LỊCH PHỤNG VU NĂM 2018

Giáo Phận LONG XUYÊN

LỊCH PHỤNG VỤ

Năm 2018 – Năm B

MẬU TUẤT

 

THÁNG HAI

 

Ý chỉ chung: Không rơi vào tệ nạn tham nhũng

Cầu cho những người nắm giữ quyền hành về vật chất, chính trị hay tôn giáo không bị rơi vào tệ nạn tham nhũng.

 CHẦU MTC THAY GIÁO PHẬN

 

10/ CHÚA NHẬT V MÙA TN (04-02-2018): Cái Đôi, Cù Lao Giêng, Đức

                             Mẹ Vô Nhiễm (C1).

11/ CHÚA NHẬT VI MÙA TN (11-02-2018): Tân Bình (RG), Cồn Én, Bình

                             Châu (8a), Lộ Đức (8b).

12/ CHÚA NHẬT I MÙA CHAY (18-02-2018): Hải Hưng (C1), Lấp Vò,

                             Hòn Đất.

13/ CHÚA NHẬT II MÙA CHAY (25-03-2018): Đền Thánh Giuse (RG), Giu

                                    đức (8b).

 

Thánh Vịnh Tuần 4

18        03/01    Tm     CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.

St 9:8-15; 1Pr 3:18-22; Mc 1:12-15.

Không cử hành thánh lễ cầu cho công việc làm ăn. Thánh Vịnh Tuần I

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Người không lãnh Bí tích Rửa Tội có được cứu độ không?

T. Người không lãnh Bí tích Rửa Tội có thể được cứu độ trong ba trường hợp này: Một là chết vì đức tin. Hai là có lòng ước ao, nhưng chưa có điều kiện lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Ba là chưa được biết Chúa Kitô và Hội Thánh, nhưng đã theo tiếng lương tâm mà sống ngay lành.

CHIA SẺ

Vì Đức Kitô đã chết để cứu độ tất cả mọi người, nên những người sau đây có thể được cứu độ, dù họ không lãnh nhận Bí tích Rửa Tội: (1) Những ai chết vì đức tin (Rửa tội bằng máu). (2) Những người dự tòng, và cả những người do tác động của ân sủng, dù không biết Đức Kitô cũng như Hội Thánh của Ngài, nhưng vẫn thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa, và cố gắng chu toàn thánh ý Ngài (Rửa tội bằng lòng ước ao). (3) Về phần các trẻ em chết mà không được Rửa tội, Hội Thánh trong Phụng vụ phó thác các em cho lòng nhân từ của Thiên Chúa, “Đấng muốn cho mọi người được Ơn cứu độ” (1Tm 2,4), (x. GLHTCG, số 1258-1261).

 

19        04       Tm      Thứ Hai tuần I Mùa Chay.

Lv 19: 1-2. 11-18; Mt 25: 31-46

20        05        Tm      Thứ Ba tuần I Mùa Chay.

Is 55: 10-11; Mt 6: 7-15

21        06       Tm        Thứ Tư tuần I Mùa Chay.

                                    Gn 3: 1-10; Lc 11: 29-32

22        07       Tr         Thứ Năm tuần I Mùa Chay.

LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ.

Lễ kính. 1Pr 5:1-4; Mt 16:13-19

23        08      Đ           Thứ Sáu tuần I Mùa Chay.                                                     Ed 18: 21-28; Mt 5: 20-26

                                    Thánh Pôlycarpô. Gmtđ. Lễ nhớ.

                                    Kh 2:8-11

24         09      Tm        Thứ Bảy I Mùa Chay.                                     Đnl 26: 16-19; Mt 5: 43-48

25        10       Tm        CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

St 12:1-2.9-13.15-18; Rm 8:31b-35.37;

Mc :2-10
Thánh Vịnh Tuần 2

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Bí tích Rửa Tội ban cho chúng ta những ơn nào?

T. Bí tích Rửa Tội ban cho chúng ta những ơn này: Một là được tha tội Tổ tông và các tội riêng đã phạm. Hai là được làm con Thiên Chúa. Ba là được tháp nhập vào Đức Kitô và Hội Thánh. Bốn là được ghi vào linh hồn dấu ấn thiêng liêng không bao giờ xóa được.

CHIA SẺ

Qua Bí tích Rửa Tội, ta nhận được các ơn: (1) Xoá sạch mọi tội lỗi. Nhờ phép Bí tích Rửa Tội, ta được Chúa tha hết mọi tội: tội tổ tông truyền, và tội riêng ta đã phạm trước khi chịu phép rửa tội (nếu là người lớn) và mọi hình phạt do tội gây ra. (2) Bí tích Rửa Tội cho ta sự sống mới trong Chúa Thánh Thần. Đó là sự sống của người con Thiên Chúa trong Hội Thánh. Nhờ phép Rửa Tội, ta được trở nên con Thiên Chúa (x. Gl 4, 5-7), trở thành chi thể của Chúa Kitô (Rm 8, 17) và là đền thờ Chúa Thánh Thần (x. 1Cr 6,15). (3) Nhờ Bí tích Rửa Tội, ta được gia nhập vào Hội Thánh, là thân thể của Chúa Kitô. (4) Bí tích Rửa Tội ghi vào trong linh hồn ta một dấu ấn thiêng liêng vĩnh viễn. Nhờ đó, ta được tham dự vào chức tư  tế của Chúa Kitô. Đây là chức tư tế chung của các tín hữu (x. GLHTCG, số 1262-1270).

 

26        11       Tm        Thứ Hai tuần II Mùa Chay.   

                                    Đn 9:3.4b-10; Lc 6:36-38

27        12       Tm       Thứ Ba tuần II Mùa Chay.

Is 1: 10. 16-20; Mt 23: 1-12

28        13       Tm        Thứ Tư tuần II Mùa Chay.

Gr 18: 18-20; Mt 20: 17-28

 

 

THÁNG BA

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

 

Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Người đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

 

 

Ý chỉ truyền giáo: Đào tạo việc phân định thiêng liêng

Cầu cho toàn thể Giáo Hội nhận biết cần phải gấp rút đào tạo việc phân định thiêng liêng, về phương diện cá nhân và cộng đoàn.

 

CHẦU MTC THAY GIÁO PHẬN

 

14/ CHÚA NHẬT III MÙA CHAY (04-03-2018):  Hợp Tiến (B2), Tân Mỹ

                             (G2), Năng Gù.

15/ CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY (11-03-2018): Nguồn Sống, Mỹ Hiệp

                             Sơn.

16/ CHÚA NHẬT V MÙA CHAY(18-03-2018): Tân Bùi (4a), Dương Đông,

                             Vĩnh Nhuận, Hợp Châu (5b).

17/ CN LỄ LÁ (25-03-2018): Xáng Cụt, Hội An, Hà Tiên, Thanh Long (D1).

 

01        14       Tm        Thứ Năm đầu tháng.Tuần II Mùa Chay.

Gr 17: 5-10; Lc 16: 19-31

02        15       Tm        Thứ Sáu đầu tháng. Tuần II Mùa Chay.

St 37:3-4.12-13a.17b-28;

Mt 21:33-43. 45-46

03        16       Tm        Thứ Bảy đầu tháng. Tuần II Mùa Chay.

Mi 7: 14-15. 18-20; Lc 15: 1-3. 11-32

04        17       Tm        CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

Xh 20:1-17; 1Cr 1:18.22-25; Ga 2:13-25.

Không nhớ thánh Cassimirô.

Thánh Vịnh Tuần 3

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Việc nhận Tên Thánh rửa tội có ý nghĩa gì?

T. Việc nhận Tên Thánh rửa tội có hai ý nghĩa này: Một là được chính thức có tên trong Hội Thánh. Hai là có ý xin Thánh Bổn Mạng chuyển cầu, và cố gắng noi gương nhân đức của Ngài.

CHIA SẺ

Theo truyền thống của người Do Thái, người ta sẽ đặt tên cho trẻ sơ sinh trong nghi lễ thánh hiến tại hội đường vào ngày thứ tám sau khi sinh (Lc 1,59). Kitô giáo kế thừa tập tục này, để đặt tên mới, khi một người lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, vì khi rửa tội, sẽ trở thành con người mới, nên cần có tên mới.

Mọi tên gọi đều là quan trọng, vì Thiên Chúa biết tên gọi của từng người, nghĩa là biết tính cách độc đáo của mỗi người. Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, người Kitô hữu nhận một tên gọi đặc biệt trong Hội Thánh, ưu tiên nên chọn tên của một vị thánh. Vị này là gương mẫu thánh thiện cho người nhận tên, và Ngài sẽ chuyển cầu cho họ nơi Thiên Chúa. Vị Thánh ấy sẽ theo họ suốt cả cuộc đời, kể từ khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội cho đến sau khi chết (x. GLHTCG, số 2156-2159).

Giáo luật điều 855 quy định: "Cha mẹ, người đỡ đầu và Cha Sở phải lo liệu, để đừng đặt một tên không hợp với ý nghĩa Kitô giáo". Tên Thánh thường được cha mẹ hay người đỡ đầu chọn cho trẻ sơ sinh; hoặc tự thân người nhận Bí tích Rửa Tội chọn, theo tên các Vị Thánh trong Hội Thánh. Nam chọn thánh nam, nữ chọn thánh nữ; cá biệt có trường hợp chọn cả tên thánh nam và nữ. Nhìn chung, đối với những tín hữu mộ đạo, thì lễ kính Thánh Bổn Mạng còn quan trọng hơn cả ngày sinh nhật.

 

05        18      Tm         Thứ Hai tuần III Mùa Chay.

2 V 5: 1-15a; Lc 4: 24-30.

06       19       Tm         Thứ Ba tuần III Mùa Chay.

Đn 3: 25. 34-43; Mt 18: 21-35

07        20      Đ           Thứ Tư tuần III Mùa Chay.

Đnl 4:1.5-9; Mt 5:17-19

Thánh Perpêtua và thánh Phêlixita, tđ.

Lễ nhớ.

08        21      Tm         Thứ Năm tuần III Mùa Chay.

Thánh Gioan Thiên Chúa, Ts

Gr 7: 23-28; Lc 11: 14-23

09        22      Tm         Thứ Sáu tuần III Mùa Chay.

Hs 14: 1-9; Mc 12: 28b-34

Thánh Phanxica Rômana, Ts

10       23      Tm          Thứ Bảy tuần III Mùa Chay.

Hs 5:15b-6:6; Lc 18: 9-14

Thánh Patrick, Gm

11       24       Tm/H    CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

2 Sb 36:14-17a.19-23; Ep 2:4-10;

Ga 3:14-21. Thánh Vịnh Tuần 4

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Bí tích Thêm Sức là gì?

T. Bí tích Thêm Sức là Bí tích Chúa Giêsu đã lập, để ban tràn đầy Chúa Thánh Thần, hầu giúp chúng ta sống ơn Bí tích Rửa Tội cách mạnh mẽ và tốt đẹp hơn.

CHIA SẺ

Khi mới sinh ra, ta đã là một thành viên trong gia đình, được cha mẹ và anh chị chăm sóc, nuôi dưỡng, để ta được lớn lên trong tình yêu của gia đình. Vì thế, khi lớn lên, ta có bổn phận góp phần xây dựng gia đình, làm cho gia đình mình thêm hạnh phúc, an vui.

Cũng vậy, khi mới được rửa tội, ta cũng như em nhỏ mới sinh ra trong gia đình Hội Thánh. Ơn Chúa Thánh Thần sẽ gìn giữ ta lớn lên trong tình yêu Chúa. Nhưng ta cần lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần tràn đầy hơn trong Bí tích Thêm Sức, để ta góp phần với các anh chị em khác, mà xây dựng Hội Thánh. Vì thế, Bí tích Thêm Sức là dấu chỉ Chúa Giêsu dùng, để ban Chúa Thánh Thần cho ta, giúp ta lãnh nhận tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, và sống ơn Bí tích Rửa Tội hoàn hảo hơn, gắn bó hơn với Hội Thánh, và được thêm sức mạnh mà làm chứng cho Chúa Kitô (GLHTCG, số 1285).

 

12       25       Tm         Thứ Hai tuần IV Mùa Chay.

Is 65: 17-21; Ga 4: 43-54.

13        26      Tm         Thứ Ba tuần IV Mùa Chay.

Ed 47: 1-9. 12; Ga 5: 1-3.5-16

14        27      Tm         Thứ Tư tuần IV Mùa Chay.

Is 49: 8-15; Ga 5: 16-30

15        28      Tm         Thứ Năm tuần IV Mùa Chay.

Xh 32: 7-14; Ga 5: 18.31-47

16        29      Tm         Thứ Sáu tuần IV Mùa Chay.

Kn 2: 1a. 12-22; Ga 7: 1-2. 10. 25-30

17        1/2     Tm        Thứ Bảy tuần thứ IV Mùa Chay

                                    Thánh Patriciô, Gm

Gr 11:18-20; Ga 7:40-53

Lưu ý:

          Có thể giữ thói quen che ảnh tượng trong nhà thờ tùy theo quyết định của Hội Đồng Giám Mục. Các thánh giá thì che cho đến thứ sáu Tuần Thánh, sau nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa. (Sách lễ Rôma trang 223)

18        02     Tm         CHÚA NHẬT V MÙA CHAY.

Không nhớ Thánh Cyrillô Giêrusalem, Gmtsht.

Gr 31:31-34; Dt 5:7-9; Ga 12:20-33

Thánh Vịnh Tuần 1

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Nghi thức chính yếu của Bí tích Thêm Sức là gì?

T. Nghi thức chính yếu của Bí tích Thêm Sức là việc xức dầu thánh trên trán người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, cùng với việc đặt tay trên đầu người ấy. Nhờ đó, họ được ghi ấn tín không thể tẩy xóa và gia tăng ân sủng Bí tích Rửa Tội.

CHIA SẺ

Sau khi những người sắp chịu phép Thêm Sức lặp lại lời tuyên xưng của Bí tích Rửa tội, thì Đức Giám mục sẽ đặt tay trên họ, để cầu xin các ơn Chúa Thánh Thần, đặc biệt là các ơn: Khôn ngoan và thông hiểu, lo liệu và sức mạnh, suy biết và đạo đức, ơn biết kính sợ Chúa. Ngài lấy dầu thánh ghi dấu Thánh Giá trên trán người lãnh Bí tích Thêm Sức và nói: “Hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần” (x. GLHTCG, số 1300).

Ý nghĩa việc đặt tay: Khi đi rao giảng Tin Mừng, các Tông đồ đã theo ý Chúa Kitô, đặt tay ban Thánh Thần cho các tân tòng, để hoàn tất ân sủng của Bí tích Rửa Tội. Hội Thánh coi việc đặt tay là nguồn gốc của Bí tích Thêm Sức, là phương thế lưu truyền hồng ân Thánh Thần trong Hội Thánh. Việc đặt tay nói lên rằng, Chúa Giêsu đang ban Thánh Thần qua Hội Thánh. (x.GLHTCG, số 1288).

Ý nghĩa việc xức dầu: Việc xức dầu làm nổi bật danh xưng của Kitô hữu, là “Người được xức dầu”. Danh xưng bắt nguồn từ chính Đức Kitô, “Đấng được Thiên Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong”, (Cv 10, 38), (x. GLHTCG, số 1289).

 

19       03       Tr          Thứ Hai tuần V Mùa Chay.

THÁNH GIUSE BẠN TRĂM NĂM

ĐỨC TRINH NỮ MARIA.

Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân.

2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16; Rom 4:13, 16-18. 22; Mt 1:16. 18-21, 24a

PVGK: thánh vịnh riêng

Bổn mạng các giáo xứ:

- (CĐ) Phú An -  (LX) Núi Sập, Hoà  Lợi, Năng Gù, Vĩnh Nhuận

- (VA) Châu Long, Tân Mỹ [G2], Đồng Công [F2],

         Đền Thánh Giuse An Bình

- (VT) Hải Hưng [C1], Thanh Hải, Thanh Long, Hợp Tiến 

- (TH) Bình Lộc 

- (HT) Hòa Giang

- (TT) Hợp Châu, Thánh Giuse [7b], Tân Bùi, Lạng Sơn, Giu Đức (8b).

- (RG) Đền Thánh Giuse, Tân Lập, Minh Châu

20       04       Tm          Thứ Ba tuần V Mùa Chay.

Ds 21: 4-9; Ga 8: 21-30

21       05       Tm         Thứ Tư tuần V Mùa Chay.

Đn 3: 13-20. 91-92. 95; Ga 8: 31-42

22       06       Tm         Thứ Năm tuần V Mùa Chay.

St 17: 3-9; Ga 8: 51-59

23        07     Tm          Thứ Sáu tuần V Mùa Chay.

Thánh Turibiô Monrovekho, Gm.

Gr 20: 7.10-13; Ga 10: 31-42

24       08      Tm          Thứ Bảy tuần V Mùa Chay.

                                     Ed 37:21-28; Ga 11:45-57

TUẦN THÁNH

 

1. Trong Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng Người ở trần gian, từ lúc Người vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia đến cuộc Thương Khó hồng phúc và Phục Sinh vinh quang của Người. Mùa chay kết thúc ngay trước Thánh Lễ  Tiệc Ly.

          Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu với Thánh Lễ ban chiều tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày thứ Sáu Chúa chịu thương khó và ngày thứ Bảy Thánh, rồi kết thúc bằng giờ Kinh Chiều Chúa Nhật Phục Sinh; trung tâm của Tam Nhật là Đêm Canh Thức Vượt Qua.

          Trong các ngày Tuần Thánh, đừng cử hành các bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức là những bí tích được dành cho Đêm Canh Thức Vượt Qua, nhưng nên cử hành sám hối.

          2. Các lễ nghi Tuần Thánh, tức là làm phép và rước lá, Kiệu Mình Thánh Chúa sau Thánh Lễ Tiệc Ly, nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa và Đêm Canh Thức Vượt Qua, có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện.

          Tuy nhiên trong các nhà thờ không phải là nhà thờ giáo xứ và trong các nhà nguyện, chỉ nên cử hành các nghi thức nói trên nếu các nghi thức có thể được cử hành cách xứng đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ xứng hợp, có thể hát ít là một vài phần trong nghi thức và có đủ một số giáo dân tham dự.

          Các mục tử cần lưu ý để giúp các tín hữu hiểu rõ ý nghĩa và cơ cấu các nghi thức của những ngày này, và hướng dẫn họ tham dự tích cực vào những nghi thức ấy cho có hiệu quả.

25      09        Đ           CHÚA NHẬT LỄ LÁ.

TƯỞNG NIỆM CUỘC

THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.

Ngày Quốc tế Giới Trẻ.

Is 50:4-7; Pl 2:6-11; Bài thương khó theo thánh Marcô. Thánh vịnh tuần 2

Lưu ý:

Lá đã làm phép được lưu giữ tại các gia đình, nhằm nhắc nhở Chúa Kitô vinh thắng.

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Hiệu quả của Bí tích Thêm Sức là gì?

T. Là việc đổ tràn Chúa Thánh Thần trên người lãnh bí tích. Nhờ đó, họ được ghi ấn tín không thể tẩy xóa và gia tăng ân sủng Bí tích Rửa Tội.

