GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG NĂM 2017

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

PHỤNG VỤ NĂM A, 2017

TUẦN 31

 

H. Các bí tích liên hệ với Hội Thánh thế nào?

T. Các bí tích đều là của Hội Thánh theo hai nghĩa: (1) Một là do Hội Thánh, vì là hoạt động của Hội Thánh; (2) Hai là cho Hội Thánh, vì các bí tích xây dựng Hội Thánh.

 

CHIA SẺ

            Các bí tích đều là của Hội Thánh theo hai nghĩa: “do Hội Thánh” và “cho Hội Thánh”.

 

(1) Các bí tích là “do Hội Thánh”, vì Hội Thánh là bí tích cứu độ nhờ hành động của Đức Kitô, Đấng đang hoạt động vô hình trong Hội Thánh, nhờ sứ vụ của Chúa Thánh Thần.

 

(2) Các bí tích là “cho Hội Thánh”, vì nhờ các bí tích mà Hội Thánh Chúa được xây dựng một cách vững bền, có sức truyền thông sự sống thần linh cho toàn thể Hội Thánh; đặc biệt trong Bí tích Thánh Thể là mầu nhiệm của sự hiệp thông trọn vẹn. Trong đó, mối dây liên kết chặt chẽ giữa Thiên Chúa và Hội Thánh được biểu lộ một cách hữu hình và sống động.

 

TUẦN 32

 

H. Ấn tín bí tích là gì?

T. Ấn tín bí tích là dấu ấn thiêng liêng, Thiên Chúa in vào lòng những người lành Bí tích Rửa Tội, Thêm Sức, Truyền Chức Thánh, như lời hứa và bảo đảm cho sự che chở của Ngài. Vì ấn tín không thể xóa được, nên các bí tích này chỉ được lãnh một lần mà thôi.

 

CHIA SẺ

Ba bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Truyền Chức Thánh, ngoài việc trao ban ân sủng, còn ban cho người lãnh nhận một dấu ấn bí tích, gọi là ấn tín thiêng liêng. Ấn tín này là lời hứa và bảo đảm sự che chở của Thiên Chúa.

 

Nhờ ấn tín này, người Kitô hữu được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Họ được tham dự vào chức tư tế của Ngài theo nhiều cách. Họ là thành phần trong Hội Thánh theo những bậc sống và phận vụ khác nhau. Nhưng ơn gọi chung của họ là phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ Hội Thánh.

 

Việc người tín hữu được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô và với Hội Thánh như thế, là do tác động của Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong Hội Thánh. Vì ấn tín không thể xóa được, nên ba Bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Truyền Chức Thánh chỉ được lãnh nhận một lần mà thôi.

 

TUẦN 33

 

H. Vì sao gọi là bí tích đức tin?

T. Vì khi lãnh nhận bí tích, chúng ta phải có đức tin. Đồng thời nhờ các bí tích, đức tin của chúng ta thêm mạnh mẽ vững vàng.

 

CHIA SẺ

Không những các bí tích giả thiết phải có đức tin, mà các bí tích còn nuôi dưỡng, củng cố và diễn tả đức tin bằng lời đọc và những nghi thức. Qua việc cử hành các bí tích, Hội Thánh tuyên xưng đức tin tông truyền đã lãnh nhận từ các Tông đồ. Từ đó có câu thành ngữ cổ “lex orandi, lex credendi”, nghĩa là “luật cầu nguyện, luật đức tin”. Điều này muốn nói: Luật của việc cầu nguyện là luật của đức tin. Hội Thánh tin như Hội Thánh cầu nguyện.

 

Vì vậy, không một nghi thức bí tích nào được tùy tiện sửa đổi hay thêm bớt theo sở thích của thừa tác viên hay cộng đoàn. Chính thẩm quyền tối cao của Hội Thánh cũng không thể thay đổi phụng vụ theo sở thích riêng của mình; nhưng chỉ được làm như vậy trong sự vâng phục đức tin và tôn kính cách đạo hạnh mầu nhiệm của phụng vụ.

