Các linh mục trong giáo Phận và địa chỉ các nhà thờ - các Dòng tu

 

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

 

DANH BẠ 2017THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN

+ Giuse TRẦN XUÂN TIẾU

(0296.3845.920 – 0913.709.720)

Email:tgmlongxuyen@gmail.com

 

20.08.1945: Sinh tại Phú Ốc, Nam Định.

10.08.1974: Chịu chức Linh mục tại Sàigòn.

29.06.1999: Tấn Phong Giám mục Phó tại Long Xuyên.

02.09.2003:  Giám mục Chánh Toà

 

ĐỨC GIÁM MỤC PHÓ

+ Giuse TRẦN VĂN TOẢN

(0907.185.576)

Email: giusetoan54@gmail.com

 

07.04.1955: Sinh tại Tam Kỳ, Quảng Nam.

16.01.1992: Chịu chức Linh mục tại nhà thờ Chính Tòa Long Xuyên

29.05.2014: Tấn Phong Giám mục Phụ tá tại Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, giáo phận Long Xuyên.

25.08.2017: Được bổ nhiệm làm Giám Mục Phó giáo phận LX

 

ĐỨC GIÁM MỤC HƯU TRÍ

+ GB. BÙI TUẦN

(0296.3846.279 - 0913.972.399)

 

21.01.1928: Sinh tại Cam Lai, Tiền Hải, Thái Bình.

02.07.1955: Chịu chức Linh mục tại Hongkong

30.04.1975: Tấn Phong Giám mục Phó tại Long Xuyên.

17.12.1997: Giám mục Chánh Toà

2003:            Nghỉ hưuTOÀ GIÁM MỤC

 

1.     ĐẠI DIỆN GIÁM MỤC: Lm. Micae Lê Xuân Tân

(email: letanlx@gmail.com; 0296.3501.405 - 0918.717.851)

 

2.     QUYỀN QUẢN LÝ GIÁO PHẬN: Lm. Giuse Bùi Thanh Minh

    Dt: 0904060137

 

3/    CHƯỞNG ẤN TGM: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Kiệt

(email: petanhkiet@gmail.com; 0965.633.133)

 

4.     PHÓ QUẢN LÝ TGM: Lm. Phêrô Lê Đức Hoàng

(email: pet_hoang@yahoo.com; 0917.804.940)

 

 1.            5/ Lm. Giuse Đặng Phước Thịnh

(email: josphuocthinh@gmail.com; 0906904559)

 

 

ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH QUÝ

 

 1. PHÓ GIÁM ĐỐC ĐCV: Lm. Giuse Trần Đình Thụy

(email: josdinhthuy@gmail.com; 0292.3911.211 - 0918.541.828)

 

 1. LINH HƯỚNG: Lm. Gioan Vũ Ngọc Khôi

(email: gavungockhoi@gmail.com; 0909. 241.688)

 

 1. PHỤ TRÁCH CHỦNG SINH: Lm. Đaminh Hoàng Quốc Việt

(email: daminhviet@gmail.com; 0939.737.070)

 


 

CÁC CHA GIÁO LONG XUYÊN

DẠY ĐẠI CHỦNG VIỆN CẦN THƠ

 

1.   Đức cha Giuse Trần Văn Toản           Truyền giáo học

2.   Cha Pl. Lê Thành Đạo                        Thần học tín lý

3.   Cha Pr. Nguyễn Tấn Khoa                  Xã hội học

4.   Cha Ga. Vũ Ngọc Khôi                       Linh hướng

5.   Cha LG. Huỳnh Phước Lâm               Giáo Luật

6.   Cha Pr. Phạm Minh Tâm                    Phụng vụ

7.   Cha Mic. Lê Xuân Tân                       Thần học tín lý

8.   Cha Pr. Nguyễn Đức Thắng               Thần học luân lý

9.   Cha Gs. Trần Đình Thụy                    Triết học

10. Cha Gb. Nguyễn Văn Tuấn               Thần học luân lý

11. Cha Dom. Hoàng Quốc Việt             Triết học

 

 

TIỀN CHỦNG VIỆN TÊRÊXA AN CHÂU

 

 1. GIÁM ĐỐC: Lm. Vinc. Đinh Việt Hùng

(email dvhung1959@yahoo.com, 0918.662.276)

 

 1. Lm. Giuse Phùng Quốc Cường 

 

 1. Lm. Giuse Nguyễn Hữu Tường

(email lmthienan@yahoo.com; 0913.722.322)

 


 

CÁC LINH MỤC HẠT TRƯỞNG

 

1- Phêrô Nguyễn Tấn Khoa                                                 Hạt Châu Đốc

2- Giuse Bùi Thanh Minh                                                Hạt Long Xuyên

3- Vinhsơn Lê Văn Bằng                                                       Hạt Chợ Mới

4- Đaminh Nguyễn Văn Lượng                                             Hạt Vĩnh An

5- Phêrô Bùi Duy Tân                                                       Hạt Vĩnh Thạnh

6- Giuse Trương Trung Hưng                                               Hạt Tân Hiệp

7- Giuse Vũ Đức Thận                                                       Hạt Tân Thạnh

8- Phaolô Phạm Minh Trý                                                    Hạt Rạch Giá

9- Vinhsơn Nguyễn Minh Chu                                               Hạt Hà Tiên

 

 

BAN TƯ VẤN

 

1.      Luy G. Huỳnh Phước Lâm               Tổng Đại diện

2.      Micae Lê Xuân Tân                          Đại diện Giám mục

3.      Giuse Trần Đình Thuỵ                     Phó Giám Đốc ĐCV Thánh Quý

4.      Giuse Bùi Thanh Minh                    Q. Quản lý Giáo phận

5.      Phêrô Nguyễn Văn Kiệt                   Chưởng Ấn       

6.      Vinhsơn Lê Văn Bằng                      Hạt trưởng hạt Chợ Mới

7.      Phêrô Nguyễn Tấn Khoa                  Hạt trưởng hạt Châu Đốc

8.      Giuse Bùi Thanh Minh                     Hạt trưởng hạt Long Xuyên

9.      Phêrô Bùi Duy Tân                          Hạt trưởng hạt Vĩnh Thạnh

10.   Đaminh Nguyễn Văn Lượng            Hạt trưởng hạt Vĩnh An

11.   Giuse Trương Trung Hưng              Hạt trưởng hạt Tân Hiệp

12.   Giuse Vũ Đức Thận                         Hạt trưởng hạt Tân Thạnh

13.   Phaolô Phạm Minh Trý                    Hạt trưởng hạt Rạch Giá

14.   Vinhsơn Nguyễn Minh Chu             Hạt trưởng hạt Hà Tiên


 

HỘI ĐỒNG LINH MỤC

Gồm các thành viên

 

1.     Tổng Đại Diện:                       Luy G. Huỳnh Phước Lâm

2.     Đại Diện GM:                         Micae Lê Xuân Tân

3.     Chưởng Ấn :                           Phêrô Nguyễn Văn Kiệt

4.     Q. Quản Lý Giáo Phận :           Giuse Bùi Thanh Minh   

5.     PGĐ Đại Chủng Viện:            Giuse Trần Đình Thuỵ

6.     Trưởng Ủy Ban Phượng Tự :  Phêrô  Phạm Minh Tâm        

 

23 thành viên của 9 Giáo hạt :

 

 

1.     Vinhsơn Lê Văn Bằng

2.     Antôn Nguyễn Văn Triển

3.     Phêrô Nguyễn Đức Dũng

4.     Phêrô Nguyễn Tấn Khoa

5.     Phêrô Nguyễn Văn Sơn

6.     Phêrô Chu Văn Tần

7.     Phaolô Trần Văn Khoa

8.     Giuse Bùi Thanh Minh

9.     Đaminh Nguyễn Văn Lượng

10.  Vincente Nguyễn Đình Kiên

11.  Phêrô Bùi Duy Tân

12.  Vincent Đinh Việt Hùng

13.  Giuse Nguyễn Công Chính

14.  Giuse Trương Trung Hưng

15.  Giuse M. Phạm Văn Tính

16.  Vincent Đỗ Chí Quang

17.  Giuse Vũ Đức Thận

18.  Đaminh Đỗ Văn Thiêm

19.  Phaolô Phạm Minh Trý

20.  Đaminh Đỗ Quốc Túy

21.  Vinhsơn Nguyễn Minh Chu

22.  Gioakim Nguyễn Đức Cần

23.  Giuse Trần Trọng Trí

 

 

 

 

CÁC ỦY BAN

STT

ỦY BAN

PHỤ TRÁCH

HỌ

TÊN

1.       

CARITAS

Isidoro Bùi Văn

TĂNG

2.       

CÔNG LÝ HÒA BÌNH

Đaminh Đỗ Văn

THIÊM

3.       

DI DÂN

Giuse Phạm Minh

NGỌC

4.       

GIA ĐÌNH

Giuse Bùi Văn

ĐANG

5.       

GIÁO DÂN

Ga.Kim Khẩu Nguyễn Văn

HINH

6.       

GIÁO LÝ ĐỨC TIN

Vincent Nguyễn Văn

THANH

7.       

GIỚI TRẺ – SINH VIÊN

Phêrô Phạm Minh

TÂM

8.       

KIẾN THIẾT

Phêrô Vũ Quang

THÀNH

9.       

LINH MỤC – CHỦNG SINH

Luy G. Huỳnh Phước

LÂM

10.    

LOAN BÁO TIN MỪNG

Gioan B. Nguyễn Văn

11.    

MỤC VỤ THIẾU NHI

Vincent P. Phạm Thế

HÒA

12.    

NGHIÊN CỨU

Micae Lê Xuân

TÂN

13.    

PHỤNG TỰ– THÁNH NHẠC

Phêrô Phạm Minh

TÂM

14.    

THÁNH KINH

Giuse Ngô Quang

TRUNG

15.    

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Phêrô Nguyễn Văn

KIỆT

16.    

TU SĨ

Giuse Hoàng Văn

LUYỆN

17.    

VĂN HÓA

 

 

 

LINH HƯỚNG CÁC HỘI ĐOÀN ĐẠO ĐỨC

STT

ĐOÀN THỂ

PHỤ TRÁCH

HỌ

TÊN

1.       

Cursillo

Ga. Kim Khẩu Nguyễn V.

HINH

2.       

Huynh Đệ Chúa Quan Phòng

 

 

3.       

Gia Đình Tận Hiến CRM

Chăm Sóc Bệnh Nhân

Phêrô Bùi Duy

TÂN

4.       

Huynh Đoàn Đaminh

Giuse Phan Chí

MINH

5.       

Khôi Bình

Vinhsơn Lê Văn

BẰNG

6.       

Legio Mariae

Phaolô Phạm Minh

TRÝ

7.       

Mân Côi

Giuse Đặng Văn

RAO

8.       

Phan Sinh tại thế

 

 

9.       

Tác Viên Tin Mừng

Đaminh Hoàng Cao

KHẢI

 

CÁC LINH MỤC ĐỊA PHẬN

 

STT

TÊN THÁNH – TÊN HỌ

ĐỊA CHỈ NHÀ THỜ

 1.  

Vinh Sơn Vũ Đức Ái

1978/2014

aivuduc@yahoo.com

0122.661.4591

Phansinh,

Kênh 10, Thạnh Đông B, Tân Hiệp, KG.

 

 1.  

Giuse Vũ Hoàng Anh (Hưu)

1945/2000

lm6anh@yahoo.com

Nhà riêng Cần Thơ

378R/7 P. An Khánh, Ninh Kiều, TPCT.

0988.210.678

 1.  

Inhaxio Võ Văn Ánh

1945/1976

0168.217.0077

 Vô Nhiễm,

1a, Tân Hà A, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG.

0297.3854.651

 1.  

Giuse Khuất Nguyễn Kim Bảo

1984/2018

baokhuatnguyenkim@yahoo.com.vn

0125.214.7396

 

An Hoà (Trái Tim),

An Hoà, Châu Thành, AG.

 

 1.  

Đaminh Phạm Khắc Bạo

1958/1997

chaphambao@gmail.com

0982.710.219

Kim Long,

D2, Thạnh Lợi, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.2215.940

 1.  

Giuse Nguyễn Hải Bằng

1971/2002

nguyenhaibang2210@gmail.com

0129.279.2242

 Đất Hứa,

Ấp Thạnh Lợi, Hoà Điền, Kiên Lương, KG.

0297.3753.763

 1.  

Vinhsơn Lê Văn Bằng

1953/1992

lebangagg@gmail.com

0919.136.500

Cần Thay,

An Thuận, Hoà Bình, Chợ Mới, AG.

0296.388.207

 1.  

Giuse Âu Thanh Bình

1954/1994

aubinh54@gmail.com

0989.616.174

An Bình, Rivera,

Đông Thái, Tân Hiệp, Kiên Giang

01225.856.295 

 1.  

Giuse Nguyễn Thanh Bình

1973/2004

josthanhthanh@gmail.com

nvm@niemvuimoi.org

0913.196.169

Ninh Cù,

Đông Hoà, Thạnh Đông B, Tân Hiệp, KG.

 

 1.  

Giuse Nguyễn Thanh Bình

1970/2008

giusenguyenthanhbinh@yahoo.com

0909.074.666

 

 

 1.  

Giuse Đỗ Trọng Bình

1976/2012

dobinh1506@yahoo.com

0166.365.7880

Hội An (Gh),

An Phú, Hội An, Chợ Mới, AG.

0296.3884.037

 1.  

Vinhsơn Nguyễn Văn Cảnh

1975/2004

viccanh75@yahoo.com

0913.693.408

Hưng Văn,

Xóm 2, KP. 3, An Thới, Phú Quốc, KG.

0297.3999.919

 1.  

Gioakim Nguyễn Đức Cần

1957/1997

nguyenduccan2002@yahoo.com

0918.594.204

Hải Hưng,

C1, Thạnh Thắng, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3856.166

 1.  

Giuse Bùi Trung Châu (hưu)

1939/1968

buitrungchau99@yahoo.com

Nhà riêng Năng Gù,

Châu Thành, AG.

0913.972.063

 1.  

Antôn Phạm Đình Chiến

1953/1992

antchienlx@gmail.com

0976.458.008

 

Tân Thành,

4b, Tân An, Tân Hiệp, KG.

 

 1.  

Phêrô  Bùi Minh Chiến

1979/2016

Prbuiminhchien79@gmail.com

01224865989

Châu Đốc,

120 Lê Lợi, P. Châu Phú B,
TP. Châu Đốc, AG.

 1.  

Giuse Nguyễn Đức Chính

1944/1974

chinhnguyen25@yahoo.com.vn

0915.857.285

 Lạng Sơn,

3a, Tân Hiệp A, Tân Hiệp, KG.

0297.3832.308

 1.  

Giuse Nguyễn Công Chính

1971/2008

nguyencongchinhcvtq@yahoo.com

0946.679.703

 

Trinh Vương,

B1, Thạnh Thắng, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 1.  

