Suy niệm Chúa Nhật Chúa hiển linh năm C

Lễ Chúa Hiển Linh

Mt 2,1-12

 

Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. 4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. 5 Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 6 'Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời." 7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." 9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

 

 

DÂNG TIẾN

Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a,

liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng,

nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.  (Mt 2,11)

 

Chiết Tự Luận từ Nôm:

DÂNG được viết dạng chữ NÔM: 𤼸 󰎓 𫠿 鄧 揚                    

Mượn âm chữ Hán ĐĂNG 登 (trèo, đề bạt) và DƯƠNG 昜 (mặt trời, hướng nam) đọc trại âm thành DÂNG để ghép với các chữ: THƯỢNG 上 (trên, chỗ cao); PHỤ阝(làm cho giàu có, phong phú), THỦ扌(tay, hành động).

Dâng cúng kính hướng về bề trên (Thượng 上); và tế mặt trời (Dương 昜với đôi tay (Thủ扌) cung kính dâng lên, vì Trời (𡗶) =Thiên (天) + Thượng (上); dâng lên với lòng thành thì nhận được nhiều hơn (Phụ阝)là phần dâng tiến, như Giáo Hội trong “Kinh Tiền Tụng 4”: “Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ”.

󰣑供菓最𤼸花. 緣初女負抵𫅷度朱: Sớm cúng quả, tối dâng hoa. Duyên xưa nỡ phụ để già độ cho. (Phan Trần, 5b: Phan Trần truyện trùng duyệt 潘 陳 傳 重 閱. Truyện thơ Nôm thể “lục bát”, gồm 64 tr. Bản in theo ván khắc năm Thành Thái Giáp Thìn (1904).

乙調能願咍約幼命朱󱉎主𡗶: Ắt đều hay nguyện, hay ước ao dâng mình cho đức Chúa Trời. (Bà Thánh, 1b)

箕埃咚楳个香 怒 几搌持鯨茹南茹北: Kìa ai gióng mõ cá dâng hương. Nọ kẻ nện chày kình nhà Nam nhà Bắc. (Ca trù, 16a)

Dâng là cung kính hiến lên bề trên. Cúng tiến vật phẩm.

 

TIẾN được viết dạng chữ NÔM: 荐 薦 (tiến cúng, tiến cử)

Theo phép hội-ý ghép chữ THẢO 艹 (cỏ, sơ sài) với chữ: TỒN 存 (còn) thành 荐 (mãi còn thân phận thảo dân tiến cúng bề trên) hoặc TRĨ/TRÃI 廌 / 豸(con vật giống bò, dê nhưng chỉ có một sừng/ con trùng không chân) thành 薦  (sự trung trực, phận nhỏ bé luôn hướng lên bề trên).

棹尾買掉各披 提真 捻買耒耒連 “Trạo vĩ”: mái chèo các bề. Đè chân đệm mái, chòi chòi tiến lên. (Ngọc âm, 28a)

浪些初仍於京. 拯咍𡥵㐌斈行渚 Rằng: Ta xưa những ở Kinh. Chẳng hay con đã học hành tiến chưa. (Nhị mai, 17b: Nhị độ mai diễn ca-
二度梅演歌 . Truyện thơ Nôm khuyết danh (có người cho là của Lý Văn Phức 李文馥), thể “lục bát”. Bản in theo ván khắc của nhà Phú Văn Đường, Hà Nội (không rõ năm khắc ván), gồm 64 tờ (128 tr.).

聘儀󰝡 天庭 瑞󰜏凌𠮩忠誠艮魚: Sính nghi đem tiến thiên đình. Thụy bà lăng líu, Trung Thành ngẩn ngơ. (Đại Nam, 33a: Đại Nam quốc sử diễn ca 大 南 國 史 演 歌. Diễn ca lịch sử thể văn vần “lục bát” do Lê Ngô Cát (吳吉) (1827-1875) và Phạm Đình Toái (範廷粹) (?-?) soạn. Bản in theo ván khắc của Trí Trung Đường tàng bản, năm Tự Đức 23 (1870), 150 tr. (chính văn từ 1a đến 70b).

TIẾN là dấn lên phía trước. Dâng nộp, dâng lên bề trên. Trình độ được nâng cao hơn.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng

TIẾN là dấn lên phía trước. Dâng nộp, dâng lên bề trên. Trình độ được nâng cao hơn.

 

Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. 4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. 5 Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 6 'Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời." 7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." 

Lòng khao khát của “mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông” là mẫu tiến cho mỗi chúng ta trên đường tìm chân thiện mỹ. Phải can đảm dấn lên phía trước; chấp nhận thân phận giới hạn của mình mà nhìn nhận có Thượng Đế, bề trên của mình để quy phục và dâng nộp, dâng lên bề trên là điều chính đáng: vì nhờ cha mẹ mà mới có ta, có Ông Trời tạo thành và nuôi dưỡng: Lạy trời mưa xuống; Lấy nước tôi uống; Lấy ruộng tôi cày; Lấy đầy bát cơm; Lấy rơm đun bếp; Lấy nếp nấu xôi; Lấy vôi ăn trầu; Lấy bậu về ôm; Lấy nơm đơm cá; Lấy rá vo gạo;… Lấy đạo để theo; …”(Đồng Dao “Lậy Trời”). Tiến là tích lũy để trình độ được nâng cao hơn, “mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông” là một lời chứng sống động cho lời khẳng định của nhà bác học Louis Pasteur (sinh 27 tháng 12 năm 1822, mất 28 tháng 9 năm 1895): “Một chút khoa học sẽ xa rời Chúa, nhiều khoa học sẽ quay về với Chúa” (Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène).

