.Mt 4,10)

 

12

25

X

Thứ Hai tuần X Thường Niên

2Cr 1,1-7 / Mt 5,1-12

Thánh Vịnh Tuần II

13

26

Tr

Thứ Ba

Thánh Antôn Pađôva, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ

2Cr 1,18-22 / Mt 5,13-16

 

14

27

X

Thứ Tư

2Cr 3,4-11 / Mt 5,17-19

15

28

X

Thứ Năm

2Cr 3,15-4,1.3-6 / Mt 5:20-26

16

29

X/Tr

Thứ Sáu

2Cr 4,7-15 / Mt 5,27-32

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Lễ trọng (Tr)

Ngày thế giới cầu xin ơn thánh hóa các linh mục.

Được phép dời vào Chúa Nhật kế tiếp

Đnl 7,6-11 / 1Ga 4,7-16 / Mt 11,25-30

Thánh Vịnh Riêng

17

30

Tr

Thứ Bảy

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ - Lễ nhớ

2Cr 5,14-21 / Mt 5,33-37

18

01/05

X

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

Xh 19,2-6a / Rm 5,6-11 / Mt 9,36-10,8

Thánh Vịnh Tuần III

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Thiên Chúa hằng hữu nghĩa là gì?

T. Nghĩa là Thiên Chúa tự mình mà có, không do ai tạo thành, nơi Ngài không có khởi đầu và cũng chẳng có kết thúc. (GLHT,36)

 CHIA SẺ

Thiên Chúa siêu việt trên vũ trụ và lịch sử. Chính Ngài tạo dựng trời đất. “Chúng tiêu tan, Chúa còn hoài; chúng như áo cũ thảy rồi mòn hao…. Nhưng chính Ngài tiền hậu y nguyên; tháng năm Ngài vẫn triền miên” (Tv 102,27-28). Nơi Ngài, “không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng” (Gc 1,17). Ngài là Đấng Hiện Hữu” từ muôn thuở đến muôn đời, và như vậy, Ngài là Đấng luôn trung tín với chính mình và với các lời hứa của Ngài.

 

Trong khi mọi thụ tạo đều lãnh nhận từ Thiên Chúa tất cả những gì chúng là và có, chỉ Thiên Chúa mới tự mình hiện hữu một cách trọn vẹn và tuyệt hảo. Ngài là “Đấng hằng hữu” không có khởi đầu và cũng chẳng có kết thúc. Chính Chúa Giêsu đã mạc khải rằng Ngài mang Danh Thánh: “Ta hằng hữu”. (Ga 8,28)

 

19

02

X

Thứ Hai

2Cr 6,1-10 / Mt 5,38-42

Lễ thánh Rômualđô, Viện phụ (Tr)

20

03

X

Thứ Ba

2Cr 8,1-9 / Mt 5,43-48

21

04

Tr

Thứ Tư

Thánh Luy Gonzaga, Tu sĩ - Lễ nhớ

2Cr 9,6-11 / Mt 6,1-6.16-18

22

05

X

Thứ Năm

2Cr 11,1-11 / Mt 6,7-15

Thánh Paulinô, Giám mục Nôla (Tr) - Thánh Gioan Fischer, Giám mục, Tử đạo và thánh Tôma More, Tử đạo (Đ)

23

06

X/Tr

Thứ Sáu

2Cr 11,18.21b-30 / Mt 6,19-23

Chiều: Lễ Vọng Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Tr)

Gr 1,4-10 / 1Pr 1,8-12 / Lc 1,5-17

24

07

Tr

Thứ Bảy

Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Lễ trọng

Is 49,1-6 / Cv 13,22-26 / Lc 1,57-66.80

Thánh Vịnh Riêng

25

08

X

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

Gr 20,10-13 / Rm 5,12-15 / Mt 10,26-33

Thánh Vịnh Tuần IV

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Thiên Chúa còn tỏ cho chúng ta biết gì về Ngài nữa không?

T. Thiên Chúa còn tỏ cho chúng ta biết Ngài là Đấng Thánh, là chân lý và là Tình yêu. (GLHT,37)

CHIA SẺ

- Thiên Chúa là Đấng Thánh

Thấy bụi gai cháy bừng, ông Môisen cởi dép và che mặt trước tôn nhan Thiên Chúa chí Thánh. Trước vinh quang của Thiên Chúa ba lần thánh, tiên tri Isaia đã thốt lên: “Khốn thân tôi, tôi chết mất, vì tôi là một người môi miệng ô uế” (Is 6,5). Trước những dấu chỉ thần linh Chúa Giêsu thực hiện, ông Phêrô thốt lên: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi”. (Lc 5,8)

- Thiên Chúa là Chân lý

Căn nguyên lời Ngài là chân lý, mọi quyết định công minh của Ngài tồn tại muôn năm” (Tv 119,160). Thiên Chúa là chính chân lý, nên những lời của Ngài không thể sai lầm. Khởi đầu của tội lỗi và sự sa ngã của loài người là lời dối trá của Tên Cám Dỗ. Nó đưa con người đến chỗ nghi ngờ lời Thiên Chúa, nghi ngờ lòng nhân hậu và sự trung tín của Ngài. Bởi vậy, Thiên Chúa sai Con của Ngài “đến thế gian”, chính là để “làm chứng cho sự thật”. (Ga 18,37)

- Thiên Chúa là Tình yêu

Theo dòng lịch sử, Israel đã khám phá ra rằng vì tình yêu, mà Thiên Chúa không ngừng giải cứu họ và tha thứ cho sự bất trung, tội lỗi của họ. (Hs 2)

Tình yêu ấy còn mãnh liệt hơn tình yêu của một người mẹ dành cho con, của người chồng dành cho vợ: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài” (Ga 3,16); Không ai có tình yêu lớn hơn người đã chết cho bạn mình” (Ga 15,13). (GLHTCG, 218-219) Thánh Gioan còn đi xa hơn nữa khi làm chứng rằng: “Thiên Chúa là Tình yêu”. (1Ga 4,8.16)

 

26

09

X

Thứ Hai

St 12,1-9 / Mt 7,1-5

27

10

X

Thứ Ba

St 13,2.5-18 / Mt 7,6.12-14

Thánh Cyrillô Alexandria, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh (Tr)

28

11

Đ

Thứ Tư

Thánh Irênê, Giám mục, Tử đạo - Lễ nhớ

St 15,1-12.17-18 / Mt 7,15-20

Chiều: Lễ Vọng Thánh Phêrô

và Thánh Phaolô, Tông đồ (Đ)

Cv 3,1-10 / Gl 1,11-20 / Ga 21,15-19

29

12

Đ

Thứ Năm

Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ

Lễ trọng - Lễ cầu cho giáo dân

Cv 12,1-11 / 2Tm 4,6-8.17-18 / Mt 16,13-19

Thánh Vịnh Riêng

30

13

X

Thứ Sáu

St 17,1.9-10.15-22 / Mt 8,1-4

Các Thánh Tử Đạo Tiên Khởi Thành Rôma (Đ)

 

 

THÁNG 07/2023

Ý CẦU NGUYỆN

CẦU CHO VIỆC SỐNG BÍ TÍCH THÁNH THỂ

Chúng ta hãy cầu nguyện để những người Công giáo biết đặt việc cử hành Thánh Thể làm trung tâm của đời sống, nhờ đó được biến đổi một cách sâu thẳm trong các mối tương quan nhân loại và mở ra để gặp gỡ Thiên Chúa và anh chị em.

 

01/07

14/05

X

Thứ Bảy đầu tháng

St 18,1-15 / Mt 8,5-17

02

15

X

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

2V 4,8-11.14-16a / Rm 6,3-4.8-11

Mt 10,37-42

Thánh Vịnh Tuần I

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Chúng ta phải có những thái độ nào khi tin vào Thiên Chúa duy nhất?

T. Chúng ta phải có những thái độ này: Một là nhận biết sự vĩ đại quyền năng của Thiên Chúa; Hai là sống trong tâm tình cảm tạ; Ba là tin tưởng vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh; Bốn là nhận biết phẩm giá đích thực của mọi người; Năm là sử dụng các thụ tạo một cách đúng đắn. (GLHT,38)

CHIA SẺ

1. Làm sao ta hiểu thấu được một Thiên Chúa cao vời? Vì vậy, Thiên Chúa phải là Đấng “được phục vụ trước hết” (Thánh Jeanne d’Arc), và hãy nhận biết sự vĩ đại quyền năng của Ngài.

2. Nếu Thiên Chúa là Đấng duy nhất, thì những gì chúng ta là và chúng ta có đều bởi Ngài mà ra. Vậy hãy luôn sống trong tâm tình cảm tạ: “Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Ngài đã ban cho?” (Tv 116,12).

3. Tin tưởng vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, như lời kinh của Thánh Têrêxa Giêsu đã diễn tả một cách tuyệt vời: “Đừng để điều gì làm cho bạn xao xuyến;  Đừng để điều gì làm cho bạn lo sợ. Mọi sự đều qua đi. Chỉ có Chúa là không thay đổi! Kiên nhẫn sẽ được tất cả. Ai có Thiên Chúa, người ấy chẳng thiếu gì. Chỉ có Thiên Chúa là đã đủ”

4. Vì mọi người đều được dựng nên “theo hình ảnh và giống nhưThiên Chúa” (St 1,26), nên phải nhận biết phẩm giá đích thực của mọi người.

5. Biết sử dụng các thụ tạo cách đúng đắn để đến với Thiên Chúa, và xa tránh các thụ tạo nếu chúng ngăn cách ta xa khỏi Thiên Chúa. (x.Mt 5,29-30; 16,24; 19,23-24)

 

03

16

Đ

Thứ Hai

Thánh Tôma, Tông đồ - Lễ kính

Ep 2,19-22 / Ga 20,24-29

Thánh Vịnh Riêng

04

17

X

Thứ Ba

St 19,15-29 / Mt 8,23-27

Thánh Elizabeth nước Bồ Đào Nha (Tr)

05

18

X

Thứ Tư

St 21,5.8-20 / Mt 8,28-34

Thánh Antôn Maria Zacaria, Linh mục (Tr)

06

19

X

Thứ Năm đầu tháng

St 22,1-19 / Mt 9,1-8

Thánh Maria Gôretti, Đồng trinh, Tử đạo (Đ)

07

20

X

Thứ Sáu đầu tháng

St 23,1-4.19;24,1-8.62-67 / Mt 9,9-13

08

21

X

Thứ Bảy

St 27,1-5.15-29 / Mt 9,14-17

09

22

X

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

Dcr 9,9-10 / Rm 8,9.11-13 / Mt 11,25-30

Thánh Augustinô Zhao Rong, Linh mục và Các Bạn Tử đạo (Đ)

Thánh Vịnh Tuần II

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Mầu nhiệm trung tâm của đức tin và đời sống Kitô giáo là gì?

T. Mầu nhiệm trung tâm của đức tin và đời sống Kitô giáo là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. (GLHT,39)

 

CHIA SẺ

Các Kitô hữu được rửa tội “nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28,19).

Các Kitô hữu được rửa tội “nhân danh” Cha và Con và Thánh Thần, chứ không “nhân các danh” của các Ngài, bởi vì chỉ có một Thiên Chúa, Cha toàn năng, Con duy nhất của Ngài và Thánh Thần: Đó là Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh.

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của đức tin và đời sống Kitô hữu. Đây là nguồn mạch của các mầu nhiệm khác của đức tin và là ánh sáng chiếu soi các mầu nhiệm ấy. Đây là giáo lý căn bản nhất và chủ yếu nhất trong “phẩm trật các chân lý” đức tin. (GLHTCG, 234)

Đây là mầu nhiệm được ẩn giấu nơi Thiên Chúa. Nếu không được Thiên Chúa mạc khải thì không ai có thể biết được.

Chắc chắn Thiên Chúa đã để lại những dấu vết nào đó trong công trình tạo dựng và việc mạc khải trong Cựu Ước. Nhưng đời sống nội tại của Ba Ngôi vẫn là một mầu nhiệm mà lý trí thuần túy của con người không thể nào đạt đến trước khi Con Thiên Chúa nhập thể và Chúa Thánh Thần được sai đến.

 

10

23

X

Thứ Hai

St 28,10-22a / Mt 9,18-26

11

24

Tr

Thứ Ba

Thánh Bênêđictô, Viện phụ - Lễ nhớ

St 32,22-32 (hoặc St 32,23-33) / Mt 9,32-38

12

25

X

Thứ Tư

St 41,55-57;42,5-7a.17-24a / Mt 10,1-7

13

26

X

Thứ Năm

St 44,18-21.23b-29;45,1-5 / Mt 10,7-15

Thánh Henricô (Tr)

14

27

X

Thứ Sáu

St 46,1-7.28-30 / Mt 10,16-23

Thánh Camillô Lellis, Linh mục (Tr)

15

28

Tr

Thứ Bảy

Thánh Bônaventura, Giám mục,

Tiến sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ

St 49,29-32;50,15-24 / Mt 10,24-33

16

29

X

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

Is 55,10-11 / Rm 8,18-23 / Mt 13,1-9

(hoặc Mt 13,1-23)

Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr)

Thánh Vịnh Tuần III

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Hội Thánh tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi thế nào?

T. Hội Thánh tuyên xưng một Thiên Chúa mà Ngài có ba ngôi: ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần. (GLHT,40)

CHIA SẺ

Hội Thánh thường tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi khi khởi đầu các cử hành phụng vụ, Bí tích; các giờ cầu nguyện hoặc đọc kinh chung.

Đối với các Kitô hữu, việc tuyên xưng này có thể làm bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, trong bất cứ môi trường nào và hoàn cảnh nào.

Chuyện kể rằng ngày xưa tại một trường nội trú nọ bên Nhật Bản, trong số 150 học sinh, chỉ có một em là người Công giáo. Em này thường làm dấu Thánh giá trước mỗi bữa ăn. Các học sinh khác đã gặp thầy giáo để tố cáo em này có hành vi ma thuật.

Thầy giáo liền gọi em đến và hỏi lý do. Em hiên ngang trả lời: Em chỉ làm dấu Thánh giá để cám ơn Chúa đã ban cho em của ăn.

Nghe xong, thầy giáo gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Rồi ngước mắt lên nói với em: Thầy đây cũng là Kitô hữu. Bây giờ thì thầy biết là Kitô hữu phải làm gì rồi?

Thánh giá là dấu chỉ của người có đạo. Làm dấu Thánh giá chứng thực mình là người có đạo. Hiên ngang làm dấu Thánh giá như em học sinh này là chúng ta tuyên xưng đức tin và truyền bá đức tin.