Vinhsơn Nguyễn Minh Chu

1950/1976

nguyenminhchu@gmail.com

chuvi50@yahoo.com

0913.190.085

Kiên Lương,

01 Trương Công Định, Kiên Lương, KG.

0297.3755.898

- VPGX: 0297.3853.015 -

 1.  

Laurensô Vũ Đình Chung

1973/2006

lrvuchung73@yahoo.com

0915.855.978

 

Kim An,

G1, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 

 1.  

Giuse Bùi Đình Chư

1949/1989

0984.409.143

 Vinh Sơn,

A2, Tân Phát B, Tân Hòa, Tân Hiệp, KG.

0297.3720.0297

 1.  

Antôn Nguyễn Minh Chương

1964/2001

atnminhchuong@yahoo.com

0918.066.109

 Giuse,

Đông Hoà, Thạnh Đông B, Tân Hiệp, KG.

0297.8650.247

 1.  

Giuse Trần Thành Công

1973/2010

josconglx@gmail.com

0941.449019

 

Mẫu Tâm,

B2, Thạnh Lợi, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 

 1.  

Giuse Phan Hoàng Cung

1984/2018

phanhoangcung@yahoo.com

0971.388.084

Chánh Toà LX,

09 Nguyễn Huệ A,

P. Mỹ Long, TP. LX, AG.

 

 1.  

Phêrô Lã Văn Cường

1956/1993

plavancuong@gmail.com

0907.820.902

Thái Hoà (Virera),

Đông Thái, TT. Tân Hiệp, Tân Hiệp. KG.

0297.3834.094

 1.  

Đaminh Nguyễn Mạnh Cường

1968/2001

dominiquecuong68@yahoo.com

0938.139.396

 

Khiết Tâm,

D2, Thạnh Lợi, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 

 1.  

Giuse Phùng Quốc Cường

1980/2018

pqcuongkd1@gmail.com

0972.777.415

 

Tiền Chủng viện Têrêsa,

An Châu, Châu Thành, AG.

 

 1.  

Vinhsơn Trần Huy Cường

1982/2018

huycuongk12@gmail.com

0967.783.304

 

An Sơn,

Ấp E2, Thạnh Lợi, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 

 1.  

Giuse Nguyễn Văn Diễm

1954/1989

nvdiem@gmail.com

ĐCV Hà Nội

40 Phố Nhà Chung, Hoàn Kiếm, HN.

 1.  

Giuse Nguyễn Trí Diễm

1970/2010

nguyentri7a@gmail.com

0989.145.125

 

 Kitô Vua,

1b, Tân Hà B, Tân Hoà, Tân Hiệp, KG.

 

 1.  

Đaminh Nguyễn Đức Dũng

1976/2012

domducdung@yahoo.com

0916.811.346

 

Hiếu Thuận,

H1, Thạnh An, Vĩnh Thạnh. Cần Thơ

 

 1.  

Phêrô Nguyễn Đức Dũng

1973/2004

lm.nguyenducdung@gmail.com

0913.885.073

Cù Lao Giêng,

Tấn Bình, Tấn Mỹ, Chợ Mới, AG.

0296.3880.120

 1.  

Luy G. Mai Hùng Dũng

1951/1990

Lmmaidung1951@gmail.com

0919.992.169

Năng Gù,

Bình An 2, An Hoà, Châu Thành, AG.

0296.3837.253

 1.  

Phêrô Nguyễn Thanh Dũng

1971/2003

lmthanhdung_lx@yahoo.com

0915.815.011

Môi Khôi,

Láng Sen, Thạnh Quới, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3858.109

 1.  

Vinhsơn Vũ Tiến Dũng

1973/2011

vctiendung@yahoo.com

0974.133.044

Rạch Đùng,

Bình Trị, Kiên Lương, KG.

0297.3854.651

 1.  

GB. Nguyễn Uy Dũng

1971/2004

jb_uydung@yahoo.com

0909.950.508

Ba Bần,

Tân Thành, Vĩnh Thành, Châu Thành, AG.

0296.3891367

 1.  

Augustinô Phạm Văn Dũng

1949/1975

autinhpham@gmail.com

0918.811.125

Hòn Chông,

Bình An, Kiên Lương, KG.

0297.3854.321

 1.  

Giuse Nguyễn Hữu Duy

1948/1977

jos_huuduy@yahoo.com

0909.272.427

 Hợp Châu,

5b, Tân An, Tân Hiệp, KG.

0297.3832.241

 1.  

Giuse Lưu Phước Đại

1980/2016

suthatgiaithoat@gmail.com

0989.364.000

 

Kiên Lương,

01 Trương Công Định, Kiên Lương, KG.

 

 1.  

Phêrô Trương Công Đam

1955/1994

truongcongdam1955@icloud.com

0934.571.444

 

Ba Khu (Ghọ)

C2 Vĩnh Thạnh, Tp. CT

 1.  

Giuse Bùi Văn Đang

1951/1981

buivandang50@gmail.com

0918.375.494

Long Thạnh,

Ấp C2, Thạnh Lợi, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3856.078

 1.  

Phaolô Lê Thành Đạo

1951/1977

thanhdao.le18@gmail.com

0909.205.512

Bò Ót,

P. Thuận An, Q. Thốt Nốt, TP. CT.

0292.3851.974 

 1.  

Px. Trịnh Quốc Đạt

1979/2017

quocviet211079@gmail.com

0945167873

Bò Ót,

P. Thuận An, Q. Thốt Nốt, TP. CT.

 

 1.  

Antôn Đàm Thiện Đạt

1973/2014

antondat@yahoo.com

0915.602.556

Vĩnh Nhuận,

Vĩnh Nhuận, Châu Thành, AG.

 

 1.  

Gioakim Nguyễn Minh Đăng

1975/2008

gioakimdang@yahoo.com.vn

0913.002.230

 

Bình Thái,

kinh F1, Vĩnh An, Vĩnh Thạnh, CT

 

 1.  

Phaolô Nguyễn Minh Đăng

1979/ 2016

densangag@yahoo.com

0909117109

 

Đông Hòa,

Ấp 9 Xáng, Đông Hòa An Minh, KG

 1.  

Fx. Nguyễn Trường Hải Đăng

1977/2008

francishdang@gmail.com

0919.635.508

Hoà Hưng,

ấp Thác Lác, Hoà An, Giồng Riềng, KG.

0297.3823.003

 1.  

Phêrô Phan Thanh Điềm

1952/1992

phanthanhdiempv@gmail.com

0983.538.463

 Phú Vĩnh,

Phú Hưng, Phú Vĩnh, Tx. Tân Châu, AG.

0296.3538.463

 1.  

Phaolô Nguyễn Ngô Đình

1976/2012

ngodinhlongxuyen@gmail.com

0901761310

 

Hưng Văn,

Xóm 2, KP. 3, An Thới, Phú Quốc, KG.

 

 1.  

Giuse Lê Xuân Đỉnh

1974/2012

gslxdinhdcv@gmail.com

0932.903.032

Hiệp Tâm,

Tân Hoà B, Tân Hòa, Tân Hiệp, KG.

02973.720.024

 1.  

Giuse Trương Tiến Định (hưu)

1940/1968

0168.218.8092

Nhà Riêng,

Vĩnh Phước, Vĩnh Bình, Châu Thành, AG.

 1.  

Phêrô Nguyễn Thanh Hải

1977/2012

ngthanhhai04@gmail.com

0919.072.873

Lấp Vò,

Bình Quới, Hòa An, Chợ Mới, AG.

0296.3881.370

 1.  

Phêrô Lê Trọng Hải

1947/1991

0903.129.692

 Tri Tôn,

Khóm 6, TT. Tri Tôn, Tri Tôn, AG.

0296.3874.639

 1.  

Phaolô Đinh Đức Hạnh

1971/2005

phaolohanhthuchoa@yahoo.com.vn

0919.571.625

Hải Châu,

7B, Ấp Thạnh Lợi

Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

 1.  

Px. Nguyễn Ngọc Hạnh

1982/2017

Fahanh11@yahoo.com

0932004350

 

Mỹ Luông,

Mỹ Hoà, TT. Mỹ Luông, Chợ Mới, AG.

 1.  

Phêrô Phạm Văn Hào

1962/2000

prhao63@gmail.com

0913.124.651

 

Thái Lạc,

Rivera, Tân hiệp, Kiên Giang

 

 1.  

Hiêrônimô Đỗ Văn Hiến

1953/1990

dohienlx@gmail.com

0918.384.901

 

Vạn Đồn,

 B1, Thạnh Thắng, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 

 1.  

Bênêđictô Bùi Đức Hiền

1954/1992

buihienntns@gmail.com

0168.839.9135

Thánh Tâm,

B2, Thạnh Lợi, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3643.616

 1.  

Phêrô Nguyễn Phước Hiền

1971/2000

phuochien2000@gmail.com

0914.477.488

Hòa Lợi,

Vĩnh Lợi, Châu Thành, AG.

0296.3661.140

 1.  

Giuse Hoàng Thượng Hiền (Hưu)

1928/1958

gshoanghien@yahoo.com

gshoanghien0211@gmail.com

0169 304 4842

 

Nhà Hưu Cần Xây,

Bình Đức 4, Bình Đức, TP. LX, AG.

0296.3958.138

 1.  

Phaolô Nguyễn Thế Hiển

1969/2004

paulthehien@gmail.com

0945.850.505 - 0976 850 505 - 0907.850.505

 

Cái Đôi,

An Lương, Hoà Bình, Chợ Mới, AG.

 

 1.  

Đaminh Trần Hoàng Hiệp

1978/2014

dominictran001@yahoo.com.vn

0907.996.508

Martinô,

Ấp E1, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

01626830377

 1.  

Carôlô Nguyễn Thanh Hiếu

1976/2012

nthieuag2005@yahoo.com

091.165.0515

 

Kinh Tràm

Ấp Cây Huệ, Hoà An, Giồng Giềng, KG.

 1.  

Vincente Bùi Tuấn Hiếu

1971/2004

vctuanhieu@gmail.com

0946.779.716

 Ông Chưởng,

Long Phú 1, Long Điền B, Chợ Mới, AG.

0296.3883.614

 1.  

GioanKim Nguyễn Văn Hinh

1950/1977

fatherhinhnguyen@aol.com

0169.366.6423

 Mong Thọ,

Phước Lợi, Mong Thọ B, Châu Thành, KG.

0297.3625.980

 1.  

Vinhsơn Phaolô Phạm Thế Hòa

1953/1992

vthehoa@gmail.com

0918.870.847

 

Antôn,

1a, Tân Hà, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG.

 

 1.  

Phêrô Trần Hòa

1951/1993

pettranhoa@gmail.com

01266993243

 

Lộ Đức,

8b, Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

 

 1.  

Micae Trần Trường Hoà

1979/2010

mic.truonghoa@yahoo.com

0908.575.245

 

Cồn Phước,

Ấp Mỹ Lợi, Mỹ An, Chợ Mới, AG.

 

 1.  

Phêrô Lê Đức Hoàng

1978/2012

pet_hoang@yahoo.com

0917.804.940

TGM LX

80/1 Bùi Văn Danh,

Mỹ Xuyên, TP. LX, AG.

 1.  

Giuse Hà Trung Hoàng

1953/1991

lmjoshoang@gmail.com

0919.209.732

 

Châu Thái

F1, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TPCT.

 1.  

Giuse Phạm Xuân Hoàng

1964/2000

gshoang64@yahoo.com

0919.082.615

 Trinh Vương,

Tân Phát A, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG.

0297.3506.773

 1.  

Phêrô Cao Văn Hoành

1973/2008

caohoanhpa@gmail.com

0986.876.849

 

Cản Đá,

 Vĩnh Thọ, Vĩnh Bình, Châu Thành, AG.

 

 1.  

Phêrô Vũ Đức Học

1957/2003

vdhoc57@gmail.com

0918.431.434

Bắc Xuyên,

E1, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3856.295 

 1.  

GB. Nguyễn Thế Hùng

1975/2012

gbnguyenthehung@gmail.com

0915.754.263

Minh Châu,

Minh Tân, Minh Thuận, U Minh Thượng, KG.

 

 1.  

Vinhsơn Đinh Việt Hùng

1959/1997

dvhung1959@yahoo.com

0918.662.276

 

 Tiền Chủng viện Têrêsa,

An Châu, Châu Thành, AG.

 

 1.  

Giuse Đinh Mạnh Hùng

1972/2005

manhhungod@gmail.com

0939.624.699

 Hà Tiên,

P. Đông Hồ, Tx. Hà Tiên, KG.

0297.3852.170

 1.  

Gioan Nguyễn Quang Huy

1950/1975

0946.101.836

 Giuse,

2b, Tân An, Tân Hiệp, KG.

 1.  

Giuse Trương Trung Hưng

1950/1988

trunghung88@gmail.com

0918.348.859

Vinh Sơn,

Tân Hoà A, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG.

0297.3832.058

 1.  

Phêrô Phạm Chấn Hưng

1952/2001

hungtanchu2013@yahoo.com

093.293.7022

Tân Chu,

5a, Tân Hiệp A, Tân Hiệp, KG.

0297.3832.029

 1.  

Giuse Vũ Đức Hước

1945/1974

duchuoctl@gmail.com

0292.3856.901

 

Kim Hoà,

G1, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 

 1.  

Giuse Nguyễn Văn Hương

1957/1994

josnguyenhuong57@gmail.com

0939.754.118

 

Đồng Phú,

2b, Tân An, Tân Hiệp, KG.

 1.  

Alphongsô Nguyễn Lê Kha

1977/2012

lekhavn@yahoo.com

0949.763.933

 

Bình Tây,

Bình Tây, Phú Bình, Phú Tân, AG.

 

 1.  

Đaminh Hoàng Cao Khải

1954/1994

hckhailx@gmail.com

0166.687.4810

Ngọc Chúc,

Ấp Ngọc Thạnh, xã Ngọc Chúc,
Giồng Riềng, Kiên Giang.

 1.  

Phêrô Lê Dương Hồng Khải

1978/2014

leduongkhai@yahoo.com

0948.776.437

Rạch Giá,

25 Ng Trường Tộ,

Vĩnh Thanh, TP. RG, KG.

0297.3875.065

 1.  

Gioan Baotixita Hồ Văn Khang

1963/2000

jbkhangag@gmail.com

0919.726.377

 Khánh Bình,

Ấp Satô, Khánh Bình, An Phú, AG.

0296.3525.272

 1.  

Giuse Nguyễn Trọng Khanh

1945/1970

jostrongkhanh@hcm.vnn.vn

0166.917.8401

Tân Thành,

3b, Tân An, Tân Hiệp, KG.

0297.3832.269

 1.  

Vinhsơn Nguyễn Thế Khanh

1949/1974

vinckhanh@gmail.com

0946.317.200

Minh Hòa,

ấp Hòa Thạnh, xã Minh Hòa, Châu Thành, Rạch Sỏi.

 1.  

Luca Phạm Tuấn Khanh

1950/1976

0123.443.9529

 Rạch Sỏi,

90 Lê Quý Đôn, An Bình, TP. RG, KG.

0297.3917.606

 1.  