 

DÂNG là cung kính hiến lên bề trên. Cúng tiến vật phẩm.

 

9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Thái độ của người có học nơi mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông” đã thờ lạy vì nhận ra nơi Hài Nhi bé bỏng là hiện thân của vị Thiên Sai, không chỉ ngưng lại ở việc thờ lạy mà còn tiến dâng báu vật để bày tỏ tấm lòng thành kính. Nhờ việc dâng tiến này chính “mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông” được nhận nhiều hơn và được ngàn đời sau nhắc đến.

 

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse và Các Thánh, xin Chúa thương ban phúc lành cho chúng ta, và cho chúng ta trở nên những ánh sao nâng đỡ anh chị em mình, và xác tín hơn “mến Chúa yêu người” không phải là thua thiệt mà là được lãnh nhận nhiều hơn. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

Lễ CHÚA HIỂN LINH

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

DÂNG TIẾN là hình ảnh và là chủ đề chính của tuần lễ mới này. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin để chúng ta cũng biết tôn thờ Chúa cho pahỉ đạo và cộng tác với Chúa bằng những khả năng nhỏ bé của mình mà giới thiệu Chúa và làm chứng về Chúa cho anh chị em mình.

 

Mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết tha thiết tìm kiếm Chúa, như ba nhà  chiêm tinh xưa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người chúng ta được ơn can đảm đối diện với sự thật, để làm chứng về Lòng Chúa Xót Thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 “Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời."  Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết cảm nhận được phẩm giá cao cả của mình khi được gọi là Ki-tô-hữu, là người thuộc về Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, trong Năm Đồng Hành Với Các Gia Đình Gặp Khó Khăn, luôn biết yêu thương giúp đỡ anh chị em mình, nhất là người không cùng tôn giáo, cảm nhận được hạnh phúc khi gặp gỡ chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse và Các Thánh, xin Chúa thương ban phúc lành cho chúng con, và cho chúng con trở nên những ánh sao nâng đỡ anh chị em chúng con, và xác tín hơn “mến Chúa yêu người” không phải là thua thiệt mà là được lãnh nhận nhiều hơn.  Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C
Mùa Chay ngẫm chuyện ông Gióp
Mùa Chay nói về sự hy sinh
Suy niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C
LỄ TRO: Thuốc đắng giã tật
Suy niệm Chúa nhật 8 Thường niên Năm C
Tiền nhiều để làm gì?
Suy niệm Chúa Nhật 7 Thường niên Năm C
Suy niệm Chúa nhật 6 Thường niên Năm C
Đừng lo lắng cho ngày mai
Page 1 of 31 (304 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
29
30
31
Next
Bài viết mới
  • Đời sống tu trì: Sướng hay khổ?

    “Đời sống tu trì, sướng hay khổ?”. Quả thực đây là một câu hỏi không dễ trả lời. Đa số giáo dân khi nhìn vào những người tu hành thì thốt ...

  • Linh đạo và những linh đạo

    Linh đạo là nỗ lực của một cá nhân hay một nhóm để gặp gỡ và cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa, của tha nhân và vũ trụ để đi vào sự sống ...

  • Người Việt sĩ diện, khoe khoang, dễ chán nản khi gặp khó

    PGS Bùi Hoài Sơn đánh giá, người Việt ỷ lại, dễ chán nản khi gặp khó khăn, không biết lo xa, sĩ diện, tính tổ chức kỷ luật kém,…

  • Bảy mối tội đầu: Triệu chứng và chữa trị

    Bảy mối tội đầu tập trung và nuôi dưỡng tất cả các hình thức khác của tội và muôn vàn cách sa chước để cho tội lỗi hoành hành. Chúng là các căn ...

  • Tâm tình sống Mùa Chay: Dòng sông thanh tẩy (bài 3)

    Cần nhìn ngắm Đức Giêsu, không chỉ để thanh tẩy lời nói, cách nói, mà còn đào luyện cho mình khả năng biết dùng lời nói để làm dịu nhẹ những ...

  • Chầu Mình Thánh Chúa và suy niệm Mùa Chay

    Một quyết tâm trở về, một quyết tâm hoán cải sẽ làm cho Chúa vui mừng, sẽ đem lại cho chúng ta hạnh phúc đích thực dù còn nhiều trở ngại và khó ...

  • Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C

    Gợi ý từ Bài Tin Mừng: ĐỔI là thay thế, trao chuyển cái này lấy cái khác. Chuyển dời, biến chuyển khác đi. KHÁC là không phải cái đã biết, ...

  • MỆT

    Tôi sẽ không mệt nữa khi tôi có thể được bồi bổ bằng sự sống của chính tôi, sự sống mà tôi đã được thừa hưởng từ Tạo Hoá. Tôi giải thoát mình ...

  • Mùa Chay ngẫm chuyện ông Gióp

    Mùa chay ngẫm chuyện ông Gióp để ý thức thân phận tro bụi của mình. Cuộc sống không ai tránh được những khó khăn, đau khổ…

  • Hạnh phúc trong đời sống gia đình

    Gian nan thì chung sức, nhưng khi có của ăn của để thì lại khó lòng chung sức để tiếp tục đi tới! Thật là một vấn đền nan giải...

Thống kê Truy cập
Đang online: 1041
Tất cả: 55,638,299