 

17

30

X

Thứ Hai

Xh 1,8-14.22 / Mt 10,34-11,1

18

01/06

X

Thứ Ba

Xh 2,1-15a / Mt 11,20-24

19

02

X

Thứ Tư

Xh 3,1-6.9-12 / Mt 11,25-27

20

03

X

Thứ Năm

Xh 3,13-20 / Mt 11,28-30

Thánh Apôllinarê, Giám mục, Tử đạo (Đ)

21

04

X

Thứ Sáu

Xh 11,10-12,14 / Mt 12,1-8

Thánh Laurensô Brinđisi, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh (Tr)

22

05

Tr

Thứ Bảy

Thánh Maria Mađalêna - Lễ kính

Dc 3,1-4a (hoặc 2Cr 5,14-17)

Ga 20,1-2.11-18

Thánh Vịnh Riêng

23

06

X

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

Kn 12,13.16-19 / Rm 8,26-27 / Mt 13,24-30

(hoặc Mt 13,24-43)

Thánh Birgitta, Nữ tu (Tr)

Thánh Vịnh Tuần IV

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Nhờ đâu chúng ta biết được mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi?

T. Nhờ Chúa Giêsu mạc khải mà chúng ta biết được mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi (x.Mt 28,19). (GLHT,41)

 

H. Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta biết Chúa Cha là Đấng nào?

T. Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta biết Chúa Cha là Đấng dựng nên vũ trụ và con người, nhưng trên hết, Chúa Cha đã sinh ra Chúa Con từ thuở đời đời. (GLHT,42)

CHIA SẺ

Nhờ Chúa Giêsu mạc khải mà chúng ta biết được mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Người đã mạc khải Chúa Cha không những vì Ngài là Đấng Tạo Hóa, nhưng từ đời đời Ngài là Cha đối với Con duy nhất của Ngài như Ngài đã nói: “Không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mạc khải cho”. (Mt 11,27)

Vì vậy, các Tông đồ tuyên xưng Chúa Giêsu là “Ngôi Lời”, “lúc khởi đầu….vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa” (Ga 1,1), là “hình ảnh của Thiên Chúa vô hình” (Cl 1,15), và là “phản ảnh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa”. (Dt 1,3)

Sau các Ngài, trong Công đồng chung thứ nhất họp tại Nicêa năm 325, Hội Thánh đã tuyên xưng Chúa Con “đồng bản thể với Chúa Cha”, nghĩa là Người là một Thiên Chúa duy nhất cùng với Chúa Cha. Công đồng chung thứ hai họp tại Constantinôpôli năm 381 vẫn duy trì cách diễn tả này khi tuyên xưng: “Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha”.

 

24

07

X

Thứ Hai

Xh 14,5-18 / Mt 12,38-42

Chân phước Anrê Phú Yên - Bổn mạng các Giáo lý viên Việt Nam

Thánh Serbêliô Makhluf, Linh mục (Tr)

25

08

Đ

Thứ Ba

Thánh Giacôbê, Tông đồ - Lễ kính

2Cr 4,7-15 / Mt 20,20-28

Thánh Vịnh Riêng

26

09

Tr

Thứ Tư

Thánh Anna và Thánh Gioakim

Song Thân Đức Maria - Lễ nhớ

Xh 16,1-5.9-15 / Mt 13,1-9 (hoặc lễ về hai thánh Hc 44,1.10-15 / Mt 13,16-17)

27

10

X

Thứ Năm

Xh 19,1-2.9-11.16-20b / Mt 13,10-17

28

11

X

Thứ Sáu

Xh 20,1-17 / Mt 13,18-23

29

12

Tr

Thứ Bảy

Thánh Mácta, Maria và Ladarô - Lễ nhớ

Xh 24,3-8 / Mt 13,24-30 (hoặc Lc 10,38-42)

(hoặc lễ về ba thánh 1Ga 4,7-16 / Ga 11,19-27 (hoặc Lc 10,38-42))

30

13

X

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

1V 3,5.7-12 / Rm 8,28-30 / Mt 13,44-46

(hoặc Mt 13,44-52)

Thánh Phêrô Kim ngôn, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh (Tr)

Thánh Vịnh Tuần I

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta biết Chúa Thánh Thần là Đấng nào?

T. Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta biết Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Ngôi Ba, là tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con, và là Đấng hướng dẫn Hội Thánh đến chân lý vẹn toàn. (GLHT,43)

CHIA SẺ

Trong cuộc Vượt Qua, Chúa Giêsu loan báo sẽ sai đến một “Đấng Bầu Chữa khác” là Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ đến và ở trong các môn đệ để dạy bảo họ và dẫn họ tới “sự thật toàn vẹn” (Ga 16,13). Như vậy, Chúa Thánh Thần được mạc khải như một Ngôi Vị thần linh khác, trong tương quan với Chúa Giêsu và với Chúa Cha.

Công đồng Constantinôpôli năm 381 đã tuyên xưng: Chúng tôi tin kính “Chúa Thánh Thần là Chúa và là Đấng ban sự sống; Người bởi Chúa Cha mà ra”, “Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con”.

Còn truyền thống La tinh tuyên xưng rằng Chúa Thánh Thần “bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con” (Filioque) vì xác quyết sự hiệp thông đồng bản thể giữa Chúa Cha và Chúa Con. (GLHTCG, 248)

Chính vì việc phụng vụ La tinh đưa công thức Filioque vào trong Kinh Tin Kính Nicêa-Constantinôpôli, mà đã tạo nên sự bất đồng mãi cho đến nay với các Giáo Hội Chính Thống.

 

31

14

Tr/Đ

Thứ Hai

Thánh Ignatiô Loyôla, Linh mục - Lễ nhớ

Xh 32,15-24.30-34 / Mt 13,31-35

Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng và Thánh Phêrô Ðoàn Công Quý chịu xử trảm năm 1859 tại Châu Đốc (Đ)

2Mcb 7,1.20-23.27b-29 (hoặc Kn 3,1-9)

1Cr 1,17-25 / Lc 9,23-26

Có thể cử hành vào Chúa Nhật.

Bổn mạng:

- HĐMV Giáo xứ Giáo phận Long Xuyên

- Liên đoàn TNTT Giáo phận Long Xuyên

 

THÁNG 08/2023

Ý CẦU NGUYỆN

CẦU CHO NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI

 

Chúng ta hãy cầu nguyện để Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon giúp cho những người trẻ lên đường làm chứng cho Tin Mừng bằng chính cuộc sống của mình.

 

01/08

15/06

Tr

Thứ Ba

Thánh Anphongsô Maria Liguori,

Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ

Xh 33,7-11;34,5b-9.28 / Mt 13,36-43

02

16

X

Thứ Tư

Xh 34,29-35 / Mt 13,44-46

Thánh Êusêbiô Vercellêsi, Giám mục (Tr) -  Thánh Phêrô Julianô Eymard, Linh mục (Tr)

03

17

X

Thứ Năm đầu tháng

Xh 40,16-21.34-36 / Mt 13,47-53

04

18

Tr

Thứ Sáu đầu tháng

Thánh Gioan Maria Vianney, Linh mục

Lễ nhớ - Bổn mạng các linh mục

Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 / Mt 13,54-58

05

19

X

Thứ Bảy đầu tháng

Lv 25,1.8-17 / Mt 14,1-12

Lễ Cung hiến thánh đường Đức Bà Cả (Tr)

06

20

Tr

CHÚA NHẬT

Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung - Lễ kính

Đn 7,9-10.13-14 / 2Pr 1,16-19 / Mt 17,1-9

Thánh Vịnh Riêng

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Ba Ngôi hiệp nhất với nhau thế nào?

T. Ba Ngôi tuy riêng biệt, nhưng cùng một bản thể và một uy quyền như nhau, nên chỉ là một Thiên Chúa duy nhất mà thôi. (GLHT,44)

CHIA SẺ

Tam Vị Nhất Thể.  Chúng ta không tuyên xưng ba Thiên Chúa, nhưng một Thiên Chúa duy nhất có Ba Ngôi: “Ba Ngôi đồng bản thể”. Các Ngôi Vị Thiên Chúa không chia nhau một thần tính duy nhất, nhưng mỗi Ngôi Vị đều là Thiên Chúa trọn vẹn: “Chúa Cha là gì thì Chúa Con là thế ấy; Chúa Con là gì thì Chúa Thánh Thần là thế ấy, nghĩa là một Thiên Chúa duy nhất theo bản tính”. (GLHTCG,253) Nhưng các Ngôi Vị Thiên Chúa thật sự phân biệt với nhau: “Chúa Con không phải là Chúa Cha và Chúa Cha không phải là Chúa Con, và Chúa Thánh Thần không phải là Chúa Cha hoặc Chúa Con”. Thiên Chúa Nhất Thể Tam Vị.

“Vì sự duy nhất đó, Chúa Cha hoàn toàn ở trong Chúa Con, hoàn toàn ở trong Chúa Thánh Thần; Chúa Con hoàn toàn ở trong Chúa Cha, hoàn toàn ở trong Chúa Thánh Thần; Chúa Thánh Thần hoàn toàn ở trong Chúa Cha, hoàn toàn ở trong Chúa Con”. (CĐ Florentina, năm 1442)

Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã viết trong nghi thức tuyên xưng đức tin rằng: “Đức tin Công giáo là thế này, chúng ta thờ kính một Thiên Chúa trong Ba Ngôi, và Ba Ngôi trong Một Thiên Chúa, mà không lẫn lộn các Ngôi Vị, không phân chia bản thể. Thật vậy, Ngôi Cha là khác, Ngôi Con là khác và Ngôi Thánh Thần là khác; nhưng thần tính, sự vinh quang ngang nhau và uy quyền vĩnh cửu của Chúa Cha, của Chúa Con và của Chúa Thánh Thần là một”.

 

07

21

X

Thứ Hai tuần XVIII Thường Niên

Ds 11,4b-15 / Mt 14,13-21

Thánh Xystô II, Giáo hoàng và Các Bạn Tử đạo (Đ) - Thánh Gajêtanô, Linh mục (Tr)

Thánh Vịnh Tuần II

08

22

Tr

Thứ Ba

Thánh Đa Minh, Linh mục - Lễ nhớ

Ds 12,1-13 / Mt 14,22-36

(hoặc Mt 15,1-2.10-14)

09

23

X

Thứ Tư

Ds 13,1-3a.26-14,1.26-29.34-35 / Mt 15,21-28

Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, Nữ tu, Tử đạo (Đ)

10

24

Đ

Thứ Năm

Thánh Lôrensô, Phó tế, Tử đạo - Lễ kính

2Cr 9,6-10 / Ga 12,24-26

Thánh Vịnh Riêng

 

 

11

25

Tr

Thứ Sáu

Thánh Clara, Trinh nữ - Lễ nhớ

Đnl 4,32-40 / Mt 16,24-28

12

26

X

Thứ Bảy

Đnl 6,4-13 / Mt 17,14-19 (hoặc Mt 17,14-20)

Thánh Joanna Phanxica Chantal, Nữ tu (Tr)

13

27

X

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

1V 19,9a.11-13a / Rm 9,1-5 / Mt 14,22-33  

Thánh Pontianô, Giáo hoàng, Tử đạo và Thánh Hippôlytô, Linh mục, Tử đạo (Đ)

Thánh Vịnh Tuần III

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Ba Ngôi hoạt động thế nào?

T. Ba Ngôi có cùng một hoạt động duy nhất, nhưng mỗi Ngôi biểu lộ nét riêng biệt; Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc và Chúa Thánh Thần thánh hóa. (GLHT,45)

CHIA SẺ

Thiên Chúa là tình Yêu: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, muốn truyền thông vinh quang, hạnh phúc của Ngài, đó là “kế hoạch yêu thương” (Ep 1,9). Kế hoạch đó được thể hiện trong công trình tạo dựng, và sau khi con người sa ngã, kế hoạch đó tiếp tục được thể hiện trong toàn bộ lịch sử cứu độ, trong các sứ vụ của Chúa Con và Chúa Thánh Thần, rồi được tiếp nối trong sứ vụ của Hội Thánh (AG,2-9). (GLHTCG, 257)

Đây là công trình chung của Ba Ngôi Thiên Chúa. Vì Ba Ngôi chỉ có một bản tính, nên Ba Ngôi cũng chỉ có cùng một hoạt động. Tuy nhiên mỗi Ngôi Vị Thiên Chúa thực hiện công trình chung theo cách đặc thù của mình trong Ba Ngôi. Cho nên, Hội Thánh tuyên xưng: “Một Thiên Chúa là Cha, mọi sự đều bởi Ngài; Một Chúa Giêsu Kitô, mọi sự đều nhờ Ngài; và Một Chúa Thánh Thần, mọi sự đều trong Ngài”. (GLHTCG,258)

 

14

28

Đ

Thứ Hai

Thánh Maximilianô Kolbê, Linh mục, Tử đạo - Lễ nhớ

Đnl 10,12-22 / Mt 17,21-26 (Mt 17,22-27)

Chiều: Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Tr)

1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2 / 1Cr 15,54-57

Lc 11,27- 28

15

29

Tr

Thứ Ba

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Lễ trọng - Lễ cầu cho giáo dân

Cung Hiến Nhà Thờ Chánh Tòa Long Xuyên (15/08/1973)

Kh 11,19a;12,1-6a.10ab / 1Cr 15,20-26

Lc 1,39-56

Thánh Vịnh Riêng

16

01/07

X

Thứ Tư

Đnl 34,1-12 / Mt 18,15-20

Thánh Stêphanô Hungari (Tr)

17

02

X

Thứ Năm

Gs 3,7-10a.11.13-17 / Mt 18,21-19.1

18

03

X

Thứ Sáu

Gs 24,1-13 / Mt 19,3-12

19

04

X

Thứ Bảy

Gs 24,14-29 / Mt 19,13-15

Thánh Gioan Êuđê, Linh mục (Tr)

20

05

X

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

Is 56,1.6-7 / Rm 11,13-15.29-32 / Mt 15,21-28

Không cử hành lễ Thánh Bernarđô, Viện Phụ, Tiến Sĩ Hội Thánh (Tr)

Thánh Vịnh Tuần IV

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Thiên Chúa tỏ cho chúng ta biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi để làm gì?

T. Thiên Chúa tỏ cho chúng ta biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, để mời gọi chúng ta thông phần vào sự sống của chính Ba Ngôi Thiên Chúa, đồng thời góp phần làm cho gia đình, dân tộc và Hội Thánh thành cộng đoàn hiệp thông theo khuôn mẫu Thiên Chúa Ba Ngôi (GLHT,259-260). (GLHT,46)

CHIA SẺ

Toàn bộ đời sống Kitô hữu là sự hiệp thông với mỗi Ngôi Vị Thiên Chúa mà không hề phân biệt Ba Ngôi. Ai tôn vinh Chúa Cha, là làm điều đó nhờ Chúa Con trong Chúa Thánh Thần; ai bước theo Chúa Kitô, là làm điều đó bởi vì Chúa Cha lôi kéo người ấy và Chúa Thánh Thần thúc đẩy người ấy (x.Rm 8,14). (GLHTCG,259)

Ngay từ bây giờ, chúng ta được kêu gọi trở nên nơi cư ngụ của Ba Ngôi Chí Thánh, vì Chúa đã nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”. (Ga 14,23)

Hãy sống hiệp nhất, yêu thương trong gia đình, để trở thành dấu chỉ của Thiên Chúa Tình Yêu, hầu góp phần làm cho xã hội được yên vui và hy vọng.