 

 

TUẦN 34

 

H. Ai ban ân sủng trong các bí tích?

T. Chính Đức Kitô hoạt động và thông ban ân sủng trong các bí tích. Nhưng ân sủng này có mang lại lợi ích hay không, thì còn tùy thuộc vào sự chuẩn bị nội tâm của người lãnh nhận.

 

CHIA SẺ

Hội Thánh luôn khẳng định: Các bí tích hữu hiệu “ex opere operato” (do chính hành động được hoàn tất). Chính Đức Kitô là Đấng thiết lập các bí tích và trao ban cho Hội Thánh. Do vậy, các bí tích trở nên hữu hiệu là nhờ công trình cứu độ của Đức Kitô đã được hoàn thành một lần cho mãi mãi.

 

Vì thế, khi một bí tích được cử hành theo đúng ý hướng và cách thức của Hội Thánh, thì quyền năng của Đức Kitô và Thần Khí của Ngài hành động trong và qua bí tích ấy; chứ không lệ thuộc vào sự thánh thiện của thừa tác viên cử hành. Khi lãnh nhận bí tích, thì chính Đức Kitô ban ân sủng cho người lãnh nhận. Tuy nhiên, các ân sủng của bí tích có mang lại lợi ích cho người lãnh nhận hay không, còn tùy thuộc vào thái độ của người lãnh nhận. Họ phải được chuẩn bị nội tâm một cách chu đáo và tham dự nghi thức lãnh nhận bí tích một cách sốt sắng, thánh thiện.

 

TUẦN 35

 

H. Vì sao các bí tích cần thiết cho ơn cứu độ?

T. Các bí tích rất cần thiết cho ơn cứu độ, vì các bí tích trao ban ân sủng của Chúa Thánh Thần, để Ngài chữa lành và biến đổi chúng ta.

 

CHIA SẺ

            Mặc dù không phải tất cả các bí tích đều được trao ban cho từng Kitô hữu, tuy nhiên các bí tích đều rất cần thiết cho những ai tin vào Đức Kitô, bởi vì các bí tích trao ban cho ta các ân sủng của Chúa Thánh Thần. Hoa trái của đời sống bí tích là ơn tha thứ tội lỗi, ơn được làm con của Thiên Chúa, ơn trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô và ơn được thuộc về Hội Thánh Chúa.

 

Chính Chúa Thánh Thần là Đấng đang hoạt động một cách hữu hiệu và sống động trong Hội Thánh; Ngài sẽ chữa lành và biến đổi những ai siêng năng lãnh nhận các bí tích, đem lại cho họ ơn cứu độ và các ân sủng khác.

 

TUẦN 36

 

H. Các bí tích giúp ta sống đời sống vĩnh cửu như thế nào?

T. Các bí tích cho chúng ta tham dự trước vào đời sống vĩnh cửu, đang khi chúng ta mong chờ ngày Đức Kitô ngự đến trong vinh quang.

 

CHIA SẺ

Trong các bí tích của Đức Kitô, Hội Thánh đã nhận được bảo chứng gia tài quí báu của mình. Đó là được dự phần vào đời sống vĩnh cửu của Đức Kitô, đang khi “chờ đợi ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa cao cả và là Đấng cứu độ chúng ta, xuất hiện vinh quang” (Tt 2, 13).

 

Thực vậy, ai sống đời bí tích, thì người ấy sẽ đem lại hoa trái vĩnh cửu cho chính mình và cho cả Hội Thánh. Đối với cá nhân họ, thì hoa trái vĩnh cửu là đời sống trọn vẹn cho Thiên Chúa. Đối với Hội Thánh, thì hoa trái vĩnh cửu là sự tăng trưởng trong đức mến và trong sứ vụ làm chứng cho Thiên Chúa. Như thế, cả Hội Thánh đều được hưởng trước đời sống vĩnh cửu mai sau, nhờ các bí tích, trong Đức Kitô.

 

TUẦN 37

 

H. Ai hành động trong phụng vụ?

T. Chính “Đức Kitô toàn thể” (Christus Totus), gồm Đầu và Thân Thể, hoạt động trong Phụng vụ. Với tư cách là vị Thượng Tế, Đức Kitô cử hành cùng với Thân Thể Ngài là Hội Thánh trên trời và Hội Thánh ở trần gian.