CHIA SẺ

Hiệu quả của Bí tích Thêm Sức là người tín hữu được nhận Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt, như ngày xưa các Tông đồ đã nhận được trong ngày lễ Ngũ Tuần. Với hiệu quả này, Bí tích Thêm Sức tăng trưởng và đào sâu ơn Bí tích Thánh Tẩy:

* Giúp ta đi sâu vào tình nghĩa tử thiêng liêng, cho phép ta gọi Thiên Chúa là “Cha” (Rm 8,15);

* Giúp ta kết hợp mật thiết hơn với Chúa Kitô (x. 1Cr 12,3);

* Gia gia tăng các ơn Chúa Thánh Thần trong ta (Cv 19,5-6);

* Giúp ta liên kết trọn vẹn hơn với Hội Thánh (x. 1Cr 12,4-13.27-30);

* Ban cho ta sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần, để ta truyền bá và bảo vệ đức tin bằng lời nói và hành động, như những chứng nhân đích thực của Ðức Kitô, để ta anh dũng tuyên xưng danh thánh Chúa Kitô và không bao giờ hổ thẹn vì thập giá (x. GLHTCG, số 1302-1305).

 

26        10        Tm       THỨ HAI TUẦN THÁNH.

Is 42:1-7; Ga 12:1-11

27        11       Tm        THỨ BA TUẦN THÁNH.   

Is 49:1-6; Ga 13:21-33.36-38

THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU (Tr).

Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.

Lưu ý:

Thánh lễ làm phép Dầu, do Đức Giám Mục chủ tế cùng với linh mục đoàn của người đồng tế, bảy tỏ sự hiệp thông giữa giám mục và linh mục đoàn. Để nói lên sự hợp nhất của linh mục đoàn trong giáo phận, nên có các linh mục từ các hạt về đồng tế với Đức Giám Mục. Cộng đoàn nên tham dự đông đảo và rước lễ trong thánh lễ này.

Dầu mới được làm phép và hiến thánh được cung kính đưa tới các nhà thờ giáo xứ, Dầu cũ thì đốt đi hoặc dùng để đốt đèn chầu.

Có thể tổ chức rước Dầu mới trước Thánh Lễ Tiệc Ly hay vào thời gian thích hợp, nhằm dạy các tín hữu về việc sử dụng và hiệu năng của Dầu Thánh trong đời sống Kitô giáo.

28        12     Tm         THỨ TƯ TUẦN THÁNH    

Is 50:4-9; Mt 26:14-26

 

 

TAM NHẬT VƯỢT QUA

Chúa Kitô đã hoàn thành công trình cứu độ nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa chủ yếu bằng chính mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Nhờ mầu nhiệm này, bằng cái chết, Người đã diệt trừ sự chết của chúng ta, khi sống lại, Người đã phục hồi sự sống. Tam Nhật Vượt Qua tưởng niệm cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa bừng sáng lên như là tột đỉnh của năm phụng vụ.” (AC 18)

 

29      13       Tr            THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Thánh Martinô I, Ghtđ

                                    Lễ Tiệc Ly: Xh 12:1-8,11-14;

                                    1 Cr 11:23-26; Ga 13:1-15

PVGK: thánh vịnh riêng

Lưu ý: Thánh lễ Tiệc Ly

          - Nhà tạm hoàn toàn để trống. Trong Thánh Lễ chiều nay sẽ truyền phép Bánh Thánh đủ cho giáo sĩ và giáo dân rước lễ hôm nay và ngày mai.

          - Có thể tổ chức rửa chân cho những người đàn ông đã được tuyển chọn.

          - Mình Thánh Chúa lưu giữ cho việc rước lễ ngày hôm sau được kiệu sang bàn thờ phụ, nơi giáo dân tiếp tục suy niệm và cầu nguyện.

          - Khuyên giáo dân nên tuỳ hoàn cảnh đến Chầu Mình Thánh Chúa ban tối hay đêm vào giờ thuận tiện; nhưng từ nửa đêm trở đi, không tổ chức chầu Mình Thánh Chúa trọng thể nữa.

30    14       Đ              THỨ SÁU TUẦN THÁNH.

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Giữ chay và kiêng thịt.

Is 52:13–53:12; Dt 4:14-16. 5:7-9;

Ga 18,1–19.42. PVGK: thánh vịnh riêng

                                    Góp quỹ Bác Ái của HĐGM Việt Nam.

Lưu ý:

          - Hôm nay và ngày mai, Hội Thánh không cử hành bí tích nào hết, trừ bí tích Hoà Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân. Nếu có phải an táng thì không hát, không đàn, không chiêng trống.

          - Hôm nay giữ chay và kiêng thịt. “Vì là Chay Vượt Qua, do đó rất nên kéo dài cho tới Canh Thức Vượt Qua, để tâm hồn được nâng cao và mở rộng mà đạt tới niềm vui của Chúa Nhật Phục Sinh” (PV, số 110).

          - Nếu có thể, nên long trọng cử hành giờ Kinh Sách và Kinh Sáng chung với giáo dân.

          - Chỉ dùng một Thánh Giá duy nhất trong nghi thức kính thờ.

          - Từ sau khi kính thờ Thánh Giá cho đến Canh Thức Vượt Qua, cúi mình mỗi khi đi ngang qua trước Thánh Giá.

          - Nên quý trọng các việc đạo đức có giá trị mục vụ, như: kiệu thương khó, đi Đáng Thánh Giá, suy gẫm các sự thương khó Đức Mẹ…

31        15        Tr        THỨ BẢY TUẦN THÁNH–

                                    VỌNG PHỤC SINH

PVGK: thánh vịnh riêng

                                    CANH THỨC VƯỢT QUA:

          1. St 1,1–2,2 (St 1,1.26-31a)

          2. St 22,1-18 (St 22,1-2.9a.10-13.15-18)

          3. Xh 14,15-15,1a

          4. Is 54,5-14

          5. Is 55,1-11

          6. Br 3,9-15.32–4,4

          7. Ed 36,16-17a.18-28

          8. Rm 6,3-11

          9. Mt 28,1-10

 

 

THÁNG TƯ

 

Ý chỉ chung: Những người có trách nhiệm trong lãnh vực kinh tế

Cầu cho những nhà tư tưởng và các chuyên viên trong lảnh vực kinh tế thế giới biết can đảm nói không với một  nền kinh tế loại trừ, khi mở ra những con đường mới.

CHẦU MTC THAY GIÁO PHẬN

 

18/ CHÚA NHẬT PHỤC SINH (01-04-2018): Cái Gia, Thái Hòa, Tân Thành

                             (4b), Tv Phanxicô.

19/ CHÚA NHẬT II PHỤC SINH (08-04-2018): Ba Hòn, Núi Sập, Cần Xây,

                            Tv Chúa Quan Phòng CLG, Xẻo Dinh.

20/ CHÚA NHẬT III PHỤC SINH (15-04-2018): An Hòa, Long Thạnh.

21/ CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH (22-04-2018): Fatima (Cần Đăng), Phú

                             Hòa.

22/ CHÚA NHẬT V PHỤC SINH (29-04-2018): Bắc Xuyên (E1), Mỹ Luông.

 

 

01/4       16    Tr          CHÚA NHẬT LỄ CHÚA PHỤC SINH.

Lễ trọng với tuần bát nhật.

                                    Lễ cầu cho giáo dân.

Cv 10:34,37-43; Cl 3:1-4; Ga 20:1-9 hoặc Mt 28: 1-10 (thánh lễ chiều có thể đọc Luca 24,13-35). Phải hát ca tiếp liên trong ngày lễ Phục Sinh.

                                    PVGK: thánh vịnh tuần 1

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Những ai có thể lãnh Bí tích Thêm Sức?

T. Tất cả những ai đã lãnh Bí tích Rửa Tội đều có thể và phải lãnh Bí tích Thêm Sức.

CHIA SẺ

Tất cả những ai đã nhận Bí tích Rửa Tội đều có thể và phải nhận Bí tích Thêm sức, và chỉ nhận một lần duy nhất mà thôi. Trẻ em đến tuổi biết phán đoán được quyền lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Trong trường hợp nguy tử, Hội Thánh vẫn ban bí tích này cho trẻ em, dù em đó chưa đến tuổi biết phán đoán. Như thế, người lớn khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, thì phải được lãnh nhận ngay Bí tích Thêm Sức, là một trong ba bí tích khai tâm Kitô giáo.

Để lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, người tín hữu phải hiểu biết giáo lý, phải ở trong tình trạng ân sủng, nghĩa là sạch tội. Cũng như khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, người lãnh nhận Bí tích Thêm sức nên có một người đỡ đầu, để được trợ giúp trong đời sống thiêng liêng. Nên chọn chính người đỡ đầu Rửa Tội, để nhấn mạnh sự thống nhất của hai bí tích này (x. GLHTCG, số 1306-1311).

 

02       17       Tr          THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT

                                    NHẬT PHỤC SINH.

Cv 2:14.22-32; Mt 28:8-15

Không nhớ Thánh Phanxicô Paola

PVGK: thánh vịnh riêng.

03       18       Tr          THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT

                                    PHỤC SINH. Cv 2:36-41; Ga 20:11-18

PVGK: thánh vịnh riêng.

04       19       Tr         THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT

                                    PHỤC SINH. Cv 3:1-10; Lc 24:13-35

PVGK: thánh vịnh riêng.

05       20      Tr           THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT

                                    NHẬT PHỤC SINH.

Cv 3:11-26; Lc 24:35-48.

PVGK: thánh vịnh riêng.

Không nhớ Thánh Vinh sơn Phêriô

Bổn mạng các giáo xứ và giáo họ:

- (TH) Vinh sơn [A2], Vinh sơn [0a], Vinh sơn [4b],

06       21     Tr            THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT

NHẬT PHỤC SINH. Thánh Alselmô.

Cv 4:1-12; Ga 21:1-14

PVGK: thánh vịnh riêng.

07       22      Tr           THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT

                                    NHẬT PHỤC SINH.

Cv 4:13-21; Mc 16:9-15

Không nhớ Thánh Gioan Baotixita Lasan.

PVGK: thánh vịnh riêng.

08      23        Tr          CHÚA NHẬT II  MÙA PHỤC SINH.

                                    CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PS.

                                    CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT

CỦA THIÊN CHÚA.

Cv 4: 32-35; 1Ga 5:1-6; Ga 20:19-31
PVGK: thánh vịnh tuần 2.

Lưu ý:           

          Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã quyết định cho các tín hữu được hưởng ơn toàn xá trong ngày Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa, với bốn ý chỉ sau:

1. Ơn Toàn xá được ban với những điều kiện thường lệ là: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, cho những tín hữu nào trong ngày Chúa nhật II Phục Sinh, có quyết tâm từ bỏ mọi quyến luyến tội lỗi và tham dự vào các việc đạo đức tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa.

2. Ân xá một phần được ban cho những tín hữu nào, với tâm tình thống hối dâng lên Chúa Thương Xót một trong những lời cầu khẩn được phê chuẩn hợp pháp, như “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”.

3. Ơn Toàn xá được ban cho những người đau yếu và những người săn sóc họ, nhưng phải - Có quyết tâm từ bỏ tội lỗi. - Có ý hướng thi hành 3 điều kiện thường lệ một khi có thể. - Đọc trước ảnh Chúa Thương Xót một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính và một lời cầu xin Lòng từ bi Chúa.

4. Vào ngày này, Đức Giám mục giáo phận có thể ban phép lành Tòa Thánh với Ơn Toàn xá, khi cử hành long trọng tại Nhà Thờ Chính Tòa, hay tương đương Nhà Thờ Chính Tòa.

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Những ai là thừa tác viên của Bí tích Thêm Sức?

T. Thừa tác viên của Bí tích Thêm Sức thông thường là Giám mục và những Linh mục được chỉ định. Nhưng trong trường hợp khẩn cấp, thì bất cứ Linh mục nào cũng đều có nhiệm vụ ban bí tích này.

CHIA SẺ

Thừa tác viên nguyên thủy của Bí tích Thêm Sức là Giám mục. Đây là cách làm nổi bật sự liên kết giữa người được Thêm Sức với Hội Thánh trong cơ cấu tông truyền, và với sứ vụ của Hội Thánh là làm chứng cho Đức Kitô. Trong một số trường hợp, Đức Giám mục có thể chỉ định cho một Linh mục nào đó thay mặt ngài cử hành Bí tích Thêm Sức. Ngoài ra, khi Linh mục rửa tội cho người lớn, thì cũng được phép ban Bí tích Thêm Sức cho họ ngay sau đó.

Nếu một Kitô hữu đang trong tình trạng nguy tử, thì bất cứ Linh mục nào cũng có thể ban Bí tích Thêm Sức cho họ. Hội Thánh muốn rằng: Không người con nào của mình, kể cả trẻ nhỏ nhất, phải lìa đời, mà trước đó chưa được Chúa Thánh Thần kiện toàn bằng hồng ân, do sự sung mãn của Đức Kitô (x. GLHTCG, số 1312-1314).

09        24        Tr        Thứ Hai tuần II Mùa Phục Sinh.

LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng

Is 7:10-14; 8:10; Dt 10:4-10; Lc 1:26-38

PVGK: thánh vịnh riêng

Bổn mạng các các giáo xứ và giáo họ:

- (TT) Gh. Truyền Tin; (HT) Bình Giang.

Thánh Fidèle de Sigmaringen.Tđ

Cv 4:23-31; Ga 3:1-8

10        25        Tr        Thứ Ba tuần II Mùa Phục Sinh

Cv 4:32-37; Ga 3:7b-15

11        26        Tr        Thứ Tư tuần II Mùa Phục Sinh

Cv 5:17-26; Ga 3:16-21

Thánh Stanislaô, Gmtđ.

12        27        Tr        Thứ Năm tuần II Mùa Phục Sinh

Cv 5:27-33; Ga 3:31-36

13        28        Tr        Thứ Sáu tuần II Mùa Phục Sinh

Cv 5:34-42; Ga 6:1-15

Thánh Martinô I, Ghtđ.

14        29        Tr         Thứ Bảy tuần II Mùa Phục Sinh

Cv 6:1-7; Ga 6:16-21

15       30        Tr         CHÚA NHẬT III MÙA PHỤC SINH.

Cv 3:13-15.17-19; 1Ga 2:1-5; Lc 24:35-48

Thánh Vịnh Tuần 3

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Người lãnh Bí tích Thêm Sức có những bổn phận nào?

T. Người lãnh Bí tích Thêm Sức có những bổn phận này: Một là nỗ lực thi hành Lời Chúa trong đời sống hằng ngày. Hai là góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Tin Mừng. Ba là tích cực giới thiệu Chúa cho mọi người.

CHIA SẺ

Trước khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các Tông đồ sống rất nhút nhát và sợ hãi. Nhưng trong ngày lễ Ngũ Tuần, ơn Chúa Thánh Thần đã xuống tràn đầy trên các ông, khiến các ông không còn sợ hãi nữa. Chúa Thánh Thần đã làm cho các ông trở thành những con người mới: can đảm, hăng say rao giảng Lời Chúa, chu toàn sứ mạng mà Chúa Kitô đã trao cho các ông (x. Mt 28,19).

Cũng vậy, khi đã được lãnh Bí tích Thêm Sức, ta cũng có bổn phận: (1) Làm chứng cho Chúa trong cuộc sống thường ngày. Để làm chứng cho Chúa, ta cần can đảm sống theo Lời Chúa dạy: chu toàn giới răn quan trọng nhất, là mến Chúa yêu người. (2) Xây dựng xã hội theo tinh thần Tin Mừng: Đó là đem tinh thần Tin Mừng vào những nơi mình sống và làm việc. (3) Bênh vực và truyền bá đức tin cho mọi người, vì "tình yêu Chúa Kitô thôi thúc chúng ta" (2Cr 5,14). Noi gương các Tông đồ và các Thánh Tử Đạo, ta sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để bảo vệ đức tin. Đồng thời ra sức truyền bá đức tin cho mọi người, bằng việc sống đức tin theo Lời Chúa dạy. Thánh Giacôbê đã nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17), (x. GLHTCG, số 1285, 1316, 1319).

 

16        1/3      Tr         Thứ Hai tuần III Mùa Phục Sinh.

Cv 6:8-15; Ga 6:22-29

17        02       Tr         Thứ Ba tuần III Mùa Phục Sinh.

                                    Cv 7:51-8:1a; Ga 6:30-35

18        03       Tr         Thứ Tư tuần III Mùa Phục Sinh

                                    Cv 8:1b-8; Ga 6:35-40

19        04       Tr         Thứ Năm tuần III Mùa Phục Sinh.

Cv 8:26-40; Ga 6:44-51

20        05       Tr         Thứ Sáu tuần III Mùa Phục Sinh.

Cv 9:1-20; Ga 6:52-59

21        06        Tr        Thứ Bảy tuần III Mùa Phục Sinh.

Cv 9:31-42; Ga 6:53.60-69

Thánh Anselmô,Gmtsht

22        07      Tr          CHÚA NHẬT IV MÙA PHỤC SINH.

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH.

Ngày cầu nguyện cho ơn gọi.

Xin tiền giúp cho việc đào tạo chủng sinh.

Cv 4: 7-12; 1Ga 3:1- 2; Ga 10: 11-18.

Thánh Vịnh Tuần 4

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Bí tích Thánh Thể là gì?

T. Bí tích Thánh Thể là Bí tích Chúa Giêsu đã lập, để tiếp tục lễ hy sinh trên Thánh giá; và để ban Mình Máu Ngài, làm của ăn nuôi sống chúng ta.

CHIA SẺ

Bí tích Thánh Thể là hy tế Mình và Máu Chúa Giêsu, mà Ngài đã thiết lập, để tiếp tục hy tế trên Thánh giá của Ngài cho đến khi Ngài lại đến. Ngài đã ủy thác cho Hội Thánh việc tưởng nhớ cái Chết và cuộc Phục sinh của Ngài. Bí tích Thánh Thể là dấu chỉ sự hợp nhất, dây bác ái, bữa tiệc vượt qua, nơi ta lãnh nhận Đức Kitô, linh hồn ta được tràn đầy ân sủng và được bảo đảm cho đời sống vĩnh cửu.

"Tiếp tục lễ hi sinh trên Thánh giá": Trong Thánh Lễ, khi Linh mục đọc lời truyền phép, thì bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa Giêsu cách nhiệm mầu. Đây là mầu nhiệm tình yêu cao vời, ta không thể suy thấu, mà phải lấy đức tin đón nhận. Cho nên, sau khi truyền phép, chủ tế đọc: "Đây là mầu nhiệm đức tin".

Làm của ăn nuôi sống chúng ta”: Khi Chúa Giêsu dùng chính bánh và rượu là lương thực cốt yếu của loài người, để biến thành Mình và Máu Thánh Chúa, là có ý dạy ta: như của ăn thức uống cần cho thể xác thế nào, thì Mình và Máu Chúa Giêsu cũng là lương thực cần cho đời sống tâm linh như thế (x. GLHTCG, số 1322,1323).

 

23        08      Tr          Thứ Hai tuần IV Mùa Phục Sinh

Cv 11:1-18; Ga 10:1-10

Thánh Giorgiô, Tđ

24        09        Tr        Thứ Ba tuần IV Mùa Phục Sinh.

Cv 11:19-26; Ga 10:22-30

Thánh Phiđen Dichmarigân, Lmtđ.

25        10        Đ         Thứ Tư tuần IV Mùa Phục Sinh.