 

21

06

Tr

Thứ Hai

Thánh Piô X, Giáo hoàng - Lễ nhớ

Tl 2,11-19 / Mt 19,16-22

22

07

Tr

Thứ Ba

Đức Maria Trinh Nữ Vương - Lễ nhớ

Tl 6,11-24a / Mt 19,23-30

[hoặc lễ về Đức Maria: Is 9,2-4.6-7

Lc 1,26-38 (hoặc Lc 1,39-47)]

 

23

08

X

Thứ Tư

Tl 9,6-15 / Mt 20,1-16

Thánh Rosa Lima, Trinh nữ (Tr)

24

09

Đ

Thứ Năm

Thánh Barthôlômêô, Tông đồ - Lễ kính

Kh 21,9b-14 / Ga 1,45-51

Thánh Vịnh Riêng

25

10

X

Thứ sáu

R 1,1.3-6.14b-16.22 / Mt 22,34-40

Thánh Luy (Tr) - Thánh Giuse Calasanz, Linh mục (Tr)

26

11

X

Thứ Bảy

R 2,1-3.8-11;4,13-17 / Mt 23,1-12

27

12

X

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

Is 22,19-23 / Rm 11,33-36 / Mt 16,13-20

Không cử lễ Thánh nữ Mônica (Tr)

Bổn mạng giới Hiền mẫu

Thánh Vịnh Tuần I

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Thiên Chúa toàn năng nghĩa là gì?

T. Thiên Chúa toàn năng nghĩa là không có gì mà Thiên Chúa không làm được (Lc 1,37). (GLHT,47)

CHIA SẺ

Trong Thánh Kinh, Thiên Chúa được gọi là “Đấng Quyền Năng của Giacob” (St 49,24;Is 1,24…), “Đấng Mạnh Mẽ, Đấng Oai Hùng” (Tv 24,8-10).

Niềm tin vào Thiên Chúa là Cha toàn năng có thể bị thử thách khi chúng ta gặp thấy sự dữ và đau khổ. Đôi khi chúng ta cảm thấy Thiên Chúa vắng mặt và bất lực không ngăn chặn được sự dữ. Chỉ đức tin mới có thể gắn bó với những đường lối mầu nhiệm này nơi Thiên Chúa toàn năng. Gương mẫu cao cả nhất về một đức tin như thế chính là Đức Trinh Nữ Maria, vì Mẹ tin rằng: “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. (Lc 1,37)

Vậy không gì có thể củng cố đức tin và đức cậy của chúng ta khi chúng ta luôn xác tín trong tâm hồn rằng: “không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Từ chỗ đó, sau khi lý trí đã có ý niệm về Thiên Chúa toàn năng, thì những điều phải tin, dù là cao cả và kỳ diệu, vượt quá trật tự và cách thức của các sự việc, lý trí con người vẫn chấp nhận một cách dễ dàng, không chút do dự”. (GLHTCG, 274)

Nếu ai không tin rằng tình yêu của Thiên Chúa là toàn năng, thì làm thế nào người đó tin được rằng Thiên Chúa đã có thể tạo dựng chúng ta, Chúa Con đã có thể cứu chuộc chúng ta, và Chúa Thánh Thần đã có thể thánh hóa chúng ta? (GLHTCG, 278)

 

28

13

Tr

Thứ Hai

Thánh Augustinô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ

1Tx 1,1-5.8b-10 / Mt 23,13-22

29

14

Đ

Thứ Ba

Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết

Lễ nhớ

1Tx 2,1-8 / Mt 23,23-26 (hoặc lễ về Thánh Gioan: Gr1,17-19 / Mc 6,17-29)

Thánh Vịnh Riêng

30

15

X

Thứ Tư

1Tx 2,9-13 / Mt 23,27-32

31

16

X

Thứ Năm

1Tx 3,7-13 / Mt 24,42-51

 

THÁNG 09/2023

Ý CẦU NGUYỆN

CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI ĐANG SỐNG BÊN LỀ

Chúng ta hãy cầu nguyện để những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện vô nhân đạo, không bị các tổ chức quên lãng và không bao giờ bị khinh thường.

 

01/09

17/07

X

Thứ Sáu đầu tháng

1Tx 4,1-8 / Mt 25,1-13

02

18

X

Thứ Bảy đầu tháng

1Tx 4,9-11 / Mt 25,14-30

Ngày Quốc Khánh - Cầu cho Tổ quốc

03

19

X

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

Gr 20,7-9 / Rm 12,1-2 / Mt 16,21-27

Không cử hành lễ Thánh Grêgôriô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh (Tr)

Thánh Vịnh Tuần II

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Thiên Chúa biểu lộ sự toàn năng của Ngài thế nào?

T. Thiên Chúa biểu lộ sự toàn năng của Ngài qua việc sáng tạo vũ trụ và con người, qua mầu nhiệm nhập thể và phục sinh của Chúa Giêsu, qua việc tha thứ tội lỗi và nhận chúng ta làm con của Ngài. (GLHT,48)

CHIA SẺ

“Lúc khởi đầu, Thiên Chúa đã tạo thành trời đất”. (St 1,1) Những lời long trọng này đã mở đầu bộ Thánh Kinh. Công trình tạo dựng là nền tảng  liên quan đến “mọi sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa”, “khởi đầu của lịch sử cứu độ” mà Đức Kitô là tột đỉnh. Nó đem lại câu trả lời mà con người của mọi thời đại thường đặt ra: Chúng ta từ đâu tới? Chúng ta đi về đâu? Nguồn gốc của chúng ta là gì? Cùng đích của chúng ta là gì? Mọi vật hiện có từ đâu tới và đi về đâu?” Hai câu hỏi về nguồn gốc và cùng đích không thể tách rời nhau. Chúng có tính quyết định đối với ý nghĩa và định hướng cho cuộc đời và hành động của chúng ta.

Thiên Chúa là Cha đã mạc khải sự toàn năng của Ngài một cách hết sức huyền nhiệm, nhất là trong việc Con của Ngài tự nguyện hạ mình và sống lại, nhờ đó Ngài đã chiến thắng sự dữ, “vì sự điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và sự yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người”. (1Cr 1,25)

Thiên Chúa là Cha toàn năng. Ngài bày tỏ rõ ràng quyền năng của Ngài qua lòng khoan dung vô tận, khi Ngài tự ý tha thứ các tội lỗi. “Chúa xót thương hết mọi người, vì Chúa làm được hết mọi sự”. (Kn 11,23)

 

04

20

X

Thứ Hai

1Tx 4,13-17 (1Tx 4,13-18) / Lc 4,16-30

05

21

X

Thứ Ba

1Tx 5,1-6.9-11 / Lc 4,31-37

06

22

X

Thứ Tư

Cl 1,1-8 / Lc 4,38-44

07

23

X

Thứ Năm đầu tháng

Cl 1,9-14 / Lc 5,1-11

08

24

Tr

Thứ Sáu

Sinh Nhật Đức Mẹ - Lễ kính

Mk 5,2-5a (hoặc Rm 8,28-30)

Mt 1,1-16.18-23 (hoặc Mt 1,18-23)

Thánh Vịnh Riêng

09

25

X

Thứ Bảy

Cl 1,21-23 / Lc 6,1-5

Thánh Phêrô Claver, Linh mục (Tr)

10

26

X

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Ed 33,7-9 / Rm 13,8-10 / Mt 18,15-20

Thánh Vịnh Tuần III

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Ai đã tạo dựng vũ trụ?

T. Chính Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ. (GLHT,49)

CHIA SẺ

Mặc dù công trình tạo dựng vũ trụ được đặc biệt coi là của Chúa Cha, nhưng chân lý đức tin cũng dạy: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là nguyên lý duy nhất và không thể phân chia của vũ trụ.

Tân Ước mạc khải rằng: Thiên Chúa đã tạo dựng tất cả nhờ Ngôi Lời vĩnh cửu là Con yêu dấu của Ngài. “Trong Ngài, muôn vật được tạo thành, trên trời cùng dưới đất… Tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Ngài và cho Ngài. Ngài có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Ngài”. (Cl 1,16-17)

Đức tin của Hội Thánh cũng xác quyết một cách tương tự về hoạt động tạo dựng của Chúa Thánh Thần: Ngài là “Đấng ban sự sống”, là “Thần Khí Sáng Tạo”, là “Nguồn mạch của sự thiện hảo”. (Phụng vụ Byzantin,2)

Hành động tạo dựng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần là một, không thể tách biệt với hành động tạo dựng của Chúa Cha. Đây là điều được thoáng thấy trong Cựu Ước, được mạc khải trong Tân Ước và được qui luật đức tin của Hội Thánh xác định rõ ràng: “Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất: Ngài là Cha, là Thiên Chúa, là Đấng Tạo Hóa, là Tác Giả, là Đấng làm nên mọi sự, Đấng tự mình tác tạo mọi sự, nghĩa là nhờ Lời và đức khôn ngoan của Ngài”; “Chúa Con và Chúa Thánh Thần” là những bàn tay” của Ngài. Tạo dựng là công trình chung của Ba Ngôi Chí Thánh (Thánh Irênê). (GLHTCG,292)

 

11

27

X

Thứ Hai

Cl 1,24-2,3 / Lc 6,6-11

12

28

X

Thứ Ba

Cl 2,6-15 / Lc 6,12-19

Danh thánh Đức Maria (Tr)

13

29

Tr

Thứ Tư

Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục, Tiến Sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ

Cl 3,1-11 / Lc 6,20-26

14

30

Đ

Thứ Năm

Suy Tôn Thánh Giá - Lễ kính

Ds 21,4-9 (hoặc Pl 2,6-11) / Ga 3,13-17

Thánh Vịnh Riêng

 

15

01/08

Tr

Thứ Sáu

Đức Mẹ Sầu Bi - Lễ nhớ

1Tm 1,1-2.12-14 / Lc 6,39-42

[hoặc lễ về Đức Mẹ: Dt 5,7-9 / Ga 19,25-27 (hoặc Lc 2,33-35)]

Thánh Vịnh Riêng

16

02

Đ

Thứ Bảy

Thánh Cornêliô, Giáo hoàng, và Thánh Cyprianô, Giám mục, Tử Đạo - Lễ nhớ

1Tm 1,15-17 / Lc 6,43-49

17

03

X

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

Hc 27,33-28,9 / Rm 14,7-9 / Mt 18,21-35

Thánh Robertô Bellarminô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh (Tr)

Thánh Vịnh Tuần IV

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Vũ trụ được tạo dựng để làm gì?

T. Vũ trụ được tạo dựng để tôn vinh Thiên Chúa và đem lại hạnh phúc cho con người. (GLHT,50)

CHIA SẺ

Nói về việc tạo dựng, chân lý căn bản mà Thánh Kinh và Truyền Thống không ngừng giảng dạy và cử hành là: “Do sự tốt lành và uy quyền toàn năng của mình, Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ không phải để gia tăng hoặc đạt được vinh phúc của Ngài, nhưng để biểu lộ sự trọn hảo của Ngài, qua những điều thiện hảo Ngài ban cho các thụ tạo, do ý định hoàn toàn tự do của Ngài.” (CĐ Vatican I, Hiến chế tín lý Dei Filius). Thánh Bonaventura giải thích: Thiên Chúa đã tạo dựng mọi sự “không phải để gia tăng vinh quang, nhưng để biểu lộ và thông ban vinh quang của Ngài”. Quả thật, Thiên Chúa chỉ tạo dựng vì tình yêu và sự tốt lành của Ngài: “Khi tay Ngài được mở ra bằng chìa khóa của tình yêu, thì các thụ tạo xuất hiện”. (Thánh Tôma Aquinô)

Thiên Chúa đã tạo dựng các thụ tạo của Ngài, để chúng được dự phần vào “chân- thiện- mỹ” của Ngài, và để cho con người được hưởng hạnh phúc với Ngài. Tương tự như cha mẹ giàu sang, thương con, thì cũng muốn cho con được sung sướng nhờ phần phước của mình.

 

18

04

X

Thứ Hai

1Tm 2,1-8 / Lc 7,1-10

19

05

X

Thứ Ba

1Tm 3,1-13 / Lc 7,11-17

Thánh Januariô, Giám mục, Tử đạo (Đ)

20

06

Đ

Thứ Tư

Thánh Anrê Kim Têgon, Thánh Phaolô Chong Hasang và Các Bạn Tử đạo - Lễ nhớ

1Tm 3,14-16 / Lc 7,31-35

21

07

Đ

Thứ Năm

Thánh Mátthêu, Tông đồ, Tác Giả Sách Tin Mừng - Lễ kính

Ep 4,1-7.11-13 / Mt 9,9-13

Thánh Vịnh Riêng

22

08

X

Thứ Sáu

1Tm 6,2c-12 / Lc 8,1-3

23

09

Tr

Thứ Bảy

Thánh Piô Năm Dấu, Linh mục - Lễ nhớ

1Tm 6,13-16 / Lc 8,4-15

24

10

X

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

Is 55,6-9 / Pl 1,20c-24.27a / Mt 20,1-16a

Thánh Vịnh Tuần I

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ thế nào?