 

CHIA SẺ

Phụng vụ là công trình của “Đức Kitô toàn thể”, gồm Đầu (là chính Ngài) và Thân Thể của Ngài (là Hội Thánh trên trời và Hội Thánh ở trần gian).

 

Phụng vụ ở trên trời được cử hành do Đức Kiô là Đầu và các Thiên thần, các Thánh của Cựu Ước, Tân Ước, đặc biệt là Mẹ Thiên Chúa, các Thánh Tông đồ, các Thánh tử đạo và “một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ” (Kh 7,9). Khi cử hành mầu nhiệm cứu độ trong các bí tích, chúng ta được dự phần vào Phụng vụ vĩnh cửu này.

 

Phụng vụ ở trần gian được cử hành do Đức Kiô là Đầu và Hội Thánh ở trần gian với tư cách là dân tư tế. Trong đó mỗi người hoạt động tùy theo phận vụ riêng của mình, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần. Các người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội thì hiến dâng chính mình trong hy lễ thiêng liêng. Các thừa tác viên có chức thánh thì cử hành theo thánh chức mà họ đã lãnh nhận, để phục vụ tất cả các chi thể của Hội Thánh. Các Giám mục và Linh mục thì hoạt động trong cương vị Đức Kitô là Thủ Lãnh.

 

TUẦN 38

 

H. Cử hành phụng vụ gồm những yếu tố nào?

T. Cử hành phụng vụ gồm hai yếu tố này: (1) Một là các dấu chỉ và biểu tượng, để diễn tả và thực hiện hành động cứu độ của Đức Kitô. (2) Hai là lời nói và hành động. Nhờ đó con người gặp gỡ và đối thoại với Thiên Chúa.

 

CHIA SẺ

Việc cử hành Phụng vụ được kết thành bằng các dấu chỉ và biểu tượng. Ý nghĩa của những dấu chỉ và biểu tượng này được bắt nguồn trong công trình tạo dựng và trong các nền văn hóa nhân loại, được xác định trong các biến cố của Cựu Ước và được hoàn tất trọn vẹn trong Con Người của Đức Kitô và trong  các hoạt động của Ngài.

 

Trong đời sống con người, các dấu chỉ và các biểu tượng luôn chiếm một vị trí quan trọng. Nhờ đó, con người có thể giao tiếp với nhau và với Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa cũng bày tỏ ý định của Ngài cho con người qua các dấu chỉ và biểu tượng, các lời nói và hành động.

 

Trong việc cử hành phụng vụ, cử chỉ và lời nói liên hệ với nhau một cách chặt chẽ. Thật vậy, dù các cử chỉ tượng trưng đã là một thứ ngôn ngữ, nhưng vẫn cần có các lời thuộc nghi thức kèm theo, để làm cho việc cử hành được sinh động. Trong phụng vụ, lời đọc và cử chỉ không thể tách rời nhau, vì chúng vừa là dấu chỉ vừa là giáo huấn. Hơn nữa chúng cũng không thể tách rời nhau, vì chúng thực hiện điều chúng biểu thị.

 

TUẦN 39

 

H. Thánh nhạc có vai trò nào trong phụng vụ?

T. Thánh nhạc liên kết chặt chẽ với hành vi phụng vụ. Vì thế, lời ca phải phù hợp với giáo lý Công giáo, được rút ra từ Thánh Kinh và các nguồn phụng vụ. Còn âm nhạc phải giúp cộng đoàn cầu nguyện và tham gia phụng vụ; phải nói lên sự phong phú về văn hóa của Dân Thiên Chúa; và phải có tính thánh thiêng của việc cử hành.

 

CHIA SẺ

Thánh nhạc được sử dụng trong phụng vụ sẽ chu toàn chức năng làm dấu chỉ của mình một cách có ý nghĩa, khi chúng liên kết chặt chẽ với hành động của phụng vụ theo ba tiêu chuẩn sau đây: (1) Thánh nhạc phải mang vẻ đẹp diễn cảm của lời cầu nguyện. (2) Thánh nhạc cần sự đồng thanh tham dự của cộng đoàn vào những lúc đã được qui định. (3) Thánh nhạc mang tính cách long trọng của cuộc cử hành.