Cv 12:24 - 13:5a; Ga 12:44-50

THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG, Tđ. Lễ kính
1Pr 5: 5b-14; Mc 16: 15-20

PVGK: thánh vịnh riêng

26        11        Tr        Thứ Năm tuần IV Mùa Phục Sinh.

Cv 13:13-25; Ga 13:16-20

27        12        Tr        Thứ Sáu tuần IV Mùa Phục Sinh.

Cv 13:26-33; Ga 14:1-6

28        13         Tr       Thứ Bảy tuần IV Mùa Phục Sinh.

Cv 13:44-52; Ga 14:7-14

Thánh Phêrô Chanel

Thánh Luy Maria Grignion Monfort, Lm

29        14        Tr        CHÚA NHẬT V MÙA PHỤC SINH.

Cv 9:26-31; 1Ga 3:18-24; Ga 15:1-8

Thánh Vịnh Tuần 1

Không nhớ Thánh Catarina, Đttsht.

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Chúa Giêsu đã lập Bí tích Thánh Thể khi nào?

T. Chúa Giêsu đã lập Bí tích Thánh Thể trong Bữa Tiệc Ly, trước khi ra đi chịu chết.

CHIA SẺ

Chúa Giêsu chọn lễ Vượt Qua để thực hiện điều Ngài đã loan báo, là ban Mình và Máu Ngài làm lương thực thiêng nuôi sống các môn đệ (x. Lc 22,7-20; Mt 16,17-29; Mc 14,12-25; 1 Cr 11,23-26). Vào cuối bữa tiệc, Chúa Giêsu đã làm một cử chỉ báo trước hy tế thập giá, mà Ngài sẽ dâng vào ngày hôm sau, bằng cách biến đổi bánh và rượu thành Thịt và Máu Ngài, làm lễ vật dâng lên Chúa Cha, rồi trao cho các môn đệ, truyền cho các ông phải năng làm việc đó, để tưởng niệm cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Ngài.

Như thế, Chúa Giêsu muốn để lại cho Hội Thánh một hy tế hữu hình, vì bản tính con người cần như vậy. Hy tế đẫm máu đã được thực hiện một lần duy nhất trên thập giá, sẽ được cử hành luôn mãi, đem lại ơn cứu độ cho con người (x. GLHTCG, số 1323, 1337-1340).

 

30        15        Tr        Thứ Hai tuần V Mùa Phục Sinh.

Cv 14:5-18; Ga 14:21-26

Thánh Piô V, Gh.

 

 

THÁNG NĂM

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

 

           

Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ(GH 67).

 

 

 

Ý chỉ truyền giáo: Việc tông đồ giáo dân

Cầu cho các tín hữu giáo dân biết chu toàn sứ mạng đặc biệt của mình, trong khi đưa ra những sáng kiến trước những thách đố của thế giới hôm nay.

CHẦU MTC THAY GIÁO PHẬN

 

23/ CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH (06-05-2018): Gh. Bình An.

24/ CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – LỄ THĂNG THIÊN (13-05-2018):

                             Cồn Phước, Châu Đốc.

25/ CN CTT HIỆN XUỐNG (20-05-2018): Kiên Lương, Núi Sam, Bình Tây,

Trung Thành(K.8), Thánh Linh (D1)

26/ CN VIII TN: LỄ CHÚA BA NGÔI: (27-05-2018): Phú An, Tân Phước

(4a),  Núi Tượng.

 

 

01        16/03    Tr        Thứ Ba tuần V Mùa Phục Sinh.

Cv 14:19-28; Ga 14:27-31a

Lễ thánh Giuse thợ.

Cl 3:14-15.17.23-24; Mt 13:54-58

Bổn mạng các các giáo xứ và giáo họ:

- (CĐ) Cái Dầu

- (CM) Hội An

- (VA) Thánh Giuse [Sáu Bọng]

- (VT) Thạnh An, Gh. Ba Khu [C2]

- (TH) Đông Hòa [Rivera], Gh. An Bình

- (TT) Thánh Giuse [2B]

- (HT) Mỹ Hiệp Sơn, Bình Sơn

02          17       Tr        Thứ Tư tuần V Mùa Phục Sinh.

Cv 15:1-6; Ga 15: 1-8; Mt 10:22-25a

Thánh Athanasiô, Gmtsht. Lễ nhớ

                                    1Ga 5:1-5; Mt 10:22-25a

03          18       Đ         Thứ Năm đầu tháng tuần V Mùa Phục Sinh

THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

1Cr 15: 1-8; Ga 14: 6-14

04          19       Tr        Thứ Sáu đầu tháng tuần V Mùa Phục Sinh.

Cv 15:22-31; Ga 15:12-17

05          20       Tr        Thứ Bảy đầu tháng tuần V Mùa Phục Sinh.

Cv 16:1-10; Ga 15:18-21

06          21       Tr        CHÚA NHẬT VI MÙA PHỤC SINH.

Cv 10:25-26. 34-35. 44-48; 1Ga 4:7-1; Ga 15: 9-17. Thánh Vịnh tuần 2

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Chúa Giêsu đã lập Bí tích Thánh Thể thế nào?

T. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: “Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con”. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Ngài cầm lấy chén rượu, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: “Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén Máu Thầy, Máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ  ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Kinh nguyện Thánh Thể II).

CHIA SẺ

Thánh Phaolô kể lại như sau: "Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em, trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy". Cũng thế, cuối bữa ăn, Ngài nâng chén và nói, "Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới. Mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy" (1Cr 11, 23- 25), (x. GLHTCG, số 1337-1340, 1365, 1406).

 

07          22       Tr        Thứ Hai tuần VI Mùa Phục Sinh

                                    Cv 16:11-15; Ga 15:26-16:4a

08          23       Tr        Thứ Ba tuần VI Mùa Phục Sinh.

Cv 16:22-34; Ga 16:5-11

09          24       Tr        Thứ Tư tuần VI Mùa Phục Sinh.

Cv 17:15. 22 - 18:1; Ga 16:12-15

10          25       Tr        Thứ Năm tuần VI Mùa Phục Sinh.

Cv 18: 1-8; Ga 16: 16-20

Lễ THĂNG THIÊN. Lễ trọng

Cv 1,1-11; Ep 1:17-23; Mc 16: 15-20.

Ngày của Mẹ.

11          26       Tr        Thứ Sáu tuần VI Mùa Phục Sinh

Cv 18:9-18; Ga 16:20-23a

12          27       Tr        Thứ Bảy tuần VI Mùa Phục Sinh.

Thánh Nêrêô, thánh Akilêô và thánh

Pancratiô, Tđ (Đ)

Cv 18:23-28; Ga 16:23b-28

13          28        Tr       CHÚA NHẬT VII MÙA PHỤC SINH.

Cv 1:15-17.20a.20c-26; 1Ga 4:13-16;

Ga 17:11b-19

CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng.

Lễ cầu cho giáo dân.

Cv 1,1-11; Ep 1:17-23; Mc 16: 15-20.

PVGK: thánh vịnh riêng

Ngày Quốc tế Truyền thông xã hội.

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Bí tích Thánh Thể có ý nghĩa gì trong đời sống Kitô giáo?

T. Bí tích Thánh Thể là “Nguồn mạch và tột đỉnh của toàn bộ đời sống Kitô giáo” (x. LG, 11), chứa đựng tất cả kho tàng thiêng liêng của Hội Thánh là chính Đức Kitô, Chiên Vượt Qua của chúng ta .

CHIA SẺ

Nhờ Bí tích Thánh Thể, sự hiệp nhất của dân Chúa được biểu lộ và thể hiện, việc xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô được hoàn tất. Vì thế, các Bí Tích khác và mọi hoạt động tông đồ của Hội Thánh đều quy hướng về, và liên kết chặt chẽ với Bí Tích Thánh Thể (x. Giáo Luật, điều 897). Thật vậy, mỗi lần Hy tế Thánh giá được cử hành trên bàn thờ, nhờ đó "Chúa Kitô, Chiên Vượt Qua của chúng ta chịu hiến tế (x. 1Cr 5,7), thì công cuộc cứu chuộc chúng ta được thực hiện" (x. LG, số 3).

Như thế, tham dự và cử hành Bí tích Thánh Thể trong khuôn khổ Thánh lễ, là việc vô cùng quan trọng trong đời sống của Hội Thánh và của mọi Kitô hữu, vì đây chính là "Nguồn mạch và chóp đỉnh của tất cả đời sống Kitô giáo" (x. LG, số 11) như Hội Thánh dạy (x. GLHTCG, số 1324-1327, 1407).

 

14        29       Tr        Thứ Hai tuần VII Mùa Phục Sinh

Cv 19: 1-8; Ga 16: 29-33

Thánh MATTHIAS tông đồ - Lễ kính

Cv 1:15-17.20-26; Ga 15:9-17

Thánh vịnh tuần 3

15        01/04   Tr        Thứ Ba tuần VII Mùa Phục Sinh.

Cv 20: 17-27; Ga 17: 1-11a

16        02        Tr        Thứ Tư tuần VII Mùa Phục Sinh.

Cv 20: 28-38; Ga 17: 11b-19

17        03        Tr        Thứ Năm tuần VII Mùa PS.

Cv 22:30; 23:6-11; Ga 17:20-26

18        04        Tr        Thứ Sáu tuần VII Mùa Phục Sinh.

Cv 24:27.25:13b-21; Ga 21:15-19

Thánh Gioan I, Ghtđ

19        05        Tr        Thứ Bảy tuần VII Mùa Phục Sinh.

Cv 28:16-20,30-31; Ga 21:20-25
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH

                                    THẦN HIỆN XUỐNG (Đ).

                                    Xh 19:3-8a, 16-20b; Rm 8:22-27;

                                    Ga 7:37-39

20        06        Đ         LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN

                                    XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân.

Cv 2:1-11; 1Cor 12:3b-7.12-13

Ga 20,19-23

PVGK: thánh vịnh riêng

Tước hiệu nhà thờ và tu viện: Rạch Sâu, Tỉnh Dòng CQP/LX. Thánh Linh D1

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Trong Cựu Ước, Bí tích Thánh Thể được báo trước bằng hình ảnh nào?

T. Trong Cựu Ước, Bí tích Thánh Thể được báo trước bằng bữa tiệc Vượt qua, mà người Do Thái cử hành hàng năm với bánh không men, để ghi nhớ cuộc giải thoát khỏi Ai Cập.

CHIA SẺ

Trong Cựu Ước, Bí tích Thánh Thể được báo trước bằng hình ảnh bữa tiệc Vượt qua, mà người Do Thái cử hành hàng năm với bánh không men, để ghi nhớ ngày ra đi vội vã và được giải thoát khỏi đất Ai Cập (x. Xh 12). Chúa Giêsu đã báo trước về Bí tích này trong giáo huấn của Ngài (x. Ga 6), và Ngài đã thiết lập Bí tích này khi cử hành Bữa Tiệc Ly với các Tông đồ, trong khung cảnh bữa tiệc Vượt qua (x. Lc 22,7-20). Trung thành với lệnh truyền của Chúa: "Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy" (1Cr 11, 24), Hội Thánh luôn cử hành Bí tích Thánh Thể, nhất là vào ngày Chúa Nhật, ngày Phục Sinh của Chúa Giêsu (x. GLHTCG, số 1333-1344).

 

 

MÙA THƯỜNG NIÊN

(Sau Chúa nhật CTT Hiện Xuống)

 

21           07         X      Thứ Hai tuần VII Mùa Thường Niên

                                    Gc 3:13-18; Mc 9:14-29

Thánh Vịnh tuần 3

22          08         X      Thứ Ba tuần VII Mùa Thường Niên

                                    Gc 4:1-10; Mc 9:30-37

23          09        X       Thứ Tư tuần VII Mùa Thường Niên

                                    Gc 4:13-17; Mc 9:38-40

24          10        X        Thứ Năm tuần VII Mùa Thường Niên

Gc 5:1-6; Mc 9:41-50

25        11       X        Thứ Sáu tuần VII Mùa Thường Niên

                                           Gc 5:9-12; Mc 10:1-12

                                    Thánh Bê-đa khả kính, Lmtsht

                 Thánh Grêgôriô VII, Gh

                 Thánh nữ Maria Mađalêna Patdi, Đt

26         12       Tr        Thứ Bảy tuần VII Mùa Thường Niên

Gc 5:13-20; Mc 10:13-16

Thánh Philipphê Nêri, Lm. Lễ nhớ.

27        13        Tr        CHÚA NHẬT VIII MÙA THƯỜN NIÊN

LỄ CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng.

Đnl 4:32-34.39-40; Rm 8:14-17;

Mt 28:16-20.

Tước hiệu nhà thờ: Ba Hòn (Ba Ngôi)

Thánh Vịnh tuần 4

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Trong Tân Ước, Chúa Giêsu đã làm cho bữa tiệc Vượt qua của người Do Thái nên trọn thế nào?

T. Trong bữa tiệc Vượt qua của người Do Thái, Chúa Giêsu cử hành cuộc Vượt Qua của Ngài, bằng cách hiện diện trong Bí tích, để trở nên Mình và Máu Ngài, làm của ăn thức uống nuôi sống chúng ta, và cho chúng ta tham dự vào cuộc Vượt Qua của Ngài.

CHIA SẺ

Xưa trong Cựu Ước, dân Do Thái từng cử hành bữa ăn Vượt qua, để kỷ niệm cuộc giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập: "Ðức Chúa sẽ rảo khắp Ai Cập để đánh phạt, và khi thấy máu trên khung cửa, Ðức Chúa sẽ vượt qua trước cửa; và không để cho thần tru diệt vào nhà anh em mà đánh phạt" (Xh 12,23). Máu bôi trên khung cửa, chính là máu của Chiên Vượt Qua.

Nay trong Tân Ước, chính Chúa Giêsu là Chiên của lễ Vượt Qua mới. Sự chết và sự phục sinh của Ngài là cách thức mới và hoàn hảo; theo đó Thiên Chúa cứu mọi người khỏi ách nô lệ. Nói theo Công Ðồng Vatican II: "Ðấng Cứu Ðộ chúng ta, trong bữa tiệc sau cùng đêm Ngài bị trao nộp, đã thiết lập hy tế Thánh Thể bằng Mình và Máu Ngài, để lưu truyền hy tế thập giá suốt dòng thế kỷ cho đến khi Ngài tới, và để trao cho Hội Thánh, hiền thê yêu dấu của Ngài, cuộc tưởng niệm sự chết và phục sinh của Ngài. Ðó là Bí Tích Tình Yêu, dấu chỉ hiệp nhất, dây liên kết đức ái, bữa tiệc Vượt Qua, trong đó ta lãnh nhận Ðức Kitô làm lương thực nuôi dưỡng, lãnh nhận tràn đầy ơn thánh trong tâm hồn và lãnh bảo chứng vinh quang tương lai" (SC, 47), (x. GLHTCG, số 1382-1384; 1391-1396).

 

28      14         X           Thứ Hai tuần VIII Mùa Thường Niên

1Pr 1:3-9; Mc 10:17-27

29      15        X           Thứ Ba tuần VIII Mùa Thường Niên

                                    1Pr 1:10-16; Mc 10:28-31

30      16        X           Thứ Tư tuần VIII Mùa Thường Niên

                                    1Pr 1:18-25; Mc 10:32-45

31      17        Tr          Thứ Năm tuần VIII Mùa THƯỜNG NIÊN

ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG BÀ ISAVE.

Lễ kính.      

                            Xp 3: 14-18a hoặc Rm 12: 9-16; Lc 1: 39-56. Bổn mạng giáo xứ: Bình Thái [F1]

 

THÁNG SÁU

THÁNG KÍNH TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

 

 

Kính nhớ Thánh Tâm là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong các chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

 

 

 

Ý chỉ chung: Các hệ thống xã hội

Cầu cho các hệ thống xã hội biết liên đới và tôn trọng những khác biệt của nhau.

 

 

CHẦU MTC THAY GIÁO PHẬN

 

27/ CN IX TN: LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA (03-06-2018): Tân Thuận

(0a), An Châu, Đất hứa, Hòa Giang. Châu Long (F1), Kim Hoà (G1).

28/ CN X TN (10-06-2018): Rạch Sâu.

29/ CN XI TN (17-06-2018): Hòn Đất, Giuse (2b), Kinh Tây, Bình Lộc.

30/ CN XII TN (24-06-2018): Ông Chưởng, Đền T. Giuse An Bình (K.F)

 

01        18        Đ         Thứ Sáu đầu tháng. Tuần VIII Mùa

 Thường Niên. 1 Pr 4:7-13; Mc 11:11-26

 Thánh Justinô, Tđ. Lễ nhớ.

1 Cor 1:18-25

02        19        X         Thứ Bảy đầu tháng tuần VIII  Mùa

                                    Thường Niên. Gđ 17: 20b-25; Mc 11:27-33

Thánh Marcêlinô và thánh Phêrô, Tđ

03        20        Tr        CHÚA NHẬT IX MÙA THƯỜNG NIÊN

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

                                    Lễ cầu cho giáo dân.

Xh 24:3-8; Dt 9:11-15; Mc 14:12-16.22-26

Không nhớ thánh Carôlô Loanga và

các bạn tử đạo.

Thánh Vịnh tuần 1

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Khi cử hành Bí tích Thánh Thể, Hội Thánh tưởng niệm hy tế của Chúa Giêsu thế nào?

T. Khi cử hành Bí tích Thánh Thể, Hội Thánh không chỉ nhớ lại, mà còn làm cho hiện diện và hiện tại hóa hy tế Thập giá được Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha một lần thay cho tất cả.

CHIA SẺ

Từ thời các Tông đồ, Thánh Lễ đã là hoạt động trung tâm của phụng tự Kitô giáo. Bởi lẽ, Thánh Lễ không là gì khác hơn việc cử hành Thánh Thể, do Chúa Giêsu thiết lập trong Bữa Tiệc Ly, khi Ngài truyền cho các Tông đồ: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (x. Lc 22,19).

Thật là khó để tóm tắt trong một vài câu, tất cả những gì diễn ra trong Thánh Lễ, vì toàn thể mầu nhiệm cứu độ được gắn liền với phụng vụ Thánh Thể. Thật vậy, như Đức Gioan Phaolô II đã viết: “Mầu nhiệm cứu độ về sự chết và sống lại của Chúa Giêsu, như được thu gọn, tiên báo và tập trung vĩnh viễn trong hồng ân Thánh Thể”.

Ở đây, ta chỉ nêu vắn tắt ba khía cạnh nền tảng của Thánh Lễ: (1) Thánh Lễ là việc tưởng niệm hy tế của Chúa Giêsu trên thập giá. (2) Thánh Lễ là sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu. Hy tế Thập giá và hy tế Thánh Thể là một hy tế duy nhất. Hiến vật và người dâng cũng chỉ là một. Chỉ khác biệt về cách tiến dâng: Cách đổ máu trên Thập giá; cách không đổ máu trong Bí tích Thánh Thể. (3) Thánh Lễ là sự hiệp thông thánh thiêng giữa chúng ta với Chúa và với nhau (x. GLHTCG, số 1362-1367).

 

04        21        X         Thứ Hai tuần IX Mùa Thường Niên

                        2 Pr 1:2-7; Mc 12:1-12

05        22        Đ         Thứ Ba tuần IX Mùa Thường Niên  

Thánh Boniphát, Gmtđ. Lễ nhớ.

