Suy niệm CN Lễ dâng Chúa Giêsu vào Đền thánh

DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ÐỀN THÁNH

Lc 2,22-40

 

22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, 24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. 25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, 28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: 29 “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: 32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” 33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người. 34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; 35 và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.” 36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. 38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. 39 Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

 

THEO LUẬT

 

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa. (Lc 2,22)

 

 

Chiết tự Nôm và Gợi ý

 

THEO được viết dạng chữ NÔM: 燒 (C2*) 蹺 (F2*)

Mượn âm chữ Hán THIÊU 燒 với nghĩa: Nối bước. Cùng di chuyển với nhau.

𢃊結仍几燒󱉎主𡗶: Vua ghét những kẻ theo đức Chúa Trời, 尋扒每尼: tìm bắt mọi nơi. (Ông Thánh, 3b)

*THEO (蹺: F2)= TÚC (𧾷: chân)+ THIÊU (燒: đốt cháy→ 堯 THIÊU)

𢪀朱欺閣曰經: Nghĩ cho khi gác viết kinh.  貝欺塊𬮌 𢴑情 𫽄蹺: Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo.(Truyện Kiều, 50a)

*THEO (遶: F2)= XƯỚC (⻍: đi theo sau)+(燒: đốt cháy→ 堯 THIÊU)

𠫾皮𠬠埮賖賖: Đi vừa một dặm xa xa. 俸󰠲翁舘奔波遶共: Bỗng đâu ông quán bôn ba theo cùng. (Vân Tiên C, 16a)

 

LUẬT được viết dạng chữ NÔM: 律 (A1*)

     Mượn trọn chữ Hán LUẬT 律 cùng nghĩa: Phép tắc, quy định chung buộc mọi người tuân theo.

政刑條律𤑟𤉜: Chính hình điều luật rõ ràng.  禁塘權󰟨戒塘𬈋民: Cấm đường quyền thế, giới đường lạm dân. (Thiên Nam, 86a)

Phép tắc làm thơ. Bài thơ cách luật

府慈山 昆喝固名户陶 字𡮉羅寒灘: Phủ Từ Sơn con hát có danh họ Đào tự mọn là Hàn Than,  别㗂律通文字: biết tiếng luật, thông văn tự. (Truyền kỳ, II, Đào Thị, 20a)

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

“Con Một Chúa đã mang kiếp người phàm và hôm nay được tiến dâng trong đền thánh.”

 

 22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, 24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. 25 Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. 26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, 28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: 29 “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: 32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” 33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người. 34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; 35 và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.”

 

Chúa Giêsu chấp nhận ‘nên giống như chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi’. Theo Luật dạy vì đó là điều cần thiết và là lẽ công bằng trong đời sống chung. Gia Đình Thánh Gia giữ luật không đơn giản như cách nói chung chung là ‘làm gương’, không phải chỉ là làm gương mà là sống luật, không có người giám sát vẫn giữ luật; còn kẻ muốn làm gương thường phô trương và dễ sống giả dối, hai mặt. 

 

“Nài xin Chúa cho tâm hồn chúng con cũng nên trong sạch hầu xứng đáng dâng mình trước thánh nhan”

 36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. 38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. 39 Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

 

Muốn gặp Chúa phải giữ luật căn bản: đúng nơi đúng lúc và phải đúng tâm tình! Đi lễ là để gặp Chúa, để thưa chuyện với Chúa mà không vào nhà thờ lại đi lang thang ngoài sân, hút thuốc là và nói chuyện gẫu với bạn bè thì Chúa ở đâu đây! Ươc chi mỗi kitô hữu sống đạo như bà Anna: ở trong đền thờ, mong gặp gỡ Chúa để khi Chúa đến sẽ nhận ra Người.

 

Lời nguyện của hội thánh: “Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Con Một Chúa đã mang kiếp người phàm và hôm nay được tiến dâng trong đền thánh. Chúng con khiêm tốn nài xin Chúa cho tâm hồn chúng con cũng nên trong sạch hầu xứng đáng dâng mình trước thánh nhan.”

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết khiêm tốn dọn tâm hồn để gặp gỡ Chúa nhờ giữ luật Chúa truyền và chờ đợi Chúa. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ÐỀN THÁNH

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật thứ tư mùa thường niên hôm nay là:HÃY SỐNG CHỨ KHÔNG LÀ CHỈ GIỮ LUẬT CỦA THIÊN CHÚA”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa . Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn nhiệt thành sống luật đạo thánh Chúa, để đón nhận những ơn Chúa tặng ban. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết sống tin yêu và phó thác cho Chúa Giêsu là đấng ban sự sống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Chúng ta xin cho được cứu rỗi nhờ biết khiêm tốn thờ phượng Chúa với tâm tình sống đạo tích cực như dự lễ sốt sắng, và siêng năng lãnh nhận các bí tích. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê. Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết tích cưuc sống luật Chúa dạy Chúa, để được thăng tiến trong đàng nhân đức. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con luôn biết khiêm tốn dọn tâm hồn để gặp gỡ Chúa nhờ giữ luật Chúa truyền và kiên nhẫn chờ đợi Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Thứ Năm Tuần Thánh trong mùa dịch Covid–19:
Suy niệm Thứ Tư Tuần Thánh trong mùa dịch Covid–19
Suy niệm Thứ Ba Tuần Thánh mùa dịch Covid–19
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật Lễ Lá
Suy niệm Thứ Hai Tuần Thánh trong mùa dịch Covid-19
Ngày Chúa Nhật lạ thường mùa dịch Covid-19
Một buổi chiều bình an và hy vọng
Chốn tĩnh mịch giữa mùa dịch
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 5 Mùa Chay A
Dịch bệnh covid-19 và lòng mến Ki-tô giáo
Page 1 of 40 (392 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
38
39
40
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 4012
Tất cả: 63,455,012