T. Thiên Chúa đã dùng quyền năng của Ngài mà tạo dựng vũ trụ “từ hư vô” (2Mcb 7,28). (GLHT,51)

 

CHIA SẺ

Vũ trụ không phải là sản phẩm của một luật tất yếu nào, một định mệnh mù quáng hoặc do một sự ngẫu nhiên nào đó. Nhưng chúng ta tin rằng chính Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ một cách tự do, bằng sự khôn ngoan và tình yêu. “Ngài đã dựng nên muôn vật, và do ý Ngài muốn, mọi loài liền có và được dựng nên”. (Kh 4,11) “Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng! Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan”. (Tv 104,24)

Chúng ta tin rằng Thiên Chúa tạo dựng mà không cần một thứ gì đã có trước, cũng không cần một sự trợ giúp nào. (CĐ Vatican I, DF, c.1) Công trình tạo dựng cũng không phải là một sự xuất phát tất yếu từ bản thể Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng một cách tự do “từ hư vô” (“ex nihilo”). (CĐ Latêranô IV)

“Nếu Thiên Chúa làm nên vũ trụ từ một chất liệu có trước, thì có gì là cao cả? Một người thợ giữa chúng ta, khi nhận được vật liệu từ ai đó, cũng làm ra được những gì anh ta muốn. Nhưng quyền năng của Thiên Chúa được chứng tỏ trong điều này, là từ hư vô, Ngài làm nên bất cứ những gì Ngài muốn”. (Thánh Thêôphilô Antiôchia)

 Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ “từ hư vô” Ngài gìn giữ nó; nâng đỡ bằng cách ban cho nó khả năng hoạt động và hướng dẫn nó đến sự trọn hảo, nhờ Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

 

25

11

X

Thứ Hai

Esd 1,1-6 / Lc 8,16-18

26

12

X

Thứ Ba

Esd 6,7-8.12b.14-20 / Lc 8,19-21

Thánh Cosma và Thánh Đamianô, Tử đạo (Đ)

27

13

Tr

Thứ Tư

Thánh Vinh Sơn Phaolô, Linh mục - Lễ nhớ

Esd 9,5-9 / Lc 9,1-6

28

14

X

Thứ Năm

Kg 1,1-8 / Lc 9,7-9

Thánh Venceslaô, Tử đạo (Đ) - Thánh Laurensô Ruiz và Các Bạn Tử đạo (Đ)

29

15

Tr

Thứ Sáu

Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael - Lễ kính

Đn 7, 9-10.13-14 (hoặc Kh 12,7-12) / Ga 1,47-51

Thánh Vịnh Riêng

Tết Trung Thu (Tr) - Cầu cho thiếu nhi

Hc 42,15-16;43,1-2.6-10 / Mc 10,13-16

30

16

Tr

Thứ Bảy

Thánh Giêrônimô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ

Dcr 2,5-9.14-15 / Lc 9,43b-45

 

THÁNG 10/2023

 

  “Kinh Mân côi, dù rõ ràng gắn liền với Đức Maria, chủ yếu là một lời kinh lấy Đức Kitô làm trung tâm. Qua vẻ giản dị của các yếu tố, lời kinh có được chiều sâu của toàn bộ sứ điệp Tin Mừng, mà ta có thể gọi là một bản tóm lược. Qua lời kinh ấy vang vọng lại lời kinh của Đức Maria, kinh Magni-ficat ca ngợi việc Nhập thể và cứu chuộc đã khởi sự trong cung lòng trinh khiết của Người. Với Kinh Mân côi, dân Kitô giáo theo học tại ngôi trường của Đức Maria và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên dung nhan của Đức Kitô và kinh nghiệm chiều sâu thẳm tình yêu của Người. Qua Kinh Mân côi các tín hữu lãnh nhận vô vàn ơn thiêng, hầu như qua chính đôi tay của Mẹ Đấng Cứu Thế”. (Tông thư Kinh Mân côi Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II ngày 16.10.2002, số 1)

 

Những ai lần chuỗi Mân côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu, trong hội đoàn giáo dân, hoặc khi có nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn toàn xá; trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn xá từng phần[1]. (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 17, §1, 1°)

 

Ý CẦU NGUYỆN

CẦU CHO THƯỢNG HỘI ĐỒNG

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội, để Giáo Hội thực thi việc lắng nghe và đối thoại như một cách sống ở mọi cấp độ, và để cho Chúa Thánh Thần dẫn đến các vùng ngoại biên của thế giới.

 

01/10

17/08

X

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

Ed 18,25-28 / hoặc Pl 2,1-5 (hoặc Pl 2,1-11)

Mt 21,28-32

Không cử hành lễ Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh (Tr)

Bổn mạng các xứ truyền giáo

Thánh Vịnh Tuần II

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Sự quan phòng của Thiên Chúa là gì?

T. Sự quan phòng của Thiên Chúa là việc Thiên Chúa tiếp tục chăm sóc và hướng dẫn muôn loài tiến dần đến mức hoàn hảo như Ngài muốn. (GLHT,52)

CHIA SẺ

Công trình tạo dựng tuy có sự tốt lành và hoàn hảo riêng, nhưng chưa tuyệt đối trọn vẹn khi xuất phát từ bàn tay Đấng Tạo Hóa. Mọi sự được tạo dựng “trong tình trạng lên đường” (“in statu viae”) hướng đến sự hoàn hảo cuối cùng mà Thiên Chúa đã định cho chúng, gọi là sự quan phòng của Thiên Chúa. (GLHTCG,302)

Thánh Kinh cho biết: Thiên Chúa quan phòng chăm sóc mọi sự cách cụ thểtrực tiếp, Ngài quan tâm đến tất cả mọi sự, từ những điều nhỏ nhất đến những biến cố trọng đại của vũ trụ và của lịch sử.

Sự quan phòng và các nguyên nhân đệ nhị: Thiên Chúa là Chúa tể các kế hoạch. Nhưng để thực hiện các kế hoạch ấy, Ngài cũng dùng đến sự cộng tác của các loài thụ tạo. Đây không phải là dấu hiệu của sự yếu kém, nhưng là dấu chỉ của sự cao cả và lòng nhân hậu của Thiên Chúa toàn năng. Quả vậy, Thiên Chúa không những ban cho các thụ tạo được hiện hữu, mà còn ban cho chúng phẩm giá để chúng hoạt động, để chúng nên nguyên nhân và nguyên lý cho nhau, và để chúng cộng tác vào sự quan phòng ấy.

 

02

18

Tr

Thứ Hai

Các Thiên Thần Hộ Thủ - Lễ nhớ

Dcr 8,1-8 / Lc 9,46-50 (hoặc lễ Các Thiên Thần Hộ Thủ: Xh 23,20-23a / Mt 18,1-5.10)

Thánh Vịnh Riêng

03

19

X

Thứ Ba

Dcr 8,20-23 / Lc 9,51-56

04

20

Tr

Thứ Tư

Thánh Phanxicô Assisi - Lễ nhớ

Nkm 2,1-8 / Lc 9,57-62

05

21

X

Thứ Năm đầu tháng

Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12 / Lc 10,1-12

Thánh Faustina, Trinh nữ (Tr)

06

22

X

Thứ Sáu đầu tháng

Br 1,15-22 / Lc 10,13-16

Thánh Brunô, Linh mục (Tr)

07

23

X/Tr

Thứ Bảy đầu tháng

Br 4,5-12.27-29 / Lc 10,17-24

Đức Mẹ Mân Côi - Lễ nhớ (Tr)

St 3,9-15.20 (hoặc Gl 4,4-7) / Lc 1,26-38

08

24

X/Tr

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

Is 5,1-7 / Pl 4,6-9 / Mt 21,33-43

Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr)

St 3,9-15.20/ Rm 5,12.17-19 / Lc 1,26-38

Thánh Vịnh Tuần III

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Con người cộng tác vào sự quan phòng của Thiên Chúa thế nào?

T. Con người cộng tác vào sự quan phòng của Thiên Chúa qua hành động, kinh nguyện và sự đau khổ. (GLHT,53)

CHIA SẺ

Đối với con người, Thiên Chúa ban cho họ dư đầy khả năng để tham dự một cách tự do vào sự quan phòng của Ngài khi trao cho họ trách nhiệm làm chủ trái đất và thống trị nó (x.St 1,26-28). Theo thánh ý Chúa, nhiều khi con người tham gia vào kế hoạch của Thiên Chúa bằng hành động, bằng kinh nguyện và cả bằng các đau khổ của mình (Cl 1,24). Như vậy, họ trở thành “những cộng sự viên của Thiên Chúa” (1Cr 3,9) và của Nước Ngài cách trọn vẹn. (Cl 4,11) (GLHTCG,306-307)

Nói cách khác,  Thiên Chúa là nguyên nhân đệ nhất, hành động trong và qua các nguyên nhân đệ nhị: “Vì chính Thiên Chúa tác động đến ý chí cũng như hành động của anh em do lòng yêu thương của Ngài” (Pl 2,13). Điều này không giảm bớt phẩm giá của thụ tạo, nhưng còn nâng nó lên. Tuy nhiên, chúng không thể làm gì được nếu bị cắt khỏi nguồn gốc của mình, “vì không có Đấng Tạo Hóa, thụ tạo sẽ tan biến”; thụ tạo lại càng không thể đạt tới cùng đích tối hậu của mình nếu không có sự trợ giúp của ân sủng (x.Mt 19,26; Ga 15,5; Pl 4,13). (GLHTCG,308)

Con người có thể từ chối ý muốn của Chúa. Nhưng nếu họ trở thành dụng cụ của tình yêu Chúa thì tốt hơn cho họ. Mẹ Têrêxa nói rằng: “Tôi chỉ là cái bút chì nhỏ trong tay Chúa. Mong ước Chúa luôn luôn có thể viết hoặc vẽ những gì Ngài muốn, và ở những chỗ Ngài muốn”. Vậy dù Chúa có hoạt động với ta hoặc nhờ ta, thì ta không bao giờ được lẫn lộn tư tưởng riêng của ta, chương trình và hành động riêng của ta với hoạt động của Chúa. Chúa không cần việc làm của ta. Dù ta không làm thì Chúa cũng không chịu thất bại. (Youcat,50)

 

09

25

X

Thứ Hai

Gn 1,1-2,2.11 / Lc 10,25-37

Thánh Điônysiô, Giám mục, và các bạn, Tử đạo (Đ) - Thánh Gioan Lêônarđô, Linh mục (Tr)

10

26

X

Thứ Ba

Gn 3,1-10 / Lc 10,38-42

11

27

X

Thứ Tư

Gn 4,1-11 / Lc 11,1-4

Thánh Gioan XXIII, Giáo hoàng (Tr)

12

28

X

Thứ Năm

Ml 3,13- 4,2a (Ml 3,13-20b) / Lc 11,5-13

13

29

X

Thứ Sáu

Ge 1,13-15;2,1-2 / Lc 11,15-26

14

30

X

Thứ Bảy

Ge 4,12-21 / Lc 11,27-28

Thánh Callistô I, Giáo hoàng, Tử đạo (Đ)

15

01/09

X

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

Is 25,6-10a / Pl 4,12-14.19-20 / Mt 22,1-10

(hoặc Mt 22,1-14)

Không cử hành lễ Thánh Têrêxa Giêsu, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh (Tr)

Thánh Vịnh Tuần IV

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Nếu Thiên Chúa toàn năng và quan phòng thì sao lại có sự dữ?

T. Niềm tin Kitô giáo giúp chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa không tạo nên sự dữ, nhưng đã làm sáng tỏ huyền nhiệm này nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chiến thắng tội lỗi là nguồn gốc của mọi sự dữ. (GLHT,54)

CHIA SẺ

Thiên Chúa không bao giờ là nguyên nhân của sự dữ, dù trực tiếp hay gián tiếp. Chính tội lỗi của con người là nguồn gốc của tất cả những sự dữ khác.

Vậy tại sao Thiên Chúa lại không tạo dựng một trần gian thật hoàn hảo đến nỗi không thể có một sự dữ nào trong đó?

Thưa, theo quyền năng vô biên của Ngài, Thiên Chúa có thể làm được như thế chứ. Nhưng theo sự khôn ngoan và lòng nhân hậu vô biên của Ngài, Thiên Chúa đã tự ý muốn dựng nên một trần gian “trong tình trạng lên đường” hướng về sự hoàn hảo cuối cùng của nó. Trong quá trình này, có những vật này xuất hiện, vật khác biến đi, có cái hoàn hảo hơn và có cái kém hơn, có xây đắp và cũng có tàn phá trong thiên nhiên.

Vậy vấn đề không phải là: “Làm sao có thể tin được là Thiên Chúa tốt lành đang khi có biết bao sự dữ như vậy?”, nhưng là: “ Làm sao con người có trái tim và lý trí lại có thể đành chịu sống trong thế giới như vậy, nếu không có Thiên Chúa?” Cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu chứng tỏ cho ta rằng sự dữ không có tiếng nói đầu tiên và nó sẽ không có tiếng nói cuối cùng (nghĩa là nó không phải tuyệt đối mà còn có cái khác nữa). Bởi vì Thiên Chúa làm cho từ sự dữ xấu xa nhất nảy sinh ra sự tốt lành tuyệt đối. Kitô hữu tin rằng đến ngày phán xét chung, Thiên Chúa sẽ chấm dứt mọi bất công, sự dữ không còn nữa và đau khổ sẽ chấm dứt. (Youcat,51) Đức tin giúp chúng ta xác tín rằng, Thiên Chúa đã không cho phép sự dữ xuất hiện, nếu Ngài không làm phát sinh điều thiện hảo từ chính sự dữ đó, bằng những đường lối mà chúng ta chỉ biết được trọn vẹn trong đời sống vĩnh cửu. (GLHTCG,324)

 

16

02

X

Thứ Hai

Rm 1,1-7 / Lc 11,29-32

Thánh Hedviges, Nữ tu (Tr) - Thánh Margarita Alacoque, Trinh nữ (Tr)

17

03

Đ

Thứ Ba

Thánh Ignatiô Antiôkia, Giám mục, Tử đạo

Lễ nhớ

Rm 1,16-25 / Lc 11,37-41

18

04

Đ

Thứ Tư

Thánh Luca, Tác Giả Sách Tin Mừng

Lễ kính

2Tm 4,9-17a (2Tm 4,10-17b) / Lc 10,1-9

Thánh Vịnh Riêng

19

05

X

Thứ Năm

Rm 3,21-30a / Lc 11,47-54

Thánh Gioan Brêbeuf, Linh mục - Thánh Isaac Jôgues, Linh mục và Các Bạn Tử đạo (Đ) - Thánh Phaolô Thánh Giá, Linh mục (Tr)

 

20

06

X

Thứ Sáu

Rm 4,1-8 / Lc 12,1-7

21

07

X

Thứ Bảy

Rm 4,13.16-18 / Lc 12,8-12

22

08

X/Tr

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

Is 45,1.4-6 / 1Tx 1,1-5b / Mt 22,15-21

Chúa Nhật Truyền Giáo (Tr)

Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc

Is 60,1-6 / 1Tm 2,1-8 (hoặc Cv 1,3-8)

Mc 16,15-20 (hoặc Mt 28,16-20, Lc 24,44-53)

Góp quỹ Truyền giáo của Toà Thánh

Thánh Gioan Phaolô II, Giáo hoàng (Tr)

Bổn mạng giới trẻ Gp Long Xuyên

Thánh Vịnh Tuần I

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Vì sao Thiên Chúa lại để cho sự dữ xảy ra?