2 Pr 3:12-15.17-18; Mc 12:13-17

06        23        X         Thứ Tư tuần IX Mùa Thường Niên

Thánh Nobertô, Gm

2 Tm 1:1-3,6-12; Mc 12:18-27

07         24       X         Thứ Năm đầu tháng tuần IX Mùa Thường

Niên. 2 Tm 2:8-15; Mc 12:28-34

08        25        Tr        Thứ Sáu tuần IX Mùa Thường Niên  

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Hs 11:1-4.8a-9; Ep 3:8-12.14-19

Ga 19:31-37

09        26        X         Thứ Bảy tuần IX Mùa Thường Niên

Is 61:9-11; Lc 2:41-51

Thánh Eprem phó tế, Tsht

10        27        X         CHÚA NHẬT X MÙA THƯỜNG NIÊN

St 3:8-15; 2 Cr 4:13-5.1; Mc 3:20-35

Thánh Vịnh tuần 2

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Trong cử hành Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu hiện diện qua những dấu chỉ nào?

T. Trong cử hành Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu hiện diện qua những dấu chỉ này: Một là nơi cộng đoàn phụng vụ. Hai là nơi Linh mục chủ tế. Ba là trong Lời của Ngài. Bốn là trong Thánh Thể.

CHIA SẺ

Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết, đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta” (Rm 8,34). Tuy nhiên, đối với Hội Thánh, Ngài vẫn hiện diện dưới nhiều hình thức: Lời Chúa, kinh nguyện, người nghèo, Phụng Vụ, bí tích, thừa tác viên... nhưng đặc biệt là trong Thánh Thể dưới hình bánh và rượu. Khi Linh mục cầm lấy bánh và rượu, đọc lời Truyền Phép, thì bánh rượu không còn là bánh rượu nữa, nhưng đã trở thành Thịt Máu Chúa. Tuy Linh mục đọc lời Truyền Phép, nhưng hiệu quả và ân sủng là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Dấu chỉ hữu hình không thể thiếu của bí tích Thánh Thể, là bánh rượu và lời Truyền Phép.

 Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể một cách độc nhất vô nhị và không thể so sánh được. Thật vậy, Ngài hiện diện cách đích thực, thực sự và theo bản thể: với Mình và Máu Ngài, với linh hồn và thần tính của Ngài. Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu trọn vẹn vừa là Thiên Chúa vừa là con người, hiện diện theo cách Bí tích, nghĩa là dưới hình bánh và hình rượu (x. GLHTCG, số 1373-1375, 1413).

11        28        Đ         Thứ Hai tuần tuần X Mùa Thường Niên

Thánh Barnabas, tông đồ. Lễ nhớ.

Cv 11:21b-26.13:1-3; Mt 10:7-13

12        29        X         Thứ Ba tuần tuần X Mùa Thường Niên

1 V 17:7-16; Mt 5:13-16

13        30        Tr        Thứ Tư tuần X Mùa Thường Niên

Thánh Antôn Pađua, Lmtsht. Lễ nhớ.

1 V 18:20-39; Mt 5:17-19

Bổn mạng các giáo xứ:

- (CM) Lấp Vò

- (VT) Antôn

- (TH) Antôn

- (HT) Kiên Lương

- (RG) Trảng Tranh

14        01/05   X         Thứ Năm tuần X Mùa Thường Niên

1 V 18:41-46; Mt 5:20-26

15        02        X         Thứ Sáu tuần X Mùa Thường Niên

1 V 19:9a.11-16; Mt 5:27-32

16        03        X         Thứ Bảy tuần X Mùa Thường Niên

1 V 19:16b.19-21; Mt 5:33-37

17        04        X         CHÚA NHẬT XI MÙA THƯỜNG NIÊN

Ed 17:22-24; 2 Cr 5:6-10; Mc 4:26-34

Thánh Vịnh tuần 3

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Bàn thờ có ý nghĩa gì?

T. Bàn thờ là biểu tượng của chính Đức Kitô, Đấng đang hiện diện như của lễ hiến tế, và như lương thực thần thiêng được ban cho chúng ta (x. GLHTCG, số 1383, 1410).

CHIA SẺ

Bàn thờ” là cụm từ gồm hai chữ: “Bàn” và “Thờ”. “Bàn”: là vật có mặt phẳng rộng, để bày đồ vật hay thức ăn. “Thờ”: là tin kính. “Bàn thờ”: là bàn được thánh hiến để cử hành Thánh Lễ, là dấu hiệu sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô giữa cộng đoàn phụng vụ.

Khi cử hành Thánh Lễ, các Linh mục tiến đến trước bàn thờ, bái chàohôn kính. Cả hai cử chỉ bái chàohôn kính này, đều là hành vi thờ lạy chính Chúa Giêsu Kitô, mà bàn thờ là biểu tượng. Trong thánh đường hay nơi thánh, bàn thờ phải được làm bằng chất liệu xứng hợp và bền chắc, được cung hiến, đặt cố định và ở vị trí trung tâm. Nếu cử hành Thánh Lễ ngoài nơi thánh, bàn thờ di động cũng cần được thánh hóa (x. QCTQSLR, số 260, 262, 265), (x. Từ điển Công giáo, 2016).

 

18        05        X         Thứ Hai tuần XI Mùa Thường Niên  

1 V 21:1-16; Mt 5:38-42.

19         06        X         Thứ Ba tuần XI Mùa Thường Niên

                                    Thánh Romualdo, viện phụ.

1 V 21:17-29; Mt 5:43-48

20           07     X         Thứ Tư tuần XI Mùa Thường Niên

2 V 2:1.6-14; Mt 6:1-6,16-18

21        08       Tr         Thứ Năm tuần XI Mùa Thường Niên  

Thánh Luy Gonzaga, Tu Sĩ. Lễ nhớ
Hc 48:1-14; Mt 6:7-15

22        09       X           Thứ Sáu tuần XI Mùa Thường Niên

Thánh Paulinô, Gm, Thánh Gioan Fisher, Gmtđ  và thánh Tôma More, tđ.

2 V 11:1-4.9-18,20; Mt 6:19-23

23       10         X         Thứ Bảy tuần XI Mùa Thường Niên

2 Sb 24:17-25; Mt 6:24-34

Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Tr)

Gr 1:4-10; 1Pr 1:8-12; Lc 1:5-17

24       11         Tr       CHÚA NHẬT XII MÙA THƯỜNG NIÊN

                                   Gr 20:10-13; Rm 5:12-15; Mt 10:26-33

                                    SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng.

                        Is 49:1-6; Cv 13: 22-26; Lc 1:57-66.80

                        Bổn mạng: - Đức Cha G.B Bùi Tuần

                                                        - Giáo họ Gioan Baotixita (HT)

                        Thánh Vịnh tuần 4

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Trong cử hành Bí Tích Thánh Thể, Hội Thánh tham dự vào hy tế của Chúa Giêsu thế nào?

T. Trong cử hành Bí tích Thánh Thể, Hội Thánh tham dự vào hy tế của Chúa Giêsu, khi kết hợp với Ngài mà dâng lên Chúa Cha lời ca ngợi, những hy sinh đau khổ và công lao vất vả của mình.

CHIA SẺ

Trong Bí tích Thánh Thể, hy tế của Chúa Giêsu cũng trở thành hy tế của các chi thể trong mầu nhiệm Thân Thể của Ngài là Hội Thánh. Đời sống của các tín hữu, lời ca ngợi, hoạt động, cầu nguyện, lao động của họ được kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu. Nhờ cử hành Bí tích Thánh Thể, mà ngay từ bây giờ, chúng ta được kết hợp với phụng vụ trên trời, và tiền dự vào đời sống vĩnh cửu, "khi Thiên Chúa có toàn quyền trên mọi sự" (1Cr 15,28).

Vì là hy tế của Chúa Giêsu, nên Bí tích Thánh Thể cũng được dâng lên thay cho tất cả các tín hữu, người còn sống cũng như kẻ đã qua đời, như của lễ đền tội cho tất cả mọi người, để đón nhận từ nơi Thiên Chúa những ích lợi thiêng liêng và trần thế. Hơn nữa, Hội Thánh trên trời cũng hiện diện trong lễ dâng của Chúa Giêsu (x. GLHTCG, số 1368-1372, 1414).

 

25        12        X        Thứ Hai tuần XII Mùa Thường Niên

                                      2 V 17:5-8,13-15.18; Mt 7:1-5

26        13        X        Thứ Ba tuần XII Mùa Thường Niên

2 V 19:9b-11.14-21.31-36; Mt 7:6.12-14

27        14         X        Thứ Tư tuần XII Mùa Thường Niên  

Thánh Cyrillô Alexandria, Gmtsht

2 V 22:8-13.23:1-3; Mt 7:15-20

28        15         Đ        Thứ Năm tuần XII Mùa Thường Niên

Thánh Irênê, Gmtđ. Lễ nhớ.

2 V 24:8-17; Mt 7:21-29

Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ).

Cv 3, 1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19

29        16         Đ        Thứ Sáu tuần XII Mùa Thường Niên

THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng.

Lễ cầu cho giáo dân.

 Cv 12:1-11;2 Tm 4:6-8.17-18; Mt 16:13-19.

 PVGK: thánh vịnh riêng

Bổn mạng các giáo xứ và giáo họ:

- Thánh Phêrô và thánh Phaolô: Tân Thuận (TH),

Xáng Cụt (RG)

- Thánh Phêrô: Ba Bần (LX), Hiếu Sơn, Gh. Thanh

Phát, Gh. Thiện Dưỡng (VA), Ngọc Thạch (VT),  Tân

Thạnh, Tân Hóa [5a] (TT), Thứ 10 (RG)

- Thánh Phaolô: Cái Đôi, Đền Thánh Phaolô (TH)

30        17         X        Thứ Bảy tuần XII Mùa Thường Niên

Các thánh tử đạo tiên khởi giáo đoàn Rôma

Ac 2:2.10-14:18-19; Mt 8:5-17

 


THÁNG BẢY

 

Ý chỉ truyền giáo: Các linh mục trong sứ mạng mục tử

Cầu cho các linh mục đang gặp phải mệt mỏi và cô đơn trong công việc mục vụ của mình, được tình thân của Chúa và của anh em nâng đỡ.

 

CHẦU MTC THAY GIÁO PHẬN

 

31/ CN XIII TN (01-07-2018): Ngọc Thạch, Hiếu Sơn (H2)

32/ CN XIV TN (08-07-2018): Cồn Trên, Lộ Đức (Kinh Quýt), Đồng Công

 (F2).

33/ CN XV TN (15-07-2018): Thánh Mẫu (F2), Hòa Lợi (LX), Trinh Vương

                             (A1).

34/ CN XVI TN (22-07-2018): Chợ Thủ, Bình Giang, Minh Châu.

35/ CN XVII  TN (29-07-2018): Gh. Thánh Tâm (F2), Vinh Sơn (A2), Kim An.

                             Quý Phụng.

 

 

01        18/05    X        CHÚA NHẬT XIII MÙA THƯỜNG

                                    NIÊN 

                                    Kn 1:13-15; 2 Cr 8:7,9,13-15; Mc 5:21-43

                        Thánh Vịnh tuần 1

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Những ai là thừa tác viên của Bí tích Thánh Thể?

T. Giám mục và Linh mục là những thừa tác viên của Bí tích Thánh Thể. Các ngài cử hành trong cương vị Đức Kitô là Đầu, và nhân danh Hội Thánh.

CHIA S

Thừa tác viên Bí tích Thánh Thể là vị tư tế (Giám mục hay Linh mục) đã được truyền chức thành sự. Các ngài cử hành trong cương vị Đức Kitô, là Thủ Lãnh và nhân danh Hội Thánh.

Trước hết, tư tế là người cử hành Thánh Lễ “nhân danh Đức Kitô”, bao hàm cả nhân tính và thần tính. Cho nên, khi dâng thánh lễ, vị tư tế phải làm cho kẻ khác thấy được, ít nữa là một cách mờ nhạt như thể thấy “trong gương” hình ảnh của Đức Kitô “hiền lành và khiêm nhường” (Mt 11, 29).

 

Kế đến, dù là chủ toạ của cộng đoàn dâng lễ nhân danh Đức Kitô, vị tư tế cần ý thức mình được Thánh Thể sinh ra để “phục vụ” như Đức Kitô, Đấng đến “không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ” (Mc 10, 45). Chữ “phục vụ” ở đây sẽ còn mạnh nghĩa hơn, khi đó là việc phục vụ mầu nhiệm thánh, mầu nhiệm đức tin.

Cuối cùng, trong cách cử hành và đọc Lời Chúa, vị tư tế còn phải cho cộng đoàn thấy được “sự hiện diện sống động của Đức Kitô”, vì “chính Đức Kitô đứng đầu cộng đoàn. Ngài chủ sự buổi lễ. Ngài là Thượng Tế của Giao ước mới. Thay mặt Ngài, vị tư tế nhân danh Đức Kitô Thủ lãnh, sẽ chủ sự cộng đoàn” (x. GLHTCG, số 1348, 1411).

 

02        19         X        Thứ Hai tuần XIII Mùa Thường Niên

                                    Am 2:6-10.13-16; Mt 8:18-22

03        20        Đ        Thứ Ba tuần XIII Mùa Thường Niên

Am 3:1-8; Mt 8:23-27

                                    THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

                                    Ep 2:19-22; Ga 20:24-29

04        21         X        Thứ Tư tuần XIII Mùa Thường Niên

Thánh Elizabeth Bồ Đào Nha

Am 5:14-15.21-24; Mt 8:28-34

05        22         X        Thứ Năm đầu tháng tuần XIII Thường

                                    Niên. Thánh Antôn Maria Dacaria, Lm

Am 7:10-17; Mt 9:1-8

06        23         X        Thứ Sáu đầu tháng tuần XIII Mùa

                                    Thường Niên. Thánh Maria Goretti, Đttđ.

Am 8:4-6.9-12; Mt 9:9-13

07        24        X        Thứ Bảy tuần XIII Mùa Thường Niên                                   Am 9:11-15; Mt 9:14-17

08        25         X        CHÚA NHẬT XIV MÙA THƯỜNG

NIÊN. Ed 2:2-5; 2 Cr 12:7-10; Mc 6:1-6

Thánh Vịnh tuần 2  

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

 

H. Hội Thánh cử hành Bí tích Thánh Thể thế nào?

T. Hội Thánh cử hành Bí Tích Thánh Thể trong Thánh Lễ, gồm hai phần chính: Một là Phụng vụ Lời Chúa, khởi đi từ Lời nguyện Nhập lễ cho đến hết Lời nguyện chung. Hai là Phụng vụ Thánh Thể, khởi đi từ việc chuẩn bị lễ vật cho đến hết Lời nguyện Hiệp lễ.

CHIA SẺ

Bí tích Thánh Thể được cử hành gồm hai phần chính: (1) Phụng vụ Lời Chúa, gồm việc công bố và lắng nghe Lời Chúa. (2) Phụng vụ Thánh Thể, gồm việc tiến dâng bánh rượu, kinh nguyện thánh thể và hiệp lễ. Ngoài ra, còn hai phần phụ là: Nghi thức đầu lễ và nghi thức kết thúc. Các phần ấy hợp lại với nhau, thành một hành vi phụng tự duy nhất.

Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, ta lắng nghe Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh; và cùng tìm hiểu, suy niệm với Hội Thánh, để hiểu biết Chúa hơn và đem ra thực hành. Trong phần Phụng vụ Thánh Thể, ta dâng lên Chúa Cha lễ tế là Mình và Máu Chúa Kitô, để chúc tụng, tạ ơn Ngài và đón nhận Ngài vào lòng ta, để ta được sống đời đời (x. GLHTCG, số 1345-1355, 1408).

 

09        26        X        Thứ Hai tuần XIV Mùa Thường Niên

Thánh Augustino Zhao Rong Lm  và các bạn Tđ. Hs 2:14.15b-16.19-20; Mt 9:18-26

10        27         X        Thứ Ba tuần XIV Mùa Thường Niên

Hs 8:4-7.11-13; Mt 9:32-38

11        28         Tr       Thứ Tư tuần XIV MÙA Thường Niên

                                    Thánh Bênêđictô, Viện Phụ. Lễ nhớ.
                                    Hs 10:1-3.7-8,12; Mt 10:1-7

12        29        X         Thứ Năm tuần XIV Mùa Thường Niên

Hs 11:1.3-5b.8c-9; Mt 10:7-15

13        01/06   X         Thứ Sáu tuần XIV Mùa Thường Niên

Thánh Henricô. Hs 14:1-9; Mt 10:16-23

14        02        X         Thứ Bảy tuần XIV Thường Niên

                                    Thánh Camilô Lellis, Lm                                                        Is 6:1-8; Mt 10:24-33

15        03        X         CHÚA NHẬT XV MÙA THƯỜNG

NIÊN. Không nhớ Thánh Bonaventura, Gmtsht. Am 7:12-15; Ep 1:3-14; Mc 6:7-13

Thánh Vịnh tuần 3

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Vì sao Hội Thánh lại dâng bánh và rượu?

T. Vì bánh và rượu là hoa màu ruộng đất và công lao của con người.

CHIA SẺ

Hội Thánh dâng bánh rượu, vì bánh và rượu tượng trưng đầy đủ chính con người chúng ta. Bánh và rượu là kết qủa công lao khó nhọc của con người. Dâng lên Chúa bánh và rượu, là ta dâng lên Chúa tất cả đời sống, với mọi nỗi vui buồn sướng khổ của ta. Chính những cái đó dệt thành cuộc sống hiện tại của con người.

Bánh và rượu còn nói lên tính chất cộng đoàn của Hội Thánh, vì khi đến nhà thờ dâng lễ, mỗi người đều mang theo lễ vật riêng của mình, nhưng khi dâng lễ, thì những lễ vật riêng ấy được thu hợp lại thành lễ vật chung của cộng đoàn. Lễ vật ấy vừa dùng làm của lễ dâng tiến Thiên Chúa, để mưu cầu ơn cứu độ cho tâm hồn, vừa được dùng chung cho cả cộng đoàn Hội Thánh.

Ngoài ra, bánh và rượu được chọn làm lễ vật, vì nó mang tính cộng đồng nơi bản thân. Tấm bánh được làm từ hàng ngàn hạt lúa mì đã được xay nát ra và hoà trộn với nhau trong chậu bột. Ly rượu là kết quả của nhiều trái nho được ép trong máy và hoà tan với nhau. Cá hai tượng trưng đầy đủ ý nghĩa cộng đồng cho lễ vật của mỗi người, cũng như lễ vật của toàn thể cộng đoàn, khi chúng được gộp chung lại và đặt trên bàn thờ.

 

16        04         X        Thứ Hai tuần XV Mùa Thường Niên

Đức Mẹ Carmêlô.

Is 1:10-17; Mt 10:34-11:1

17        05         X        Thứ Ba tuần XV Mùa Thường Niên

Is 7:1-9; Mt 11:20-24

18        06         X        Thứ Tư tuần XV MÙA Thường Niên

Is 10:5-7.13-16; Mt 11:25-27

19        07        X        Thứ Năm tuần XV Mùa Thường Niên

Is 26:7-9.12.16-19; Mt 11:28-30

20        08         X        Thứ Sáu tuần XV Mùa Thường Niên   

                                    Thánh Apôllinarê, Gmtđ

Is 38:1-6.21-22; Mt 12:1-8

21        09         X        Thứ Bảy tuần XV Thường Niên

Thánh Lôrenxô Brindisi, Lmtsht

Mk 2:1-5; Mt 12:14-21

22         10       X         CHÚA NHẬT XVI MÙA THƯỜNG

NIÊN. Gr 23:1-6; Ep 2:13-18; Mc 6:30-34

Không kính thánh Maria Mađalêna.

