Sinh hoạt giáo phận

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 25 Thường niên B (tối thứ bảy) (18/09/2021 11:36:20 - Xem: 378)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Thứ Bảy ngày 18-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy sau CN 24 thường niên (17/09/2021 10:54:47 - Xem: 411)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Bảy ngày 18-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ lần chuỗi Lòng Chúa Thương xót ngày 17/09 (17/09/2021 08:53:22 - Xem: 377)

Giờ lần chuỗi trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 15g00 chiều thứ sáu ngày 17 -09 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

CÁO PHÓ: Cha cố Luy. Gonzaga Mai Hùng Dũng (16/09/2021 09:00:00 - Xem: 2,214)

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, TGM Giáo phận Long Xuyên kính báo: Cha Cố LUY. GONGZAGA MAI HÙNG DŨNG vừa qua đời.

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu sau CN 24 thường niên (16/09/2021 08:56:13 - Xem: 522)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Sáu ngày 17-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Năm sau CN 24 TN (16/09/2021 07:54:02 - Xem: 417)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Năm ngày 16-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm sau CN 24 thường niên (15/09/2021 18:49:26 - Xem: 417)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Năm ngày 16-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Tư sau CN 24 TN (15/09/2021 08:47:21 - Xem: 353)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Tư ngày 15-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư sau CN 24 thường niên (14/09/2021 18:42:48 - Xem: 402)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Tư ngày 15-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Ba sau CN 24 TN (14/09/2021 11:39:50 - Xem: 281)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Ba ngày 14-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba sau CN 24 thường niên (13/09/2021 13:43:36 - Xem: 444)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Ba ngày 14-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Hai sau CN 24 TN (13/09/2021 08:10:56 - Xem: 504)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ hai ngày 13-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ hai sau CN 24 thường niên (12/09/2021 19:34:58 - Xem: 429)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ hai ngày 13-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 24 Thường niên B(7 giờ tối) (12/09/2021 07:32:37 - Xem: 448)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 07g00 tối Chúa Nhật ngày 12 -09 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 24 Thường niên B(8g00 sáng) (12/09/2021 06:06:54 - Xem: 397)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 08g00 sáng Chúa Nhật ngày 12 -09 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 24 Thường niên B(5g00 sáng) (11/09/2021 18:51:27 - Xem: 592)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 12 -09 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 24 Thường niên B (tối thứ bảy) (11/09/2021 08:48:36 - Xem: 516)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7giờ tối Thứ Bảy ngày 11-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy sau CN 23 thường niên (10/09/2021 11:15:38 - Xem: 510)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ bảy ngày 11-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ lần chuỗi Lòng Chúa Thương xót ngày 10/09 (10/09/2021 06:09:03 - Xem: 467)

Giờ lần chuỗi trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 15g00 chiều thứ sáu ngày 10 -09 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu sau CN 23 thường niên (09/09/2021 19:30:39 - Xem: 501)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ sáu ngày 10-09-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.


Tổng số: 260
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7