T. Vì Thiên Chúa muốn tôn trọng tự do mà Ngài đã ban cho con người, và vì Ngài có thể làm phát sinh sự lành từ chính sự dữ. (GLHT,55)

CHIA SẺ

- Thiên Chúa không bao giờ, dù trực tiếp hay gián tiếp, là nguyên nhân của sự dữ luân lý. Tuy nhiên, Ngài cho phép điều đó, vì tôn trọng sự tự do của thụ tạo, và một cách bí nhiệm, Ngài biết từ sự dữ dẫn đưa tới điều thiện hảo. (Thánh Augustinô)

- Từ sự dữ lớn nhất mà người ta phạm là việc khước từ và giết chết Con Thiên Chúa. Đó là do tội lỗi của tất cả mọi người gây nên, nhưng Thiên Chúa đã đưa tới điều thiện hảo cao trọng nhất, nhờ ân sủng chứa chan của Ngài.

- “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Ngài” (Rm 8,28). Chứng từ của các Thánh không ngừng củng cố chân lý này.

+ Ngay trước khi chịu tử đạo, Thánh Tôma More an ủi con gái mình: “Không có gì xảy ra mà không do Thiên Chúa muốn. Và bất cứ điều gì Ngài muốn, thì dù đối với chúng ta có vẻ là sự dữ, nhưng thật ra đó là điều thiện hảo nhất”.

+ Bà Giuliana Norwich viết: “Nhờ ơn Chúa, tôi đã được dạy phải vững vàng gắn bó với đức tin…và tin một cách mạnh mẽ rằng mọi sự sẽ tốt đẹp…Chính bạn sẽ thấy là mọi sự sẽ tốt đẹp”.

- Chúng ta tin vững vàng rằng Thiên Chúa là Chúa của trần gian và của lịch sử. Nhưng thường chúng ta lại không biết được đường lối quan phòng của Ngài. Chỉ khi nào tới hồi chung cuộc, chúng ta sẽ hiểu biết trọn vẹn các đường lối này, mà qua đó, kể cả những thảm kịch của sự dữ và tội lỗi, Thiên Chúa đã đưa công trình tạo dựng của Ngài tới hồi viên mãn. Đó là “một trời mới, đất mới”.

 

23

09

X

Thứ Hai

Rm 4,20-25 / Lc 12,13-21

Thánh Gioan Capestranô, Linh mục (Tr)

24

10

X

Thứ Ba

Rm 5,12.15b.17-19.20b-21 / Lc 12,35-38

Thánh Antôn Maria Claret, Giám mục (Tr)

25

11

X

Thứ Tư

Rm 6,12-18 / Lc 12,39-48

26

12

X

Thứ Năm

Rm 6,19-23 / Lc 12,49-53

27

13

X

Thứ Sáu

Rm 7,18-25a / Lc 12,54-59

28

14

Đ

Thứ Bảy

Thánh Simon và Giuđa, Tông Đồ

Lễ Kính

Ep 2,19-22 / Lc 6,12-19

Thánh Vịnh Riêng

29

15

X

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

Xh 22,21-27 / 1Tx 1,5c-10 / Mt 22,34-40

Thánh Vịnh Tuần II

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Thiên Chúa tạo dựng những gì?

T. Thiên Chúa tạo dựng trời và đất, muôn vật hữu hình và vô hình. (GLHT,56)

CHIA SẺ

Trong Thánh Kinh, kiểu nói “trời đất” có nghĩa là tất cả những gì hiện hữu, là toàn bộ công trình tạo dựng. Kiểu nói này cũng nêu lên mối liên hệ vừa kết hợp, vừa phân biệt trời với đất: “Đất” là thế giới của con người. (Tv 115,16) “Trời” hoặc “các tầng trời” có thể chỉ bầu trời, nhưng cũng có thể chỉ “nơi” riêng của Thiên Chúa, là Cha chúng ta, Đấng “ngự trên trời” (Mt 5,16); và do đó, “trời” cũng chỉ vinh quang cánh chung. Sau hết, “trời” chỉ “nơi” của các thụ tạo thiêng liêng, tức là các thiên thần, là những vị hầu cận thiên Chúa. (GLHTCG,326)

Trời không phải là một nơi nhất định nào đó trong vũ trụ. Trời là một tình trạng trong cuộc sống mai sau. Trời là nơi có cuộc sống mãnh liệt nhất, hạnh phúc nhất, một cuộc sống không thể có được ở trần gian. Khi nhờ ơn Chúa giúp, ta được về trời, ta chờ đợi ở đó “điều mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, lòng chưa hề cảm biết, tất cả những gì Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Ngài” (1Cr 2,9). (Youcat,52)

Bản tuyên xưng đức tin của Công đồng Latêranô IV khẳng định: Thiên Chúa “ngay vào lúc khởi đầu thời gian, đã cùng một lúc tạo dựng từ hư vô cả hai loài thụ tạo, thiêng liêng và vật chất, nghĩa là thiên thần và trần gian, và sau cùng là con người, được tạo dựng vừa tinh thần vừa thể xác”.

 

30

16

X

Thứ Hai

Rm 8,12-17 / Lc 13,10-17

31

17

X

Thứ Ba

Rm 8,18-25 / Lc 13,18-21

 

THÁNG 11/2023

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

 

Ý CẦU NGUYỆN

CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng, để việc thi hành sứ mạng của Ngài tiếp tục đồng hành trong đức tin với đoàn chiên được trao phó, cùng với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.

 

01/11

18/09

Tr

Thứ Tư

Lễ Các Thánh - Lễ trọng

Lễ cầu cho giáo dân

Kh 7,2-4.9-14 / 1Ga 3,1-3 / Mt 5,1-12a

Thánh Vịnh Riêng

 

Lưu ý về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa:

1. Từ trưa ngày hôm nay cho đến hết ngày mai, ai viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, với những điều kiện: xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng, thì được một ơn toàn xá dành cho các linh hồn trong luyện ngục (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §1, 2°).

2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, ai thành tâm đi viếng nghĩa địa, với những điều kiện: xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng, thì được một ơn toàn xá, dành cho các linh hồn trong luyện ngục (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §1, 1°).

3. Vào các ngày khác trong năm, ai đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn xá từng phần. (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29,§2,1°)

 

02

19

Tm

Thứ Năm đầu tháng

Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

Lễ nhất: Rm 6,3-9 / Ga 6,51-59

Lễ nhì: Kn 3,1-9 / Lc 23,33.39-43

Lễ ba: Rm 5,5-11 / Ga 17,24-26

Thánh Vịnh Riêng

 

Lưu ý:

1. Theo Tông hiến ngày 10-08-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ: có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (không có bổng lễ đối với 2 lễ sau).

2. Hôm nay không được cử hành Thánh lễ nào khác, ngoại trừ Thánh lễ An táng.

 

03

20

X

Thứ Sáu đầu tháng

Rm 9,1-5 / Lc 14,1-6

Thánh Martinô Porres, Tu sĩ (Tr)

04

21

Tr

Thứ Bảy đầu tháng

Thánh Carôlô Bôrômêô, Giám mục - Lễ nhớ

Rm 11,1-2a.11-12.25-29 / Lc 14,1.7-11

05

22

X

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

Ml 1,14b-2,2b.8-10 / 1Tx 2,7b-9.13

Mt 23,1-12

Thánh Vịnh Tuần III

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Muôn vật hữu hình là gì?

T. Muôn vật hữu hình là tất cả các thụ tạo mà chúng ta thấy được, trong đó cao trọng nhất là con người. (GLHT,580)

CHIA SẺ

Thiên Chúa muốn các thụ tạo của Ngài có sự đa dạng. Mỗi loài có sự tốt lành riêng. Tất cả lệ thuộc lẫn nhau và tuân theo trật tự của mình. Ngài đã định cho tất cả các thụ tạo vật chất phục vụ cho lợi ích của con người. Và nhờ con người, toàn bộ công trình tạo dựng đều được quy hướng về vinh quang Thiên Chúa. (GLHTCG, 353)

Như vậy, con người là tột đỉnh của công trình tạo dựng, là chóp đỉnh của các thụ tạo hữu hình, vì được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và giống Thiên Chúa. Thánh Kinh đã diễn tả điều này khi phân biệt rõ ràng việc tạo dựng loài người với việc tạo dựng các loài khác. (St 1,26)

 

06

23

X

Thứ Hai

Rm 11,29-36 / Lc 14,12-14

07

24

X

Thứ Ba

Rm 12,5-16 / Lc 14,15-24

08

25

X

Thứ Tư

Rm 13,8-10 / Lc 14,25-33

09

26

Tr

Thứ Năm

Cung Hiến Thánh Đường Latêranô

Lễ kính

Ed 47,1-2.8-9.12 / 1Cr 3,9b-11.16-17

Ga 2,13-22

Thánh Vịnh Riêng

Giáo phận Long Xuyên cầu nguyện cho các Giáo sĩ và Tu sĩ từng phục vụ trong Giáo phận đã qua đời

10

27

Tr

Thứ Sáu

Thánh Lêô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ

Rm 15,14-21 / Lc 16,1-8

11

28

Tr

Thứ Bảy

Thánh Martinô, Giám mục - Lễ nhớ

Rm 16,3-9.16.22-27 / Lc 16,9-15

Thánh Vịnh Riêng

12

29

X

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN

Kn 6,13-17 (hoặc Kn 6,12-16) / 1Tx 4,13-18 (hoặc 1Tx 4,13-14) / Mt 25,1-13

Không cử hành lễ Thánh Josaphat, Giám mục, Tử đạo (Đ)

Thánh Vịnh Tuần IV

 

  GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Muôn vật vô hình là gì?

T. Muôn vật vô hình là loài thiêng liêng được dựng nên để phục vụ Thiên Chúa và giúp đỡ loài người. Đó là các Thiên Thần. (GLHT,58)

CHIA SẺ

Sự hiện hữu của các Thiên thần là một chân lý đức tin. Vậy các thiên thần là ai?

Thánh Augustinô đã nói: “Thiên thần” là tên gọi chỉ chức vụ chứ không chỉ bản chất. Bản chất của các Ngài là thiêng liêng; vị ấy là gì, thì là thiêng liêng; vị ấy làm gì thì là Thiên thần. Các Thiên thần tự bản thể, là những tôi tớ và sứ giả của Thiên Chúa. Vì các ngài “không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt,18,10), nên các ngài là những vị “thực hiện Lời Chúa, luôn sẵn sàng phụng lệnh Ngài” (Tv 103,20). (GLHTCG,329)

Vì là những thụ tạo hoàn toàn thiêng liêng, nên các Thiên thần có trí tuệ và ý chí. Các ngài là những thụ tạo có ngôi vị và bất tử (Lc 20,36). Các ngài trổi vượt hơn mọi thụ tạo hữu hình về mặt hoàn hảo. Vinh quang rực rỡ của các ngài mình chứng điều ấy. (Đn 10,9-12)

Khởi từ lúc tạo dựng và suốt dòng lịch sử cứu độ, các thiên thần loan báo ơn cứu độ và thực hiện theo kế hoạch của Thiên Chúa. Các ngài tôn thờ và phục vụ Ngôi Lời Nhập Thể, từ lúc sinh ra cho tới cuộc thăng thiên. Các ngài cũng rao giảng Tin Mừng Nhập Thể và Phục Sinh của Đức Kitô. Các ngài loan báo việc Đức Kitô lại đến, và phục vụ Ngài trong việc xét xử trần gian. (GLHTCG,332-333)

 

13

01/10

X

Thứ Hai

Kn 1,1-7 / Lc 17,1-6

14

02

X

Thứ Ba

Kn 2,23-3,9 / Lc 17,7-10

15

03

X

Thứ Tư

Kn 6,2-12 (hoặc Kn 6,1-11) / Lc 17,11-19

Thánh Albertô Cả, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh (Tr)

16

04

X

Thứ Năm

Kn 7,22-8,1 / Lc 17,20-25

Thánh Margarita Scotland (Tr) - Thánh Gertruđê, Trinh nữ (Tr)

17

05

Tr

Thứ Sáu

Thánh Elizabeth Hungari - Lễ nhớ

Kn 13,1-9 / Lc 17,26-37

 

18

06

X

Thứ Bảy

Kn 18,14-16;19,6-9 / Lc 18,1-8

(hoặc lễ về hai thánh Tông đồ:

Cv 28,11-16.30-31 / Mt 14,22-33)

Lễ cung hiến Thánh đường Thánh Phêrô và Thánh đường Thánh Phaolô (Tr)

19

07

X/Đ

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN

Cn 31,10-13.19-20.30-31 / 1Tx 5,1-6

Mt 25,14-30 (hoặc Mt 25,14-15.19-21)

Được Kính Trọng Thể

Các Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam (Đ)

Kn 3,1-9 / 1Cr 1,17-25 / Mt 10,17-22

(Hội đồng Giám mục Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991)

Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính Các Thánh Tử đạo

Thánh Vịnh Tuần I

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Thiên Chúa muốn các thụ tạo liên hệ với nhau thế nào?

T. Thiên Chúa muốn các thụ tạo lệ thuộc lẫn nhau và tuân theo trật tự của mình. (GLHT,59)

CHIA SẺ

Theo ý Thiên Chúa, giữa các thụ tạo có mối liên hệ với nhau, đồng thời có một sự hợp nhất, vì tất cả đều có cùng một Đấng Sáng Tạo, tất cả đều được Ngài yêu mến và được sắp đặt để quy hướng và tôn vinh Ngài. Vì thế, tôn trọng những lề luật được khắc ghi trong công trình tạo dựng và những mối tương quan phát xuất từ bản chất của mọi vật là một nguyên tắc khôn ngoan và là một nền tảng của luân lý. (GLHTCG,354)

Phẩm trật các thụ tạo được diễn tả qua thứ tự “sáu ngày”, từ bậc kém hoàn hảo tới bậc hoàn hảo hơn. Thiên Chúa yêu thương tất cả các thụ tạo của Ngài (Tv 145,9), và chăm sóc chúng, cả đến những con chim sẻ. Tuy nhiên Chúa Giêsu nói: “Anh em còn qúy giá hơn muôn vàn chim sẻ” (Lc 12,6-7), hoặc chỗ khác: “Người thì quý hơn chiên biết mấy!” (Mt 12,12). (GLHTCG, 342)

 

20

08

X

Thứ Hai

1Mcb 1,11-16.43-45.57-60.65-67

Lc 18,35-43

21

09

Tr

Thứ Ba

Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ - Lễ nhớ

2Mcb 6,18-31 / Lc 19,1-10 (hoặc ngày lễ Đức Maria: Dcr 2,14-17 / Mt 12,46-50)

22

10

Đ

Thứ Tư

Thánh Cêcilia, Trinh Nữ, Tử Đạo - Lễ nhớ

2Mcb 7,1.20-31 / Lc 19,11-28

23

11

X

Thứ Năm

1Mcb 2,15-29 / Lc 19,41-44

Thánh Clêmentê I, Giáo hoàng, Tử đạo (Đ)

Thánh Côlumbanô, Viện phụ (Tr)

24

12

X/Đ

Thứ Sáu

1Mcb 4,36-37.52-59 / Lc 19,45-48

Thánh Andrê Dũng Lạc, Linh Mục

và Các Bạn Tử Đạo Tại Việt Nam

Lễ trọng - Bổn mạng của Giáo Hội Việt Nam

Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các Thánh Tử Đạo: 2Mcb 7,1.20-23.27b-29 (hoặc Kn 3,1-9) / 1Cr 1,17-25 / Lc 9,23-26

24/11/1960: NGÀY THÀNH LẬP GIÁO PHẬN

25

13

X

Thứ Bảy

1Mcb 6,1-13 / Lc 20,27-40

Thánh Catarina Alexandria, Trinh nữ, Tử đạo (Đ)

26

14

Tr

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN

Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ - Lễ trọng

Ed 34,11-12.15-17 / 1Cr 15,20-26.28

Mt 25,31-46

Thánh Vịnh Riêng

 

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Công trình tạo dựng liên hệ với công trình cứu chuộc thế nào?