Thánh Vịnh tuần 4

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Việc bẻ bánh có phân chia Đức Kitô không? Và Ngài hiện diện bao lâu trong Bí tích Thánh Thể?

T. Việc bẻ bánh không phân chia Đức Kitô, vì Ngài hiện diện trọn vẹn, dù trong mỗi phần nhỏ của hình bánh rượu. Đức Kitô hiện diện trong Bí tích Thánh Thể bao lâu bánh và rượu đã truyền phép còn tồn tại.

CHIA SẺ

Đức Kitô hiện diện trọn vẹn trong hình bánh hoặc hình rượu, và trong bất cứ phần nhỏ bé nào cũng có trọn vẹn Đức Kitô. Ngài hiện diện trong Thánh Thể bao lâu hình bánh rượu còn tồn tại. Vì thế, khi ta rước Lễ, là ta đón nhận sự hiện diện thực sự của Đức Kitô, nhưng chỉ một chốc lát thôi, vì bánh rượu sẽ tan ngay, song sự hiện diện thiêng liêng của Chúa vẫn kéo dài.

 Hội Thánh bảo quản Mình Thánh Chúa trong Nhà Tạm, để có sẵn Thánh Thể cho các bệnh nhân và những người vắng mặt, và cũng để cho các tín hữu tôn thờ khi không cử hành Thánh Lễ (x. GLHTCG, số 1377).

 

23         11       Tr        Thứ Hai tuần XVI Mùa Thường Niên

Thánh Brigitta

Mk 6:1-4.6-8; Mt 12:38-42

24        12        X        Thứ Ba tuần XVI Mùa Thường Niên

                                    Chân phước Anrê Phú Yên,

                            bổn mạng các giáo lý viên Việt Nam.

                            Thánh Serbêliô  Makhluf, Lm

Mk 7:14-15.18-20; Mt 12:46.48-50

25        13        Đ         Thứ Tư tuần XVI Mùa Thường Niên.

                                    THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ.

                                    Lễ kính. 2Cr 4:7-15; Mt 20:20-28

26        14        Tr        Thứ Năm tuần XVI Mùa Thường Niên  

Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ.

                                    Hc 44:1.8.10-15; Mt 13:16-17

27        15        X         Thứ Sáu tuần XVI Mùa Thường Niên

Gr 3:14-17; Mt 13:18-23

28        16        X         Thứ Bảy tuần XVI Mùa Thường Niên

Gr 7:1-11; Mt 13:24-30

29        17        X         CHÚA NHẬT XVII MÙA THƯỜNG

NIÊN. 2 V 4:42-44; Ep 4:1-6; Ga 6:1-15

Không nhớ thánh nữ Martha.

Thánh Vịnh tuần 1

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Hội Thánh dạy thế nào về việc rước lễ?

T. Hội Thánh khuyên các tín hữu rước lễ mỗi khi tham dự Thánh Lễ, và buộc rước lễ một năm ít là một lần trong mùa Phục Sinh (x. GLHTCG, số1389).

CHIA SẺ

Nói đến luật Hội Thánh, thì xin chia sẻ dựa vào Giáo luật. Giáo luật điều 920, 2 viết: "Mọi tín hữu, sau khi rước lễ lần đầu, buộc phải rước lễ ít nhất mỗi năm một lần”. Mệnh lệnh này phải được chu toàn vào mùa Phục Sinh. Mỗi năm mà chỉ cho thân xác ăn một bữa, hay cho linh hồn rước Chúa một lần thì quá ít! Vì vậy, Hội Thánh dạy ta phải "siêng năng và sốt sắng nhận lãnh Mình Thánh Chúa, hết lòng thờ phượng bái kính Thánh Thể Chúa" (Giáo luật, điều 898).

Hội Thánh rộng ban: "Nếu một ngày, ai tham dự 2 Thánh Lễ, thì được rước lễ 2 lần" (Giáo luật, điều 917), miễn là họ kiêng ăn uống (trừ nước lã hoặc uống thuốc ít là 1 giờ trước khi lên rước lễ) nhưng không buộc 1 giờ đối với các người già, người bệnh và người chăm sóc bệnh nhân, nếu họ ăn chút ít mà không đủ 1 giờ thì cũng được phép rước lễ (Giáo luật, điều 919,3).

Người tín hữu nguy tử, dù đã rước lễ rồi, thì cũng được rước lễ nữa như của "Ăn đàng" về trời. Các ngày sau, nếu còn nguy tử, thì vẫn được rước lễ (Giáo luật, điều 921-922). Trẻ em nguy tử cũng được rước lễ. Nếu trẻ em chưa xưng tội lần đầu, nhưng phân biệt được Mình Thánh Chúa và của ăn thường, và kính cẩn rước lễ, thì trong trường hợp nguy tử, cũng được rước lễ (Giáo luật, điều 913).

 

30        18        Tr        Thứ Hai tuần XVII Mùa Thường Niên

Thánh Phêrô Kim Ngôn, Gmtsht. Lễ nhớ

Gr 13:1-11; Mt 13:31-35

Thánh Vịnh tuần 1

31        19        Tr        Thứ Ba tuần XVII Mùa Thường Niên

                                    Thánh Ignatiô Loyola, Lm. Lễ nhớ.

Gr 14:17-22; Mt 13:36-43

Gp Long Xuyên được mừng trọng thể

                                    T.Emmanuel Lê Văn Phụng và

                                    T.Phêrô Ðoàn Công Q(Đ)

                                    (chịu xử trảm năm 1859 tại Châu Đốc).         Bổn mạng:

                                    - HĐMV giáo xứ (Giáo Phận LX)

                                    - Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể LX

                                    Bổn mạng các giáo xứ:

- (VA) Kim An, Thánh Tâm [F2]

- (VT) Cống 16

- (RG) Quý-Phụng, Kinh Tràm [Giồng Riềng]

 

 

THÁNG TÁM

 

 

Ý chỉ chung: Gia đình là một  kho tàng

Cầu cho các quyết định về kinh tế và chính trị luôn bảo vệ gia đình như một kho tàng của nhân loại.

 

CHẦU MTC THAY GIÁO PHẬN

 

36/ CN XVIII  TN (05-08-2018): Thạnh An, Đaminh (K.10). Rọc Lá.

37/ CN XIX TN (12-08-2018): LỄ CHÚA HIỂN DUNG: Chợ Mới, Mỹ

Thạnh, Kim Long (D2), Ong Dèo, Hiệp  Hòa (02), Mông Triệu (2A), Đức Mẹ La Vang (B2). Châu Thái (F1), La Vang (An Thạnh).

38/ CN XX TN (19-08-2018): Thanh Hải (D2), Chi Lăng, Phú Vĩnh, Trinh Vương (Bờ Bao).

39/ CN XXI  TN (26-08-2018): Trinh Vương (B1), Rạch Đùng, Xẻo Dầu,

                             Ninh Cù (Rivera).

 

01       20         Tr        Thứ Tư tuần XVII Mùa Thường Niên  

                                    Thánh Anphongsô Ligôri. Gm. Lễ nhớ.

                                    Gr 15:10.16-21; Mt 13:44-46

02       21         X         Thứ Năm đầu tháng. Tuần XVII  Mùa

                                    Thường Niên. Thánh Eusêbiô Vercellêsi

                                    và Thánh Phêrô Julianô Eymard

Bổn mạng Tu viện Phanxicô CLG

                                    Gr 18:1-6; Mt 13:47-53

03        22         X         Thứ Sáu đầu tháng. Tuần XVII  Mùa

                                    Thường Niên.

Gr 26:1-9; Mt 13:54-58

04        23        Tr        Thứ Bảy đầu tháng. Tuần XVII Mùa

                                    Thường Niên. Thánh Gioan Maria

Vianey, Lm. Lễ nhớ. Gr 26:11-16.24; Mt 14:1-12

05       24         X         CHÚA NHẬT XVIII MÙA THƯỜNG

NIÊN. Xh 16:2-4.12-15;Ep 4:17,20-24;Ga 6:24-35. Cung hiến thánh đường Đức Bà Cả.

Thánh Vịnh tuần 2

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Phải có điều kiện nào để được rước lễ?

T. Muốn rước lễ, phải có những điều kiện sau đây: Một là hoàn toàn thuộc về Hội Thánh Công Giáo. Hai là ý thức mình không có tội trọng. Ba là phải giữ chay theo quy định của Hội Thánh. Bốn là có thái độ tôn kính Đức Kitô.

CHIA SẺ

Để dọn mình đón nhận Bí tích Thánh Thể cách xứng đáng, (1) Ta phải hoàn toàn thuộc về Hội Thánh Công Giáo. Nghĩa là đã lãnh Bí tích Rửa Tội, Xưng Tội và hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng. (2) Ta phải ý thức mình không có tội trọng. Thánh Phaolô khuyên ta nên tự vấn lương tâm: “Bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì phạm đến Mình và Máu Chúa. Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này. Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình” (1Cr 11,27-29). (3) Ta phải giữ chay theo quy định của Hội Thánh (Giáo luật, điều 919). (4) Ta phải có thái độ tôn kính, trang trọng (cử chỉ, cách ăn mặc) và khiêm tốn, vì được Chúa ngự vào lòng: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh” (x. GLHTCG, số 1385-1389).

 

06       25         Tr        Thứ Hai tuần XVIII Mùa Thường Niên

                                    CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính.

Đn 7:9-10.13-14; 2 Pr 1:16-19;Mc 9:2-10

PVGK: thánh vịnh riêng

07       26         X         Thứ Ba tuần XVIII Mùa Thường Niên

                                    Thánh Sistô II, Gh và các bạn tử đạo (Đ)

Thánh Cajêtanô, Lm (Tr)

Gr 30:1-2.12-15.18-22; Mt 14:22-36

08        27        Tr        Thứ Tư tuần XVIII Mùa Thường Niên

                                    Thánh Đaminh, Lm. Lễ nhớ.

Gr 31:1-7; Mt 15:21-28

09        28        X         Thứ Năm tuần XVIII Mùa Thường Niên

                                    Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, Đttđ

Gr 31:31-34; Mt 16:13-23

10        29         Đ        Thứ Sáu tuần XVIII Mùa Thường Niên

THÁNH LAURENSÔ PHÓ TẾ TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2Cr 9:6-10; Ga 12:24-26

Bổn mạng giáo xứ: Châu Đốc

11        01/07    Tr       Thứ Bảy tuần XVIII Mùa Thường Niên

                                    Thánh Clara, Đt. Lễ nhớ.

Kb 1:12-24; Mt 17:14-20

12        02         X        CHÚA NHẬT XIX MÙA THƯỜNG

NIÊN. 1 V 19:4-8; Ep 4:30-5.2; Ga 6:41-51

Thánh Vịnh tuần 3

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Việc rước lễ đem lại cho chúng ta những ơn ích nào?

T. Việc rước lễ làm cho chúng ta được kết hợp mật thiết với Đức Kitô và Hội Thánh, được tẩy xóa các tội nhẹ, gia tăng ân sủng và lòng yêu mến tha nhân.

CHIA SẺ

* Rước lễ giúp ta kết hiệp mật thiết với Đức Kitô. Chính Chúa phán: "Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, kẻ ấy ở trong Ta và Ta ở trong họ" (Ga 6,56). Đồng thời rước lễ kết hiệp chúng ta với nhau. "Vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một tấm Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể" (1Cr 10,17).

* Rước lễ tha thứ các tội nhẹ. Công đồng Triđentinô đã quả quyết: “Rước lễ tẩy xóa các tội nhẹ, giúp ta tăng cường lòng sốt sắng làm việc bác ái” (x. Trid 13,12). Thánh Kinh gọi rước lễ là "Bánh bởi trời ban xuống, để ai ăn không hề bị chết" (Ga 6,50). Vì thế, Công đồng Tridentinô gọi rước lễ là "Một liều thuốc giữ gìn ta khỏi phạm tội trọng" (x. Trid. 13,12).

* Rước lễ giúp gia tăng ơn thánh sủng. Tất cả các bí tích ta lãnh nhận trong tình trạng ơn thánh đều đóng vai trò gia tăng ơn thánh. Đặc biệt nhất là sự rước lễ, vì rước lễ không những giúp ta tăng thêm ơn thánh, mà còn kết hiệp ta với chính Tác Giả của ơn thánh.

            Chính vì hiệu quả tuyệt vời của việc rước lễ, nên Hội Thánh đã khôn ngoan ấn định rước lễ mỗi năm ít là một lần trong mùa Phục Sinh. Ai không thi hành là mắc tội trọng. Đồng thời Hội Thánh kêu gọi các tín hữu siêng năng rước lễ hằng ngày. Bởi vì, ngoài những ơn ích trên, ai siêng năng rước lễ, sẽ có thêm sức mạnh và sự can đảm, để giữ đạo, sống đạo và truyền đạo (x. GLHTCG, số 1391-1397, 1416).

 

13        03         Đ        Thứ Hai tuần XIX Mùa Thường Niên

Thánh Pontianô, Ghtđ (Đ); 

Thánh Hippolytô, Lmtđ (Đ)

Ed 1:2-5.24-28; Mt 17:22-27

14        04        Đ         Thứ Ba tuần XIX Mùa Thường Niên.

                            Thánh Maximilien Kolbê, Lmtđ.

                            Lễ nhớ.

                            Ed 2:8-3:4; Mt 18:1-5.10.12-14        

                            Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI. (Tr).

                            1Sb 15,3-4.15-16.16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27- 28

15        05        Tr        Thứ Tư tuần XIX Mùa Thường Niên                                     ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI.

                                    Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân.

                                    Kh 11,19a. 12,1-6a.10b; 1Cr 15,20-27a

                                    Lc 1,39-56. PVGK: thánh vịnh riêng

Bổn mạng các giáo xứ và giáo họ:

- (LX) Núi Tượng, Cần Xây

- (CĐ) Chi Lăng, Phú Vĩnh

- (CM) Cồn Én, Chợ Mới

- (VA) Gh. Châu Thái [F1], Kim Hoà [G1], Gh.  Thánh Mẫu [F2]

- (VT) Kim Long [D2], Thánh Linh (D1), Đức Mẹ La Vang (B2)

- (TH) Hiệp Hoà

- (TT) Mông Triệu {2A)

- (RG) Ong Dèo

16       06         X        Thứ Năm tuần XIX Mùa Thường Niên

Thánh Têphanô Hungari.

Ed 12:1-12; Mt 18:21-35.19:1

17        07         X        Thứ Sáu tuần XIX Mùa Thường Niên

Ed 16:1-15.60.63; Mt 19:3-12

18        08         X        Thứ Bảy tuần XIX Mùa Thường Niên

Ed 18:1-10.13.30-32; Mt 19:13-15

19        09         X        CHÚA NHẬT XX MÙA THƯỜNG

NIÊN. Không nhớThánh Gioan Ơđơ, Lm

Cn 9:1-6; Ep 5:15-20; Ga 6:51-58

Thánh Vịnh tuần 4

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Vì sao Bí tích Thánh Thể bảo đảm sự sống muôn đời?

T. Vì Bí tích Thánh Thể đổ tràn trong chúng ta mọi ân sủng và phúc lành của Thiên Chúa, liên kết chúng ta với Đức Kitô và Hội Thánh trên trời.

CHIA SẺ

Rước lễ chuẩn bị thân xác ta sẵn sàng đón nhận cuộc Phục sinh vinh hiển, như Lời Chúa hứa: "Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, sẽ được sống đời đời, và Ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết" (Ga  6,54). Thánh Irênê nói: "Khi kết hiệp với thân xác ta trong lúc rước lễ, Chúa Giêsu đặt trong ta mầm sự sống và vinh hiển. Mầm sự sống mới ấy chỉ chờ hiệu kèn chung thẩm, để làm cho thân xác ta nên giống thân xác vinh hiển của Chúa Kitô". 

Vì thế, Bí tích Thánh Thể củng cố ta mạnh mẽ trên đường trần gian, cho ta khao khát đời sống vĩnh cửu với Đức Kitô, với Hội Thánh thiên quốc, với Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc, và với tất cả các thánh (x. GLHTCG, số 1402-1405).

 

20        10         Tr       Thứ Hai tuần XX Mùa Thường Niên

Thánh Bênađô, viện phụ, Tsht. Lễ nhớ.

Ed 24:15-24; Mt 19:16-22

Thánh Vịnh tuần 4

21        11        Tr        Thứ Ba tuần XX Mùa Thường Niên

Thánh Piô X, Gh. Lễ nhớ.

Ed 28:1-10; Mt 19:23-30

22        12        Tr        Thứ Tư tuần XX Mùa Thường Niên

Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ.
Ed 34:1-11; Mt 20:1-16a

Bổn mạng nhà thờ: Chánh Toà

23        13         X        Thứ Năm tuần XX  Mùa Thường Niên

Thánh Rosa Lima, Đt.

Ed 36:23-28; Mt 22:1-14

24        14         Đ        Thứ Sáu tuần XX  Mùa Thường Niên

THÁNH BATÔLÔMÊÔ TÔNG ĐỒ.

Lễ kính. Kh 21:9b-14; Ga 1:45-51

25        15         X        Thứ  Bảy tuần XX  Mùa Thường Niên

Thánh Lu-y. Thánh Giuse Calaxan, Lm

Ed 43:1-7; Mt 23:1-12

26        16        X        CHÚA NHẬT XXI MÙA THƯỜNG

NIÊN. Gs 24:1-2.15-17.18b; Ep 4:32-5:1-2.21-32; Ga 6:60-69

Thánh Vịnh tuần 1

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Hội Thánh tôn thờ Bí tích Thánh Thể thế nào?

T. Hội Thánh tôn thờ Bí tích Thánh Thể, bằng cách cung kính, thờ lạy, bảo quản cẩn thận Bánh Thánh đã truyền phép, trao Thánh Thể cho các bệnh nhân, chầu phép lành và viếng Thánh Thể.

CHIA SẺ

Hội Thánh luôn xác tín rằng, Chúa Kitô thực sự hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Niềm tin đó được bày tỏ bằng thái độ cung kính: bái gối hoặc cúi mình sâu trước Mình Máu Thánh, để tỏ dấu tôn thờ. Niềm tin đó cũng được biểu lộ qua việc đặt Nhà Tạm ở nơi đặc biệt xứng đáng trong nhà thờ. Mỗi lần vào nhà thờ, ta cung kính bái chào Chúa đang ngự trong Nhà Tạm. Ngoài ra, Hội Thánh mời gọi ta năng tham dự Thánh Lễ và viếng Thánh Thể.

Hội Thánh luôn bảo quản Bánh Rượu đã truyền phép một cách cẩn thận tối đa; mang Thánh Thể cho các bệnh nhân, cho những người không có khả năng tham dự Thánh Lễ. Hội Thánh trưng Thánh Thể cho các tín hữu tôn thờ cách long trọng; mang Thánh Thể đi rước kiệu; và mời gọi mọi người thường xuyên kính viếng và thờ lạy Bí tích cực thánh này được gìn giữ trong Nhà Tạm (x. GLHTCG, số 1378-1381, 1418).