Vinhsơn Nguyễn Duy Khánh

1967/2003

0128.277.7149

Hiếu Sơn,

H2, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.6533.755

 1.  

Fx. Lê Phạm Khánh

1982/2018

fxdongden@yahoo.com

0167.775.4574

 

Hòn Chông,

Bình An, Kiên Lương, KG.

 

 1.  

Gioan Nguyễn Bỉnh Khiêm

1983/2017

cusibachvan@gmail.com

0944764776

 

Đài Đức Mẹ

TT. Tân Hiệp, Tân Hiệp, KG.

 

 1.  

Pr. Nguyễn Trung Khiết

1980/2017

Thacrung2013@gmail.com

0907604675

Rạch Giá,

25 Ng Trường Tộ,

Vĩnh Thanh, TP. RG, KG

 1.  

Phêrô Nguyễn Tấn Khoa

1950/1989

trungtamhanhhuongchaudoc@gmail.com

ntkag53@gmail.com

0913.728.201

 Châu Đốc,

120 Lê Lợi,

P. Châu Phú B, TP. Châu Đốc, AG.

0296.3866.787

VPGX: 0296.3869.239

 1.  

Phaolô Trần Văn Khoa

1950/1990

vankhoant@gmail.com

0939.870.401

Cần Xây,

Bình Đức 4, Bình Đức, TP. LX, AG.

0296.3853.568

 1.  

Gioakim Nguyễn Văn Khoan

1951/1976

matbaoliem96@hotmail.com

0988.190.813

 

Bình Giang (Ghọ),

ấp K4, xã Bình Giang, Hòn Đất, KG.

 

 1.  

Gioan Vũ Ngọc Khôi

1970/2004

gavungockhoi@gmail.com

0909. 241.688

 

ĐCV. Thánh Quý,

87/1 Võ Tánh, Cái Răng, TP. CT.

 

 1.  

Antôn Nguyễn Đình Khuyến

1949/1976

antonkhuyen@hcm.vnn.vn

antonkhuyen@gmail.com

0983.842.314

Hoà Giang,

219 Hoà Giang,

Hoà Điền, Kiên Lương, KG.

0297.3853.557

 1.  

Giuse Lê Minh Khương

1965/2005

josminhkhuong@gmail.com

0919.863.789

Tân Hóa,

kinh 6, Mong Thọ A, Châu Thành, KG

0296.3877.670

 1.  

Antôn Phạm Trung Kiên (Hưu)

1929/1960

Nhà hưu dưỡng Đồng Công

521 tỉnh lộ 43, Tam Phú, Thủ Đức

TP. HCM.

 1.  

Vincent Nguyễn Đình Kiên

1975/2008

vcdinhkien@yahoo.com

0939.997.123

Thánh Tâm,

F2, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3643.123

 1.  

Phanxicô Nguyễn Trung Kiên

1980/2014

fx.kien@gmail.com

0917.447.580

Tham Buôn,

Mỹ Hội Đông, Nhơn Mỹ, Chợ Mới, AG.

 1.  

Inhaxiô Mai Tấn Kiệt

1958/2001

ignmtkiet@gmail.com

0918.053.857

Nhơn Mỹ,

Nhơn Lộc, Chợ Mới, AG.

02963.638.201

 1.  

Phêrô Nguyễn Văn Kiệt

1968/2008

petanhkiet@gmail.com

0965.633.133

TGM LX

80/1 Bùi Văn Danh,

Mỹ Xuyên, TP. LX, AG.

 1.  

Phêrô Lê Văn Kim (Hưu)

1939/1971

lekimcan05@yahoo.com

0918.789.037

 

Ấp Lung Lớn,

xã Kiên Bình, Huyện Kiên Lương, KG.

 

 1.  

Giuse Phạm Văn Kính

1973/2004

joskinh@gmail.com

0918.107.554

 

Giuse,

7b, Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

 

 1.  

Luy G. Huỳnh Phước Lâm

1955/1994

hplamlx@yahoo.com

0915.117.720

Chánh Toà LX,

09 Nguyễn Huệ A,

P. Mỹ Long, TP. LX, AG.

0296.3501.405

 1.  

Vinhsơn Nguyễn Thành Lâm

1979/2012

vclamthanh@yahoo.com

0918555353

Chánh Tòa LX,

9 Nguyễn Huệ A,
P. Mỹ Long, TP. LX, AG.

 1.  

Gioan B. Nguyễn Công Lệnh

1982/2016

gbconglenh@gmail.com

0919565736

Thánh Gia,

Thầy Ký, TT. Thạnh An, Vĩnh Thạnh,
TP. CT.

 1.  

Giuse Bùi Ngọc Lịch (Hưu)

1955/1993

0613.398.0618

53/4 Tổ 10, KP 10, F. Tân Biên,

Biên Hoà, Đồng Nai.

 1.  

Phêrô Trần Thanh Liêm

1965/2000

petliem147@gmail.com

0909.050.207

 

Núi Sam,

Vĩnh Tây, Núi Sam, TP. Châu Đốc, AG. 

 

 1.  

Phaolô Vũ Bá Linh

1972/2011

laxanhc3@yahoo.com

0988.487.531

Tân Mỹ,

G2, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.385.6867;

 1.  

Phanxicô Châu Quang Lộc

1981/2014

chqloc@yahoo.com

0918.555.008

Rạch Sâu,

Bình Quới, Bình Phước Xuân, Chợ Mới, AG.

0296.3588.122

 1.  

Giuse Trần Đình Lợi

1970/2010

giusedinhloi@gmail.com

0906.701.910

 

Hà Tiên,

P. Đông Hồ, Tx. Hà Tiên, KG.

 

 1.  

Giuse Đaminh Cao Văn Luận

1972/2004

gscvl@yahoo.com

0919.762.175

Đông Hưng,

Thứ 10, An Minh, KG.

0297.3533.244

 1.  

Giuse Hoàng Văn Luyện

1954/1992

revluyen@gmail.com

Núi Sập,

Bắc Sơn, TT. Núi Sập, Thoại Sơn, AG.

0296.3879.599

 1.  

Đaminh Nguyễn Văn Lượng

1950/1989

ngluonglx@gmail.com

0123.453.3113

 

An Sơn,

Ấp E2, Thạnh Lợi, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 

 1.  

GB. Nguyễn Văn

1965/2000

jbnvljbnvl@gmail.com

0913139642

 

Đông Hòa,

Ấp 9 Xáng, Đông Hòa An Minh, KG

0297.2249.830

 1.  

 

 

 1.  

Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

1966/2000/2006

dommanh2000@gmail.com

0969.414.105

Tân Long,

2a, Tân Hiệp A, Tân Hiệp, KG.

0297.3710.410

 1.  

Tôma Nguyễn Văn Mân (hưu)

1947/1977

lmtomaagg@yahoo.com

0909.376.711

 

Nhà Hưu Cần Xây,

Bình Đức 4, Bình Đức, TP. LX, AG.

 

 1.  

Phêrô Nguyễn Văn Mẫn (hưu)

1940/1972

0121.728.4999

Nhà hưu Cần Xây

Bình Đức 4, Bình Đức, TP. LX, AG.

 

 1.  

Phêrô Nguyễn Văn Mễn (Hưu)

1944/1975

mennguyen296@gmail.com

0913.784.998

 

Nhà hưu Cần Xây

Bình Đức 4, Bình Đức, TP. LX, AG.

 

 1.  

Giuse Phan Chí Minh

1946/1975

chiminh47@vnn.vn

0918.213.888

Đền Thánh Giuse An Bình,

Thạnh Tiến, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3856.118

 1.  

Giuse Hoàng Ngọc Minh

1974/2003

josminhag@yahoo.com

0913.795.957

An Châu,

Hoà Phú IV,

TT. An Châu, Châu Thành, AG.

 1.  

Giuse Bùi Thanh Minh

1974/2003

buanhmynh@yahoo.com

0904.060.137

TGM LX

80/1 Bùi Văn Danh,

Mỹ Xuyên, TP. LX, AG.

 

 1. .

Giuse Nguyễn Quang Minh

1982/2018

giusenguyenquangminh@gmail.com

0907.338.341

Phú An,

Phú Quới, Phú An, Phú Tân, AG.

 

 1.  

Giuse Vũ Thiện Mỹ

1979/2014

thienmyd2@yahoo.com.vn

0939.788.629

Xẻo Dinh

Tây Yên, An Biên, KG.

 1.  

F.X. Nguyễn Phương Nam

1957/1997

fxnam2001@yahoo.com

0919.919.811

 Xẻo Dầu,

Hòa An, Giồng Riềng, KG.

0297.3823.168

 1.  

Giuse Nguyễn Minh Nam

1954/2000

0908.098.860

Vô Nhiễm (Ghọ),

Tân Hòa, Tân Hiệp, KG.

 1.  

Phêrô Hoàng Văn Ngần

1948/1977

petngan@gmail.com

0919.763.101

 Ong Dèo,

Ấp V, Vĩnh Hoà,

Hưng Bắc, Gò Quao, KG.

 1.  

Giuse Bùi Hữu Nghị

1978/2012

gsbuinghi@gmail.com

0914.929.411

Trinh Vương,

ấp Bờ Bao,

TT. Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 1.  

Giuse Vũ Khắc Nghiêm (Hưu)

1937/1966

0985793400

 Đài Đức Mẹ

Tân Hiệp, KG.

 

 1.  

Vinhsơn Vũ Duy Nghiệm

1973/2005

vinsonduynghiem@gmail.com

0919.073.960

Thánh Mẫu,

F2, Thạnh An, Vĩnh Thạnh,

Cần Thơ

 1.  

Hiêrônimô Nguyễn Văn Ngọ

1956/2000

hierngo@yahoo.com

0973.122828

Tân Thuận,

O1, Tân Hòa A,

Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG.

0297.3720.595 

 1.  

Giuse Phạm Minh Ngọc

1971/2004

josminhngoc07@yahoo.com

0919.540.404

 

Đồng Tâm 3b,

Tân An, Tân Hiệp, KG.

 

 1.  

Giuse Đỗ Xuân Ngọc

1961/2004

josephxuanngoc@yahoo.com.vn

0917.127.704

 

Nghỉ chữa bệnh

 1.  

Giuse Phạm Hồng Nhật

1951/1989

hongnhat051@gmail.com

0919.002.141 - 0165.669.6333

Thánh Gia,

Thầy Ký, TT. Thạnh An, Vĩnh Thạnh,
TP. CT.

 1.  

Đaminh Vũ Hồng Nho

1945/1972

daminhhongnho@gmail.com

0918.880.750

Bình Cát,

509 kinh B1, Thạnh Thắng

TP. CT.

 1.  

Phaolô Hồ Văn Nhơn

1947/1974

phvnhonag@yahoo.com

0979.944.541

Thị Đam,

Bình Tây 1, Phú Bình, Phú Tân, AG.

0296.3828.807

 1.  

Gioan Nguyễn Minh Nhựt

1977/2016

0939025026

Lộ Đức,

Bình An 1, An Hoà, Châu Thành, AG.

 1.  

Giuse Đinh Công Oánh

1955/1999

chaoanh@gmail.com

0918.442.232

Sóc Xoài,

TT. Hòn Đất, H. Hòn Đất, KG.

0296.3879.510

 1.  

Gioakim Đặng Văn Phàn

1950/1976

0972.575.116

 Tân Phước,

4a, Tân Hiệp A, Tân Hiệp, KG.

0297.3832.184

 1.  

Phêrô Trần Kim Phong

1969/2000

trankimphong69@gmail.com

0987.996.543

 Kitô Vua

Tân Phát B, Tân Hoà, Tân Hiệp, KG.

0297.3720.549

 1.  

Giuse Huỳnh Phong Phú

1981/2016

jospphu@yahoo.com

01238989541

 

Thạnh An,

TT. Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 

 1.  

Vinh Sơn Đoàn Minh Phúc

1981/2014

doanminhphuc2002@yahoo.com

Du học Pháp

 1.  

Giuse Nguyễn Xuân Phúc

1976/2011

joseph.xuanphuc@gmail.com

 

Du học Pháp

 1.  

Phêrô Nguyễn Hữu Phước

1977/2012

­­pet_phuoc@yahoo.com

0949854377

 

Thức Hoá,

5a, Tân Hiệp A, Tân Hiệp, KG.

 

 1.  

Giuse Đoàn Duy Phước

1982/2018

giuseduyphuoc@gmail.com

0939.652977

 

Lạng Sơn,

3a, Tân Hiệp A, Tân Hiệp, KG.

 

 1.  

Tôma Aq. Nguyễn Hoàng Phượng

1945/1975

hoangphuong40@yahoo.com

0939.904.204

 

Nghỉ hưu

 1.  

Phêrô Lê Văn Quan (Hưu)

1933/1958

 

Nhà riêng,

An Châu, Châu Thành, LX, AG.

0296.3605.958 - 0987.085.660

 1.  

Vinhsơn Đỗ Chí Quang

1974/2008

chiquang@gmail.com

0909.811.855

Thái An (Rivêra)

Đông Thái, TT. Tân Hiệp, KG.

0297.3823.456

 1.  

Gioan Nguyễn Huy Quang

1964/1997

quang9019@gmail.com

0918.544.566

 

 Hiệp Hòa,

Kinh 02, Tân Hòa, Tân Hiệp, KG.

 

 1.  

Đaminh Phạm Minh Quang (Hưu)

1937/1962

frminhquang62@gmail.com

 Thanh Hải,

D2, Thạnh Lợi, Vĩnh Lợi, TP. CT.

0292.363.3744

 1.  

Giuse Nguyễn Ngọc Quân

1969/2006

josngocquan@gmail.com

0988.191.815

An Hoà (Trái Tim),

An Hoà, Châu Thành, AG.

0296.3837.251

 1.  

Phêrô Trần Văn Quắn

1972/2008

pherotvquan@gmail.com

pherotvquan@yahoo.com

0946.500.200

 

Núi Tượng,

Sơn Hoà, Vọng Đông, Thoại Sơn, AG.

02963.500.200

 1.  

Giuse Nguyễn Văn Quy

1950/1992

josequy@gmail.com

0914.708.691

 

Kitô Vua,

C1, Thạnh Thắng, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 

 1.  

Phaolô Đỗ Cao Quyền

1974/2004

pauldcq@yahoo.com

0919.006.244

Fatima,

Cần Thuận, Cần Đăng, Châu Thành, AG.

0296.6546.370

 1.  

Giuse Đặng Văn Rao

1951/1989

dangvanrao@yahoo.com

0162.713.8328

 Thanh Long,

D1, Thạnh Thắng, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3856.299

 1.  

Giuse Đoàn Sinh

1956/1997

josdoansinh@gmail.com

0120861127

 

Cái Gia,

Hoà Bình, Chợ Mới, AG.

 

 1.  

Phêrô Phan Đình Sơn

1951/1981

giuseanbinh@gmail.com

0913.825.045

 Châu Long,

F1, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3856.136

 1.  

Giuse Nguyễn Hùng Sơn

1955/1993

giusehungson@gmail.com

0913.620.655

Cồn Phước,

Ấp Mỹ Lợi, Mỹ An, Chợ Mới, AG.