T. Công trình tạo dựng đạt tới tột đỉnh trong công trình cứu chuộc và là khởi điểm cho cuộc tạo dựng mới. (GLHT,60)

CHIA SẺ

Sách Thánh đã nói: “Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Ngài làm”, và như vậy “trời đất đã hoàn tất”; và ngày thứ bảy Thiên Chúa “nghỉ ngơi”, Ngài “ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó” (St 2,1-3). Đây là công trình tạo dựng thứ nhất đã được thực hiện hướng về ngày sabat (ngày nghỉ), tức là hướng đến việc phụng tự và tôn thờ Thiên Chúa. (GLHTCG,345.347)

Còn đối với chúng ta, nếu ngày thứ bảy hoàn tất công trình tạo dựng thứ nhất, thì ngày thứ tám khởi điểm cho một công trình tạo dựng mới và đạt tới tột đỉnh là công trình Cứu chuộc, ngày Đức Kitô sống lại. Như vậy, công trình tạo dựng thứ nhất gặp được ý nghĩa và đạt tới tột đỉnh của nó trong công trình tạo dựng mới nơi Đức Kitô. Công trình tạo dựng mới này vượt xa sự huy hoàng của cuộc tạo dựng thứ nhất. (GLHTCG,349)

 

27

15

X

Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên

Đn 1,1-6.8-20 / Lc 21,1-4

Thánh Vịnh Tuần II

28

16

X

Thứ Ba

Đn 2,31-45 / Lc 21,5-11

29

17

X

Thứ Tư

Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 / Lc 21,12-19

30

18

Đ

Thứ Năm

Thánh Anrê, Tông đồ - Lễ kính

Rm 10,9-18 / Mt 4,18-22

Thánh Vịnh Riêng

 

THÁNG 12-2023

Ý CẦU NGUYỆN

CẦU CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

 

Chúng ta hãy cầu nguyện để những người khuyết tật là tâm điểm sự chú ý của xã hội, và được các tổ chức xúc tiến các chương trình hòa nhập, nhằm làm nổi bật sự tham gia tích cực của họ.

 

01/12

19/10

X

Thứ Sáu đầu tháng

Đn 7,2-14 / Lc 21,29-33

02

20

X

Thứ Bảy đầu tháng

Đn 7,15-27 / Lc 21,34-36

 

PHỤNG VỤ NĂM B (2023-)2024

(GIÁP THÌN)

 

03/12

21/10

Tm

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

Is 63,16b-17;64,1.3b-8 (hoặc Is 63,16b-17.19b;64,2-7) / 1Cr 1,3-9 / Mc 13,33-37

Không cử hành lễ Thánh Phanxicô Xaviê, Linh mục (Tr) - Bổn mạng các xứ truyền giáo

Thánh Vịnh Tuần I

04

22

Tm

Thứ Hai

Is 4,2-6 (hoặc Is 2,1-5) / Mt 8,5-11

Thánh Gioan Đamas, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh (Tr)

05

23

Tm

Thứ Ba

Is 11,1-10 / Lc 10,21-24

06

25

Tm

Thứ Tư

Is 25,6-10a / Mt 15,29-37

Thánh Nicolas, Giám mục (Tr)

07

26

Tr

Thứ Năm đầu tháng

Thánh Ambrôsiô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh - Lễ nhớ

Is 26,1-6 / Mt 7,21.24-27

08

27

Tr

Thứ Sáu

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Lễ trọng

Lễ cầu cho giáo dân

St 3,9-15.20 / Ep 1,3-6.11-12 / Lc 1,26-38

Thánh Vịnh Riêng

09

28

Tm

Thứ Bảy

Is 30,19-21.23-26 / Mt 9,35-10,1.6-8

Thánh Gioan Điđacô (Tr)

 

 

PHỤ TRƯƠNG I

NGÀY CHẦU MTC THAY MẶT GIÁO PHẬN 2022

 

S

TT

CHÚA NHẬT

PHIÊN CHẦU

01

CN I MÙA VỌNG

Vô nhiễm (O2), Lạng Sơn (3A), Giuse (7B), Đồng Phú (2B)

02

CN II MÙA VỌNG

(Trước lễ Mẹ Vô Nhiễm)

Trinh Vương (B1), Trinh Vương (A1), Tân Bình (Đông Bình), Bình Thái (F1), Thái An (Rivera), Mẫu Tâm (B2)

03

CN III MÙA VỌNG

Tham Buôn, Antôn (1A), Tân Chu (5A), Bình Châu (8A)

04

CV IV MÙA VỌNG

Thánh Gia (7A), Đức Mẹ Lộ Đức (HT), Ba Bần

05

CN LỄ Đ.MẸ LÀ MẸ TC

Tv. Thánh Gia, Trảng Tranh, Thánh Gia (Thầy Ký), Thánh Gia (1B)

06

CN LỄ HIỂN LINH

Cần Thay, Phan Sinh (10), Vinh Sơn (O1), Đài Đức Mẹ, Rạch Giá, Nhơn Mỹ

07

CN II TN

Cản Đá

08

CN III TN

Tri Tôn (CĐ), Kitô Vua (A2), Ngọc Chúc, Vĩnh Hiệp

09

CN IV TN

Bình Minh, Hòn Tre

10

CN V TN

Cái Đôi, Cù Lao Giêng, Đức Mẹ Vô Nhiễm (C1)

11

CN VI TN

Cồn Én, Bình Châu (8A), Lộ Đức (8B), Tân Bình (Tràm Chẹt).

12

CN I MÙA CHAY

Hải Hưng (C1), Lấp Vò, Hòn Đất

13

CN II MÙA CHAY

Đền Thánh Giuse (RG), Giu Đức (8B), Bình Lộc, Dương Đông

14

CN III MÙA CHAY

Hợp Tiến (B2), Tân Mỹ (G2), Năng Gù

 

15

CN IV MÙA CHAY

(Trước lễ St. Giuse)

Nguồn Sống, Mỹ Hiệp Sơn

 

16

CN V MÙA CHAY

Tân Bùi (4A), Vĩnh Nhuận, Hợp Châu (5B)

17

CN LỄ LÁ

Xáng Cụt, Hội An, Hà Tiên, Thanh Long (D1)

18

CN LỄ PHỤC SINH

Cái Gia, Tv. Phanxicô

19

CN II PHỤC SINH

Ba Hòn, Núi Sập, Cần Xây, Xẻo Dinh, Tv. Chúa Quan Phòng (CLG)

20

CN III PHỤC SINH

An Hoà, Long Thạnh

21

CN IV PHỤC SINH

Fatima (Cần Đăng), Phú Hoà, Thái Hoà, Tân Thành (4B)

22

CN V PHỤC SINH

Bắc Xuyên (E1), Mỹ Luông

23

CN VI PHỤC SINH

Gh. Bình An, Gh. Ba Khu (C2)

24

CN LỄ THĂNG THIÊN

Cồn Phước, Châu Đốc

25

CN CTT HIỆN XUỐNG

Kiên Lương, Núi Sam, Bình Tây, Trung Thành (K8), Thánh Linh (D1), Thiên Ân

26

CN LỄ CHÚA BA NGÔI

Phú An, Tân Phước (4A), Núi Tượng

27

CN MÌNH MÁU THÁNH

Tân Thuận (O1), An Châu, Đất Hứa, Hoà Giang, Châu Long (F1), Kim Hoà (G1), Hiếu Thuận (H1), Gh. Antôn (C2)

28

CN XI TN

Rạch Sâu, Hòn Đất, Giuse (2B), Kinh Tây

29

CN XII TN

Ông Chưởng, Đền Thánh Giuse An Bình (KF)

30

CN XIII TN

Ngọc Thạch, Hiếu Sơn (H2)

31

CN XIV TN

Cồn Trên, Lộ Đức (Kinh Quýt), Đồng Công (F2)

32

CN XV TN

Thánh Mẫu (F2), Hoà Lợi (LX)

33

CN XVI TN

Chợ Thủ, Bình Giang, Minh Châu

34

CN XVII TN

Gh. Thánh Tâm (F2), Vinh Sơn (A2), Kim An, Quý Phụng

35

CN XVIII TN

Thạnh An, Đaminh (K10), Rọc Lá

36

CN XIX TN

Thanh Hải (D2), Chi Lăng, Phú Vĩnh, Trinh Vương (Bờ Bao), Mỹ Thạnh

37

CN XX TN

(Lễ Mẹ Lên Trời)

Chợ Mới, Kim Long (D2), Ong Dèo, Hiệp Hòa (O2), Mông Triệu (2A), Thánh Tâm (B2), Châu Thái (F1), La Vang (An Thạnh), Mỹ Thạnh

38

CN XXI TN

Trinh Vương (B1), Rạch Đùng, Xẻo Dầu, Ninh Cù (Rivera)

39

CN XXII TN

Cái Dầu

40

CN XXIII TN

Định Mỹ, An Tiến (1A)

41

CN XXIV TN

Rạch Sỏi, Hòn Chông, Hòa Hưng

42

CN XXV TN

Khánh Bình, Đông Hòa, Bình Sơn

43

CN XXVI TN

Nhà Têrêsa, Vĩnh Bình, Kinh Xáng, Bò Ót

44

CN XXVII TN

(Sau Lễ Mẹ Mân Côi)

Khiết Tâm (D2), Môi Khôi, An Sơn (E2), Sóc Xoài, Tân Hải (C2), Bình Thái (F1), Thức Hóa (5A), Hiệp Tâm (O2), Mong Thọ, Vàm Cống (CM), Long Bình (G2)

45

CN XXVIII TN

Hải Châu (7B), Tân Long (2A)

46

CN XXIX TN

Chánh Tòa (LX), Sáu Bọng, Hiếu Hiệp (H1)

47

CN XXX TN

Gh. Truyền Tin (8A), Giuse (E2)

48

CN XXXI TN

Vạn Đồn (B1), Martinô (E1), Kinh Tràm, Bình An (RG)

49

CN XXXII TN

Thánh Gia (7A), Tân Châu, Thị Đam, Giuse (Rivera)

50

CN XXXIII TN

Tân Lập, Đông Hưng (Thứ 10)

51

LỄ CHÚA KITÔ VUA

Đồng Tâm (3B), Kiến Thành, Kitô Vua (C1), Kitô Vua (1B)

PHỤ TRƯƠNG II

NHỮNG ĐIỀU CẦN QUAN TÂM

I- HUẤN THỊ VỀ PHỤNG VỤ

Các mục tử không phải chỉ tuân giữ các Lề Luật trong các hoạt động Phụng vụ, để cử hành thành sự và hợp pháp mà thôi, nhưng còn phải làm cho tín hữu tham dự Phụng vụ một cách ý thức, linh động và hữu hiệu. (PV số 11)

Tác vụ của linh mục là tác vụ của toàn thể Giáo Hội. Vì thế không thể thi hành tác vụ này nếu không có sự vâng phục, sự hiệp thông cùng hàng giáo phẩm và chăm lo phục vụ Thiên Chúa và anh em. Bản chất phẩm trật của Phụng vụ, hiệu lực Bí tích và sự tôn trọng phải có đối với cộng đoàn giáo dân đòi linh mục phải chu toàn nhiệm vụ trong việc phượng tự như thừa tác viên và người phân phát trung tín các mầu nhiệm Thiên Chúa, và không được tự đưa vào những lễ nghi không được quy định và chấp nhận trong các sách Phụng vụ. (HT. Liturgicae instaurationes 5 - 9 -1970, cuối số 1)

II- NĂM PHỤNG VỤ

Giáo Hội, Mẹ hiền, ý thức mình có bổn phận cử hành các công trình cứu chuộc của Ðấng Phu Quân chí thánh bằng việc tưởng niệm vào những ngày ấn định trong năm. Mỗi tuần, vào ngày gọi là ngày Chúa Nhật, Giáo Hội tưởng nhớ việc Chúa Phục Sinh; mỗi năm một lần Giáo Hội còn cử hành mầu nhiệm ấy hết sức trọng thể vào dịp lễ Chúa Phục Sinh, cùng với cuộc Thương Khó hồng phúc của Người.

Giáo Hội còn phô diễn trọn mầu nhiệm Chúa Kitô qua chu kỳ một năm, từ Nhập Thể, Giáng Sinh, đến Thăng Thiên, Hiện Xuống, cùng với sự mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày Chúa lại đến.

Trong khi cử hành những Mầu Nhiệm Cứu Chuộc như thế, Giáo Hội rộng mở cho các tín hữu sản nghiệp nhân đức và công nghiệp của Chúa, khiến cho những mầu nhiệm này có thể nói là hiện diện qua mọi thời đại, ngõ hầu các tín hữu tiếp xúc với các mầu nhiệm đó sẽ được đầy tràn ơn cứu chuộc. (PV 102)

“Vào các ngày khác nhau trong năm, theo khuôn phép truyền thống, Giáo Hội kiện toàn việc huấn luyện tín hữu bằng những việc thao luyện đạo đức hồn xác, bằng việc giảng dạy, sự cầu nguyện, các việc hy sinh hãm mình và từ thiện bác ái”. (PV 105)

“Phải liệu sao cho các tín hữu lưu tâm trước hết đến việc giữ các lễ về Chúa và các mùa trong năm phụng vụ với tinh thần đạo đức. Về những gì họ cử hành và tuyên xưng ngoài miệng trong các lễ và mùa phụng vụ đó, thì họ tin trong lòng, và những gì họ tin trong lòng thì họ lại đem ra thực hành trong nếp sống cá nhân cũng như xã hội”. (CE 232)

Như vậy, tâm điểm của Năm Phụng vụ là mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô, khởi đầu năm phụng vụ với CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG và kết thúc với lễ Chúa Kitô Vua, xen kẽ vào các mầu nhiệm kính Chúa, Đức Maria và các thánh, và cao điểm vẫn là Tam Nhật Vượt Qua.

