Chứng thư hôn phối VIET - ENG

 

GIẤY XIN ĐIỀU TRA

VÀ RAO HÔN PHỐI

MATRIMONY ANNOUNCEMENT AND INQUIRY

GIÁO PHẬN LONG XUYEN

 

LONG XUYEN DIOCES                                                

HẠT ............................................................................

DEANERY

XỨ...................................................................................

PARISH

 

 

Kính gửi : Cha Xứ: ................................................................................................... Giáo Phận:......................................................................................

To: Rev. Vicar of                                                                                Diocese

 

Có:  ................................................................................................................................................................................................................................ Ngày sinh:......................................................

Name (Christian name and full name)                                                                      date of birth (day / month / year)

Con Ông:.......................................................................................................................................................... Và Bà:.........................................................................................................................

Father                                                                                                                Mother

Nguyên quán xứ: ................................................................................................................................ Giáo Phận: .........................................................................................................

Native parish                                                                                                    Diocese

Hiện đang ở: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Present address

Trước đã ở xứ: ....................................................................................................................................... Giáo phận: ..........................................................................................................

Previous parish                                                                                               Diocese

 

Xin kết hôn với: ......................................................................................................................................................................................... Ngày sinh: ....................................................

Conjugal partner                                                                                                   Date of birth (day / month / year)

Con Ông: ........................................................................................................................................................ Và Bà: .......................................................................................................................

Father                                                                                                                Mother

Nguyên quán xứ: ................................................................................................................................ Giáo Phận: .........................................................................................................

Native parish                                                                                                    Diocese

Hiện đang ở: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Present address

Trước đã ở xứ: .......................................................................................................................................

Giáo phận: ..........................................................................................................

Previous parish                                                                                               Diocese

Xin Cha vui lòng điều tra và rao theo luật Giáo Hội, sau đó gửi lại cho chúng con kết qủa.

Xin chân thành cám ơn Cha.

You’d be kindly invited to make the announcement and inquiry according to the Canon Law at your parish, and then reply us the results. Thanks.

Giáo xứ ....................................Ngày ................  tháng .............  năm                   

Parish                             day               month           year

                                                                                               Linh mục phụ trách

                                                                                                                                               Vicar

 

 

 

GIÁO PHẬN.................................................            

 

KẾT QUẢ RAO HÔN PHỐI

REPLY OF THE MATRIMONY

ANNOUNCEMENT AND INQUIRY

DIOCESE 

 

HẠT: .........................................................................

DEANERY

XỨ: ..............................................................................

PARISH

                 

 

Tôi, linh mục: .................................................................................................................................................................. phụ trách xứ : ........................................................................

I, undersigned                                                                                     Vicar of

                                                Nhận thực đã điều tra và rao ba lần vào các ngày:

                                                                Have made thrice of matrimonial announcement on

 

                                                1. .............................................................................................................................................

                                                                     (day / month / year)

                                                2. .............................................................................................................................................

                                                                     (day / month / year)

                                                3. .............................................................................................................................................

                                                                     (day / month / year)

 

                                                Hết hạn không thấy ai thưa ngăn trở gì.

                                                                 There is no serious matter replying.

Giáo xứ ..................................................................................... ngày .................. tháng................. năm                  

                                                                   Parish                                                                day                 month               year

                                                                                                 Linh mục phụ trách

                                                                                                                                                   Vicar


 

 

GIÁO PHẬN LONG XUYEN

 

CHỨNG CHỈ BÍ TÍCH

SACREMENT TESTIMONY

LONG XUYEN DIOCESE                                                             

 

HẠT ............................................................................

DEANERY

XỨ...................................................................................

PARISH

 

Kính gửi: Cha Xứ  ..................................................................................................... Giáo Phận: ....................................................................................

To Rev. vicar of                                                                                   Diocese

Tôi, linh mục: .......................................................................................................................................... đang phụ trách xứ ...................................................................................

I, undersighned                                                                                               Vicar of

 

Chứng nhận: (tên thánh, họ và tên): .................................................................................................................................................................................................................

Testify (Christian name and full name)

Sinh ngày: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date of birth: (day / month / year)

Con Ông: ...................................................................................................................................... Và Bà: .........................................................................................................................................

Father                                                                                                    Mother

Đã chịu phép Rửa Tội ngày:................................................................................... Tại: ................................................................................................

Date of baptism (day / month / year)                                                         Place of baptism

Do linh mục: .........................................................................................................................................................................................................................................................

By Rev.

Người đỡ đầu: ................................................................................................................................... Số Rửa Tội số:.................................................................

God parent                                                                                                   Registered No

Đã chịu phép Thêm Sức ngày:............................................................................ Tại: ................................................................................................