0296.3885.642

 1.  

Phêrô Nguyễn Văn Sơn

1975/2004

son_nui_cd@yahoo.com.vn

0919.116.602

Tân Châu,

99 Tôn Đức Thắng, Tx. Tân Châu, AG.

0296.3532.032

 1.  

Phaolô Vũ Sửu (Hưu)

1931/1959

plvusuu@yahoo.com

Nhà Hưu Cần Xây

Bình Đức, TP. LX, AG.

0296.3958.362 - 0916.379.273

 1.  

Hiêrônimô Vũ Văn Tác

1950/1981

mythanh312009@gmail.com

Nhà Hưu Cần Xây

Bình Đức, TP. LX, AG.

0919.502.775

 1.  

Vinhsơn Vũ Văn Tạc

1972/2011

vughitac@yahoo.com

0907.718.844 – 0974.484.949

An Bình,

An Thọ, Định An, Gò Quao, Kiên Giang

0297.3825.067

 1.  

Luca Trần Đức Tài (Hưu)

1938/1965

ductaiag2012@gmail.com

Nhà Hưu Cần Xây

Bình Đức, TP. LX, AG.

0296.3989474 - 0973.332.402

 1.  

Phêrô Dương Đình Tảo

1946/1975

Nhà Vãng Lai Phát Diệm,

102 Chiến Thắng, P.9, PN, TP. HCM.

028.3997.0604 - 0908.226.543

 1.  

Isiđôrô Bùi Văn Tăng

1948/1975

isidorobui@gmail.com

0982.155.975

 

Thiên Ân,

7A, Tân Hiệp, Kiên Giang

0297.350.2235

 1.  

G. Bosco Trần Hoàng Đăng Tâm

1980/2016

donbosco.tam@gmail.com

0983083498

 

Núi Sập,

Bắc Sơn, TT. Núi Sập, Thoại Sơn, AG.

 

 1.  

Vinh Sơn Ngô Văn Tâm

1978/2014

vicentetam11278@gmail.com

0943.870.187

Tân Bình,

ấp Đông Bình, TT. Tân Hiệp, Tân Hiệp, KG.

 1.  

Giuse Đinh Thanh Tâm (Hưu)

1933/1966

Nhà hưu dưỡng Đồng Công

521 tỉnh lộ 43, Tam Phú, Thủ Đức

TP. HCM. 0283.729.6645

 1.  

Phêrô Phạm Minh Tâm

1955/1994

pmtamlx@gmail.com

0988.954.599

 

Vàm Cống,

ấp Bình Thạnh 1, Hòa An, Chợ Mới, AG.

 1.  

Giuse Nguyễn Tiến Tâm

1956/1997

jnttam@gmail.com

0973.297.393

 Thánh Gia,

1b, Tân Hà B, Tân Hoà, Tân Hiệp, KG.

02973506843

 1.  

Phêrô Bùi Thanh Tâm

1976/2003

pherobuitam@yahoo.com

0919.848.542

Trụ sở LX

72/24 Phan Đăng Lưu, F 5, Q. PN, TP.HCM

 1.  

Phêrô Bùi Duy Tân

1949/1989

buiduytan49@gmail.com

0915.768.174

 Thạnh An,

TT. Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3856.111

 1.  

Antôn Phạm Duy Tân

1981/2014

phamduynew@yahoo.com

Ngọc Thạch,

3519 QL 80,

TT. Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 1.  

Micae Lê Xuân Tân

1952/1992

letanlx@gmail.com

0918.717.851

 TGM LX

80/1 Bùi Văn Danh,

Mỹ Xuyên, TP. LX, AG.

0296.3943.787

 1.  

Antôn Hoàng Văn Tấn (hưu)

1945/1975

lmhoangtan@yahoo.com.vn

Ấp Phú Hòa,

Xã Phi Thông, TP. RG, KG.

02973.563366 - 0986.227.211

 1.  

Phêrô Vũ Quang Tấn

1973/2008

petvuquangtan@yahoo.com

0938.913.099

Phụng Hưng,

Cống 16, TT. Thạnh An,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 1.  

Phêrô Chu Văn Tần

1945/1970

pettanchu@gmail.com

0913.820.361

 

Cái Dầu,

13/7 Bình Chánh, Bình Long, Châu Phú, AG.

 

 1.  

Mic. Trương Văn Tén

1981/2017

Truongvantenk11@gmail.com

0977228622

An Châu,

Hoà Phú IV, TT. An Châu, Châu Thành, AG.

 1.  

Martinô Trịnh Ngọc Thạch

1981/2017

marngocthach@gmail.com

01204951958

 

Núi Tượng,

Sơn Hoà, Vọng Đông, Thoại Sơn, AG.

 

 1.  

Giuse Trần Thành Thái

1968/2004

tranthanhthai2004@yahoo.com

0919.067.141

Truyền Tin,

8a, Thạnh Đông A, Tân Hiệp. KG.

0297.3732.246

 1.  

Vinhsơn Nguyễn Văn Thanh

1956/1994

vinhsonthanh@yahoo.com

0917.693.000

Ngọc Thạch, 3519 QL 80,

TT. Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3856.538

 1.  

Tôma Nguyễn Văn Thanh

1968/2000

thanh70y@yahoo.com

0947.029.952

Xáng Cụt

Thắng Lợi, Vĩnh Thắng, Gò Quao

02973663299

 1.  

Đaminh Đinh Trung Thành (Hưu)

1934/1966

daminhthanh@gmail.com

Nhà hưu dưỡng Đồng Công

521 tỉnh lộ 43, Tam Phú, Thủ Đức

TP. HCM. 0985.883.413

 1.  

Giuse Đinh Quang Thành

1952/1991

mannalx@gmail.com

0913.752.903

 

Cần Thay,

An Thuận, Hoà Bình, Chợ Mới, AG.

 

 1.  

Hiêrônimô Phạm Văn Thành

1955/2000

thanhmisererenobis@gmail.com

Nhà Hưu Cần Xây

Bình Đức 4, Bình Đức, TP. LX, AG.

0169.754.0380

 1.  

Phêrô Vũ Quang Thành

1960/2000

vqt2008@gmail.com

0918.685.517

Trụ sở LX

72/24 Phan Đăng Lưu, F 5, Q. PN, TP.HCM

028.3510.1156

 1.  

Giuse Phạm Đức Thạnh

1978/2014

pdthanh07@gmail.com

0973.337.364

Đài Đức Mẹ

TT. Tân Hiệp, Tân Hiệp, KG.

 

 1.  

Gs. Lưu Thanh Thảo

1982/2017

Giusethao1982@yahoo.com

01235460055

 

Du học Rôma

 1.  

Tôma Nguyễn Văn Thảo

1974/2008

vanthao74@yahoo.com

0918.219.270

 

 Giuse

Ấp E2, Thạnh Lợi, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 

 1.  

Giuse Phạm Ngọc Thảo

1983/2018

josphamngocthao@yahoo.com

0915.426.277

 

Môi Khôi,

Láng Sen, Thạnh Quới, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 

 1.  

Phêrô Nguyễn Đức Thắng

1968/2006

nguyenthanglx@gmail.com

0915.850.000

TGM LX,

80/1 Bùi Văn Danh,

P. Mỹ Xuyên, TP. LX, AG.

 1.  

Micae Phạm Tất Thắng

1955/1994

micphamthang@gmail.com

0919.964.422

 

Antôn (Ghọ)

C2, Thạnh Thắng, Vĩnh Thạnh, TP.CT

 1.  

Stephano Nguyễn Quốc Thắng

1980/2016

stepnguyenthang@gmail.com

01274080386

 

Cù Lao Giêng,

Tấn Bình, Tấn Mỹ, Chợ Mới, AG.

 

 1.  

Giuse Nguyễn Văn Thắng

1949/1976

duythien49@gmail.com

0913.994.443

 Đài Đức Mẹ

TT. Tân Hiệp, Tân Hiệp, KG.

0297.3834.205

 1.  

Giuse Vũ Đức Thận

1953/1988

josvuthan@yahoo.com

0918.532.100

 Trung Thành,

Đông Phước, Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

0297.3835.068

 1.  

Antôn Võ Ngọc Thâu

1973/2006

ngocthaun@yahoo.com.vn

0988.944.669

Chợ Mới,

64A Nguyễn Huệ,
TT. Chợ Mới, Chợ Mới, AG.

0296.3883.265

Kiến Thành (Gh): 0296.3612.417

 1.  

Giuse Nguyễn Ngọc Thể

 

Lạng Sơn

 1.  

Phêrô Nguyễn Đức Thiêm (Hưu)

1935/1959

thiempm@yahoo.com

Nhà Hưu Cần Xây

Bình Đức 4, Bình Đức, TP. LX, AG.

0296.3858.891 - 01633439614

 1.  

Đaminh Đỗ Văn Thiêm

1951/1991

dtehim@yahoo.com

0919.051.429

Tân Bùi,

4a, Tân Hiệp A, Tân Hiệp, KG.

0297.3720.549

 1.  

Phaolô Nguyễn Đức Thiện

1974/2012

ducthien74@gmail.com

0913.139.642 - 0908.389.941

Tân Lập,

Mỹ Tân, Mỹ Thuận, Hòn Đất, KG.

0297.3740.942

 1.  

Giuse Vũ Đức Thiện

1982/2016

josducthien@gmail.com

 

Du học Mỹ

 1.  

Giuse Dương Bùi Thiệp

1984/2018

dbthiep@gmail.com

0169.3094.215

 

Tri Tôn,

Khóm 6, TT. Tri Tôn, Tri Tôn, AG.

 

 1.  

Gs. Nguyễn Đức Thịnh

1983/2017

Jos_ducthinh@yahoo.com

0919707083

 

Cần Xây,

Bình Đức 4, Bình Đức, TP. LX, AG.

 

 1.  

GB. Trần Hữu Thịnh

1944/1970

jbthinh@yahoo.com

0918.066.641

 Bình Châu,

8a, Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

0297.3835.303

 1.  

Phêrô Trương Phú Thịnh

1953/1992/2010

pthinh53@yahoo.com

pthinh65ami@gmail.com

0917.248.881

 

 Vô Nhiễm (Gh),

C1, Thạnh Thắng, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3633.444

 1.  

Giuse Đặng Phước Thịnh

1978/2011

josphuocthinh@gmail.com

0969260820 - 0906904559

 

Tiền Chủng viện Têrêsa,

An Châu, Châu Thành, AG.

 

 1.  

Giuse Nguyễn Tuấn Thịnh

1977/2012

nguyentuanthinh@yahoo.com

0919.428.801

 

Kim Hoà,

G1, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 

 1.  

Giuse Trần Văn Thịnh

1975/2011

josvanthinh@yahoo.com

0122.468.3546

 

Hợp Tiến,

B2, Thạnh Lợi, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 

 1.  

Vinhsơn Trần Thanh Thoả (Hưu)

1943/1973

vincthoa@yahoo.com

0913.152.528

 

Nghỉ Hưu

 1.  

Giuse Phạm Văn Thoán

1971/2010

gsthoan2506@yahoo.com.vn

0939.113.670

 

Thánh Linh,

D1, Thạnh Thắng, Vĩnh Thạnh, TP. CT

 

 1.  

Giuse Đinh Phi Thoàn

1980/2016

josphithoan@gmail.com

0982004714

 

Bình Châu,

8a, Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

 

 1.  

Antôn Giang Trung Thu (Hưu)

1933/1970

 

Cầu số 2,

34 Kp. Nguyễn Thái Bình,

Vĩnh Quang, TP. RG, KG.

0988.976.864

 1.  

Giuse Phan Minh Thuận

1972/2006

giusethuan@yahoo.com

0969.777.658

 Hiếu Hiệp,

H1, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3641.050

 1.  

Giuse Trần Đình Thụy

1954/1992

josdinhthuy@gmail.com

0918.541.828

ĐCV. Thánh Quý,

87/1 Võ Tánh, Cái Răng, TP. CT.

0292.3911.211

 1.  

Giuse Phạm Vũ Thụy

1978/2014

giusevuthuy@gmail.com

0939.718.185

 

Bệnh Xá,

7b, Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

 

 1.  

Đaminh Nguyễn Văn Thược

1946/1975

daminhthuoc@gmail.com

0915.856.392

 Bình An,

ấp Hòa An, Mong Thọ, Châu Thành, KG.

0297.3626.086

 1.  

Matthia Vũ Văn Thương

1972/2004

mvuthuong@gmail.com

0919.056.599

Đền Thánh Giuse

17, KP Nguyễn Thái Bình, Vĩnh Quang,

TP RG, Kiên Giang

 1.  

Phêrô Lê Văn Thượng

1971/2005

petthuongbh@yahoo.com.vn

plvthuong@gmail.com

0919.102.644

 Ba Hòn,

KP. Hoà Lập, TT. Kiên Lương,
Kiên Lương, KG.

0297.3751.333

 1.  

Phêrô Nguyễn Quốc Tiên

1977/2011

prnguyenquoctien@yahoo.com

0939.220.477

La Vang,

Chợ kinh 5, Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

0297.3835.068;

 1.  

Giuse Nguyễn Văn Tinh

1961/2002

jostinhrl@gmail.com

0919.972.240

 

 Thanh Hải,

D2, Thạnh Lợi, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 

 1.  

Giuse M. Phạm Văn Tính

1953/1992

josmphamvantinh@gmail.com

binhlonganhdung1972@yahoo.com

0937.843.111

 

Bình Lộc,

Đông Thạnh, Thạnh Đông B,  TH. KG

 

 1.  

Pr. Phạm Đức Toàn

1981/2017

psytoanmy@gmail.com

0937963000

 

Antôn,

1a, Tân Hà, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG.

 

 1.  

Anrê Mai Thanh Toàn

1980/2016

toanmai2009@yahoo.com

0917332771

 

Du học Pháp

 1.  

Phaolô Nguyễn Trọng Tri (Hưu)

1932/1963

phaolotri@yahoo.com

 

Nhà Hưu Cầu số 2,

34 Kp. Ng Thái Bình,

Vĩnh Quang, TP. RG, KG.

0297.3891.132 - 0125.813.5099

 1.  

Phêrô Đào Lê Hữu Trí

1973/2004

pettri73@yahoo.com

0902.051.301

  Phú An,

Phú Quới, Phú An, Phú Tân, AG.

0296.3588.122

 1.  

Phêrô Nguyễn Minh Trí

1977/2008

prminhtri@yahoo.com

0945.210.048

Lộ Đức,

Bình An 1, An Hoà, Châu Thành, AG.

0296.3837.253

 1.  

Giuse Trần Trọng Trí

1974/2008

gstrantrongtri@gmail.com

0984.491.817

 

 Lộ Đức,

Cờ Trắng, Hoà Điền, Kiên Lương, KG.

 

 1.  

Vinh Sơn Nguyễn Thanh Triều

1979/2014

vicentetrieu@yahoo.com

0918.198.301

Dương Đông,

tổ 6 Khu Phố 10,

TT Dương Đông, Phú Quốc, KG.

 1.  