 

27        17        Tr        Thứ Hai tuần XXI Mùa Thường Niên

2Tx 1:1-5,11b-12; Mt 23:13-22

Thánh Monica. Lễ nhớ

                                    Bổn mạng giới Hiền mẫu.

Thánh Vịnh tuần 1

28        18        Tr        Thứ Ba tuần XXI Mùa Thường Niên

                                    Thánh Augustinô, Gmtsht. Lễ nhớ.

2Tx 2:1-3.14-16; Mt 23:23-26

29        19        Đ         Thứ Tư tuần XXI Mùa Thường Niên

                                    Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết.

Lễ nhớ. Gr 1:17-19; Mc 6:17-29

30        20         X        Thứ Năm tuần XXI Mùa Thường Niên

1 Cr 1:1-9; Mt 24:42-51

31        21         X        Thứ Sáu tuần XXI Mùa Thường Niên              1 Cr 1:17-25; Mt 25:1-13

 

 

 

 

THÁNG CHÍN

 

 

 

 

Ý chỉ chung: Giới trẻ Châu Phi

Cầu cho giới trẻ Châu Phi được dự phần vào công việc giáo dục và làm ăn trên chính quê hương của họ.

 

CHẦU MTC THAY GIÁO PHẬN

 

40/ CN XXII  TN (02-09-2018): Cái Dầu, Hiếu Thuận (H1).

41/ CN XXIII  TN (09-09-2018): Định Mỹ, An Tiến (1a), Mong Thọ.

42/ CN XXIV  TN (16-09-2018): Rạch Sỏi, Hòn Chông, Hòa Hưng

43/ CN XXV  TN (23-09-2018): Khánh Bình, Đông Hòa, Bình Sơn.

44/ CN XXVI  TN (30-09-2018): Nhà Têrêsa, Vĩnh Bình, Kinh Xáng, Bò Ót.

 

 

01        22         X        Thứ Bảy đầu tháng. Tuần XXI Mùa

                                    Thường Niên.1 Cr 1:26-31; Mt 25:14-30

02        23         X        CHÚA NHẬT XXII MÙA THƯỜNG

NIÊN. Đnl 4:1-2.6-8; Gc 1:17-18.21-22.27;

                                    Mc 7:1-8.14-15.21-23

Ngày quốc khánh. Cầu cho tổ quốc.

Thánh Vịnh tuần 2

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Bí tích Thống Hối là gì?

T. Bí tích Thống Hối là Bí tích Chúa Giêsu đã lập, để tha các tội riêng ta đã phạm từ khi lãnh Bí tích Rửa Tội về sau, cùng giao hòa ta với Thiên Chúa và Hội Thánh.

CHIA SẺ

Chúa Giêsu là thầy thuốc chữa lành linh hồn và thể xác. Ngài đã lập Bí tích này, vì đời sống mới mà Ngài ban cho chúng ta qua các Bí tích khai tâm Kitô giáo (Rửa Tội, Thánh Thể và Thêm Sức), có thể đã bị suy yếu vì sự yếu đuối của bản tính con người, thậm chí bị mất đi do tội lỗi. Vì thế, Ngài muốn Hội Thánh tiếp tục công trình của Ngài, là chữa lành và cứu độ con người, qua Bí tích Thống Hối.

Nhờ có Bí tích Thống Hối, mà những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội có thể ăn năn trở lại, một khi họ xa lìa Thiên Chúa và Hội Thánh vì tội lỗi. Bí tích Thống Hối còn được gọi là Bí tích Chữa lành, Giao hòa, Tha thứ, Xưng tội hay Sám hối (x. GLHTCG, số 1425-1426, 1484).

 

03        24         Tr       Thứ Hai tuần XXII Mùa Thường Niên

Thánh Grêgêriô Cả, Ghtsht. Lễ nhớ

1 Cr 2:1-5; Lc 4:16-30

Thánh Vịnh tuần 2

04        25        X        Thứ Ba tuần XXII Mùa Thường Niên

1 Cr 2:10-16; Lc 4:31-37

05      26           X        Thứ tư tuần XXII Mùa Thường Niên                                          1 Cr 3:1-9; Lc 4:38-44

06       27          X        Thứ Năm đầu tháng. Tuần XXII  Mùa

Thường Niên.1 Cr 3:18-23; Lc 5:1-11

07        28         X        Thứ Sáu đầu tháng. Tuần XXII Mùa

                                    Thường Niên.1 Cr 4:1-5; Lc 5:33-39

08        29        Tr        Thứ Bảy tuần XXII Mùa Thường Niên

                                    SINH NHẬT ĐỨC MẸ. Lễ kính

Mi 5: 2-5a hoặc Rm 8: 28-30;

Mt 1: 1-16. 18-23
PVGK: thánh vịnh riêng

09      30          X         CHÚA NHẬT XXIII MÙA THƯỜNG

NIÊN.  Is 35:4-7; Gc 2:1-5; Mc 7:31-37

Không nhớ Thánh Phêrô Claver, Lm

Thánh Vịnh tuần 3

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Chúa Giêsu đã lập Bí tích Thống Hối khi nào?

T. Chúa Giêsu đã lập Bí tích Thống Hối khi Ngài hiện ra với các Tông đồ vào chiều ngày Phục sinh và nói rằng: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì tội người ấy bị cầm giữ” (Ga 20,22-23).

CHIA SẺ

Chúa Giêsu không chỉ rao giảng sự thống hối, nhưng nhiều lần Chúa còn tha tội: “Này con, tội con đã được tha” (Mt 9, 2; Mc 2, 5; Lc 5, 20). “Tội của chị đã được tha rồi” (Lc 7, 48). Vào chiều ngày Phục Sinh, Chúa Giêsu đã ban quyền tha tội cho Hội Thánh, khi Ngài hiện ra với các Tông đồ, thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì tội người ấy bị cầm giữ” (Ga 20, 22-23). Qua cử chỉ và lời nói đó, Chúa Giêsu đã lập nên Bí tích Thống Hối.

Cốt yếu của Bí tích Thống Hối là lòng Chúa xót thương, được thể hiện qua Hội Thánh và tâm hồn sám hối của tội nhân. Chính Hội Thánh hoàn chỉnh dần dần hình thức tha tội; song vẫn gồm hai yếu tố chính sau đây: (1) Hành vi ăn năn sám hối và xưng tội của hối nhân, dưới tác động của Chúa Thánh Thần. (2) Lời xá giải của Linh mục, nhân danh Đức Kitô, trao ban ơn tha thứ và xác định cách đền tội (x. GLHTCG, số 1485).

 

10       01/08   X          Thứ Hai tuần XXIII Mùa Thường Niên

1 Cr 5:1-8; Lc 6:6-11

Thánh Vịnh tuần 3

11       02         X         Thứ Ba tuần XXIII Mùa Thường Niên

1 Cr 6:1-11; Lc 6:12-19

12       03         X         Thứ Tư tuần XXIII Mùa Thường Niên.

Danh thánh Mẹ Maria (Tr)

1 Cr 7:1.17.25-31; Lc 6:20-26

13        04        Tr        Thứ Năm tuần XXIII Mùa Thường Niên

T. Gioan Kim Khẩu, Gmtsht. Lễ nhớ.
1 Cr 8:1-7.11-13; Lc 6:27-38

14        05        Đ         Thứ Sáu tuần XXIII Mùa Thường Niên

SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.

Ds 21: 4b-9; hoặc Pl 2: 6-11; Ga 3: 13-17
Thánh vịnh riêng

15        06        Tr        Thứ Bảy tuần XXIII Mùa Thường Niên

                                    Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ.

Dt 5:7-9; Ga 19: 25-27 hoặc Lc 2: 33-35.

Thánh vịnh riêng

16        07        X         CHÚA NHẬT XXIV MÙA THƯỜNG

NIÊN. Không nhớ Thánh Corneliô, Ghtđ và Cyprianô, Gmtđ.

Is 50:4-9; Gc 2:14-18; Mc 8:27-35

Thánh Vịnh tuần 4

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Muốn lãnh nhận Bí tích Thống Hối, ta phải làm gì?

T. Muốn lãnh nhận Bí tích Thống Hối, ta phải làm bốn việc này: Một là xét mình. Hai là ăn năn và dốc lòng chừa. Ba là xưng tội. Bốn là đền tội.

CHIA SẺ

Muốn lãnh nhận Bí tích Thống Hối, ta phải làm bốn việc này: (1) Xét mình cẩn thận (kiểm điểm đời sống) là nhớ lại những tội mình đã phạm, số lần và trường hợp gia giảm tội phạm. (2) Ăn năn tội cách trọn, khi phát xuất từ lòng yêu mến Chúa; hoặc ăn năn tội cách không trọn, khi dựa vào những động lực khác, và quyết tâm không tái phạm nữa. (3) Xưng tội, là thú nhận cách thành thật và rõ ràng những tội mình đã xét thấy với Linh mục giải tội, đại diện Chúa Kitô. (4) Đền tội, là làm những việc Linh mục giải tội dạy làm, để tạ lỗi cùng Thiên Chúa và đền bù những thiệt hại về tinh thần hay vật chất mà mình đã gây ra, nếu có (x. GLHTCG, số 1450-1460, 1487-1492).

 

17        08        X         Thứ Hai tuần XXIV Mùa Thường Niên

                                    Thánh Robertô Bellarminô, Gmtsht.

1 Cr 11:17-26.33; Lc 7:1-10

18       09         X         Thứ Ba tuần XXIV Mùa Thường Niên

1 Cr 12:12-14.27-31; Lc 7:11-17

19       10         X         Thứ Tư tuần XXIV Mùa Thường Niên

                                    Thánh Gianuariô, Gmtđ.

1 Cr 12:31-13:13; Lc 7:31-35

20       11         Đ         Thứ Năm tuần XXIV Mùa Thường Niên

Thánh Andrê Kim, Phaolô Chung và các Bạn Tử Đạo. Lễ nhớ.
1 Cor 15:1-11; Lc 7:36-50

21        12        Đ         Thứ Sáu tuần XXIV Mùa Thường Niên

THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ,

TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

                                    Ep 4:1-7.11-13; Mt 9:9-13

Thánh vịnh riêng

22        13        X         Thứ Bảy tuần XXIV Mùa Thường Niên

1 Cr 15:35-37.42-49; Lc 8:4-15

23        14        X         CHÚA NHẬT XXV MÙA THƯỜNG

NIÊN. Không nhớ Thánh Piô năm dấu, Lm

Kn 2:12.17-20; Gc 3:16-4:3; Mc 9:30-37

Thánh Vịnh tuần 1

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Xét mình là gì?

T. Xét mình là khiêm nhường nhớ lại tội lỗi mình đã xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân.

CHIA SẺ

Có nhiều cách giúp ta xét mình: (1) Dựa vào Kinh Thánh, để xét xem ta còn thiếu sót những gì có thể rút ra từ kho tàng Lời Chúa, nhất là những bản văn liên quan đến việc thống hối và luân lý. (2) Dựa vào lương tâm, để xét mình theo 3 mối tương quan: đối với Thiên Chúa, đối với người khác và đối với chính, xem ta còn thiếu sót những bổn phận gì. (3) Dựa vào luật Chúa và Hội Thánh, gồm tóm trong kinh Mười Điều Răn Đức Chúa Trời, kinh Sáu Điều Răn Hội Thánh, kinh Cải Tội Bẩy Mối, để ta rà xét lại toàn bộ đời sống của mình. Cách xét mình này là một phương thế thông dụng, dễ nhớ và đem lại nhiều ích lợi linh hồn cho người Công Giáo qua nhiều thế kỷ.

Trong tâm tình cầu nguyện, ta được khuyến khích dựa trên những cách xét mình ấy, để suy xét về các hành vi của mình: những điều ta làm, ta nói, ta suy nghĩ, và cả những điều ta thiếu sót. Phải xét mình hằng ngày, xét mình thật chu đáo, để biết rõ và diệt trừ những gốc rễ tội lỗi trong tâm hồn ta (x. GLHTCG, số 1454).

 

24        15        X         Thứ Hai tuần XXV Mùa Thường Niên

Cn 3:27-34; Lc 8:16-18

Ngày Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi.

Hc 42: 15-16. 43:1-2.6-10; Mc 10: 13-16

25       16         X         Thứ Ba tuần XXV Mùa Thường Niên

Cn 21:1-6.10-13; Lc 8:19-21

26       17         X         Thứ Tư tuần XXV Mùa Thường Niên

Cn 30:5-9; Lc 9:1-6

Thánh Cosma và thánh Đamianô,Tđ (Đ)

27       18         Tr        Thứ Năm tuần XXV Mùa Thường Niên

Thánh Vinh sơn Phaolô, Lm. Lễ nhớ.
Gv 1:2-11; Lc 9:7-9

28        19         X        Thứ Sáu tuần XXV Mùa Thường Niên

Gv 3:1-11; Lc 9:18-22

T. Venceslaô, Tđ.

T. Lôrensô Ruiz và các bạn Tđ (Đ).

29        20        Tr        Thứ Bảy tuần XXV Mùa Thường Niên

TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIE, VÀ RAPHAE. Lễ kính.

                                    Đn 7:9-10.13-14; Ga 1:47-51

PVGK: thánh vịnh riêng

Bổn mạng các giáo xứ:

- (LX) Bò Ót

- (VA) Vạn Đồn [B1]

- (RG) Đông Hoà

30        21        X         CHÚA NHẬT XXVI MÙA THƯỜNG

NIÊN. Không nhớ Thánh Giêrônimô, Lmtsht. Ds 11:25-29; Mc 9:38-43.45.47-48

Thánh Vịnh tuần 2

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Ăn năn tội và dốc lòng chừa là gì?

T. Ăn năn tội và dốc lòng chừa là thật lòng chê ghét các tội đã phạm, và quyết tâm từ nay không phạm tội nữa.

CHIA SẺ

Ăn năn dốc lòng chừa, là thật lòng thống hối vì đã phạm tội mất lòng Chúa và quyết tâm chừa cải. Như thế khi ăn năn tội, ta phải làm 2 việc: ăn năn tội và dốc lòng chừa tội. (1) Ăn năn tội: nghĩa là thật lòng đau đớn vì đã xúc phạm đến Thiên Chúa và Hội Thánh. (2) Dốc lòng chừa: là quyết tâm chừa cải, không phạm tội nữa. Ăn năn dốc lòng chừa, là điều kiện cần thiết để được tha tội.

Điều 987 của Bộ Giáo luật quy định: “Để hưởng nhờ phương dược cứu độ của Bí tích Thống Hối, người Kitô hữu phải được chuẩn bị thế nào để trở về với Thiên Chúa, bằng cách từ bỏ các tội đã phạm và quyết tâm sửa mình”. Từ bỏ các tội đã phạm, là tâm tình hướng về quá khứ. Còn quyết tâm sửa mình, là tâm tình hướng về tương lai. “Vì vậy, sự hối cải bao trùm cả quá khứ lẫn tương lai, được nuôi dưỡng bằng sự trông cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa” (x. GLHTCG, số 1490).

Trong các hành vi của hối nhân, ăn năn tội là quan trọng nhất. Vì nếu ta không thật lòng ăn năn hối cải và không tìm về hiệp thông với Thiên Chúa, thì Ngài không thể giải thoát ta khỏi lầm lỗi, và cho ta được hòa giải với Ngài. Nếu ta không thật lòng ăn năn, thì ta không thể xưng tội cách chân thành, và không thực tâm muốn làm việc đền tội. Trong trường hợp ta bị ngăn trở không lãnh nhận Bí tích Thống Hối được, mà ta giục lòng ăn năn tội và ước ao lãnh nhận Bí tích Thống Hối, thì cũng được khỏi tội.

 

 

 


THÁNG MƯỜI

 

“Qua vẻ giản dị của các yếu tố, lời kinh có được chiều sâu của toàn bộ sứ điệp Tin Mừng, mà ta có thể gọi là một bản tóm lược... Với Kinh Mân Côi, dân Kitô giáo theo học tại ngôi trường của Đức Maria và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên dung nhan của Đức Kitô và kinh nghiệm chiều sâu thẳm tình yêu của Người. Qua Kinh Mân Côi các tín hữu lãnh nhận vô vàn ơn thiêng, hầu như qua chính đôi tay của Mẹ Đấng Cứu Thế.” (Tông Thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II ngày 16.10.2002, số 1)

 

 

Ý chỉ truyền giáo: Sứ mạng của những người được thánh hiến

Cầu cho những người được thánh hiến biết làm sống lại lòng nhiệt thành truyền giáo, gặp gỡ những người nghèo khổ, những người sống bên lề xã hội và những người không có tiếng nói.

 

 

 

 

 

 

 


CHẦU MTC THAY GIÁO PHẬN

 

45/ CN XXVII  TN (07-10-2018): Khiết Tâm (D2), Môi Khôi, An Sơn (E2).

                             Sóc Xoài,  Tân Hải (C2). Bình Thái (F1). Thức Hóa (5a).

Hiệp Tâm (0b).

46/ CN XXVIII  TN (14-10-2018): Hải Châu (7b), Tân Long (2a).

47/ CN XXIX  TN (21-10-2018): Chánh Tòa (LX), Sáu Bọng, Long Bình

                             (G2). Hiếu  Hiệp (H1).

48/ CN XXX TN (28-10-2018): Gh Truyền Tin (8a), Giuse (E2).

 

 

01        22        Tr        Thứ Hai tuần XXVI Mùa Thường Niên

THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU. Lễ kính. Bổn mạng các xứ truyền giáo.

G 1:6-22; Lc 9:46-50 (Coi lại)

Thánh Vịnh tuần 2

Bổn mạng các giáo xứ và cộng đoàn:

- (LX) Nhà Têrêxa, Tv. Nguồn Sống, Định Mỹ,

Vĩnh Bình.

- (CĐ) Kinh Xáng

02        23        Tr        Thứ Ba tuần XXVI Mùa Thường Niên

Các Thiên Thần Hộ Thủ. Lễ nhớ.
Xh 22:20-23; Mt 18:1-5.10

03        24        X         Thứ Tư tuần XXVI Mùa TN.

G 9:1-12.14-16; Lc 9:57-62

04        25        Tr        Thứ Năm đầu tháng. Tuần XXVI Mùa

Thường Niên.

Thánh Phanxicô thành Assisi. Lễ nhớ.

Gl 6:11-18; Mt 11:25-30 (Coi lại)

05        26        X         Thứ Sáu đầu tháng. Tuần XXVI Mùa

                                    Thường Niên. G 38:12-21; Lc 10:13-16

06        27        X         Thứ Bảy đầu tháng. Tuần XXVI Mùa

                                    Thường Niên. Thánh Brunô, Lm.

G 42:1-3.5-6.12-16; Lc 10:17-24

07        28        Tr        CHÚA NHẬT XXVII MÙA THƯỜNG

NIÊN. St 2:18-24; Dt 2:9-11; Mc 10:2-16

ĐỨC MẸ MÂN CÔI.

Cv 1:12-14; Lc 1:26-38 (Tr).

Thánh Vịnh tuần 3

Bổn mạng các giáo xứ:

- (CĐ) Tri Tôn, Khánh Bình - (CM) Vàm Cống

- (VA) Môi Khôi, Gh. Châu Bình, Long Bình, Hiếu Thuận.

- (VT) Khiết Tâm [D2], Tân Hải [C2], Gh. Bình Cát

- (TH) Hiệp Tâm, Thái Hoà, Ninh Cù, Đài Đức Mẹ.