Date of confirmation (day / month / year)                                                Place of confirmation

Do Đức Giám Mục: ...................................................................................................................................................................................................................................

By Rev. Monsignor

Người đỡ đầu: ................................................................................................................................... Số Thêm Sức số:..........................................................

God parent                                                                                                   Registered No

 

Nay cấp giấy chứng chỉ này để: ..................................................................................................................................................................................................................................

This sacrement testimony is used for

Giáo xứ ........................................................ ngày .................. tháng ............... năm                    

                                                                    Parish                            day             month          year

                                                                                                          Linh mục phụ trách

                                                                                                                       Vicar

 

GIÁO PHẬN LONG XUYEN

 

CHỨNG THƯ HÔN PHỐI

MATRIMONY CERTIFICATION

LONG XUYEN DIOCESE                                                             

 

HẠT ............................................................................

DEANERY

XỨ...................................................................................

PARISH

 

Kính gửi: Cha Xứ  .................................................Giáo Phận: ....................................................................................

To Rev. vicar of                                                          Diocese

Tại nhà thờ: ............................................................................ ngày ........... tháng ..................... năm ...........................................

At the church of                                                  day                     month                 year

Linh mục: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rev.

ĐÃ CHỨNG HÔN CHO:

ASSISTED AT THE MATRIMONY CEREMONY OF

 

 

Nam: .......................................................................  Nữ :......................................................................................................................................

Male                                                                                                               Female

Sinh ngày : .................................................................Sinh ngày : .............................................................................................................

Date of birth (day / month / year)                                                  Date of birth (day / month / year)

Con Ông: ........................................................................................................................................      Con Ông: ...................................................................................................................

Father                                                                                                              Father

Và Bà: .................................................................................................................................................      Và Bà: ............................................................................................................................

Mother                                                                                                           Mother

Hiện đang ở xứ: .........................................................      Hiện đang ở xứ: ...............................................

Parish                                                                                                            Parish

Giáo phận: .................................................................      Giáo Phận: .......................................................

Diocese                                                                                                           Diocese

 

Trước hai nhân chứng:

Before two witnesses

 

  1.  
  2.  

 

Giáo xứ ....................................... ngày ........... tháng ....... năm          

                                                                  Parish                                                 day                  month          year

                                                                                                          Linh mục phụ trách

                                                                                                                       Vicar

 

Trích sổ Hôn Phối, số .................

Registered No

Giáo xứ .......................................

Parish

 

GIÁO PHẬN LONG XUYEN

 

GIẤY GIỚI THIỆU HÔN PHỐI

MATRIMONY INTRODUCTION

LONG XUYEN DIOCESE                                                             

 

HẠT .....................................

DEANERY

XỨ.........................................

PARISH

Tôi, Linh mục , ...................................................... đang phụ trách xứ : .................................

I, undersigned                                                             vicar of parish

 

Xin giới thiệu:

Introduce

 

Anh (Chị): ............................................................................................................................

Christian name and full name

Con Ông: ..............................................................................................................................

Father

Và Bà:  ..................................................................................................................................

Mother

Sinh ngày: ........................................................... , tại: .........................................................

Date of birth (day / month / year)                                               place of birth

Rửa tội ngày: ...................................................... , tại: .........................................................

Date of baptism (day / month / year)                                         Place of baptism

Thêm Sức ngày: ................................................. , tại:..........................................................

Date of confirmation (day / month / year)                                 place of confirmation

Hiện cư ngụ tại xứ : ............................................................. , thuộc Giáo phận Bà Rịa.

Present parish                                                                                   Ba Ria Diocese

Anh (Chị) hiện đang trong tình trạng thong dong, và muốn kết hôn theo Phép Đạo

He (She) is still single and in the free state, and wants to get married canonically

Với Anh (Chị): .......................................................................  , thuộc xứ do Cha phụ trách.

With                                                                                                    your parishioner

Kính xin Cha thương giúp đỡ Anh (Chị) tiến hành các thủ tục hôn phối theo luật định.

Chân thành cám ơn Cha.

You’d be kindly asked to help him (her) processing the necessary steps of matrimony, according to the canon law. Thanks.

Giáo xứ ....................................... ngày ........... tháng ....... năm          

                                                      Parish                                                 day                 month          year

                                                                                                          Linh mục phụ trách

                                                                                                                       Vicar

 

 

 

Bài viết liên quan:

CHỨNG CHỈ BÍ TÍCH TIẾNG ANH
CÁC MẪU ĐƠN HÔN PHỐI - TIẾNG ANH
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 71
Tất cả: 67,014,898