Giuse Nguyễn Đức Triêm

1949/1975

0169.509.4757

Định Mỹ,

Mỹ Phú, Định Mỹ, Thoại Sơn, AG.
0296.3879.795

 1.  

Antôn Nguyễn Văn Triển

1955/1992

lmngtrien92@gmail.com

0909.818.534

 Mỹ Luông,

Mỹ Hoà, TT. Mỹ Luông, Chợ Mới, AG.

0296.3885.524

 1.  

Giuse Đỗ Tiến Trình

1976/2012

gsdotientrinh@gmail.com

0907.820.027

Trảng Tranh,

Ấp Kinh Tràm, Xã Hoà An, Giồng Riềng, KG.

 1.  

Gioan Trần Văn Trông

1952/1994/2013

chatrong@gmail.com

0918.590.677

 Dương Đông,

tổ 6 Khu Phố 10, TT Dương Đông,
Phú Quốc, KG.

 1.  

GB. Mai Thanh Trúc

1968/2010

jbmtruc@yahoo.com.vn

0121.430.4383

Bình Sơn,

105 Thuận Hoà,

Bình Sơn, Hòn Đất, KG.

0297.3842.311

 1.  

Đaminh Đặng Văn Trung

1956/1993

domdangtrung@gmail.com

01228.1228.86

 

Thánh Tâm,

3a, Tân Hiệp A, Tân Hiệp, KG.

 

 1.  

Giuse Ngô Quang Trung

1956/2000

jostrung.trung@gmail.com

0167.257.6777

 Tân Bình,

ấp Đông Bình, TT. Tân Hiệp, Tân Hiệp, KG.

02973.716.189

 1.  

Vinhsơn Phạm Thành Trung

1983/2018

t.trungk12@gmail.com

0978.570.580

Hoà Giang,

219 Hoà Giang,

Hoà Điền, Kiên Lương, KG.

 

 1.  

Micae Nguyễn Trung Trực

1979/2014

michaelnguyentruc@gmail.com

0949.262.729

Mỹ Thạnh,

35/17A, Thới An, Mỹ Thạnh, TP. LX, AG.

0296.3831.593

 1.  

Phêrô Nguyễn Ngọc Trương

1971/2004

trluongag@gmail.com

0986.362.799

 Kinh Xáng,
Long Hoà, Long An, Tân Châu, AG.

0296.3540.198

 1.  

Phaolô Phạm Minh Trý

1948/1975

phaolotry@yahoo.com

0907.225.804

 Rạch Giá,
25 Ng Trường Tộ,

Vĩnh Thanh, TP. RG, KG.

0297.3875.065 - 0297.3500.885

 1.  

Vinhsơn Vũ Thanh

1976/2012

vinhsontu@gmail.com

0918.468.857

 

Đức Mẹ Vô Nhiễm,

TT. Hòn Đất, H. Hòn Đất, KG.

 1.  

Phêrô Nguyễn Hoàng

1980/2016

Pet_hoangtu@yahoo.com

0939905383

 

Năng Gù,

Bình An 2, An Hoà, Châu Thành, AG.

 

 1.  

Giuse Vũ Tuấn (Hưu)

1931/1963

Nhà Hưu Cầu số 2,
34 Kp. Nguyễn Thái Bình,

Vĩnh Quang, TP. RG, KG. 0297.3891.133

 1.  

Giuse Trần Thanh
1984/2018

josthanhtu@gmail.com

0917.660.917

 

Bò Ót,

P. Thuận An, Q. Thốt Nốt, TP. CT.

 

 1.  

Giuse Đỗ Anh Tuấn

1952/1977

jostuando@yahoo.com

0913.158.510

 Long Bình
354 Ấp G2,

Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3643.050

 1.  

Vinhsơn Vũ Anh Tuấn

1973/2012

vicanhtuan2002@yahoo.com

093.928.7852

Cơ Sở Bác Ái Hòa Bình,
Thạnh Hòa,

Giồng Riềng KG

 

 1.  

GB. Nguyễn Văn Tuấn

1971/2000

tuanshvn@yahoo.com

0933.398.541

Chánh Tòa LX,
9 Nguyễn Huệ A
P. Mỹ Long, TP. LX, AG.

0296.3941.522

 1.  

Phaolô Lê Bá Tùng

1974/2003

lebatung2000@yahoo.com

0918.842.008

 

Đaminh

kinh 10, Tân Hiệp KG

 

 1.  

Phaolô Nguyễn Văn Tùng

1949/1979

vnguyen586@aol.com

01256664421

TGM LX
80/1 Bùi Văn Danh,

P. Mỹ Xuyên, TP. LX, AG.

 

 1.  

Đaminh Đỗ Quốc Tuý

1969/2004

doquoctuy@yahoo.com

0918.067.470

Quý Phụng,
Tây Yên A, An Biên, KG.

0297.3512.032

Xẻo Dinh 0297.2213.201

 1.  

Phêrô Nguyễn Hữu Tuyến

1948/1975

pethuutuyen-tt@vnn.vn

0903.438.373

 Tân Hải,
C2, Thạnh Lợi, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.363.3663

 1.  

GB. Trần Kim Tuyến (Phú)

1969/2005

jbphutuyen69@gmail.com

0918.857.734

Giu Đức,
8b, Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

0297.3835.697

 1.  

Đaminh Phạm Văn

1955/2001

damtu03@yahoo.com

0918.857.718

Thánh Gia,
7a, Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

0297.3733.377

 1.  

GB. Nguyễn Công Từ

1954/1993

congtu93@yahoo.com

0987.774.575

Đồng Công,
F2, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3507.212

 1.  

Giuse Nguyễn Văn Tự

1953/1991

giusevantu@gmail.com

0918.294.964

 Tân Bình (Tràm Chẹc),
247 Sở Tại, Bàn Tân Định, Giồng Riềng, KG.

0297.3822.219

 1.  

GB. Nguyễn Văn Tươi

1972/2008

jbvantuoi@yahoo.com

 

Du học Mỹ

 

 1.  

Lm. Micae Phạm Đức Tường

1974/2005

micaepdt7405@gmail.com

0904.711.868

Cần Xây,
Bình Đức 4, Bình Đức, TP. LX, AG.

0296.2240.042

 1.  

Giuse Nguyễn Hữu Tường

1971/2008

lmthienan@yahoo.com

0913722322

 

Tiền Chủng viện Têrêsa,

An Châu, Châu Thành, AG.

 

 1.  

Giuse Trương Long Vân (Hưu)

1942/1972

Nhà hưu Cần Xây,

Bình Đức, TP. LX, AG.

 1.  

Giuse Giang Hoà Việt

1974/2005

josephhoaviet@yahoo.com

0946.210.674

 

Phú Hoà,
Phi Thông, TP. Rạch Giá, KG.

 

 1.  

Đaminh Hoàng Quốc Việt

1972/2010

daminhviet@gmail.com

0939.737.070

 

ĐCV. Thánh Quý,

87/1 Võ Tánh, Cái Răng, TP. CT.

 

 1.  

Gs. Giang Hòa Vinh

1982/2017

hoavinh48@gmail.com

01266922433

Châu Đốc,

120 Lê Lợi, P. Châu Phú B,
TP. Châu Đốc, AG.

 1.  

Phêrô Cao Quang Vinh

1979/2016

caovinh3679@gmail.com

0914470705

 

Tân Thành, 4b,

Tân An, Tân Hiệp, KG.

 

 1.  

Vinh Sơn Vũ Viết

1974/2014

vinc.vuvietvo@gmail.com

0164.771.8195

Thuận Tiến (Ghọ)`

 

 1.  

Stêphanô Lê Thái

1976/2008

stephanolethaivu@gmail.com

0933.999.376

 

Học viện Công giáo Việt Nam

 1.  

Phêrô Nguyễn Thanh

1975/2012

petnguyenthanhvu@gmail.com

0983.227.645

 

Kiên Hảo (Ghọ)

Hòn Đất, KG

 1.  

Phêrô Nguyễn Văn (Hưu)

1942/1968

nvv40@yahoo.com

0913.825.132

 

Nhà riêng,

Sơn, E2, Thạnh Lợi, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 

 1.  

Phêrô Mai Đức Vượng

1951/1991

mdv1951@gmail.com

0919.191.678

Chợ Thủ,

Long Thuận 2,

Long Điền A, Chợ Mới, AG.

0296.3615.134

 1.  

Phêrô Hồ Hiếu Xuân

1978/2014

pethieuxuan@yahoo.com

0919.670.470

Mỹ Hiệp Sơn,

Hiệp Trung, Mỹ Hiệp Sơn, Hòn Đất, KG.

 

 1.  

Giuse Đoàn Hữu Xuân

1950/1979

0919.339.304

Têrêsa,

Vĩnh Phước, Vĩnh Bình, Châu Thành, AG.

0296.3839.370

 

 

 

 

CÁC LINH MỤC DÒNG TRONG GIÁO PHẬN

(Xếp theo cộng đoàn)

STT

TÊN THÁNH – TÊN HỌ

ĐỊA CHỈ

 1.  

Martinô – Thinh M. Hoàng Văn Đình CRM

Minh Châu,

Minh Tân, Minh Thuận, U Minh Thượng, KG.

 

 1.  

Giêrônimô Nguyễn Trung Cương CRM. 1970/2014

gieromluan1970@gmail.com

Xẻo Tam, (Trảng Tranh)
Kinh Tràm, Xã Hoà An, Giồng Riềng, KG.

 

 1.  

Albertô M. Đinh Viết Dũng CRM.

1982/2018

dungcrm82@gmail.com

0907.056.382

Ngọc Chúc,

Ấp Ngọc Thạnh, xã Ngọc Chúc,
Giồng Riềng, Kiên Giang.

 1.  

Gioan Đinh Công Hiển CRM.

1964/2014

toan12c@yahoo.com

Hòa Phú,

Hoà Hưng, Gồng Riềng, KG.

0297.3641.440; 0979.206.644

 1.  

Fx. Maria Trần Đình Hoành CRM.

/2016

hoanhcmc@gmail.com

Đền Thánh Giuse An Bình,

Thạnh Tiến, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

01249455576

 1.  

G.B. Maria Nguyễn  Đức Thảo CRM. Nguyenducthao72@gmail.com

1972/2016

Cái Đôi,

An Lương, Hoà Bình, Chợ Mới, AG.

01647361474

 1.  

Giuse Nguyễn Ngọc Thanh CRM.

/2007

Hoà Phú

Hoà Hưng, Giồng Riêng, KG.

 1.  

Gioakim M. Võ Trọng

1970/2018

gioakimvotrong@gmail.com

0167.6028.959

 

Hoà Phú

Hoà Hưng, Giồng Riềng, KG

 1.  

Ph. Assisi M. Nguyễn Trung Tín CSM

Hoà Hưng,

ấp Thác Lác, Hoà An, Giồng Riềng, KG.

 

 1.  

Phaolo M. Nguyễn Minh Thức CSM. 1975/2017

Thaythuc75@gmail.com

Mong Thọ,

Phước Lợi, Mong Thọ B, Châu Thành, KG.

 

 1.  

Phêrô Đỗ Minh Hiến CSsR.

1968/2005

minhhiendcct@yahoo.com

Sáu Bọng,
ấp Lân Quới II, Thạnh Quới, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3650.799 - 0907.194.945

 1.  

Phêrô Phạm Xuân Lộc CSsR.

1971/2007

 

Sáu Bọng,

ấp Lân Quới II, Thạnh Quới, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3650.799

 1.  

Giuse Đỗ Quang Thái DB.

1973/2012

gsthaiha@gmail.com

Trung Thành,

Đông Phước, Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

 1.  

Giosaphat Hoàng Hữu Đạo FSF.

1958/2008

jcjosaphatdao@gmail.com

Cộng đoàn Thánh Gia

 GX Phước Tín. Thôn Đồng Tâm, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng. Tỉnh  Bình Phước. 0943.232.541

 1.  

GB. Trần Hữu Hạnh FSF.

1959/2008

jbhuuhanh@yahoo.com

Tu viện Thánh Gia,

Cộng đoàn Học Viện Bình Phước

0989.282.445

 1.  

Inhaxiô Đinh Viết Huynh FSF.

1956/2005

dinhviethuynh@yahoo.fr

Tu viện Thánh Gia,

Bình Đức, TP. LX, AG.

0296.3600.630 - 0917.132.988

 1.  

Théop. Đỗ Hữu Liêm FSF.

/1976

Tv. Thánh Gia

 1.  

Louis Phạm Thế Nhung FSF.

1958/2001

Nhunglm4858@yahoo.com

Tu viện Thánh Gia,

Bình Đức, TP. LX, AG.

0296.3600.630 - 0913.125.596

 1.  

Matthia Nguyễn Văn Oai FSF

1958/2008

maithian2002@yahoo.com

Bình Minh,

TT. Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt, TP. CT.

 0917.652.602

 1.  

Fx. Nguyễn  Thông Phán FSF.

/2010

Tv. Thánh Gia

 1.  

Sylvestre Trần Văn Phụng FSF. (Hưu)

1929/1993

sylvestrephung@gmail.com

Tu viện Thánh Gia,

Bình Đức, TP. LX, AG.

0988.608.599

 1.  

Gabriel Lê Minh Sanh FSF.

1954/2004

gabrielsanh@gmail.com

Tv. Thánh Gia,

233/4 đường 30/4,

Hưng Lợi, Ninh Kiều, TP. CT.

0292.3838.094 - 0918.471.404

 1.  

Piô X Phạm Đình Tiến FSF. 1969/2014

dinhtienart@gmail.com

Bình Minh,

TT. Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt, TP. CT.

0906.970.921

 1.  

Brunô Nguyễn Hữu Vinh FSF

1979/2018

brunovinh@yahoo.com

0988.912.404

Bình Minh

TT. Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

 1.  

Giuse Nguyễn Kim Long Laz.

1972/2005

joslongcm@gmail.com

Chi Lăng

Khóm 2, TT. Chi Lăng, H. Tịnh Biên, AG.

0988331991

 1.  

Giuse Phan Anh Dũng MI.

1974/2013

frdung@gmail.com

Phòng Khám Nhân Đạo Kinh 7

Cộng Đoàn Thánh Martin

Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

0909.140.340

 1.  

Anton Trịnh Văn Sơn MI.

1982/2014

antonson@gmail.com

Phòng Khám Nhân Đạo Kinh 7

Cộng Đoàn Thánh Martin

Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

0902.808.424

 1.  

Alberto Cáp Hữu Khanh OC.

/2011

Hòn Tre,

xã Hòn Tre, Kiên Hải, KG.

02973.830.225

 1.  

G.M. Vianey Nguyễn Văn Ngọc OC.

1940/1973

vianeyngoc@yahoo.com

Hòn Tre,

xã Hòn Tre, Kiên Hải, KG.

02973.830.225 - 0932.927.155

 1.  

Matthia Nguyễn Ngọc Thọ OC.

/2008

Hòn Tre,

xã Hòn Tre, Kiên Hải, KG.

02973.830.225; 0978775183

 1.  

Phêrô Trần Thanh Bảo OFM.