- (TT) Thức Hóa, Hải Châu, Tân Long, Tân Thành

- (RG) Mong Thọ, Sóc Xoài.

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Xưng tội là gì?

T. Xưng tội là thành tâm thú nhận với Linh mục, đại diện Chúa Kitô, các tội mình đã phạm.

CHIA SẺ

Xưng tội là nói với Linh mục giải tội những tội mà mình đã phạm. Nếu được, tốt nhất nên nói rõ số lần phạm tội, kể từ lần xưng tội trước. Tránh xưng tội một cách chung chung, cũng như tránh kể lể dài dòng, nhất là đừng bao giờ kể tội người khác để bào chữa cho mình (x. GLHTCG, số 1451-1456).

Có hai thứ tội, là tội trọng và tội nhẹ. Tội trọng là cố tình phạm những điều quan trọng trong Luật Thiên Chúa và Hội Thánh, khi đã kịp suy xét. Tội trọng làm ta mất tình nghĩa với Chúa. Tội nhẹ là phạm những điều luật nhẹ, hoặc một điều quan trọng nhưng chưa kịp suy xét, hay chưa hoàn toàn ưng thuận. Tội nhẹ làm ta bớt lòng mến Chúa và nghiêng chiều về đàng xấu.

Buộc phải xưng những tội trọng, vì những tội nhẹ đã được tha nhờ các việc lành phúc đức, những hy sinh, cầu nguyện, và các việc đạo đức khác. Tuy nhiên, sẽ rất hữu ích, khi ta xưng thú cả các tội nhẹ, vì nó sẽ giúp ta xa tránh tội lỗi, và thăng tiến trên con đường thánh thiện. Công đồng Trentô nói: “Khi cố ý xưng hết tội nhớ được, người tín hữu trông cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa để được Ngài tha thứ. Ai cố tình giấu tội, thì người ấy không sẵn sàng đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa qua trung gian Linh mục. Vì nếu bệnh nhân xấu hổ không cho thầy thuốc coi vết thương, thì làm sao chữa bệnh được” (Trentô, DS 1680), (x. GLHTCG, số 1456-1457).

 

08        29        X         Thứ Hai tuần XXVII Mùa Thường Niên

Gl 1:6-12; Lc 10:25-37

09       01/09    X         Thứ Ba tuần XXVII Mùa Thường Niên

Thánh Điônixiô, Gm và các bạn tử đạo.

Thánh Gioan Lêônarđô, Lm.

Gl 1:13-24; Lc 10:38-42

10       02         X         Thứ Tư tuần XXVII Mùa Thường Niên

Gl 2:1-2.7-14; Lc 11:1-4

11       03         X         Thứ Năm tuần XXVII Mùa Thường Niên.

Gl 3:1-5; Lc 11:5-13

Thánh Gioan XXIII, Gh. (Tr)

Gl 4: 31b – 5, 6; Tv 118: 41. 43. 44. 45. 47. 48: All. Ga 6, 64b và 69b; PÂ: Lc 11, 37-41

12        04        X         Thứ Sáu tuần XXVII Mùa Thường Niên

Gl 3:7-14; Lc 11:15-26                      

13        05        X         Thứ Bảy tuần XXVII Mùa Thường Niên.

Gl 3:22-29; Lc 11:27-28

14        06        X         CHÚA NHẬT XXVIII MÙA THƯỜNG

                                    NIÊN. Kn 7:7-11; Dt 4:12-13; Mc 10:17-30

Thánh Vịnh tuần 4

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Đền tội là gì?

T. Đền tội là làm việc cha giải tội chỉ định, để tạ lỗi với Chúa và đền bù thiệt hại do tội lỗi gây ra.

CHIA SẺ

Sau khi được tha mọi tội qua Bí tích Thống Hối, ta vẫn còn phải làm một số việc lành để đền tội, theo chỉ dẫn của cha giải tội. Lý do là: “Ơn tha tội có thể xoá mọi tội lỗi, nhưng không sửa chữa được những xáo trộn mà tội đã gây ra” (x. GLHTCG, số 1459).

Nói cách khác, khi ta thành tâm xưng tội, thì tội được tha, và giúp ta lấy lại tình thân với Chúa. Nhưng ta phải làm một số việc lành tương xứng để đền bù lại. Thí dụ, ta đã lấy của ai cái gì, thì ta phải trả lại cho người ấy cách nào đó, vì phép công bằng đòi buộc như vậy. Giết người không thể đền mạng được, nhưng phải làm việc gì có giá trị bảo vệ sự sống, để đền bù lại. Nghĩa là ta không thể đọc năm ba kinh Lạy Cha, Kính Mừng để đền tội giết người, hay làm thiệt hại danh dự và tài sản của người khác được. Đây là việc “đền tội” mà các cha giải tội đòi ta phải làm, để ta sửa chữa những hậu quả do tội gây ra, sau khi ta đã xưng và được tha, qua ơn phép tha tội (x. GLHTCG, số 1459-1460).

 

15        07        Tr        Thứ Hai tuần XXVIII Mùa Thường Niên.

Gl 4:22-24.26-27.31-5:1; Lc 11:29-32

Thánh Têrêsa Giêsu, Đttsht. Lễ nhớ

16        08        X         Thứ Ba tuần XXVIII Mùa Thường Niên.

Thánh Hét-vich, nữ tu

Thánh Magarita Maria Alacoque, Đt.

Gl 5:1-6; Lc 11:37-41

17        09        Đ         Thứ Tư tuần XXVIII Mùa Thường Niên.

Thánh Ignatiô Antiôkia, Gmtđ.

Lễ nhớ. Gl 5:18-25; Lc 11:42-46

18        10        Đ         Thứ Năm tuần XXVIII Mùa Thường Niên

THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

2 Tm 4: 9-17b; Lc 10: 1-9

19        11         X        Thứ Sáu tuần XXVIII Mùa Thường Niên

Thánh Phaolô Thánh Giá, Lm .(Tr)
Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf và các bạn tử đạo. (Đ)

Ep 1:11-14; Lc 12:1-7

20       12         X         Thứ Bảy tuần XXVIII Thường Niên

Ep 1:15-23; Lc 12:8-12

21        13        X         CHÚA NHẬT XXIX MÙA THƯỜNG

NIÊN. Is 53:10-11; Dt 4:14-16; Mc 10:35-45.

Ngày thế giới cầu nguyện cho việc truyền giáo. Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.

                                    Góp quỹ Truyền giáo của Toà Thánh

Thánh Vịnh tuần 1

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Ai là thừa tác viên của Bí tích Thống Hối?

T. Các Giám mục và những Linh mục được quyền giải tội, đều có quyền tha tội, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi.

CHIA SẺ

Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội (x. Lc 5,21). Nhưng Ngài đã trao quyền ấy cho các Tông đồ và các Đấng kế vị (x. Ga 20, 22-23). Vì thế, các Giám mục và các Linh mục nào được phép Đức Giám mục, mới có quyền ban Bí tích Thống Hối. Như vậy, tất cả các vị ấy trở thành khí cụ của lòng thương xót và sự công chính của Thiên Chúa. Các ngài thực thi quyền tha thứ các tội lỗi, nhân danh Cha, Con và Thánh Thần (x. GLHTCG, số 1461-1466, 1495).

Sách GLHTCG, số 986 viết: “Do ý muốn của Chúa Kitô, Hội Thánh có quyền tha tội cho những người đã được rửa tội. Hội Thánh thực thi quyền này một cách thông thường qua các Giám mục và các Linh mục trong Bí tích Thống Hối”.

Sách GLHTCG viết thêm: "Trong việc tha thứ tội lỗi, các Linh mục và các bí tích chỉ thuần túy là những dụng cụ, mà Chúa Giêsu sử dụng, để tẩy xoá các điều gian ác của ta, và ban cho ta ân sủng của sự công chính, vì chính Chúa là Tác Giả độc nhất và là Đấng ban phát ơn cứu độ cho chúng ta" (số 987).

 

22        14        X         Thứ Hai tuần XXIX Mùa Thường Niên

Ep 2:1-10; Lc 12:13-21

                                    Thánh Gioan-Phaolô II, Gh.

Bổn mạng giới trẻ Gp Long xuyên

Is 52: 7-10;  Tv 96 (95): 1-2a.2b-3.7-8a.10. All. Ga 10, 14; Pâ: Ga 21: 15-17

23        15         X        Thứ Ba tuần XXIX Mùa Thường Niên.

Thánh Gioan Capistranô, Lm

Ep 2:12-22; Lc 12:35-38

24        16         X        Thứ Tư tuần XXIX Mùa Thường Niên

Thánh Antôn Maria Claret, Gm

Ep 3:2-12; Lc 12:39-48

25        17        X         Thứ Năm tuần XXIX Mùa Thường Niên

Ep 3:14-21; Lc 12:49-53

26        18        X         Thứ Sáu tuần XXIX Mùa Thường Niên

Ep 4:1-6; Lc 12:54-59

27        19        X         Thứ Bảy tuần XXIX Mùa Thường Niên

Ep 4:7-16; Lc 13:1-9

28        20       X          CHÚA NHẬT XXX MÙA THƯỜNG

NIÊN. Gr 31:7-9; Dt 5:1-6; Mc 10:46-52

Thánh Vịnh tuần 2

Không kính thánh Simon và Giuđa, TĐ.

Ep 2: 19-22; Lc 6: 12-19
PVGK: thánh vịnh riêng

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Cha giải tội có buộc phải giữ bí mật tòa giải tội không?

T. Cha giải tội phải giữ “Ấn tín tòa giải tội”. Nghĩa là phải giữ bí mật tuyệt đối về những gì người ta đã xưng trong Tòa giải tội.

CHIA SẺ

Vì sự tế nhị và cao cả của thừa tác vụ giải tội, và vì phải tôn trọng những người xưng tội, mọi cha giải tội buộc phải giữ “ấn tín tòa giải tội”. Nghĩa là phải bí mật tuyệt đối về những tội lỗi người ta đã xưng thú cho ngài trong tòa giải tội. Vấn đề giữ ấn tín tòa giải tội không có luật trừ. Ai vi phạm sẽ bị những hình phạt rất nặng (x. GLHTCG, số 1467).

Giáo luật Điều 983 viết: (1) “Ấn tích giải tội là điều bất khả vi phạm. Do đó, tuyệt đối cấm chỉ cha giải tội không được tiết lộ về hối nhân bằng lời nói hay bằng cách nào khác, và vì bất cứ lý do gì. (2)  Nghĩa vụ phải giữ bí mật, buộc cả những người thông ngôn (nếu có), và mọi người khác, vì một cách nào đó, đã nghe biết các tội khi hối nhân xưng trong tòa”.

29        21         X        Thứ Hai tuần XXX Mùa Thường Niên

Ep 4:32-5:8; Lc 13:10-17

30        22        X         Thứ Ba tuần XXX Mùa Thường Niên

Ep 5:21-33; Lc 13:18-21

31        23        X         Thứ Tư tuần XXX Mùa TN.

Ep 6:1-9; Lc 13:22-30

 

 

THÁNG MƯỜI MỘT

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 

 

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

 

 

Ý chỉ chung: Phụng sự hòa bình

Cầu cho tiếng nói của con tim, của đối thoại luôn lấn át tiếng nói của vũ khí.

 

 

 

 


CHẦU MTC THAY GIÁO PHẬN

 

49/ CN XXXI TN (04-11-2018): Vạn Đồn (B1), Martinô (E1), Kinh Tràm.

 Bình An  (RG).

50/ CN XXXII TN (11-11-2018): Tân Châu, Thị Đam, Giuse (Rivera).

51/ CN XXXIII  TN (18-11-2018): Tân Lập, Đông Hưng (Thứ 10).

52/ CN XXXIV TN. LỄ CHÚA GK VUA (25-11-2018): Đồng Tâm (3b),

                             Kiến Thành, Kitô Vua (C1), Kitô Vua (1b), Hưng Văn.

 

01        24        Tr        Thứ Năm đầu tháng. Tuần XXX Mùa

                                    Thường Niên. LỄ CÁC THÁNH.

                                    Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân.

Kh 7:2-4.9-14; 1 Ga 3:1-3; Mt 5:1-12a

PVGK: thánh vịnh riêng

Lưu ý về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa:

1. Từ trưa ngày hôm nay cho đến hết ngày mai, ai viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, với những điều kiện: xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, thì được một ơn toàn xá dành cho các linh hồn trong luyện ngục. (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §1, 2°)

2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, ai thành tâm đi viếng nghĩa địa, với những điều kiện: xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, thì được một ơn toàn xá, dành cho các linh hồn trong luyện ngục. (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §1, 1°)

3. Vào các ngày khác trong năm, ai đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn xá từng phần (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §2, 1°).

 

02        25        Tm       Thứ Sáu đầu tháng. Tuần XXX Mùa

                                    Thường Niên.

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.

Lễ nhất: Rm 6,3-9; Ga 6,51-59

                                    Lễ nhì: Kn 3,1-9; Lc 23,33.39-43

                                    Lễ ba: Rm 5,4-11; Ga 17,24-26

PVGK: thánh vịnh riêng

Lưu ý:

       1. Theo Tông Hiến ngày 10-08-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ: có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với 2 lễ sau).

       2. Hôm nay không được cử hành thánh lễ nào khác, ngoại trừ thánh lễ an táng.

 

03        26        X         Thứ Bảy đầu tháng. Tuần XXX Mùa

Thường Niên.

Thánh Martinô Porres, Ts (Tr).

Pl 1:18-26; Lc 14:1.7-11

04        27        X         CHÚA NHẬT XXXI MÙA THƯỜNG

                                    NIÊN.

Không nhớ Thánh Carôlô Borrômêo, Gm. Đnl 6:2-6; Dt 7:23-28; Mc 12:28-34

Thánh Vịnh tuần 3

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Bí tích Thống Hối có những hiệu quả nào?

T. Bí tích Thống Hối có những hiệu quả này: Một là tha tội, để giao hòa ta với Thiên Chúa và Hội Thánh. Hai là tha hình phạt muôn đời do các tội trọng đã gây ra, và tha một phần các hình phạt tạm. Ba là ban sự bình an, và gia tăng sức mạnh cho cuộc chiến đấu thiêng liêng của người Kitô hữu.

CHIA SẺ

Hiệu quả của Bí tích Thống hối là: (1) Ta được giao hòa với Thiên Chúa. Và như vậy, ta được tha thứ tội lỗi; được giao hòa với Hội Thánh; được trở lại tình trạng ân sủng nếu như đã mất. (2) Ta được tha thứ hình phạt đời đời đáng phải chịu vì các tội trọng đã phạm; và ít nhất một phần, những hình phạt tạm là hậu quả của tội. (3) Ta được bình an thư thái trong lương tâm và được an ủi; được gia tăng sức mạnh thiêng liêng, để chiến đấu trong cuộc lữ hành (x. GLHTCG, số 1468-1470, 1496).

Bí tích Thống Hối không những chữa lành ta, mà còn ảnh hưởng tốt đẹp đến cả Hội Thánh. Đồng thời nhờ sự hiệp thông trong Hội Thánh, ta được mạnh sức hơn trên đường về Quê Trời. Vào buổi xế chiều cuộc sống, ta sẽ phải ra trước Tòa Chúa. Nhưng ngay từ hôm nay, khi nhận lãnh Bí tích Thống Hối, ta đã ra trước Tòa Chúa, và nhờ ơn Bí tích, ta được ngang qua cõi chết mà vào cõi sống, như Lời Chúa phán: "Quả thật Ta bảo các ngươi: ai nghe Lời Ta và tin vào Đấng đã sai Ta, thì có sự sống đời đời và khỏi đến Tòa phán xét, nhưng đã ngang qua sự chết mà vào sự sống" (Ga 5,24).

 

05        28        X         Thứ Hai Tuần XXXI Mùa Thường Niên

Pl 2:1-4; Lc 14:12-14

06       29         X         Thứ Ba tuần XXXI Mùa Thường Niên

Pl 2:5-11; Lc 14:15-24

07       30         X         Thứ Tư tuần XXXI Mùa Thường Niên

Pl 2:12-18; Lc 14:25-33

08       01/10    X         Thứ Năm tuần XXXI Mùa Thường Niên.

Pl 3:3-8; Lc 15:1-10

09       02         Tr        Thứ Sáu tuần XXXI Mùa Thường Niên

LỄ CUNG HIỀN ĐỀN THỜ THÁNH GIOAN LATÊRANÔ. Lễ kính.
Ed 47:1-2.8-9 hoặc 1Cr 3:9c-11.16-17;

Ga 2:13-22

10       03         Tr        Thứ Bảy tuần XXXI Mùa Thường Niên

Thánh Lêo Cả, Ghtsht. Lễ nhớ.
Pl 4:10-19; Lc 16:9-15

11       04         X         CHÚA NHẬT XXXII MÙA THƯỜNG

NIÊN. Không nhớ Thánh Martinô, Gm.

1 V 17:10-16; Dt 9:24-28; Mc 12:38-44.

Thánh Vịnh tuần 4

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Khi nào được xưng tội chung và xá giải tập thể?

T. Khi có trường hợp thật sự khẩn cấp, mới có thể xưng tội chung và xá giải tập thể. Nhưng người lãnh nhận phải quyết tâm xưng tội riêng các tội trọng vào thời gian sớm nhất (x. GLHTCG, số 1480-1484).

CHIA SẺ

Về vấn đề xưng tội chung, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đưa ra những chỉ dẫn chi tiết và điều kiện sau đây: (1) Người tín hữu phải có tâm tình thích đáng, nghĩa là phải chuẩn bị đầy đủ như khi xưng tội riêng: xét mình, sám hối và dốc lòng chừa. (2) Nếu có thể, kể cả trường hợp nguy tử, mỗi người phải làm một việc đền tội. (3) Hối nhân đang sống trong tình trạng tội trọng thường xuyên và không có ý định thay đổi tình trạng của mình, thì không thể lãnh nhận Bí tích Thống Hối thành sự. (4) Phải quyết tâm là: sẽ đi xưng tội riêng vào thời gian thích hợp. Thời gian thích hợp phải hiểu là “ngay khi có dịp”. Ngoài ra, người nào được tha các tội trọng nhờ một ơn xá giải chung, thì phải đi xưng tội riêng sớm hết sức khi có dịp, trước khi lãnh nhận ơn xá giải chung một lần khác, trừ khi bị ngăn trở vì một lý do chính đáng” (Giáo Luật, điều 963).

Đức Giám mục Giáo phận là vị duy nhất có quyền cho phép “Giải tội tập thể” và ấn định các tiêu chuẩn phải giữ. Bình thường, khi đã nhận chức Linh mục thành sự, một Linh mục có khả năng cử hành Bí tích Thống Hối; nhưng trừ trường hợp nguy tử, Linh mục chỉ giải tội thành sự cho các tín hữu khi được Đấng Bản Quyền địa phương trao cho Năng quyền Giải tội; đồng thời Linh mục phải tuân giữ những chỉ dẫn mục vụ do Đấng Bản Quyền địa phương nêu ra (Giáo Luật, điều 966, 969 và 976).

 

12       05         X         Thứ Hai tuần XXXII Mùa Thường Niên

Tt 1:1-9; Lc 17:1-6

Thánh Josaphat, Gmtđ. Lễ nhớ.