 

Ngoài ra, thánh nhạc sẽ có ý nghĩa và mang lại nhiều hoa trái hơn, nếu được diễn tả trong sự phong phú về văn hóa đặc thù của Dân Thiên Chúa đang cử hành. Vì thế, những bài thánh ca mang tính dân tộc phải được cổ võ một cách khéo léo, để giọng ca của các tín hữu có thể vang lên trong phụng vụ. Nhưng phải luôn tuân theo các qui tắc của Hội Thánh.

 

Có như thế, thánh nhạc mới được dự phần thánh thiêng của mình vào mục đích chung của các lời nói và hành động trong phụng vụ. Đó là góp phần làm vinh danh Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu. Thánh Augustino nói: “Hát là cầu nguyện hai lần” (GL 1157).

 

TUẦN 40

 

H. Các ảnh tượng thánh có mục đích gì?

T. Các ảnh tượng thánh có mục đích trình bày Đức Kitô hoặc các Thánh; công bố sứ điệp Tin Mừng; khơi dậy và củng cố đức tin các tín hữu.

 

CHIA SẺ

Các ảnh tượng không thể trình bày Thiên Chúa là Đấng vô hình và khôn tả. Nhưng ảnh tượng của Đức Kitô lại là ảnh tượng phụng vụ cách tuyệt hảo, vì Ngài đã trở nên hữu hình trong xác phàm và sống giữa loài người. Qua ảnh tượng của Ngài, chúng ta có thể chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa, vì “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14, 7-14). Còn các ảnh tượng Đức Trinh Nữ Maria và các Thánh đều biểu lộ “hình ảnh sống động của Đức Kitô”, Đấng được tôn vinh nơi các ngài.

 

Các ảnh tượng thánh hiện diện trong các thánh đường và trong nhà của chúng ta, có mục đích khơi dậy và nuôi dưỡng đức tin vào mầu nhiệm của Đức Kitô. Qua hình ảnh Đức Kitô và các công trình cứu độ của Ngài, chúng ta tôn thờ chính Đức Kitô. Qua ảnh tượng Đức Mẹ và các Thánh, chúng ta tôn kính những vị mà các ảnh tượng này biểu thị.

 

TUẦN 41

 

H. Ngày Chúa nhật quan trọng thế nào trong Năm Phụng vụ?

T. Ngày Chúa Nhật rất quan trọng vì là “Ngày của Chúa”, ngày Chúa Phục sinh. Vì thế, ngày Chúa Nhật là nền tảng và trung tâm của cả Năm Phụng vụ.

 

CHIA SẺ

Chúa nhật, “Ngày của Chúa”, là ngày chính yếu để cử hành phụng vụ. Trong đó các tín hữu qui tụ lại “để khi nghe Lời Chúa và tham dự bí tích Thánh Thể, họ kính nhớ cuộc khổ nạn và phục sinh vinh hiển của Đức Kitô. Đồng thời họ dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã tái sinh họ trong niềm hi vọng sống động, nhờ sự chết và sống lại của Đức Kitô”.

 

Hơn nữa, ngày Chúa Nhật còn là ngày của mầu nhiệm Phục Sinh, ngày của gia đình Kitô giáo, ngày của niềm vui và ngày nghỉ việc. Có thể nói, ngày Chúa Nhật là “nền tảng và cốt lõi của cả Năm Phụng vụ”. Năm Phụng vụ có chóp đỉnh là lễ Phục sinh, ngày “lễ của các ngày lễ” (GL 1167).

 

TUẦN 42

 

H. Năm Phụng vụ là gì?

T. Năm Phụng vụ là thời gian Hội Thánh cử hành các mầu nhiệm Đức Kitô, để giúp chúng ta sống những mầu nhiệm ấy, hầu chuẩn bị đón Ngài lại đến trong vinh quang.