1981/2015

baoofm@yahoo.com

Tu viện Phanxicô
Tấn Bình, Tấn Mỹ, Chợ Mới, AG.

02963.880.009;0937361825

 1.  

Phaolô Nguyễn Thanh Hải OFM.

1961/2003

haiofm@gmail.com

Cồn Trên,
Tấn Hoà, Tấn Mỹ, Chợ Mới, AG.

0167.223.1752

 1.  

Phêrô Đậu Văn Minh OFM.

1950/1977

pminhofm@gmail.com

Tu viện Phanxicô,

ấp Tấn Bình, Tấn Mỹ, Chợ Mới, AG.

02963.880.009; 0978.879.764

 1.  

Giuse Trần Đức Thuân OFM.

1965/2007

josthuanofm@yahoo.com

Cồn Én,

Tấn Long, Tấn Mỹ, Chợ Mới, AG.

0945.506.865

 1.  

GB. Nguyễn Tuấn Dũng OP.

/2003

Thạnh An

 1.  

Vinc. Nguyễn Văn Dương SDB.

1976/2015

nguyenduongsdb@yahoo.co.uk

Cộng đoàn Don Bosco

tổ 6b, KP. Dãy Ốc, Vĩnh Hiệp, TP. RG.

0297.3818.609 – 0902.979.910

 1.  

Giuse Trần Quang Định TS.

1963/2014

josquangdinhsmv@gmail.com

Kinh Tây,
Ấp Thạnh Phong, Đông Thạnh, An Minh, KG.

0916721863

 1.  

Phêrô Phạm Quốc Hùng SDB.

1972/2005

phamhungsdb@yahoo.com

Cộng đoàn Don Bosco,

tổ 6b, KP. Dãy Ốc, Vĩnh Hiệp, TP. RG.

0297.3818.609 - 0902.897.040

 1.  

Antôn Phạm Bá Học SJ.

1984/2016

hocphamsj@gmail.com

Minh Hòa,

ấp Hòa Thạnh, xã Minh Hòa, Châu Thành, Rạch Sỏi, KG

097 567 3240

 

 1.  

Đaminh Nguyễn Quốc Kính SJ.

1978/2016

dominickinh@gmail.com

5D3 Tô Vĩnh Diện, P. Mỹ Phước,

Long Xuyên, An Giang

01644702046

 1.  

Giuse Phạm Thanh Liêm SJ.

1952/1995

liemsj@gmail.com

5D3 Tô Vĩnh Diện, P. Mỹ Phước,

Long Xuyên, An Giang

0907981412

 

 

 

 


 

 

 

 

 
 

 

DANH SÁCH LINH MỤC HƯU DƯỠNG

CỦA GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

 

Năm 2017

 

STT

Họ và Tên

Sinh

Địa Chỉ

1            

+ JB Bùi Tuần

1928

Tòa Giám Mục Long Xuyên

2            

Vũ Hoàng Anh

1945

Cần Thơ

3            

Bùi Trung Châu

1939

Gx Năng Gù, AG

4            

Trương Tiến Định

1940

Têrêsa, AG

5            

Hoàng Thượng Hiền

1928

Nhà hưu Cần Xây, Long Xuyên

6            

Phạm Trung Kiên

1929

Tv. Mẹ Chúa Cứu Chuộc TĐ

7            

Lê Văn Kim

1939

Lung Lớn, KG

8            

Bùi Ngọc Lịch

1955

Biên Hoà, Đồng Nai

9            

Nguyễn Văn Mân

1947

Nhà hưu Cần Xây, Long Xuyên

10         

Nguyễn Văn Mẫn

1940

Nhà hưu Cần Xây, Long Xuyên

11         

Nguyễn Văn Mễn

1945

Nhà hưu Cần Xây, Long Xuyên

12         

Vũ Khắc Nghiêm

1937

NT. Đài Đức Mẹ Tân Hiệp

13         

Trần Văn Phụng

1929

Tv. Thánh Gia, Cần Xây

14         

Lê Văn Quan

1933

Nhà hưu Cần Xây, Long Xuyên

15         

Phạm Minh Quang

1937

NT. Thanh Hải, D2, Vĩnh Thạnh

16         

Vũ Sửu

1931

Nhà hưu Cần Xây, Long Xuyên

17         

Trần Đức Tài

1938

Nhà hưu Cần Xây, Long Xuyên

18         

Đinh Thanh Tâm

1933

Tv. Mẹ Chúa Cứu Chuộc TĐ

19         

Hoàng Văn Tấn

1945

Phú Hòa, Phi Thông, KG

20         

Đinh Trung Thành

1934

Tv. Mẹ Chúa Cứu Chuộc TĐ

21         

Nguyễn Đức Thiêm

1935

Nhà hưu Cần Xây, Long Xuyên

22         

Giang Trung Thu

1933

Nhà Hưu Rạch Giá, KG

23         

Nguyễn Trọng Tri

1932

Nhà Hưu Rạch Giá, KG

24         

Vũ Tuấn Tú

1931

Nhà Hưu Rạch Giá, KG

25         

Trương Long Vân

1942

Nhà hưu Cần Xây, Long Xuyên

26         

Nguyễn Văn Vũ

1942

Gx. An Sơn, E2, Vĩnh Thạnh, CT


MEMENTO DEFUNCTORUM

     1                    

ĐC. Micae Nguyễn Khắc

Ngữ

10.06.2009

Long Xuyên

     2                    

Lm. Giuse Đỗ Xuân

An

06.06.2017

Cần Xây

     3                    

Lm. Marcel Đặng Tuấn

Anh

12.06.1980

Cần Xây

     4                    

Lm. Giuse Vũ Ngọc

Bân

24.08.1985

Kinh 4a

     5                    

Lm. Giuse Nguyễn Châu

Báu

26.08.1970

Châu Long

     6                    

Lm. Đaminh Đinh Viết

Bính

15.07.1990

Kinh B2

     7                    

Lm. Đaminh Mai Đức

Cận

16.10.1968

Ngọc Thạch

     8                    

Lm. Augustinô Nguyễn Văn

Chế

05.02.1999

Đồng Phú

     9                    

Lm. Martinô Trần Văn

Chệ

12.05.2017

Cần Xây

   10                    

Lm. Augustinô Nguyễn Đức

Chỉnh

05.08.1995

Kinh C

   11                    

Lm. Daminh Đỗ Minh

Chuẩn

12.01.1971

Thị Nghè

   12                    

Lm. Phêrô Bùi Minh

Chúc   

15.05.1989

Cần Xây

   13                    

Lm. Giuse M. Trần Công

Chức

15.10.1999

Sài Gòn

   14                    

Lm. Phêrô Mai Phước

Còn

28.02.1980

Cần Xây

   15                    

Lm. Micae Lê Tấn

Công

15.03.1990

Vị Thanh

   16                    

Lm. Giuse Nguyễn Toàn

Công

08.03.2010

TP.HCM

   17                    

Lm. Tôma Nguyễn Quang

Đăng

14.07.1987

Kinh 7a

   18                    

Lm. Micae Nguyễn Công

Danh

13.03.1982

Ông Chưởng

   19                    

Lm. Gioan B. Phạm Huy

Diệu

15.06.1983

Kinh 1b

   20                    

Lm. Giuse Nguyễn Văn

Đình

28.07.2011

Thầy Ký

   21                    

Lm. Têphanô Nguyễn Đức

Do

18.10.1998

Thanh Long

   22                    

Lm. Phaolô Nguyễn Ngọc

Đỗ

12.04.1997

Cồn Phước

   23                    

Lm. Giuse Phạm Hữu

Đoàn

28.01.1970

Long Xuyên

   24                    

Lm. Fx. Đoàn Thái

Đức

02.07.2003

Rạch Giá

   25                    

Lm. Nguyễn Trinh

Đức

28.12.2015

Thánh Tâm B2

   26                    

Lm. Aug Vũ Hồng

Đức

13.05.2016

Long Thành

   27                    

Lm. Antôn Nguyễn Tiến

Dũng

09.08.2005

TP. HCM

   28                    

Lm. Fx. Nguyễn Văn

Dương

10.06.2007

Mỹ Thạnh

   29                    

Lm. Simon Nguyễn Quang

Duy

28.09.1995

Sài Gòn

   30                    

Lm. Vinhsơn Đặng Xuân

Hải

28.09.2006

Kinh F/2

   31                    

Lm. AnTôn Nguyễn Đình

Hân

06.12.1973

Thạnh An

   32                    

Lm. Vinhsơn Ph. Đoàn Xuân

Hãn

17.02.2001

Thánh Linh, D1

   33                    

Lm. Phêrô Phan Thanh

Hoá

22.07.1966

Long Xuyên

   34                    

Lm. Phaolô Huỳnh Tấn

Hoàng

29.03.1966

Sài Gòn

   35                    

Lm. Giuse Nguyễn Phi

Hùng

22.03.1987

Rạch Giá

   36                    

Lm. Giuse Nguyễn

Hưng

31.08.2010

Thầy Ký

   37                    

Lm. GB. Trần Quang

Hướng

23.01.1981

Kinh 1A

   38                    

Lm. Giuse Đinh Hữu

Huynh

24.10.1995

Kinh 1b

   39                    

Lm. Phêrô Phan Văn

Khả   

09.01.1989

Năng Gù

   40                    

Lm. Giuse Nguyễn Mạnh

Khải

10.04.1997

Mỹ Luông

   41                    

Lm. Phêrô Hồ Đắc

Khấn

05.05.1981

Cù Lao Tây

   42                    

Lm. Giuse Nguyễn Thanh

Khiết

13.09.1989

Kinh Zêrô

   43                    

Lm. Antôn Mai Xuân

Khoa

31.01.1990

Kinh A

   44                    

Lm. Phaolô Vũ Đình

Khoan

10.06.2004

Kinh B/1

   45                    

Lm. Phêrô Đào Duy

Khoản

24.12.1973

Chí Hoà

   46                    

Lm. Giuse Đỗ Hiển

Kính

08.04.1967

Mỹ Tho

   47                    

Lm. Luy G. Nguyễn Hiếu

Lễ

22.09.1999

Bò Ót

   48                    

Lm. Phaolô Đỗ Văn

Lịch

09.02.2008

Đài Đức Mẹ TH

   49                    

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc

Linh

26.04.1961

Kinh B

   50                    

Lm. Antôn Nguyễn Bá

Lộc

05.01.1990

Kinh 1A

   51                    

Lm. Fx. Nguyễn Thành

Long

27.05.2010

Cần Xây

   52                    

Lm. GB. Mai Đức

Long

07.04.2011

Cần Xây

   53                    

Lm. Giuse Đinh Trọng

Luân

19.04.2016

Fatima

   54                    

Lm. Giuse Phan Văn

Lung

01.12.2013

Hà Tiên

   55                    

Lm. Augustinô Nguyễn Phong

Lưu

02.04.1967

Sài Gòn

   56                    

Lm. Fx. Nguyễn Văn

Luyến

31.12.1974

Long Bình

   57                    

Lm. Bonaventura Trần Văn

Mân

14.05.2004

Cù lao Giêng

   58                    

Lm. Phêrô Trần Linh

Mầu

18.01.1963

Phú An

   59                    

Lm. Antôn Nguyễn Thanh

Minh

05.11.2016

Cần Xây

   60                    

Lm. Phêrô Phùng Việt

Mỹ

10.09.1963

Sài Gòn

   61                    

Lm. Piô Nguyễn Hữu

Mỹ

04.11.2003

Long Xuyên

   62                    

Lm. Phêrô Trần Văn

Năng

16.11.2004

Phú An

   63                    

Lm. Giuse Chu Văn

Nghi

05.08.2001

Úc Châu

   64                    

Lm. GB. Nguyễn Văn

Nghị

30.04.2014

Hòn Đất

   65                    

Lm. Phaolô Nguyễn Khắc

Nghiêu

19.06.1981

Thanh Hoá

   66                    

Lm. Micae Bùi Đức

Ngoạn

25.04.2012

Thái Hoà, Rivera

   67                    

Lm. Phêrô Mai Linh

Nguỳ

10.09.1992

Núi Tượng

   68                    

Lm. Giuse Vũ Ngọc

Nội

17.08.2012

Rạch Giá

   69                    

Lm. GB. Nguyễn Đình

Phê

16.05.1983

Cần Xây

   70                    

Lm. Sebastiano Đỗ Đức

Phổ

20.12.2014

Sài Gòn

   71                    

Lm. Phaolô Phạm Hữu

Phụng

24.03.1975

Kinh D1

   72                    

Lm. Phêrô Lê Uy

Phuông

11.04.2005

Thị Đam

   73                    

Lm. Giuse Vũ Phi

Phượng

29.11.2010

Vinhsơn

   74                    

Lm. Phaolô Trần Ngọc

Quí

04.03.1976

Cần Xây

   75                    

Lm. Phaolô Nguyễn Phước

Rơi

01.09.1984

Cần Xây

   76                    

Lm. Hypôlytô Nguyễn Trường

Sanh

28.12.2005

Cần Xây

   77                    

Lm. Antoninô Dương Hữu

Soạn

29.11.1992

Rạch Giá

   78                    

Lm. GB. Võ Hiền

03.10.1962

Năng Gù

   79                    

Lm. Phaolô Đặng Tuấn

Sự

05.12.2014

Cần Xây

   80                    

Lm. Antôn Nguyễn

Tâm

10.11.1997

Chợ Mới

   81                    

Lm. Phêrô Maria Trần Minh

Tân

18.04.2011

Hiếu Thuận, H1

   82                    

Lm. Phêrô Vêrôna Chu Quang

Tào

02.10.2008

Gò Quao

   83                    

Lm. Martinô Nguyễn Ngọc

Thạch

23.07.1996

Tân Châu

   84                    

Lm. Đaminh Nguyễn Quang

Thản

04.01.2011

Rạch Giá

   85                    

Lm. Antôn Nguyễn Đức

Thành

26.06.2010

Tân Bình

   86                    

Lm. GB. Đinh Công

Thi

19.05.2012

Hải Hưng, C1

   87                    

Lm. Giacôbê Nguyễn Đức

Thịnh

28.02.2014

Giuse, 7b

   88                    

Lm. Giuse Đào Anh

Thọ

06.07.2006

Đồng Công F2

   89                    

Lm. Giuse Nguyễn Toàn

Thư  

17.05.1998

Kinh 8a

   90                    

Lm. Phaolô Nguyễn Ngọc

Thử

21.01.2005

Năng Gù

   91                    

Lm. Giuse Nguyễn Văn

Thuận

20.01.2001

Lạng Sơn K. 3a

   92                    

Lm. Phêrô Mai Trí

Thuật

08.03.1980

Kinh B1

   93                    

Lm. Giuse Đinh Xuân

Tiến

01.12.1967

Sài gòn

   94                    

Lm. Micae Nguyễn Hữu

Tiến

01.11.2014

Rạch Sâu

   95                    

Lm. Fx. Hoàng Khải

Tiệp

05.11.1992

Sài Gòn

   96                    

Lm. Giuse Nguyễn Văn

Tiếu

06.06.2010

Tân Bùi

   97                    

Lm. Phaolô Võ Ngọc

Tỏ

17.10.2015

Cần Xây

   98                    

Lm. Đaminh Đỗ Văn

Toàn

19.11.1965

Kinh Rivera

   99                    

Lm. Giuse Vũ Văn

Toàn

29.11.1978

Sài Gòn

100                    

Lm. GB. Nguyễn Văn

Tống

20.04.1970

Năng Gù

101                    

Lm. Phaolô Hồ Trí

Trạch

26.03.2003

Kinh A2

102                    

Lm. Stanislaô Nguyễn Hữu

Trí

17.03.2001

Châu Đốc

103                    

Lm. Gioakim Mai Xuân

Triết

15.11.2015

Tân Chu 5a

104                    

Lm. Px Lê Ngọc

Triêu

02.01.2015

Năng Gù

105                    

Lm. Phêrô Võ Thành

Trinh

21.08.1991

Cái Đôi

106                    

Lm. Giuse Vũ Đăng

Trình

09.08.1997

Kinh 2b

107                    

Lm. Augustinô Phan Xuân

Trọng

27.11.1993

An Châu

108                    

Lm. Giuse Ngô Chính  

Trực

21.05.1965

Kinh 2b

109                    

Lm. GB. Trần Quang

Trung

23.02.2014

Thánh Linh, D1

110                    

Lm. Giuse Thân Văn

Tường

17.10.2010

Cầy Xây

111                    

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc

Tuyến

24.08.2010

Hoà Giang

112                    

Lm. Fx. Nguyễn Thượng

Uyển

12.01.2014

Trung Thành

113                    

Lm. Giuse Nguyễn Quốc

Vận

18.09.2011

Thầy Ký

114                    

Lm. Giuse Nguyễn Văn

Việt

27.04.2015

Rạch Giá

115                    

Lm. Giuse Nguyễn Trung

Xuân

24.04.1963

Kinh D2

 

        

                                                                                    

 

CHÂU ĐỐC: 12 GIÁO XỨ; 5 Giáo Điểm

STT

GIÁO XỨ

Giáo Họ

Giáo Điểm

ĐỊA CHỈ

Email và SỐ

ĐIỆN THOẠI

1.           