13       06         X         Thứ Ba tuần XXXII Mùa Thường Niên

Tt 2:1-8.11-14; Lc 17:7-10

14       07         X         Thứ Tư tuần XXXII Mùa Thường Niên

Tt 3:1-7; Lc 17:11-19

15        08        Tr        Thứ Năm tuần XXXII Mùa Thường Niên

Thánh Albertô Cả, Gmtsht. Lễ nhớ.

Plm 1:7-20; Lc 17:20-25

16        09        X         Thứ Sáu tuần XXXII Mùa Thường Niên.

2Ga 1:1.4-9; Lc 17:26-37

Thánh Magarita Tô Cách Lan.

Thánh Gertrude, Đt (Tr).

17        10        X         Thứ Bảy tuần XXXII Mùa Thường Niên

                                    3Ga 1:5-8; Lc 18:1-8

18        11      X/Đ       CHÚA NHẬT XXXIII MÙA THƯỜNG

NIÊN.

Đn 12:1-3; Dt 10:11-14.18; Mc 13:24-32

Được kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TẠI VIỆT NAM (Đ)

(Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991).

Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.

Thánh Vịnh tuần 1

Cung hiến thánh đường thánh Phêrô

và thánh Phaolô.

Kn 18:14-16.19:6-9; Lc 18:1-8

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Ân xá là gì?

T. Ân xá là việc tha thứ những hình phạt tạm đáng phải chịu vì những tội ta đã phạm, dù những tội này đã được tha thứ.

CHIA SẺ

Khi đi xưng tội, ta được tha thứ các tội, được tái lập sự hiệp thông với Thiên Chúa và được tha các hình phạt đời đời do tội gây ra. Nhưng những hình phạt tạm thì vẫn còn. Chính vì thế, nhờ quyền cầm buộc và tháo cởi do Chúa Kitô ban, Hội Thánh đã ban phát các ân xá rút ra từ kho tàng công ơn của Chúa Kitô, Đức Mẹ và các Thánh, để xoá bỏ những hình phạt tạm ta còn phải chịu sau khi tội đã được tha. Ân xá mà Hội Thánh ban có thể trọn vẹn hoặc một phần, và dựa trên việc thực hành một số việc nào đó, thí dụ như tham dự Thánh Lễ, đọc kinh, đi hành hương, viếng nhà thờ, ăn chay, bố thí… (x. GLHTCG, số 1471-1479, 1498).

Có hai thứ ân xá: Một là ơn đại xá (toàn xá), tha tất cả các hình phạt. Hai là ơn tiểu xá, tha một phần hình phạt mà thôi (Giáo Luật, điều 994). Mọi tín hữu có thể lãnh nhận và hưởng những ân xá, hoặc có thể nhường cho các tín hữu đã qua đời. Ta gọi đó là mầu nhiệm các thánh cùng thông công (x. GLHTCG, số 1474-1475).

 

19        12       X          Thứ Hai tuần XXXIII Mùa Thường Niên                              Kh 1:1-4.2:1-5a; Lc 18:35-43

20        13        X         Thứ Ba tuần XXXIII Mùa Thường Niên

Kh 3:1-6.14-22; Lc 19:1-10

21        14       Tr         Thứ Tư tuần XXXIII Mùa Thường Niên.

Lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền Thờ.

Lễ nhớ. Kh 4:1-11; Lc 19:11-28

22        15        Đ         Thứ Năm tuần XXXIII  Mùa Thường Niên.

Thánh Cêcilia, Đttđ. Lễ nhớ.
Kh 5:1-10; Lc 19:41-44

23        16        X         Thứ Sáu tuần XXXIII  Mùa Thường Niên

Thánh Clêmentê I, Ghtđ.

Thánh Columbanô, viện phụ.

Kh 10:8-11; Lc 19:45-48

24        17         Đ        Thứ Bảy tuần XXXIII Mùa Thường Niên

Kh 11:4-12; Lc 20:27-40

THÁNH ANRÊ DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO TẠI VIỆT NAM.

Lễ Trọng. (Đ)

24.11.1960 NGÀY THÀNH LẬP GIÁO PHẬN LONG XUYÊN.

25        18         T         CHÚA NHẬT XXXIV MÙA THƯỜNG

NIÊN.

CHÚA GIÊSU KITÔ, VUA VŨ TRỤ.

Lễ trọng.

Đn 7:13-14; Kh 1:5-8; Ga 18:33-37

Thánh Vịnh riêng.

Tước hiệu các nhà thờ:

- Kitô Vua (1b), Hưng Văn, Hà Tiên, Kinh Tràm

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Muốn hưởng ân xá, ta phải làm gì?

T. Phải làm những việc Hội Thánh dạy và quyết tâm hoán cải, bằng cách dứt khoát với tội lỗi, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng .

CHIA SẺ

Hội Thánh ban ân xá đặc biệt trong Năm Toàn Xá và trong những dịp đặc biệt khác, như kỷ niệm thành lập Giáo Phận, Nhà Dòng, Tu Hội, hành hương kính Đức Me, tham dự Thánh lễ mở tay của tân Linh mục, viếng nghĩa trang cầu cho các linh hồn…  Muốn hưởng ân xá trong những dịp trên, thì tín hữu phải làm một số việc lành qui định, như xưng tội, rước lễ, đọc các kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Tin Kính, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (Giáo Luật, số 992-997).

Tóm lại, Ân xá là đặc ân mà Hội Thánh lấy từ kho tàng thiêng liêng của Chúa, để ban cho tín hữu còn sống hay đang chịu thanh luyện trong nơi Luyện tội, để được sạch mọi vết nhơ của tội, hầu đạt mức thánh thiện hoàn toàn. Đây cũng là dấu chỉ tình thương và sự tha thứ của Thiên Chúa, để giúp cho con người được xứng đáng hưởng Thánh Nhan Ngài trên Thiên đàng (Tông huấn Ân xá, số 26).

 

26        19      X         Thứ Hai tuần XXXIV Mùa Thường Niên

Kh 14:1-3.4b-5; Lc 21:1-4

Thánh Vịnh tuần 2

27        20        X         Thứ Ba tuần XXXIV Mùa Thường Niên.

Kh 14:14-19; Lc 21:5-11

28        21        X         Thứ Tư tuần XXXIV Mùa Thường Niên

Kh 15:1-4; Lc 21:12-19

29        22        X         Thứ Năm tuần XXXIV Mùa Thường Niên

                                    Kh 18:1-2.21-23; Lc 21:20-28

30        23        Đ         Thứ Sáu tuần XXXIV  Mùa Thường Niên.

THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Rm 10:9-18; Mt 4:18-22

 

 

THÁNG MƯỜI HAI

01        24        X         Thứ Bảy đầu tháng. Tuần XXXIV  Mùa

                                    Thường Niên

Kh 22:1-7; Lc 21:34-36

 

NĂM PHỤNG VỤ 2019. NĂM C

 

02        25         Tm      CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.

Gr 33:14-16; 1Tx 3:12-4:2; Lc 21:25-28.34-36. Thánh Vịnh tuần 1

03        26        Tr        Thứ Hai tuần I MV.

THÁNH PHANXICÔ XAVIER. Lễ kính.

Is 2:1-5; Mt 8:5-11

04        27        Tm       Thứ Ba tuần I Mùa Vọng.

Is 11:1-10; Lc 10:21-24

                                    Thánh Gioan Đamascênô, Lmtsht.

05        28        Tm       Thứ Tư tuần I Mùa Vọng.

Is 25:6-10; Mt 15:29-37

06        29        Tm      Thứ Năm tuần I Mùa Vọng.

Thánh Nicôla, Gm.

Is 26:1-6; Mt 7:21.24-27

07        01/11   Tr        Thứ Sáu tuần I Mùa Vọng.

                                    Thánh Ambroxiô, Gmtsht. Lễ nhớ

Is 29:17-24; Mt 9:27-31

08        02        Tr        Thứ Bảy tuần I Mùa Vọng.

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng.

St 3:9-15.20; Ep 1:3-6.11-12; Lc 1:26-38

09        03        Tm       CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.

Br 5:1-9; Pl 1: 3-.8-11; Lc 3:1-6

Thánh Vịnh tuần 2

10       04         Tm       Thứ Hai tuần II Mùa Vọng.

Is 35:1-10; Lc 5:17-26

11       05         Tm       Thứ Ba tuần II Mùa Vọng.

Thánh Đamaxô I, Gh

Is 40:1-11; Mt 18:12-14

12       06         Tm       Thứ Tư tuần II Mùa Vọng.

                                    Đức Mẹ Guađalupê.

Thánh Gioanna Phanxica Santan, Ts

Is 40:25-31; Mt 11:28-30 (coi lại)

13       07         Đ         Thứ Năm tuần II Mùa Vọng.

Thánh Lucia, Đttđ. Lễ nhớ.
Is 41:13-20; Mt 11:11-15

14        08         Tr       Thứ Sáu tuần II Mùa Vọng.

Thánh Gioan Thánh Giá, Lmtsht.

Lễ nhớ. Is 48:17-19; Mt 11:16-19

15        09         Tm      Thứ Bảy tuần II Mùa Vọng.

                                    Hc 48:1-4.9-11; Mt 17:10-13

16        10       Tm/H  CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.

Xp 3:14-18a; Pl 4:4-7; Lc 3:10-18.

Thánh Vịnh tuần 3

17         11       Tm       Thứ Hai tuần III Mùa Vọng.

St 49:2.8-10; Mt 1:1-17

18        12        Tm       Thứ Ba tuần III Mùa Vọng.

Gr 23:5-8; Mt 1:18-24

19        13        Tm       Thứ Tư tuần III Mùa Vọng.

Tl 13:2-7.24-25; Lc 1:5-25

20        14        Tm       Thứ Năm tuần III Mùa Vọng.

Is 7:10-14; Lc 1:26-38

21        15         Tm      Thứ Sáu tuần III Mùa Vọng.

Thánh Phêrô Canixiô, Lmtsht.

Xp 3:14-18a; Lc 1:39-45

22        16        Tm       Thứ Bảy tuần III Mùa Vọng.

1 Sm 1:24-28; Lc 1:46-56

23        17        Tm       CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.

Mi 5:2-5a; Dt 10:5-10; Lc 1:39-45

Thánh Vịnh tuần 4

24        18        Tm       Thứ Hai tuần IV Mùa Vọng.

                                    2Sm 7:1-5.8-12.16; Lc 1:67-79

Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH (Tr).

Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25.

25       19        Tr         Thứ Ba. ĐẠI LỄ GIÁNG SINH.

                                    Lễ trọng với tuần bát nhật.

                                    Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân.

Lễ Đêm: Is 9:1-6; Tt 2:11-14; Lc 2:1-14

Lễ Rạng Đông: Is 62:11-12; Tt 3:4-7;

   Lc 2:15-20

Lễ Ban ngày: Is 52:7-10; Dt 1:1-6;

Ga 1:1-18

PVGK: thánh vịnh riêng

26       20         Đ         Thứ Tư. NGÀY THỨ HAI TUẦN

                                    BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

THÁNH STÊPHANÔ,

TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính.

Cv 6: 8-10. 7:54-60; Mt 10: 17-22
PVGK: thánh vịnh riêng

27       21         Tr        Thứ Năm. NGÀY THỨ BA TUẦN

BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ  SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

1 Ga 1: 1-4; Ga 20: 1a. 2-8

28       22         Đ         Thứ Sáu. NGÀY THỨ TƯ TUẦN BÁT

                                    NHẬT GIÁNG SINH.

CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO.

Lễ kính. 1 Ga 1:5–2:2; Mt 2:13-18

PVGK: thánh vịnh riêng

29       23      Tr           Thứ Bảy. NGÀY THỨ NĂM TUẦN

BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

Thánh Tôma Becket, Gmtđ.

1 Ga 2: 3-11; Lc 2: 22-35
PVGK: thánh vịnh riêng

30       24         Tr        CHÚA NHẬT. NGÀY THỨ SÁU TUẦN

BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

LỄ THÁNH GIA
Lễ kính. Hc 3: 2-6. 12-14; Cl 3: 12-21; Lc 2: 41-52

PVGK: thánh vịnh riêng

Bổn mạng các giáo xứ và tu viện:

- (LX) Dòng Thánh Gia

- (VT) Thánh Gia [Thầy Ký]

- (TH) Thánh Gia [7A], Thánh Gia [1b]

- (RG) Tân Bình, Hòa Hưng

31       25/11         Tr   Thứ Hai. NGÀY THỨ BẢY TUẦN

                                    BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

1 Ga 2:18-21; Ga 1:1-18

Thánh Silvestrô I giáo hoàng.

 

 LỊCH PHỤNG VỤ 2019

 

 

Chúa nhật I Mùa Vọng                                  Chúa nhật 02-12-2018

Chúa Giáng Sinh                                                Thứ ba 25-12-2018

Thánh Gia Thất                                            Chúa Nhật 30-12-2018

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa                          Thứ Ba 01-01-2019
Lễ Hiển Linh                                                Chúa Nhật 06-01-2019

Chúa Giêsu chịu Phép Rửa                          Chúa Nhật 13-01-2019

MÙA THƯỜNG NIÊN TRƯỚC MÙA CHAY:

         từ thứ Hai tuần I TN                                         14-01-2019

         đến thứ Ba tuần VIII TN                                  05-03-2019

Tết Nguyên Đán KỶ HỢI (mùng 1 Tết):        Thứ Ba

                                                                                    05-02-2019

Lễ Tro                                                                Thứ Tư 06-03-2019

Lễ Lá                                                            Chúa Nhật 14-04-2019

Thứ Năm Tuần Thánh                                    Thứ Năm 18-04-2019

Thứ Sáu Tuần Thánh                                       Thứ Sáu 19-04-2019

Thứ Bảy Tuần Thánh                                      Thứ Bảy 20-04-2019

Lễ Phục Sinh                                                 Chúa nhật 21-04-2019

Lễ Hiện Xuống                                              Chúa nhật 09-06-2019

MÙA THƯỜNG NIÊN SAU LỄ HIỆN XUỐNG:

          từ thứ Hai tuần XI                                                 17-06-2019

          đến thứ Bảy tuần XXXIV                                     23-11-2019

Lễ Chúa Ba Ngôi                                          Chúa nhật 16-06-2019

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô                   Chúa nhật 23-06-2019

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu                             Thứ Sáu 28-06-2019

Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ                    Chúa nhật 24-11-2019

Chúa nhật I Mùa Vọng                                  Chúa nhật 01-12-2019

Chúa Giáng Sinh                                               Thứ Tư 25-12-2019

 

LỊCH PHỤNG VỤ - NĂM 2019

 

THÁNG 1.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

1 MTC

2

3

4

5

6 HL

7

8

9

10

11

12

13 CCR

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

THÁNG 2.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5  TẾT

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

THÁNG 3.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6LTRO

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

36

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

THÁNG 4.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 LLÁ

15

16

17

18 5TT

19 6TT

20 7TT

21 PS

22

23

24

25

26

27

28

23

30

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 5.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

THÁNG 6.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9 HX

10

11

12

13

14

15

16 CBN

17

18

19

20

21

22

23MMTC

24

25

26

27

28TTAM

29

30

 

 

 

 

 

 

THÁNG 7.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8

19

20

21

22

23

24

24

26

27

28

29

30

31

 

 

 

THÁNG 8.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

THÁNG 9.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

THÁNG 10.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

THÁNG 11.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 KTV

25

26

27

28

29

30

THÁNG 12.2019

CN

T2

T3

T4

T5

T6

T7

1 MV

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 GS

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên sách: LỊCH PHỤNG VỤ 2018 -

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

Tác giả:   Tòa Giám Mục Long Xuyên

 

 

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

53 Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội

ĐT: 04-37822845 – Fax: (04) 37822841

Email: nhaxuatbantongiao@gmail.com

 

Chịu trách nhiệm xuất bản

Giám đốc – Tổng biên tập

Nguyễn Công Oánh

 

Biên tập: Nguyễn Thị Hà

Trình bày: Lê Văn Quang

Biên tập kỹ thuật: Trần Thọ Linh

Sửa bản in: Trần Thọ Linh

Đơn vị liên kết: Cty TNHH In ấn Mai Anh Dũng

Địa chỉ: 186 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11,

thành phố Hồ Chí Minh.

___________________________________

 

Số lượng in: 5.000 bản, Khổ: 14,5x20,5 cm

In tại: Công ty TNHH In ấn Mai Anh Dũng, 186 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

 

Số ĐKXB:

Mã ISBN:

QĐXB:

          In xong và nộp lưu chiểu:

 

Bài viết liên quan:

LỜI CHÚA THÁNG 2/ 2018
BẢN TIN MỤC VỤ GIỚI TRẺ 2/2018
NỬA GIỜ CHẦU CHÚA
BÁO TĨNH TÂM XUÂN MẬU TUẤT 2018
5 PHÚT LỜI CHÚA THANG 02/18
CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA MỖI NGÀY 2/2018
LỊCH CÔNG TÁC MỤC VỤ NĂM 2018
NHỮNG ĐỊA CHỈ CẦN THIẾT
GIỜ LỄ CHÚA NHẬT
Bài viết mới
 • Sám hối - Hoán cải

  Chỉ có “sám” mà không có “hối” thì tội vẫn còn nguyên. Không có sự ăn năn hối cải thì không bao giờ có quyết tâm thay đổi.

 • Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Chay B

  Gợi ý THÚ VẬT từ Bài Tin Mừng: Hãy có sống hòa hợp như Chúa Giêsu để vượt thắng thử thách nhờ sự trợ giúp của muôn vật.

 • 7 lý do để xưng tội

  Những người thường xuyên xưng tội với ước muốn tiến bộ sẽ thấy những bước dài trong đời sống tâm linh”.Đây là 7 lý do để thường xuyên xưng ...

 • Nỗi lo vị thành niên sống với giới tính ảo

  Tình trạng lệch lạc giới tính hay sống với giới tính ảo ở thanh thiếu niên hiện nay không còn là chuyện hiếm và rất được xã hội quan tâm.

 • Có đâu vui cho bằng mái nhà

  Ai cũng nôn nao về đến nhà, tất cả cũng chỉ vì mái nhà là gia đình, mái nhà là mái ấm hạnh phúc; mái nhà là chiếc nôi đầu đời của chúng ...

 • Phần thưởng của bậc sống độc thân

  Nếu làm một linh mục, tôi sẽ không được chết trong tay bất kỳ ai. Tôi sẽ chết như những người độc thân khác! Trong cách chết đó, cũng có một ...

 • Sứ Điệp Tân Niên

  Năm mới khởi đầu, những cái khởi sự mới cũng đang cần bắt đầu: Canh tân, chấn chỉnh, quyết tâm,… Đây là 10 sứ điệp cần thiết cho chúng ta ...

 • Chuyện kiêng cữ ( dịp Tết)

  Ai có thể biết giờ nào tốt? Vậy giờ chết và giờ sinh thì sao? Ai biết chắc? Nếu thực sự biết giờ nào tốt, sao không ráng chờ đến đúng giờ phút ...

 • Mẹ ơi thế giới mênh mông nhưng con phải quay về

  TTO - "Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có Mẹ…", vừa nghe hết lời ...

 • Bụi tro lãng mạn

  Năm nay, 2018, những người Công giáo băn khoăn rằng Ngày Tình Yêu đúng vào Thứ Tư Lễ Tro. Vậy ngày lễ tình yêu có tương hợp với việc khởi đầu ...

Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 707
Tất cả: 47,675,068