 

CHIA SẺ

            Năm Phụng vụ gồm các ngày lễ được Hội Thánh cử hành và kéo dài trong suốt một năm, gồm: mùa Vọng, mùa Giáng Sinh, mùa Thường Niên, mùa Chay và mùa Phục Sinh.

 

Trong suốt năm Phụng vụ, Hội Thánh cử hành toàn thể Mầu nhiệm Đức Kitô, từ lúc Ngài nhập thể cho đến ngày Ngài lại đến trong vinh quang. Trong một số ngày, Hội Thánh tôn kính Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc, Mẹ Thiên Chúa, với một lòng trìu mến đặc biệt. Hội Thánh cũng kính nhớ các Thánh là những người đã sống cho Đức Kitô, đã chịu đau khổ với Ngài và hiện đang ở với Ngài trong vinh quang. Qua đó, Hội Thánh trình bày các mẫu gương nhân đức của các Ngài, để lôi kéo các tín hữu đến với Chúa Cha, nhờ Đức Kitô, trong Chúa Thánh Thần. Để nhờ sự hiệp thông chia sẻ công nghiệp của Đức Kitô nơi các Thánh, Hội Thánh được lãnh nhận những ơn lành của Thiên Chúa, để có thể tiếp tục cuộc lữ hành trần gian cho tới ngày Chúa lại đến.

 

TUẦN 43

 

H. Phụng vụ Các Giờ Kinh là gì?

T. Phụng vụ Các Giờ Kinh là lời cầu nguyện của Đức Kitô cùng với Hội Thánh, để giúp các tín hữu thánh hóa thời gian trong ngày.

 

CHIA SẺ

Trung thành với lời khuyên của Đức Kitô là “hãy cầu nguyện không ngừng” (Lc 18,1-2), Hội Thánh đã thiết lập Phụng vụ Các Giờ Kinh, để thánh hóa thời gian suốt cả ngày đêm, và ca ngợi Thiên Chúa. Vì thế, Phụng vụ Các Giờ Kinh còn được gọi là “Kinh thần vụ”. Phụng vụ Các Giờ Kinh gồm: Kinh sách, Kinh sáng, Kinh trưa, Kinh chiều và Kinh tối. Đây là kinh nguyện công khai và thường xuyên của Hội Thánh, là lời cầu nguyện của Đức Kitô cùng với Thân Thể của Ngài.

 

Phụng vụ Các Giờ Kinh bao gồm các Thánh Vịnh, các bản văn Thánh Kinh, cũng như những bài đọc của các Giáo phụ và các Tôn sư linh đạo. Vì thế, việc cử hành Phụng vụ Các Giờ Kinh không những đòi hỏi ta phải có sự hòa hợp giữa tiếng nói và tâm hồn, mà còn phải lo cho mình có kiến thức dồi dào hơn về Phụng vụ và Thánh Kinh, nhất là về các Thánh Vịnh.

 

TUẦN 44

 

H. Hội Thánh có cần nơi chốn để cử hành phụng vụ không?

T. Hội Thánh không cần nơi chốn để cử hành phụng vụ, vì Đức Kitô là Đền Thờ đích thực của Thiên Chúa. Nhờ đó các tín hữu cũng trở thành đền thờ của Thiên Chúa hằng sống. Nhưng trong hoàn cảnh trần thế, Hội Thánh cần có nơi quy tụ để cử hành phụng vụ.

 

CHIA SẺ

Việc thờ phượng Thiên Chúa “trong Thần Khí và Sự Thật” (Ga 4,24) của Giao ước Mới không bị ràng buộc vào một nơi duy nhất, vì toàn thể trái đất này là thánh và đã được ủy thác cho con người. Khi các Kitô hữu quy tụ lại trong Đức Kitô và dưới tác động của Chúa Thánh Thần, thì điều quan trọng nhất là, chính họ là “những viên đá sống động” được gom lại, để “xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng” (1 Pr 2,5). Hơn nữa, chính Đức Kitô mới là Đền Thờ đích thực của Thiên Chúa. Từ nơi Ngài, nguồn mạch nước hằng sống được tuôn trào trong Hội Thánh. Vì thế, khi ta được tháp nhập vào Đức Kitô, thì chính ta cũng là “đền thờ Thiên Chúa hằng sống” (2 Cr 6,16).