LƯU Ý:

Năm Phụng Vụ bắt đầu từ CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG, nghĩa là có thể ngay từ cuối tháng 11 dương lịch.

1. NGÀY PHỤNG VỤ

Ngày phụng vụ diễn tiến từ nửa đêm này cho đến nửa đêm sau, nhưng việc cử hành ngày Chúa Nhật và các lễ trọng bắt đầu ngay từ chiều ngày hôm trước. (AC, 3)

Chúa Nhật, ngày thứ nhất trong tuần, Hội Thánh họp mừng mầu nhiệm Vượt Qua. Vì thế Chúa Nhật chính là ngày lễ quan trọng nhất. Theo Giáo luật khoản 1 điều 1248: “Ai đã tham dự Thánh lễ được cử hành theo lễ nghi Công giáo bất kỳ ở đâu trong chính ngày lễ buộc hoặc chiều ngày áp lễ thì đã chu toàn luật buộc tham dự Thánh lễ”.

2. BẬC LỄ:

Lịch phụng vụ chia làm ba bậc lễ để kính nhớ các mầu nhiệm của Chúa, các đặc ân của Đức Maria và các thánh:

A) LỄ TRỌNG

Lễ trọng chia làm hai loại: lễ trọng chung và lễ trọng riêng.

- Lễ trọng chung là các lễ trọng được xác định rõ trong sách phụng vụ mà toàn thể Hội Thánh phải mừng kính. Có 17 lễ trọng chung cho Giáo Hội toàn cầu: 10 lễ kính Chúa, 3 lễ kính Đức Maria và 4 lễ kính các thánh. Lễ Phục Sinh và Giáng Sinh là hai lễ trọng đặc biệt, kéo dài trong 8 ngày gọi là tuần Bát Nhật, tuy nhiên tuần Bát Nhật Giáng Sinh không được ưu tiên như tuần Bát Nhật Phục sinh.

- Lễ trọng riêng chỉ được mừng kính trong một Hội Thánh địa phương. Chẳng hạn lễ Các thánh tử đạo Việt Nam (24/11) là lễ trọng riêng đối với Hội Thánh Việt Nam vì là lễ bổn mạng Hội Thánh Việt Nam, còn đối với Hội Thánh toàn cầu chỉ là lễ nhớ.

Tất cả các lễ trọng chung hay riêng đều được bắt đầu từ Kinh Chiều I ngày hôm trước, nghĩa là ngày mừng lễ sẽ dài hơn một ngày bình thường. Vì thế thánh lễ chiều hôm trước (sau Kinh Chiều I) đều phải cử hành lễ trọng kính của ngày hôm sau, nghĩa là ngày chính lễ, ngoại trừ một vài lễ có lễ vọng thì phải cử hành lễ vọng (Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Maria lên trời, Sinh nhật Thánh Gioan Tiền Hô, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô).

B) LỄ KÍNH 

Lễ kính ở bậc thấp hơn lễ trọng và chỉ giới hạn trong một ngày bình thường nên không có Kinh Chiều I, trừ lễ kính Chúa trùng vào ngày Chúa Nhật thường niên. Lịch phụng vụ đề ra ba loại lễ kính: 6 lễ kính Chúa, 2 lễ kính Đức Maria, 17 lễ kính các thánh (Giáo Hội Việt Nam mừng thêm 2 lễ kính riêng: Thánh Têrêxa và Thánh Phanxicô Xaviê).

C) LỄ NHỚ

Lễ nhớ chia làm hai loại : lễ nhớ buộc và lễ nhớ tùy ý. Các ngày lễ nhớ buộc trong mùa Chay thì chỉ mừng như lễ nhớ tùy ý, không bó buộc phải cử hành. Khi lịch chung để tên nhiều vị thánh kính nhớ tùy ý trong cùng một ngày thì chỉ chọn một vị thánh để mừng, còn những vị khác được bỏ.

D) LỄ THEO NHU CẦU:

Ngoài ra còn có các lễ theo nhu cầu:

Có ba loại lễ theo nhu cầu:

- Lễ có nghi thức riêng thường đi kèm với việc cử hành một bí tích nào đó: Hôn Phối, Truyền Chức, Thêm Sức...

- Lễ do nhu cầu tùy theo hoàn cảnh: lễ tạ ơn, lễ cầu mùa…

- Lễ ngoại lịch là lễ do lòng đạo đức của giáo dân đòi hỏi: thứ Sáu kính Thánh Tâm, thứ Bảy kính Đức Mẹ...

Tuy nhiên, các lễ theo nhu cầu được cử hành hay không, còn tùy thuộc vào các mùa hoặc lịch phụng vụ.

 

 

E) LỄ KÍNH TRỌNG THỂ.

“Để phục vụ lợi ích mục vụ cho giáo dân, trong các Chúa Nhật Thường Niên, được phép mừng các lễ nào gặp trong tuần mà được giáo dân sùng mộ, miễn là những lễ ấy cao hơn chính ngày Chúa Nhật theo bảng ghi thứ tự ưu tiên. Có thể mừng các lễ ấy trong mọi thánh lễ có đông giáo dân tham dự” (AC 58).

Theo Niên Lịch Phụng Vụ số 58 nói trên thì được cử hành Thánh lễ quen gọi là “kính trọng thể”, nghĩa là mừng kính cách đặc biệt hơn vào ngày Chúa Nhật thường niên và cả mùa Giáng Sinh trước hay sau đó, các lễ trọng và lễ kính được ghi trong bảng thứ tự ưu tiên dưới đây, cũng như những lễ gắn liền với lòng sùng mộ của tín hữu nhưng rơi vào ngày thường trong tuần. Các lễ này có thể được cử hành trong mọi Thánh lễ có đông tín hữu tham dự.

(ví dụ: lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam 24/11 được dời lên Chúa Nhật trước vì Chúa Nhật sau đó thường là lễ Chúa Kitô Vua; lễ Mân Côi tuy là lễ nhớ buộc nhưng được mừng kính trọng thể vào Chúa Nhật).

THỨ TỰ ƯU TIÊN

TRONG VIỆC CỬ HÀNH CÁC NGÀY PHỤNG VỤ:

I

1. TAM NHẬT VƯỢT QUA tưởng niệm cuộc Thương khó và Phục Sinh của Chúa.

2. - Lễ Giáng Sinh, Hiển Linh, Thăng Thiên và Hiện Xuống.

    - Các Chúa Nhật Mùa Vọng, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh.

    - Thánh lễ an táng được cử hành bất cứ ngày nào trừ những ngày lễ trọng buộc, thứ Năm Tuần Thánh, Tam Nhật Vượt Qua và các Chúa Nhật Mùa Vọng, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh. (IM 380)

    - Thứ Tư Lễ Tro.

    - Các ngày trong Tuần Thánh từ thứ Hai đến hết thứ Năm.

    - Các ngày trong Tuần Bát Nhật Phục sinh.

3. - Các lễ trọng kính Chúa, Đức Mẹ và các Thánh có ghi trong

       lịch chung.

    - Lễ cầu cho mọi tín hữu đã qua đời (2/11)

4. Các lễ trọng riêng, tức là:

 1. Lễ trọng thánh bổn mạng chính của địa phương, thành
 2. phố hay quốc gia;
 3. Lễ trọng Cung hiến thánh đường, hay ngày kỷ niệm
 4. cung hiến thánh đường đó.
 5. Lễ trọng mừng tước hiệu của nhà thờ.
 6. Lễ trọng của dòng tu hay tu hội mừng tước hiệu, hoặc 
 7. thánh sáng lập dòng, hay bổn mạng chính của dòng.

II

5. Các lễ kính Chúa có ghi trong lịch chung.

6. Các Chúa Nhật mùa Giáng Sinh và Thường Niên.

7. Các lễ kính Đức Mẹ và các thánh có ghi trong lịch chung.

8. Các lễ kính riêng, tức là:

 1. Lễ bổn mạng của chính địa phận.
 2. Lễ kỷ niệm cung hiến nhà thờ Chánh Tòa.

 

 1. Lễ kính bổn mạng chính của miền, tỉnh, nước hay một vùng rộng lớn.
 2. Lễ kính của dòng tu hay tu hội và tỉnh dòng mừng tước hiệu, thánh sáng lập, thánh bổn mạng, trừ những điểm đã nói trong số 4.
 3. Các lễ kính khác có ghi trong lịch địa phận, dòng tu hay tu hội.

Thánh lễ cầu hồn khi vừa được tin một người qua đời hay trong ngày giỗ đầu (IM 381)

9. - Các ngày trong tuần thuộc Mùa Vọng từ 17/12 đến hết 24/12.

    - Các ngày trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

    - Các ngày trong tuần Mùa Chay.

III

10. Các lễ nhớ buộc có ghi trong lịch chung.

11. Các lễ nhớ buộc riêng, tức là:

 1. Các lễ nhớ bổn mạng thứ hai của địa phương, địa phận, miền hay tỉnh, quốc gia, một vùng rộng lớn, của dòng tu hay tu hội và tỉnh dòng.
 2. Ít nhiều lễ nhớ bắt buộc riêng của một vài nhà thờ.

12. Các lễ nhớ buộc và các lễ nhớ không buộc trong Mùa Chay.

13. -  Các ngày trong tuần, từ đầu Mùa Vọng đến hết 16/12.

 • Các ngày trong tuần mùa Giáng Sinh từ 2/1 đến thứ Bảy sau

lễ Hiển Linh.

 • Các ngày trong tuần thuộc Mùa Phục sinh, từ thứ Hai sau

tuần Bát Nhật Phục Sinh đến thứ Bảy trước lễ Hiện Xuống.

 • Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch theo lòng đạo đức của

giáo dân (IM 377).

 • Thánh lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381)
 • Các ngày trong tuần thuộc mùa Thường niên.

III. LỰA CHỌN CÁC THÁNH LỄ

1. Vào các ngày lễ trọng, linh mục phải cử hành Thánh lễ theo lịch phụng vụ. (IM353). Nếu một lễ trọng trùng vào ngày có bậc ưu tiên cao hơn, sẽ được dời vào ngày gần nhất mà lễ đó có thể được cử hành. Nếu trùng với Chúa Nhật Phục Sinh, sẽ được dời đến sau tuần Bát Nhật.

2. Vào các ngày Chúa Nhật, các ngày thường Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh, cũng như các ngày lễ kính và lễ nhớ buộc:

a) Nếu cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự thì linh mục phải theo lịch phụng vụ mà Hội Thánh cử hành (IM 354a).

b) Nếu cử hành Thánh lễ riêng chỉ có một người giúp lễ thì linh mục có thể lựa chọn lịch phụng vụ của Hội Thánh hoặc lịch riêng (IM 354b).

3. Lễ nhớ tùy ý:

+ Các ngày trong tuần Mùa Vọng từ 17 đến 24-12;

+ Các ngày trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh;

+ Các ngày trong tuần Mùa Chay trừ thứ Tư Lễ Tro và từ thứ Hai đến thứ Tư Tuần Thánh) thì làm lễ theo ngày trong tuần, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ được ghi trong lịch chung.

+ Các ngày trong tuần Mùa Vọng trước ngày 17-12;

+ Các ngày trong tuần Mùa Giáng Sinh từ ngày 02-01;

+ Các ngày trong tuần Mùa Phục Sinh;

thì có thể chọn lễ theo ngày trong tuần hoặc lễ vị Thánh được nhớ, hay vị Thánh có ghi trong danh mục các Thánh hôm đó. (IM 355a)

+ Vào các ngày thường Mùa Thường Niên, có thể chọn Thánh lễ của ngày thường đó, hoặc cử hành lễ nhớ không buộc hoặc Thánh lễ do nhu cầu quan trọng, hoặc Thánh lễ tùy lòng đạo đức. (IM 355c)

 + Vào các ngày thứ bảy mùa Thường Niên, khi không có lễ nhớ buộc, có thể cử hành lễ kính Đức Mẹ.

4. Khi có nhiều lễ trùng vào một ngày, phải cử hành lễ có bậc ưu tiên cao hơn theo thứ tự đã nêu trên.

5. Khi sử dụng quyền hạn để lựa chọn các bài đọc và lời nguyện trong Thánh lễ, linh mục phải lưu tâm đến lợi ích thiêng liêng chung của cộng đoàn hơn là chỉ làm theo ý riêng của mình. (AC 328)

IV- LỄ CẦU CHO GIÁO DÂN (Lễ Họ)

Giáo luật khoản 388: Đó là các lễ mà giám mục giáo phận dâng để chỉ cho giáo dân trong giáo phận.

Giáo luật khoản 534:

§1: Sau khi đã nhậm chức ở giáo xứ, vào mỗi Chúa Nhật và lễ buộc trong giáo phận, cha chánh xứ có nghĩa vụ phải dâng lễ cầu cho đoàn dân được trao phó cho Người. Nếu mắc ngăn trở chính đáng không dâng lễ như vậy được, Người phải nhờ linh mục khác dâng ý lễ thay trong chính ngày đó, hoặc chính Người sẽ dâng lễ vào những ngày khác.

§2. Cha chánh xứ nào coi sóc nhiều giáo xứ, thì chỉ buộc dâng một ý lễ, vào các ngày nói ở §1, để cầu cho tất cả đoàn dân được trao phó cho Người.

§3. Cha chánh xứ nào đã không chu toàn nghĩa vụ được nói đến ở §1 và §2, thì nếu đã bỏ bao nhiêu ý lễ, phải sớm hết sức dâng đủ bấy nhiêu ý lễ để cầu cho giáo dân.

Tại Việt Nam, theo văn thư ngày 11.11.1987 của Bộ Phúc Âm Hóa Các Dân Tộc, các linh mục chánh xứ chỉ phải dâng lễ cầu cho giáo dân vào 11 ngày lễ sau:

 1. Lễ Chúa Giáng Sinh
 2. Lễ Chúa Hiển Linh
 3. Lễ thánh Giuse (19.03)
 4. Lễ Phục Sinh
 5. Lễ Thăng Thiên
 6. Lễ Hiện Xuống
 7. Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
 8. Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, Tông Đồ (29.6)
 9. Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15.08)
 10. Lễ Các Thánh Nam Nữ (01.11)
 11. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (08.12)

V. THÁNH LỄ CỬ HÀNH CHIỀU HÔM TRƯỚC NGÀY LỄ BUỘC VÀ CHIỀU THỨ BẨY.

Thánh Bộ Phụng Tự có ra quy định về Phụng vụ cử hành chiều hôm trước ngày lễ buộc (SCCD, 10-1984, Not. 1984, tr 603-605). Trong phần nói về việc cử hành Thánh lễ, có viết như sau:

Xét quy định chung của GL 1248,1 về việc có thể giữ luật buộc “ngay từ ngày hôm trước”, thì luôn luôn dành ưu tiên cho Thánh lễ phải giữ theo luật buộc mà không phải quan tâm gì đến bậc phụng vụ của hai lễ cử hành trùng nhau”.

