Suy niệm Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa

CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI  B

MÌNH THẦY

Mc 14,12-16.22-26

14,12 Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?" 13 Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: "Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. 14 Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: 'Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu?' 15 Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta." 16 Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua. 22 Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy." 23 Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. 24 Người bảo các ông: "Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. 25 Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa." 26 Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu.

Chiết tự THỂ và Gợi ý

 

THỂ là ách thức toàn thân.

Đắp đầy xương cốt ắt thành toàn thân.

THỂ (toàn thân, cách thức) được ghép bởi hai chữ CỐT (xương, cốt, khung) và PHONG (đựng rượu lễ, đầy đủ). Được hiểu là khi đắp đầy những khung cốt sẽ thành toàn thân, như khi có dàn bài rồi thì còn phải viết những câu văn mới gọi là bài văn; và mỗi thứ có những cách thức thể lệ phải tuân thủ thì mới thành.

 

 

Chúng ta có được vài gợi ý theo “Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn”:

(Danh) Toàn thân. ◎Như: thân thể  thân mình, nhục thể thân xác, nhân thể  thân người.

(Danh) Bộ phận của thân mình. ◎Như: chi thể  tay chân mình mẩy, tứ thể  hai tay hai chân. ◇Sử Kí : Nãi tự vẫn nhi tử. Vương Ế thủ kì đầu, (...) Tối kì hậu, lang trung kị Dương Hỉ, kị tư mã Lữ Mã Đồng, lang trung Lữ Thắng, Dương Vũ các đắc kì nhất thể , (...)  (Hạng Vũ bổn kỉ ) (Hạng Vương) bèn tự đâm cổ chết. Vương Ế lấy cái đầu, (...) Cuối cùng, lang trung kị Dương Hỉ, kị tư mã Lữ Mã Đồng, lang trung Lữ Thắng và Dương Vũ mỗi người chiếm được một phần thân thể (của Hạng Vương).

(Danh) Hình trạng, bản chất của sự vật. ◎Như: cố thể  chất dắn, dịch thể  chất lỏng, chủ thể  bộ phận chủ yếu, vật thể  cái do vật chất cấu thành.

(Danh) Lối, loại, cách thức, quy chế. ◎Như: biền thể  lối văn biền ngẫu, phú thể  thể phú, quốc thể  hình thức cơ cấu của một nước (thí dụ: quân chủ quốc  nước theo chế độ quân chủ, cộng hòa quốc  nước cộng hòa).

(Danh) Kiểu chữ viết (hình thức văn tự). ◎Như: thảo thể  chữ thảo, khải thể  chữ chân.

(Danh) Hình trạng vật khối (trong hình học). ◎Như: chánh phương thể  hình khối vuông.

(Danh) Triết học gọi bổn chất của sự vật là thể . § Đối lại với công năng của sự vật, gọi là dụng . ◎Như: nói về lễ, thì sự kính là thể, mà sự hòa là dụng vậy.

(Động) Làm, thực hành. ◇Hoài Nam Tử : Cố thánh nhân dĩ thân thể chi  (Phiếm luận ) Cho nên thánh nhân đem thân mà làm.

(Động) Đặt mình vào đấy. ◎Như: thể lượng  đem thân mình để xét mà tha thứ, thể tuất dân tình  đặt mình vào hoàn cảnh mà xót thương dân.

(Tính) Riêng. ◎Như: thể kỉ  riêng cho mình.

(Phó) Chính bản thân. ◎Như: thể nghiệm  tự thân mình kiểm nghiệm, thể hội  thân mình tận hiểu, thể nhận  chính mình chân nhận.

 

Gợi ý MÌNH THẦY từ Bài Tin Mừng:

 

Thánh Thể Chúa (Mình Thầy) là một sáng kiến tuyệt vời phát xuất từ tình yêu.

Chuẩn bị từ xa đến gần:

14,12 Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?" 13 Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: "Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. 14 Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: 'Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu?' 15 Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta." 16 Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua. 22 Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy." 23 Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. 24 Người bảo các ông: "Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. 25 Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa." 26 Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu.

Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người không là một hành động ngẫu hứng nhất thời, mà là cả một quá trình. Điều sai lầm lớn nhất khi con người suy nghĩ về Thiên Chúa theo kiểu suy diễn của loài người. “Chẳng là cú sét ái tình” nhưng là một lịch sự cho ơn cứu độ: vì yêu thương Chúa đã đã dựng nên chúng ta, đã cứu chuộc chúng ta và còn ban Mình Máu Chúa Giêsu làm của ăn nuôi linh hồn chúng ta, xin cho chúng ta biết rước Chúa bớt bất xứng, để hưởng hạnh phúc đời này và sự sống vĩnh cửu đời sau. Chỉ suy gẫm riêng việc Chúa chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho việc lập bí tích Thánh Thể, mỗi người chúng ta cũng đủ nhận thấy: sáng kiến của tình yêu “yêu đến cùng” và yêu là muốn ở bên nhau, cho nhau, và trong nhau. Xét về ngũ quan thì xúc-giác là diễn tả tình cảm và phản ảnh mức độ thân-sơ rõ nhất. Cái nhìn thân thiện đến mấy cũng khó lột tả mức độ thân mật bằng cái bắt tay thật chặt có lan tỏa độ ấm từ con tim qua lòng bàn tay…Cũng thế trăm ngàn lần nói con yêu mến Thánh Thể không bằng việc ta rước Chúa vào tâm hồn để trong ta có Chúa và Chúa hòa vào đời sống của ta; để chúng ta có thể nói như thánh Phaolô: “Tôi cùng chịu đóng đinh với Chúa Ki Tô vào thập giá. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Chúa Ki Tô sống trong tôi” ( Gl 2, 19b-20).

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết yêu mến và siêng năng rước lễ làm dấu chứng: chúng ta yêu mến Chúa, và được Chúa luôn ở cùng.

 Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT MÌNH MÁU CHÚA B

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Mình Máu Chúa hôm nay là: “HÃY MẾN YÊU THÁNH THỂ ĐỂ ĐỜI TA LUÔN CÓ CHÚA”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Chúa sai hai môn đệ đi, và dặn họ: "Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. …Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn thành tâm dọn tâm hồn sốt sắng mỗi lần dâng lễ và rước lễ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết rằng Chúa trung tín và luôn sắp xếp những điều tốt đẹp cho chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy." Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn trung thành và siêng năng dâng lễ cùng rước lễ với tất cả lòng yêu mến và biết ơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Chúa bảo các ông: "Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết tin tưởng và yêu mến Thánh Thể Chúa, cụ thể bằng siêng năng rước lễ, để lãnh nhận ơn cứu chuộc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết yêu mến và siêng năng rước lễ làm dấu chứng: chúng con yêu mến Chúa, và được Chúa luôn ở cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Bài viết liên quan:

Suy niệm Chúa nhật 5 Phục sinh Năm C
Suy niệm Chúa nhật 4 Phục Sinh Năm C
Lòng thương xót Chúa: ơn cứu độ hay phép lạ!
Suy niệm Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm C
Đức ki-tô phục sinh: Người Bạn đồng hành của Ki-tô hữu
Thập giá là điên rồ
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá Năm C
Vài suy nghĩ xung quanh vấn đề lạm dụng tình dục trong Hội thánh Công Giáo
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C
Giận ghét Thầy
Page 1 of 32 (317 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
30
31
32
Next
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 857
Tất cả: 56,883,153