 

Tuy nhiên, Dân Thiên Chúa, trong hoàn cảnh trần thế, cũng cần những nơi chốn xứng hợp để cộng đoàn có thể qui tụ cử hành Phụng vụ. Những thánh đường hữu hình này không chỉ đơn giản là nơi tụ họp Dân Chúa, mà còn tỏ hiện cho mọi người thấy sự hiện diện sống động và hữu hình của Hội Thánh trần gian. Đồng thời đây còn là “Nhà cầu nguyện”, nơi “Thiên Chúa cư ngụ giữa con cái loài người”.

 

TUẦN 45

 

H. Thánh đường là gì?

T. Thánh đường là nhà của Thiên Chúa, là hình ảnh của Hội Thánh ở trần gian, và là hình ảnh của Nhà Cha trên Trời.

 

CHIA SẺ

Thánh đường là nhà cầu nguyện. Trong đó Hội Thánh cử hành các giờ kinh chung, các bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể, tôn thờ Đức Kitô thực sự hiện diện trong Nhà Tạm. Vì thế, thánh đường phải luôn sạch đẹp, để thích hợp cho việc cầu nguyện và cho việc cử hành các nghi thức thánh thiêng. Trong “ngôi nhà của Thiên Chúa”, các dấu chỉ tạo nên ngôi nhà này phải chân thật và hài hòa, biểu lộ Đức Kitô đang thực sự hiện diện và hành động ở chính nơi này. Do đó ta cần đặc biệt lưu tâm đến một số dấu chỉ hữu hình nói lên sự hiện diện của Đức Kitô trong thánh đường, đó là: bàn thờ, nhà tạm, nơi cất giữ dầu thánh, ghế chủ tế, giảng đài, giếng rửa tội, tòa giải tội.

 

Chính trong thánh đường, Hội Thánh tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, lắng nghe Lời Chúa, dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện của mình cùng với Hy lễ của Đức Kitô đang hiện diện giữa cộng đoàn. Thánh đường còn là nơi các tín hữu hồi tâm và cầu nguyện riêng.

 

TUẦN 46

 

H. Vì sao mầu nhiệm Đức Kitô là duy nhất, lại được cử hành theo nhiều truyền thống phụng vụ khác nhau?

T. Vì mầu nhiệm Đức Kitô phong phú khôn lường, nên ngay từ đầu, sự phong phú này đã được thể hiện nơi các dân tộc và các nền văn hóa khác nhau.

 

CHIA SẺ

Hội Thánh từ thời sơ khai cho đến ngày Đức Kitô ngự đến luôn trung thành với đức tin tông truyền, cùng cử hành một nội dung mầu nhiệm Vượt Qua ở mọi nơi mọi chốn; nhưng hình thức của việc cử hành có thể khác nhau. Vì Mầu nhiệm của Đức Kitô rất phong phú khôn lường, nên không một truyền thống Phụng vụ nào có thể diễn tả một cách trọn vẹn được.

 

Vì vậy, ngay từ ban đầu, sự phong phú này đã được thể hiện nơi các dân tộc và các nền văn hóa khác nhau, qua những cách diễn tả đa dạng và bổ túc cho nhau cách kỳ diệu, để mầu nhiệm của Đức Kitô được loan báo “cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa” (Rm 16,26). Mầu nhiệm Đức Kitô không xóa bỏ các nền văn hóa. Trái lại, còn kiện toàn các nền văn hóa đó.

 

TUẦN 47

 

H. Tiêu chuẩn nào bảo đảm cho tính duy nhất của phụng vụ trong sự đa dạng của văn hóa?

T. Tiêu chuẩn bảo đảm cho tính duy nhất của phụng vụ trong sự đa dạng văn hóa là sự trung thành với Truyền thống Tông đồ.

