Suy niệm Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Ga 14,15-16.23b-26

 

15 Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. 23 Đức Giê-su đáp: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

 

THÁNH THẦN

26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. (Ga 14,26)

 

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

THÁNH được viết dạng chữ NÔM: (A1*)

Mượn chữ Hán THÁNH 聖 → 圣 (A1): Người có tài đức siêu phàm, trở thành thần tượng tôn thờ.

吒伤昆哭祿: Cha thương con khóc lóc, 熾襖𠇮󰂝責𠻵翁聖󰀎: xé áo mình ra trách-mắng ông thánh ấy. (Ông Thánh, 4b)

 

THẦN được viết dạng chữ NÔM: (A1*)

Mượn chữ Hán THẦN (A1): Đấng siêu nhân được người đời tôn thờ. Trỏ sự linh thiêng, huyền diệu.

氣𤍌欺㐌𧗱神: Khí thiêng khi đã về thần. 然然群𥪸墫蹎𡧲𨦩: Nhơn nhơn còn đứng chôn chân giữa vòng. (Truyện Kiều B, 64a)

 

(* là những ký hiệu cách cấu tạo chữ NÔM,  xin xem mục Tâm Giao trong

Bài suy niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng năm C)

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

THÁNH THẦN: Đấng siêu nhân được người đời tôn thờ. Trỏ sự linh thiêng, huyền diệu. là thần tượng được tôn thờ.

15 Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. 23 Đức Giê-su đáp: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

 

Như đã trình bày trong loạt bài chiết tự suy niệm Lời Chúa Ngày Chúa Nhật năm 2016: “LINH (linh thiêng, hồn phách, quỷ ma, đồng cốt) được ghép bởi ba chữ VŨ (mưa, rơi), VU (cô đồng cốt) và KHẨU (miệng, cửa, lời nói). Được hiểu là cái vượt quá khả năng con người bình thường, nó thuộc về một thế giới linh thiêng. Trong cách ghép chữ Linh cho chúng ta đọc ra hình một người đồng cốt, cầu khấn và trời đổ mưa.

 

Chữ LINH muốn diễn tả một sự linh thiêng, một uy lực vượt trên khả năng con người. Nếu trong quan niệm của trần gian nghĩ rằng có một số người nhờ tu luyện và được ơn để có thể điều mây khiển gió, gọi vong hồn… thì người tín hữu Ki-tô-giáo không thể từ chối vai trò đặc biệt của Thần Linh là Chúa Thánh Thần: Hơi thở của Thiên Chúa (Tiếng Hy-lạp: pneu/ma pneuma {pnyoo'-mah} Tiếng Anh: a movement of air (a gentle blast), Spirit, Holy Ghost). Chúa Thánh Linh không phải là đồng-cốt nhưng là chính quyền năng của Thiên Chúa: một lời phán ra là có tất cả, một hơi thở vào tượng đất là thành con người, một hơi thở vào nhóm tông đồ biến những kẻ nhát đảm thành can đảm (x. St 1; Mt 20,22).

 

Chúng ta rất giới hạn nên chắc chắn không thể hiểu thấu đáo về Chúa Thánh Thần, nhưng với trái tim hướng thượng chúng ta cảm nhận được Ngôi Ba Thiên Chúa như Chúa Giê-su đã nói với Ông Ni-cô-đê-mô xưa: Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.” (Ga 3,8).

Người thời đại của chúng ta cũng sẽ chỉ nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, nơi những việc làm cụ thể trong đời sống đạo của mỗi Ki-tô-hữu mà thôi.

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta,“được đầy rẫy mọi ơn Chúa Thánh Thần”, để giới thiệu Chúa cho anh chị em chưa biết Chúa.”

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Xin được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần là điều mọi tín hữu tha thiết cầu xin. Chúa Giêsu trong chương trình cứu thế cũng hằng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để thi hành ý Chúa Cha. Chúng ta cùng cảm ơn Chúa Thánh Thần và dâng lời cầu nguyện.

 

Chúa Giê-su nói: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết sống tuân giữ lời Chúa dạy trong Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Chúa Giê-su nói: Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh chúng ta, luôn biết ngoan ngoãn lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Người luôn hiện diện trong giáo huấn của Hội Thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người chúng ta luôn tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, như Chúa Giê-su luôn tìm làm đẹp lòng Chúa Cha. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn tin tưởng nơi Chúa Giê-su: Ngôi Lời của Chúa Cha. Chúa Thánh Thần chỉ làm rõ chứ không dạy thêm; vì nơi Chúa Giê-su đã là mạc khải tròn đầy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành để mỗi người chúng con luôn “được đầy rẫy mọi ơn Chúa Thánh Thần”Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài viết liên quan:

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi
Suy niệm Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Chúa TT hiện xuống
Một Giêsu hữu không hạnh phúc là một Giêsu hữu vô dụng
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật lễ Thăng Thiên
Suy niệm Chúa nhật Chúa lên trời Năm A
Chúa lên Trời - Có chăng một cõi đi về?
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 6 Phục sinh A
Suy niệm Chúa nhật 6 Phục Sinh Năm A
Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 5 Phục sinh A
Page 1 of 42 (415 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
40
41
42
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 893
Tất cả: 64,687,926