An Phú

An Phú,  An Giang

 

2.           

BÌNH TÂY

Bình Tây, Bình Tây, Phú Bình, Phú Tân, AG

 

3.           

CÁI DẦU

Cái Dầu, 13/7 Bình Chánh, Bình Long, Châu Phú, AG.

0296.3688.447

4.           

CHÂU ĐỐC

Châu Đốc, 120 Lê Lợi,

P. Châu Phú B, TP. Châu Đốc, AG.

0296.3869.239

5.           

CHI LĂNG

Chi Lăng, Khóm 2,
TT. Chi Lăng, Tịnh Biên, AG.

0296.3877.670

6.           

KHÁNH BÌNH

Khánh Bình, Ấp Satô,

Khánh Bình, An Phú, AG.

0296.3525.272

7.           

KINH XÁNG

Kinh Xáng, Long Hoà,

Long An, Tân Châu, AG.

0296.3540.198

8.           

Lương An Trà

Lương An Trà, Tri Tôn, AG

 

9.           

NÚI SAM

Núi Sam, Vĩnh Tây,

Núi Sam, TP. Châu Đốc, AG.

 

10.        

PHÚ AN

Phú An, Phú Quới,

Phú An, Phú Tân, AG.

0296.3588.122

11.        

Phú Lợi

Phú Lợi

 

12.        

PHÚ VĨNH

Phú Vĩnh, Phú Hưng,

Phú Vĩnh, Tx. Tân Châu, AG.

0296.3538.463

13.        

Phú Xuân

Phú Xuân, Châu Đốc

 

14.        

Tân An, Kinh Xáng

Kinh Xáng, Châu Đốc, An Giang

 

15.        

TÂN CHÂU

Tân Châu, 99 Tôn Đức Thắng,

Tx. Tân Châu, AG.

0296.3532.032

16.        

Tân Tuyến

TânTuyến, Tri Tôn, AG

 

17.        

THỊ ĐAM

Thị Đam, Bình Tây 1,

Phú Bình, Phú Tân, AG.

0296.3828.807

18.        

TRI TÔN

Thị Trấn Tri Tôn, An Giang

02963.874639

CHỢ MỚI: 13 GIÁO XỨ; 4 Giáo Họ

19.        

CÁI ĐÔI

Cái Đôi, An Lương,
Hoà Bình, Chợ Mới, AG.

 

20.        

Cái Gia

Cái Gia, Hoà Bình, Chợ Mới, AG.

 

21.        

CẦN THAY

Cần Thay, An Thuận,

Hoà Bình, Chợ Mới, AG.

0296.3638.207

22.        

CHỢ MỚI

Chợ Mới, 64A Nguyễn Huệ, TT. Chợ Mới, Chợ Mới, AG.

0296.3883.265

23.        

CHỢ THỦ

Chợ Thủ, Long Thuận 2, Long Điền A, Chợ Mới, AG.

0296.3615.134

24.        

CỒN ÉN

Cồn Én, Tấn Long, Tấn Mỹ, Chợ Mới, AG.

0277.3833.733

25.        

CỒN PHƯỚC

Cồn Phước, Ấp Mỹ Lợi,

Mỹ An, Chợ Mới, AG.

0296.3885.642

26.        

CỒN TRÊN

Cồn Trên, Tấn Hoà,

Tấn Mỹ, Chợ Mới, AG.

0978784644

27.        

CÙ LAO GIÊNG

Cù Lao Giêng, Tấn Bình,

Tấn Mỹ, Chợ Mới, AG.

0296.3880.120

28.        

Hội An

Hội An (Gh), An Phú, Hội An, Chợ Mới, AG.

0296.3884.037

29.        

Kiến Thành

Kiến Thành, Chợ Mới An Giang

 

30.        

Lấp Vò

Lấp Vò, Bình Quới, Hòa An

Chợ Mới, AG.

0296.3881.370

31.        

MỸ LUÔNG

Mỹ Luông, Mỹ Hoà,

TT. Mỹ Luông, Chợ Mới, AG

0296.3885.524

32.        

NHƠN MỸ

Nhơn Mỹ, Chợ Mới AG

02963.882154

33.        

ÔNG CHƯỞNG

Ông Chưởng, Long Phú 1, Long Điền B, Chợ Mới, AG.

0296.3883.614

34.        

RẠCH SÂU

Rạch Sâu, Bình Quới,

Bình Phước Xuân, Chợ Mới, AG

0296.3588.122

35.        

THAM BUÔN

Mỹ Hội Đông, Chợ Mới, An Giang

0296.3682308

36.        

VÀM CỐNG

Vàm Cống, ấp Bình Thạnh 1,

Hòa An, Chợ Mới, AG.

0296.3881.320

LONG XUYÊN: 18 GIÁO XỨ 3 Giáo Điểm

37.        

AN CHÂU

An Châu, Hoà Phú IV,

TT. An Châu, Châu Thành, AG.

 

38.        

AN HOÀ

An Hoà (Trái Tim),

Châu Thành, AG.

0296.3837.251

39.        

BA BẦN

Ba Bần, Tân Thành,

Vĩnh Thành, Châu Thành, AG.

0296.3891367

40.        

BÌNH MINH

TT. Thốt Nốt. Q. Thốt Nốt, TP.CT.

 

41.        

BÒ ÓT

Bò Ót, P. Thuận An,

Q. Thốt Nốt, TP. CT.

0292.3851.974

42.        

CẢN ĐÁ

Vĩnh Thọ,

Vĩnh Bình, Châu Thành, AG.

 

43.        

CẦN XÂY

Cần Xây, Bình Đức 4,

Bình Đức, TP.LX. AG.

0296.3853.568

44.        

ĐỊNH MỸ

Định Mỹ, Mỹ Phú, Định Mỹ,
Thoại Sơn, AG.

0296.3879.795

45.        

FATIMA
số 2

Fatima, Cần Thuận, Cần Đăng,

Châu Thành, AG.

0296.6546.370

46.        

HOÀ LỢI

Hòa Lợi, Vĩnh Lợi,

Châu Thành, AG.

0296.3661.140

47.        

LỘ ĐỨC

Lộ Đức, Bình An 1,

An Hoà, Châu Thành, AG.

0296.3837.266

48.        

LONG XUYÊN

Chánh Toà LX, 09 Nguyễn Huệ A, P. Mỹ Long, TP.LX, AG.

02963.944828

49.        

MỸ THẠNH

Mỹ Thạnh, 35/17A

Thới An, Mỹ Thạnh, TP.LX. AG.

0296.3831.593

50.        

NĂNG GÙ

Năng Gù, Bình An 2,

An Hoà, Châu Thành, AG.

0296.3837.253

51.        

NÚI SẬP

Núi Sập, Bắc Sơn,

TT. Núi Sập, Thoại Sơn, AG.

02963.879599

52.        

NÚI TƯỢNG

Núi Tượng, Sơn Hoà,

Vọng Đông, Thoại Sơn, AG.

02963.500.200

53.        

TÊRÊSA Vĩnh Bình

Têrêsa, Vĩnh Phước,

Vĩnh Bình, Châu Thành, AG.

0296.3839.370

54.        

VĨNH NHUẬN

Vĩnh Nhuận, Vĩnh Nhuận,

Châu Thành, An Giang

 

55.        

Giáo Điểm Xẻo Trôm

Xẻo Trôm, Long Xuyên

 

56.        

Giáo Điểm Kinh Quýt

Kinh Ông Quýt Bình An 1,

An Hoà, Châu Thành, AG.

 

57.        

Giáo Điểm An Châu

An Châu, Hoà Phú IV,

TT. An Châu, Châu Thành, AG.

 

 

VĨNH AN: 17 GIÁO XỨ 7 Giáo Họ 2 Giáo Điểm

58.        

An Dũng G1

G1 Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

59.        

AN SƠN

Ấp E2, Thạnh Lợi, Vĩnh Thạnh, TP.CT.

0296.3879.510

60.        

BẮC XUYÊN E1

E1, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP.CT.

0292.3856.295

61.        

BÌNH THÁI

F1, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP.CT

0292.3643.111

62.        

CHÂU LONG F1

Châu Long, F1, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP.CT.

0292.3856.136

63.        

Châu Thái F1

F1, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP.CT.

 

64.        

ĐỀN THÁNH GIUSE AN BÌNH

Thạnh Tiến, Vĩnh Thạnh, TP.CT.

0292.3856.118

65.        

ĐỒNG CÔNG F2

Đồng Công, F2,

Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP.CT.

0292.3507.212

66.        

GIUSE E2

kinh E2, Thạnh Lợi, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 

67.        

HIẾU HIỆP

H1, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP.CT.

0292.3641.050

68.        

HIẾU SƠN

H2, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.6533.755

69.        

HIẾU THUẬN H1

 H1, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT

0292.364.3535

70.        

KIM AN G1

Kim An, G1,

Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 

71.        

KIM HOÀ G1

Kim Hoà, G1,

Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3856.901

72.        

LONG BÌNH G2

Long Bình,  354 Ấp G2, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP.CT.

0292.3643.050

73.        

MARTINÔ E1

Martinô, Ấp E1, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP.CT.

090.771.3052

74.        

MÔI KHÔI

Môi Khôi, Láng Sen,

Thạnh Quới, Vĩnh Thạnh, TP.CT.

0292.3858.109

75.        

Phát Diệm

Phát Diệm, Tân Mỹ G2

 

76.        

SÁU BỌNG

ấp lân quới 2, xã thạnh quới, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

02923650799

77.        

TÂN MỸ G2

Tân Mỹ (Gh), G2, Thạnh An,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3856.867

78.        

Thánh Mẫu F2

F2, Thạnh An,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 

79.        

Thanh Phát

Thanh Phát, Kim Hòa, G1

 

80.        

Thánh Tâm F2

Thánh Tâm, F2, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3643.123

81.        

Thiện Dưỡng

Ấp G2, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP.CT.

 

82.        

Vĩnh Bình

Giáo điểm Sáu Bọng, Vĩnh Thạnh

 

83.        

Vĩnh Trinh

Giáo Điểm số 3, Vĩnh An, Vĩnh Thạnh

 

 

VĨNH THẠNH: 19 GIÁO XỨ 7 Giáo Họ 5

84.        

ANTÔN C2

Kinh C2, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

 

85.        

Ba Khu

Kinh C2, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

 

86.        

Bình Cát

B1, Thạnh An, Cần Thơ

 

87.        

HẢI HƯNG

C1, Thạnh Thắng,

Vĩnh Thạnh, TP.CT.

0292.3856.166

 

88.        

HỢP TIẾN B2

Hợp Tiến B2 Thạnh Lợi, Vĩnh Thạnh, TP. CT

02923.633487

89.        

Khiết Tâm D2

D2,  Thạnh Lợi,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 

90.        

KIM LONG D2

Kim Long, D2,  Thạnh Lợi,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.2215.940

91.        

KITÔ VUA C2

Gx Tân Hải, Thạnh Thắng, CT

 

92.        

KITÔ VUA, C1

Kitô Vua, C1, Thạnh Thắng,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 

93.        

LONG THẠNH

Kinh C2, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

 0907820902

94.        

Mẫu Tâm B2

B2 THẠNH AN, CT

 

95.        

NGỌC THẠCH

Ngọc Thạch, 3519 QL 80. TT. Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP.CT.

0292.3856.538

96.        

PHỤNG HƯNG

Cống 16, Thạnh An, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

 

97.        

TÂN HẢI C2

Tân Hải, C2, Thạnh Lợi,

Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ.

0292.3633663

98.        

THẠNH AN

TT. Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP.CT.

0292.3856.111

99.        

THÁNH GIA

Thầy Ký, Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, tp.Cần Thơ

 

100.      

THANH HẢI D2

Thanh Hải, D2,

Thạnh Lợi, Vĩnh Thạnh, TP.CT.

0292.3633.099

101.      

THÁNH LINH

D1, Thạnh Thắng,

Vĩnh Thạnh, TP.CT.

 

102.      

THANH LONG D1

Thanh Long, D1, Thạnh Thắng,

Vĩnh Thạnh, TP.CT.

0292.3856.299

103.      

THÁNH TÂM B2

Thánh Tâm, B2, Thạnh Lợi,

Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0292.3643.616

104.      

TRINH  VƯƠNG BỜ BAO

Trinh Vương, ấp Bờ Bao, TT. Thạnh An, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 

105.      

TRINH VƯƠNG B1

Trinh Vương, Bích Du B1, Thạnh Thắng, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

 

106.      

VẠN ĐỒN B1

Vạn Đồn, B1,

Thạnh Thắng, Vĩnh Thạnh, TP. CT.

0918384901

107.      

Vô Nhiễm C1

Vô Nhiễm (Gh), C1, Thạnh Thắng, Vĩnh Thạnh, TP.CT.

0292.3633.444

 

TÂN HIỆP: 19 GIÁO XỨ; 09 giáo họ

108.      

An Bình

Đông Thái, Rivera 1, Thạnh Đông B, Tân Hiệp

 

109.      