 

CHIA SẺ

Chính sự trung thành với Truyền thống Tông đồ, nghĩa là sự hiệp thông trong đức tin và trong các bí tích đã lãnh nhận từ các Tông đồ, đã làm nên tính duy nhất của phụng vụ trong sự đa dạng văn hóa. Sự hiệp thông này được biểu lộ và bảo đảm bằng sự liên tục kế nhiệm Truyền thống các Tông đồ. Hội Thánh là Công giáo. Do đó, Hội Thánh có thể hội nhập tất cả những sự phong phú đích thực của các nền văn hóa khác nhau vào sự duy nhất của mình, để mang Ơn cứu độ cho mọi người.

 

Cũng nên lưu ý điều này: Trong phụng vụ, nhất là Phụng vụ Bí tích, có một phần bất biến, không thể thay đổi, vì do Đức Kitô thiết lập, mà Hội Thánh chỉ là người canh giữ. Phần khác là những gì có thể đổi thay, mà Hội Thánh có quyền; đôi khi còn có bổn phận phải thích nghi với các nền văn hóa của các dân tộc mới đón nhận Tin mừng (GL 1205).

 

TUẦN 48

 

H. Các bí tích của Hội Thánh được phân loại thế nào?

T. Các bí tích của Hội Thánh được phân thành ba loại: (1) Một là các bí tích khai tâm Kitô giáo. (2) Hai là các bí tích chữa lành. (3) Ba là các bí tích phục vụ.

 

CHIA SẺ

            Các bí tích của Hội Thánh được phân thành ba loại: (1) Các bí tích khai tâm Kitô giáo (Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể); (2) Các bí tích chữa lành (Thống Hối và Xức Dầu bệnh nhân); (3) Các bí tích phục vụ cho sự hiệp thông và sứ vụ (Truyền Chức Thánh và Hôn Phối).

 

Cả bẩy Bí tích ấy đều liên quan đến những thời điểm quan trọng trong đời sống Kitô hữu. Chúng làm cho đời sống đức tin của các Kitô hữu được sinh ra và lớn lên, được chữa lành và được trao sứ vụ. Về điều này, có một sự tương tự nào đó giữa những giai đoạn của đời sống tự nhiên và những giai đoạn của đời sống thiêng liêng (GL 1210). Trong đó, Bí tích Thánh Thể giữ một địa vị độc đáo, vì Bí tích này là “Bí tích của các Bí tích”. Thánh Tôma Aquinô đã nói: “Tất cả các bí tích đều quy hướng về Bí tích Thánh Thể như về cùng đích” (GL 1211).

 

 

TUẦN 49

 

H. Các bí tích khai tâm Kitô giáo gồm những bí tích nào?

T. Các bí tích khai tâm Kitô giáo gồm: Bí tích Rửa Tội, Bí tích Thêm Sức và Bí tích Thánh Thể. Các bí tích này tái sinh, củng cố và nuôi dưỡng các tín hữu trong đời sống mới.

 

CHIA SẺ

Ba bí tích khai tâm Kitô giáo: Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể, đặt nền tảng cho toàn bộ đời sống Kitô hữu. Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 đã nói: “Việc tham dự vào bản tính Thiên Chúa, mà ân sủng của Đức Kitô ban cho con người, có một sự tương tự nào đó với đời sống tự nhiên, là được sinh ra, lớn lên và được nuôi dưỡng. Thật vậy, được tái sinh bằng Bí tích Rửa Tội, các tín hữu được củng cố bằng Bí tích Thêm Sức, và được bồi bổ bằng Bánh Trường Sinh trong Bí tích Thánh Thể”.

 

Như vậy, nhờ các bí tích khai tâm Kitô giáo, càng ngày các tín hữu càng được lãnh nhận những kho tàng của đời sống thần linh, và tiến đến sự trọn hảo của đức mến (GL 1212).

 

TUẦN 50

 

H. Các bí tích chữa lành gồm những bí tích nào?

T. Các bí tích chữa lành gồm: Bí tích Thống Hối và Bí tích Xức Dầu bệnh nhân. Các bí tích này phục hồi và củng cố đời sống mới của các tín hữu đã bị suy yếu, hoặc đã bị mất di do tội lỗi.