Sau đó, Bộ ra một số giải đáp và kết luận vẫn phải làm lễ Chúa Nhật vào chiều ngày thứ bẩy, khi gặp lễ trọng hay lễ kính trùng hợp.

Các Ordo cũ của nhà sách Vatican và của Nhà xuất bản Phụng vụ vẫn được soạn thảo theo quy định đó: “Thánh lễ chiều hôm trước ngày lễ buộc sẽ được sắp xếp với mọi yếu tố phải có (diễn giảng, lời nguyện tín hữu), hay nên có (dân chúng tham dự tích cực hơn bằng lời ca, tiếng hát, v.v...) trong thánh lễ của ngày lễ. Còn chính bản văn thánh lễ thì theo hẳn quy định về thứ tự ưu tiên của Thánh Bộ Phụng Tự...”

Vì vậy, trong thực tế, nếu lễ chiều thứ Bảy có giáo dân tham dự, thì sẽ cử hành lễ Chúa Nhật (tức là Thánh lễ Chúa Nhật hay Thánh lễ trùng vào Chúa Nhật năm đó). Để những lễ trọng trùng với Chúa Nhật Mùa Vọng, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh khỏi bị mất Thánh lễ vào chiều thứ Bảy (vì phải cử hành lễ Chúa Nhật), nên ngày 22-04-1990, Thánh Bộ Phụng Tự đã sửa đổi số AC 5 và cho chuyển các lễ bị ngăn trở đó sang ngày thứ Hai sau, thay vì đưa lên ngày thứ Bảy trước, như AC cũ quy định.

Trong các Ordo nói trên, cũng thấy có những quy định về các lễ buộc trùng với ngày thứ Bảy. Lịch này cũng dựa theo đó mà soạn, thí dụ lễ Đức Mẹ lên Trời ngày 15-08-1992.

VI. VỀ VIỆC CỬ HÀNH LỄ HÔN PHỐI.

Khi cử hành lễ Hôn phối trong Thánh lễ, thì chỉ được cử hành Thánh lễ Hôn phối trong một số ngày trong năm mà thôi.

Dựa theo CE và OCM mới (1990) các số 34, 54 và 56 (OCM cũ số 11), có liệt kê chi tiết như sau:

1. Không được cử hành Thánh lễ Hôn phối trong những ngày sau đây:

+ Các lễ trọng buộc cũng như không buộc.

+ Các Chúa Nhật Mùa Vọng, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh.

+ Lễ Tro và các ngày khác trong Tuần Thánh.

+ Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (2-11).

+ Các ngày trong tuần Bát Nhật Phục Sinh.

Gặp những ngày đó, phải cử hành Thánh lễ theo ngày Phụng vụ và đọc các bài Sách Thánh của ngày lễ đó. Không được đọc một bài nào về Hôn Phối. Vẫn đọc lời chúc hôn trong Thánh lễ, và cuối lễ có thể dùng công thức ban phép lành cho đôi tân hôn.

2. Các Chúa Nhật Mùa Giáng Sinh và Thường Niên:

Cử hành thánh lễ Chúa Nhật, nhưng trong các bài Sách Thánh, có thể đọc một bài về Hôn Phối. Nếu cử hành Hôn Phối trong Thánh lễ không có cộng đồng giáo xứ tham dự, thì có thể cử hành toàn bộ Thánh lễ Hôn phối.

Tuyệt đối tránh cử hành Hôn phối ngày thứ Sáu và thứ Bảy Tuần Thánh.

VII. BẢNG CHỈ DẪN VIỆC CỬ HÀNH THÁNH LỄ CÓ NGHI THỨC RIÊNG, THÁNH LỄ TÙY NHU CẦU VÀ THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.

Chữ viết tắt:

V1     Thánh lễ có nghi thức riêng. (IM 372)

Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch do Giám mục Giáo phận chỉ định hoặc cho phép khi có nhu cầu hay lợi ích mục vụ quan trọng. (IM 374)

V2     Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch theo sự xét đoán của vị phụ trách thánh đường hay của linh mục chủ tế, nếu có nhu cầu thật sự hoặc lợi ích mục vụ đòi hỏi. (IM 376)

V3     Thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch do linh mục chọn theo lòng đạo đức của giáo dân. (IM 373, IM 377)

D1    Thánh lễ an táng. (IM 380)

D2     Thánh lễ khi nhận được tin báo tử hoặc trong ngày giỗ đầu.

D3     Thánh lễ cầu hồn hàng ngày. (IM 381)

 

 

 

Để áp dụng:

Ký hiệu            + : được cử hành  – : không được cử hành

 1.  

- Các lễ trọng buộc, các Chúa Nhật Mùa

Vọng, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh.

- Thứ Năm Tuần Thánh, Tam Nhật Vượt Qua

- V1, V2, V3

- D1, D2, D3

 1.  

- Các lễ trọng không buộc.

- Lễ cầu cho tất cả các tín hữu đã qua đời.

- Thứ Tư lễ Tro,

  Thứ Hai, Ba, Tư Tuần Thánh

- Các ngày trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

 

- V1, V2, V3, D2, D3

+ D1

 

 1.  

- Các Chúa Nhật Mùa Giáng Sinh

  và Mùa Thường Niên

- Các lễ kính

- V2, V3, D2, D3

+ D1, V1

 1.  

- Các ngày từ 17 đến 24 tháng 12

- Các ngày trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

- Các ngày thường trong Mùa Chay

- V2, V3, D3

+ V1, D1, D2

 1.  

- Các lễ nhớ buộc

- Các ngày thường Mùa Vọng trước ngày 16.12

- Các ngày thường Mùa Giáng Sinh sau 2.1

- Các ngày thường Mùa Phục Sinh sau Bát Nhật

- V3, D3

+ V1, V2, D1, D2

 1.  

- Các lễ nhớ không buộc

- Các ngày thường Mùa Thường Niên

+ V1, V2, V3

+ D1, D2, D3

 

 

 

 

VIII. THÁNH LỄ CẦU CHO NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI

Thánh lễ An táng được cử hành bất cứ ngày nào, trừ ngày lễ trọng buộc, thứ Năm Tuần Thánh, Tam Nhật Vượt Qua và các Chúa Nhật Mùa Vọng, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh (IM 380). Nếu cử hành an táng vào các ngày này, người ta buộc phải dùng bản văn và bài đọc của ngày lễ đó, và sau lời nguyện hiệp lễ được làm nghi thức từ biệt.

Thánh lễ đưa chân (lễ hối tử) khi nhận được tin báo tử hoặc thánh lễ cầu hồn trong ngày giỗ đầu có thể được cử hành vào những ngày trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, ngày lễ nhớ buộc, các ngày thường không có lễ nào được ghi trong lịch, ngoại trừ thứ Tư lễ Tro và Tuần Thánh. (IM 381)

Thánh lễ cầu hồn hằng ngày có thể được cử hành vào các ngày thường của Mùa Thường Niên có lễ nhớ không bắt buộc, hoặc các ngày thường không có lễ nào được ghi trong lịch. (IM 381)

IX. PHÂN BIỆT TƯỚC HIỆU VÀ BỔN MẠNG

1- Tước hiệu: là danh hiệu, là tên gọi của một nhà thờ, Dòng tu, Tu hội v.v…

* Chọn tước hiệu: Được chọn Thiên Chúa Ba Ngôi hoặc từng Ngôi Vị Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, Đức Trinh Nữ Maria với những danh hiệu đã được mừng kính trong phụng vụ, các thiên thần, các thánh. Các Á Thánh chỉ được chọn khi có phép đặc biệt của Tòa Thánh[2].

Tước hiệu được đặt khi nhà thờ được làm phép hay cung hiến[3], và chỉ một tước hiệu mà thôi[4]. Một khi nhà thờ đã cung hiến, thì không được thay đổi tước hiệu nữa[5].

2- Thánh bổn mạng: là vị thánh được tôn kính như vị bảo trợ hay vị chuyển cầu lên trước Tòa Chúa cho chúng ta[6].

* Chọn thánh bổn mạng: Được chọn Đức Trinh Nữ Maria, các Thiên Thần, các Thánh. Các Á Thánh chỉ được chọn khi có phép đặc biệt của Tòa Thánh. Tuyệt đối không được chọn Thiên Chúa Ba Ngôi hay một Ngôi Vị Thiên Chúa làm bổn mạng[7] (vì Thiên Chúa ban ơn, chứ không chuyển cầu lên trước Tòa ai cả).

Tóm lại, chỉ có thể chọn một tước hiệu cho nhà thờ[8], Dòng tu, Tu hội[9], v.v…  chứ không chọn tước hiệu cho một giáo xứ. Và, cũng chỉ có thể chọn thánh bổn mạng cho giáo xứ, giáo phận, thành phố, quốc gia[10] hay cho Dòng tu, các hiệp hội, tổ chức, các nhóm[11], v.v… chứ không có bổn mạng của nhà thờ (hoặc các cơ sở vật chất khác), bởi lẽ, vị thánh bổn mạng có vai trò là vị bảo trợ cho con người chứ không cho cơ sở vật chất.

3- Bậc lễ cử hành theo luật phụng vụ:

+ Lễ kính tước hiệu nhà thờ: cử hành theo bậc lễ trọng riêng[12].

+ Lễ kỷ niệm cung hiến nhà thờ: cử hành theo bậc lễ trọng riêng. Ngoài ra, ngày kỷ niệm cung hiến nhà thờ Chánh Tòa, bậc lễ trọng được cử hành tại nhà thờ Chánh Tòa, còn bậc lễ kính tại các nhà thờ khác trong Giáo phận[13].

+ Lễ Bổn Mạng chính của Giáo phận và giáo xứ: cử hành theo bậc lễ trọng riêng tại chính nơi đó[14]. Riêng lễ bổn mạng của Giáo phận, tại các nhà thờ khác trong Giáo phận được cử hành ở bậc lễ kính[15].

THÁNG 01/2023

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

1 MTC

2

3

4

5

6

7

8 HL

9 CCR

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Tết

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

THÁNG 02/2023

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 LTRO

23

24

25

26

I MC

27

28

 

 

 

 

 

THÁNG 03/2023

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

THÁNG 04/2023

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

 

 

1

2

LLÁ

3

4

5

6 - 5TT

7 - 6TT

8 - 7TT

9 PS

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

THÁNG 05/2023

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 LT

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 HX

29

30

31

 

 

 

                   
 

 

 

 

 

 

THÁNG 06/2023

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

1

2

3

4 CBN

5

6

7

8

9

10

11 MMTC

12

13

14

15

16

TTÂM

17

18 TN

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

THÁNG 07/2023

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

THÁNG 08/2023

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

1

2

3

4

5

6 HD

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

  

THÁNG 09/2023

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

                   
 

 

 

 

THÁNG 10/2023

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

THÁNG 11/2023

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

KTV

27

28

29

30

 

 

 

THÁNG 12/2023

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

 

1

2

5 MV

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 GS

26

27

28

29

30 TG

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1]Theo Giáo luật:

Ðiều 992: Ân xá là sự tháo giải trước mặt Chúa các hình phạt thế tạm vì các tội lỗi đã được xóa bỏ. Người tín hữu dọn mình xứng đáng và thi hành ít nhiều điều kiện đã chỉ định thì được hưởng ơn tha thứ ấy nhờ sự trung gian của Giáo Hội. Với tư cách thừa tác viên ơn cứu chuộc, Giáo Hội dùng quyền phân phát và áp dụng kho tàng đền tạ của Chúa Kitô và các Thánh.

Ðiều 993: Ân xá là toàn phần hay từng phần, tùy theo sự giải thoát hình phạt thế tạm vì tội lỗi là hoàn toàn hay chỉ một phần.

Ðiều 994: Mọi tín hữu đều có thể hưởng ân xá toàn phần hay từng phần, hoặc cho chính mình hoặc để chuyển cầu cho những người đã qua đời.”

Như vậy, chúng ta nên hiểu, ân xá chỉ là việc tha hình phạt tạm (đối ngược với hình phạt vĩnh viễn phải chịu trong hỏa ngục) chứ không phải là việc tha tội.  Và chỉ có hai loại ân xá: Phần xá (tha một phần), và Toàn xá hay Đại xá (tha toàn bộ hình phạt tạm).  Toàn xá hay Đại xá cũng giống nhau không có gì khác biệt.

 

[2] Thánh Bộ Bí tích và Phụng tự, Ordo dedicationis ecclesiae et altaris, 29.5.1977, Praenotanda, số 4, trong EV 6/201. Huấn thị Lịch riêng, số 34, trong EV/2610.

[3] Thánh Bộ Bí tích và Phụng tự, Ordo dedicationis ecclesiae et altaris, 29.5.1977, Praenotanda, số 4, trong EV 6/201.

[4] Ibidem, số 4, trong EV 6/201.

[5] Giáo luật, đ. 1218; Theo luật cũ, dù chỉ mới làm phép chứ chưa cung hiến, cũng không còn được thay đổi tước hiệu nữa (x. CIC 1917, đ. 1168 § 1).

[6] Thánh Bộ Phụng Tự, Qui tắc Patronus về việc đặt tên thánh Bổn mạng, số 1, trong EV 4/2341

[7] Thánh Bộ Phụng t, Qui tắc Patronus về việc đặt tên thánh Bổn mạng, số 4, trong EV 4/2344 ; X. Thánh Bộ Phụng t, Huấn thị Lịch riêng, số 28, trong EV 3/2604.

[8] Quy luật tổng quát về Năm Phụng vụ và niên lịch, số 53, 4c.

[9] Quy luật tổng quát về Năm Phụng vụ và niên lịch, số 53, 4d.

[10] Quy luật tổng quát về Năm Phụng vụ và niên lịch, số 53, 4a. Thánh Bộ Phụng tự, Huấn thị Lịch riêng, số 28, trong EV (Enchirion Vaticanum) 3/2604.

[11] Quy luật tổng quát về Năm Phụng vụ và niên lịch, số 53, 4d.

[12] Quy luật tổng quát về Năm Phụng vụ và niên lịch, số 59, 4C

[13] Sách Nghi thức Giám mục, số 878.

[14] Quy luật tổng quát về Năm Phụng vụ và niên lịch, số 59,4a.

[15] Quy luật tổng quát về Năm Phụng vụ và niên lịch, số 59,8a.

Bài cùng chuyên mục:

 • Bài viết mới
  Câu chuyện chiều thứ 7