 

CHIA SẺ

Nhờ các Bí tích khai tâm (Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể), các tín hữu đã được lãnh nhận sự sống mới trong Đức Kitô. Nhưng chúng ta lại mang sự sống mới ấy “trong những chiếc bình bằng sành” (2 Cr 4,7), rất dễ bể. Hơn nữa trong thân phận cát bụi, người Kitô hữu vẫn còn mang những gánh nặng của khổ đau, bệnh tật và cái chết. Đức Kitô là Thầy Thuốc chữa lành linh hồn và thể xác. Ngài biết rằng đời sống mới do Ngài ban cho chúng ta có thể bị suy yếu và thậm chí bị mất đi do tội lỗi. Vì thế Ngài đã lập Bí tích Thống Hối và Bí tích Xức Dầu bệnh nhân, để giúp ta được ơn chữa lành

 

Xưa kia chính Ngài đã tha tội và chữa lành cho người bị bại liệt. Ngài đã ban ơn cứu độ cho cả thân xác người ấy (x. Mc 2, 1-12). Nay Ngài cũng trao cho Hội Thánh hai phương dược: Bí tích Thống Hối và Bí tích Xức Dầu bệnh nhân, để nhờ đó, Hội Thánh hằng tiếp tục công trình chữa lành và cứu độ của Ngài. Nhờ vậy mà nhiều người được ơn chữa lành và cứu độ.

 

TUẦN 51

 

H. Các bí tích phục vụ gồm những bí tích nào?

T. Các bí tích phục vụ gồm: Bí tích Truyền Chức Thánh và Bí tích Hôn Phối. Hai bí tích này đem lại ân sủng riêng cho mỗi sứ vụ đặc biệt trong Hội Thánh, để xây dựng Dân Thiên Chúa.

 

CHIA SẺ

Những người lãnh nhận Bí tích Truyền Chức Thánh được thánh hiến để dẫn dắt Hội Thánh bằng Lời và ân sủng của Thiên Chúa, nhân danh Đức Kitô. Còn những người lãnh nhận Bí tích Hôn Phối thì được ban sức mạnh và được thánh hiến, để chu toàn các chức vụ và phẩm giá của bậc sống vợ chồng.

 

Như thế, cả hai Bí tích Truyền Chức Thánh và Bí tích Hôn Phối đều đem lại những ân sủng riêng, thích hợp cho mỗi sứ vụ đặc biệt trong Hội Thánh, để phục vụ việc xây dựng Dân Thiên Chúa. Cả hai bí tích này cùng đóng góp một cách đặc biệt cho sự hiệp thông trong Hội Thánh và cho Ơn cứu độ của những người khác (GL 1535).

 

TUẦN 52

 

H. Bí tích Rửa Tội là gì?

T. Bí tích Rửa Tội là bí tích Chúa Giêsu đã lập, để làm cho chúng ta được sinh lại trong đời sống mới, bởi nước và Thánh Thần.

 

CHIA SẺ

Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ: “Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy. Hãy làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hãy dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con” (Mt 28, 19-20).

 

Vì thế Bí tích Rửa Tội là nền tảng của toàn bộ đời sống Kitô hữu, là “cổng vào đời sống thiêng liêng”, là “cửa mở ra” để lãnh nhận các bí tích khác. Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi và được tái sinh làm con Thiên Chúa, được trở nên chi thể của Đức Kitô, được tháp nhập vào Hội Thánh Chúa, được tham dự vào sứ vụ của Hội Thánh. Có thể định nghĩa một cách đúng đắn và thích hợp rằng: Bí tích Rửa Tội là bí tích tái sinh chúng ta bởi nước trong Lời Chúa (GL 1213).

 

 

 

Chia sẻ:

Bài viết liên quan:

5 PHÚT LỜI CHÚA THÁNG 07/2017
CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA MỖI NGÀY 7/2017
CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA MỖI NGÀY 6/17
5 PHÚT LỜI CHÚA THÁNG 06.2017
HƯỚNG DẪN TQ VIỆC DẠY GIÁO LÝ
MỤC VỤ GIÁO LUẬT: BT HÔN NHÂN
LỊCH PHỤNG VỤ NĂM 2017
NHỮNG ĐỊA CHỈ CẦN THIẾT
GIỜ LỄ CHÚA NHẬT
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 875
Tất cả: 42,872,612