ANTÔN 1a

Antôn, 1a, Tân Hà,

Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG

0297.3710.185

110.      

AN TIẾN

An Tiến, 1a, Tân Hà, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG

 

111.      

BÌNH LỘC

Bình Lộc, Đông Thạnh,

Thạnh Đông B, Tân Hiệp, KG.

0297.3713.189

112.      

ĐÀI ĐỨC MẸ

Đài Đức Mẹ,

TT. Tân Hiệp, Tân Hiệp, KG.

0297.3834.205

113.      

ĐAMINH kinh 10

Đa Minh, Kênh 10B,

TT. Tân Hiệp, Tân Hiệp, KG.

0297.3727.929

114.      

HIỆP HOÀ

Tân Hoà B, Xã Tân Hòa, Tân Hiệp, KG.

0297 3720023

115.      

HIỆP TÂM

Tân Hoà B, Tân Hòa, Tân Hiệp, KG.

02973.720.024

116.      

Kitô Vua 1b

1b, Tân Hà B, Tân Hoà, Tân Hiệp, KG.

 

117.      

KITÔ VUA A2

Tân Phát B,

Tân Hòa, Tân Hiệp, KG.

02973720549

118.      

Mẫu Tâm A1

Tân Phát A, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG.

 

119.      

NINH CÙ

Ninh Cù, Đông Hoà,

Thạnh Đông B, Tân Hiệp, KG

02973834770

120.      

PHAN SINH kinh 10

Kinh 10A, Xã Thạnh Đông B, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

0919540404

121.      

Phaolô A2

A2, Tân Phát B, Tân Hòa, Tân Hiệp, KG.

 

122.      

TÂN BÌNH

Tân Bình, ấp Đông Bình. TT. Tân Hiệp, Tân Hiệp, KG.

02973.716.189

123.      

TÂN THUẬN (Phêrô & Phaolô)

Tân Thuận, O1, Tân Hòa A, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG.

0297.3720.595 

124.      

THÁI AN

Thái An (Rivêra)

Đông Thái, TT. Tân Hiệp, KG.

02973.834.567

125.      

THÁI HOÀ

Thái Hoà, Ấp Đông Thái, TT. Tân Hiệp, Tân Hiệp. KG.

0297.3834.094

126.      

Thái Lạc

Thái Hoà, Ấp Đông Thái, TT. Tân Hiệp, Tân Hiệp. KG.

 

127.      

Thánh Chiểu A1

Tân Phát A, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG.

 

128.      

THÁNH GIA 1B

Thánh Gia, 1b,

Tân Hà B, Tân Hoà, Tân Hiệp, KG.

02973506843

129.      

THÁNH GIUSE (Rivera)

Ấp Đông Thái,

TT. Tân Hiệp, Tân Hiệp. KG.

 

130.      

Thánh Huy A1

Tân Phát A, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG.

 

131.      

TRINH VƯƠNG A1

Trinh Vương, Tân Phát A, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG.

0297.3506.773

132.      

VINH SƠN (Zerô)

Vinh Sơn, Tân Hoà A,

Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG.

0297.3832.058

133.      

Vinh Sơn A1

Tân Phát A, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG.

 

134.      

VINH SƠN A2 (Tân Phát B)

Vinh Sơn, A2, Tân Phát B, Tân Hòa, Tân Hiệp, KG.

0297.3720.0297

135.      

Vô Nhiễm

kinh 0

Tân Hòa, Tân Hiệp, KG.

02973.720.027

136.      

Vô Nhiễm 1A

Vô Nhiễm, 1a, ấp Tân Hà A, Tân Hiệp B, Tân Hiệp, KG.

0297.3854.651

 

TÂN THẠNH: 20 GIÁO XỨ; 8 giáo họ; 2 giáo điểm

137.      

BÌNH CHÂU

Bình Châu, 8a,

Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

0297.3835.303

138.      

Cây Dương 2b

Đồng Phú, 2B

 

139.      

ĐỒNG PHÚ 2b

Đồng Phú, 2b, Tân An,

Tân Hiệp, KG.

0297.3832.504 - 0297.3506.085

140.      

ĐỒNG TÂM 3b

Đồng Tâm, 3b, Tân Long,

Tân An, Tân Hiệp, KG.

0297.3723.975 

141.      

GIU ĐỨC

Giu Đức, 8b,
Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

0297.3835.697

142.      

Giuse 2B

Ấp Đông Hòa, xã Thạnh Đông B, Tân Hiệp, Kiên Giang

0918066109

143.      

HẢI CHÂU

Hải Châu, Ấp Thạnh Lợi. Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

0297.3733.377

144.      

HỢP CHÂU

Hợp Châu, 5b,

Tân An, Tân Hiệp, KG.

0297.3832.241

145.      

kinh 6

RỌC BỜ KE

 

146.      

LA VANG kinh 5

 

 

147.      

Lạc Lâm 3b

Kinh 3b Tân Hiệp A, TânHiệp

 

148.      

LẠNG SƠN 3a

Lạng Sơn, 3a,

Tân Hiệp A, Tân Hiệp, KG.

0297.3832.308

149.      

LỘ ĐỨC 8b

Lộ Đức, 8b,

Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

 

150.      

Mông Triệu 2a

2A Tân Hiệp

 

151.      

Rôsa 3b

3a,

Tân Hiệp A, Tân Hiệp, KG.

 

152.      

TÂN BÙI 4A

Tân Bùi, 4a, Tân Hiệp A. Tân Hiệp, KG.

 

153.      

TÂN CHU 5A

Tân Chu, 5a,

Tân Hiệp A, Tân Hiệp, KG.

0297.3832.029

154.      

TÂN HOÁ

Tân Hoá, Kinh 6

Xã Mong Thọ A, Châu Thành, KG.

0297.3723.788

155.      

TÂN LONG 2A

Tân Long, 2a,

Tân Hiệp A, Tân Hiệp, KG.

0297.3710.410

156.      

Tân Thành 3B

3a, Tân Hiệp A, Tân Hiệp, KG.

 

157.      

TÂN THÀNH 4B

Tân Thành, 4b, Tân An,

Tân Hiệp, KG.

0297.3832.269

158.      

THÁNH GIA 7A

Thánh Gia, 7a,

Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

0297.3720.549

159.      

THÁNH GIUSE 7B

Giuse, 7b,

Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG

 

160.      

Thánh Ninh 3b

Tân Hiệp A, Tân Hiệp

 

161.      

Thánh Tâm 3a

3a, Tân Hiệp A, Tân Hiệp, KG

 

162.      

Thiên Ân

KINH 5, GIỒNG RIỀNG

 

163.      

THỨC HOÁ

Thức Hoá, 5a,

Tân Hiệp A, Tân Hiệp, KG.

0297.3832.045

164.      

TÂN PHƯỚC

4a, Tân Hiệp A

Tân Hiệp, KG.

 

165.      

TRUNG THÀNH

Kinh 8, Trung Thành, Đông Phước, Thạnh Đông A, Tân Hiệp, KG.

0297.3835.068

166.      

TRUYỀN TIN

Kinh 8a, Thạnh Đông A, TH

 

167.      

Vinh sơn 4b

4B Tân Hiệp A

 

 

RẠCH GIÁ: 20 GIÁO XỨ; 5 giáo họ; 2 giáo điểm

168.      

AN BÌNH

An Bình, An Thọ, Định An, Gò Quao, KG.

0297.3825.067

169.      

Bình An

Bình An, ấp Hòa An, Mong Thọ, Châu Thành, KG.

0297.3626.086

170.      

ĐỀN THÁNH GIUSE số 2

Đền Thánh Giuse,

17, Kp. Nguyễn Thái Bình,

Vĩnh Quang, TP.RG, KG.

0297.3891.131

171.      

ĐÔNG HOÀ (thứ 9)

Đông Hòa, An Minh, KG.

0297.3884.145

172.      

ĐÔNG HƯNG (Thứ 10)

Đông Hưng, Ấp 10 chợ, Đông Hưng, An Minh, KG.

02973.884.145

173.      

DƯƠNG ĐÔNG

Thị trấn Dương Đông, Phú Quốc

 

174.      

Hòa Bình 1

Tư Hạt, Thạnh Hòa, Giồng Riềng, KG

 

175.      

Hòa Bình 2

Tư Hạt, Thạnh Hòa, Giồng Riềng, KG

 

176.      

HOÀ HƯNG

Hoà Hưng, ấp Thác Lác, Hoà An,

Giồng Riềng, KG.

0297.3823.003

177.      

Hòa Phú

Hòa Hưng Giồng Riềng, RG

 

178.      

HÒN TRE

Hòn Tre, xã Hòn Tre, Kiên Hải, KG.

02973.830.225

179.      

HƯNG VĂN

Hưng Văn, Xóm 2, Kp. 3, An Thới, Phú Quốc, KG.

0297.3999.919

180.      

Kinh Tây

Đông HƯng, An Minh

 

181.      

KINH TRÀM

Kinh Tràm, Xã Hòa An,

Giồng Riềng, KG.

 

182.      

MINH CHÂU

Minh Châu, Minh Tân,

Minh Thuận, U Minh Thượng, KG.

 

183.      

MONG THỌ

Mong Thọ, Phước Lợi,

Mong Thọ B, Châu Thành, KG.

0297.3625.980

184.      

NGỌC CHÚC

Ấp Ngọc Thạnh, xã Ngọc Chúc, Giồng Riềng, Kiên Giang

0297.3654633

185.      

ONG DÈO

 Ong Dèo, Ấp V, Vĩnh Hoà, Hưng Bắc, Gò Quao, KG.

 

186.      

PHÚ HOÀ

Phú Hoà, Phi Thông,
TP. Rạch Giá, KG.

0297.3899.018

187.      

QUÝ PHỤNG (Rọc Lá)

Quý Phụng, Tây Yên A, An Biên, KG

0297.3512.032

188.      

RẠCH GIÁ

Rạch Giá, 25 Ng Trường Tộ, Vĩnh Thanh, TP.RG, KG

0297.3875.065 - 0297.3500.885

189.      

RẠCH SỎI

Rạch Sỏi, 90 Lê Quý Đôn, An Bình,

TP. RG, KG.

0297.3917.606

190.      

TÂN BÌNH (Tràm Chẹt)

Tân Bình (Tràm Chẹc), 247 Sở Tại,

Bàn Tân Định, Giồng Riềng, KG.

0297.3822.219

191.      

TRẢNG TRANH

Trảng Tranh, Ấp Kinh Tràm, Xã Hoà An, Giồng Riềng, KG.

 

192.      

Xáng Cụt

Xáng Cụt (Gh), Thắng Lợi, Vĩnh Thắng, Gò Quao, KG.

0297.3663.299

193.      

XẺO DẦU

Xẻo Dầu, Hòa An 

Giồng Riềng, KG.

0297.3823.168

194.      

Xẻo Dinh

Xẻo Dinh, Tây Yên,

An Biên, KG.

02973.807.222

 

HÀ TIÊN: 10 GIÁO XỨ; 6 Giáo Họ; 6 giáo điểm

195.      

BA HÒN (Hoà Lộc)

Ba Hòn, KP. Hoà Lập,

TT. Kiên Lương, Kiên Lương, KG.

0297.3751.333

196.      

Bình Giang

Bình Sơn

 

197.      

BÌNH SƠN

Bình Sơn, 105 Thuận Hoà, Bình Sơn, Hòn Đất, KG.

0297.3842.311

198.      

Cờ Trắng

Cờ Trắng, Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang

02973.755.333

199.      

ĐẤT HỨA

Đất Hứa, Ấp Thạnh Lợi, Hoà Điền,

Kiên Lương, KG.

0297.3753.763

200.      

Giáo điểm Hòn Giang

Hà Tiên

 

201.      

Giáo điểm Hòn Heo

Hòn Chông

 

202.      

Giáo điểm Hòn Tre

Hà Tiên

 

203.      

Giáo Điểm kinh 6

Tân Lập

 

204.      

Giáo điểm kinh 9

Kiên Lương

 

205.      

Giáo điểm Phú Lợi

Cờ Trắng

 

206.      

HÀ TIÊN

Hà Tiên, P. Đông Hồ, Tx. Hà Tiên, KG.

0297.3852.170

207.      

HOÀ GIANG

Hoà Giang, 219 Hoà Giang, Hoà Điền, Kiên Lương, KG.

 02973 853557

208.      

HÒN CHÔNG

Hòn Chông, Bình An,

Kiên Lương, KG.

0297.3854.321

209.      

HÒN ĐẤT

Đức Mẹ Vô Nhiễm, TT. Hòn Đất,

H. Hòn Đất, KG

02976 266 144; 0918 594 204

210.      

Kiên Hảo

Tân Lập

 

211.      

KIÊN LƯƠNG

Kiên Lương, 01 Trương Công Định,

Kiên Lương, KG.

0297.3853.015

212.      

Mỹ Hiệp Sơn

Mỹ Hiệp Sơn, Hiệp Trung, Mỹ Hiệp Sơn, Hòn Đất, KG.

 

213.      

RẠCH ĐÙNG

Rạch Đùng, Bình Trị,

Kiên Lương, KG.

0297.3854.651

214.      

Sóc Xoài

Hòn Đất

 

215.      

TÂN LẬP

Tân Lập, Mỹ Tân, Mỹ Thuận,

Hòn Đất, KG.

0297.3740.942 - 0297.2249.830

216.      

Thuận Tiến

Bình Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

NHỮNG ĐỊA CHỈ CẦN THIẾT

 

VĂN PHÒNG HĐGMVN

72/12 Trần Quốc Toản

P.8, Q.3, TP.Hồ Chí Minh

Email: vptk.hdgm@gmail.com

( 028.3829.5736 - Fax 028.3829.5903

028.3820.1829 (VPHĐGM)

028.3820.8716 (Bác ái XH)

 

 

GIÁO TỈNH HÀ NỘI

 

1

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NÔI (1679)

 

 

40 Phố Nhà Chung, Quận Hoàn Kiếm,

TP. Hà Nội

024.3825.4424

024.3828.6728 (nhà khách)

Fax: 024.3928.5073

Email: ttgmhn@gmail.com

+Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

024.3928.7410 – 0913.181.672

pnvnhn@gmail.com

+Laurenso Chu Văn Minh (Phụ tá)

024.3928.6416 – 0903.482.802

chuvminh@gmail.com

+Giuse Ngô Quang Kiệt (nghỉ bệnh)

0122 738 8708 ; thanhankham@gmail.com

2

GIÁO PHẬN BẮC NINH (1883)

 

Đường Ngô Gia Tự, P. Ninh Xá,

TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

(0222) 382 1438

Fax: 0222.382.4843

+Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ

098 336 1948 (ĐC)

cosmahvdat@yahoo.com

tgmbn@yahoo.com

Tel:  (0222) 382 1438 – Mob. 0967 838 344 (Lm. Thư ký)

3

GIÁO PHẬN BÙI CHU (1848)

 

Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định

0228.388.7514 (VP)

Fax: 0228.388.7521

+Tôma Vũ Đình Hiệu

 (0228) 3751 161

tgmbcvn@gmail.com (VP)

vptgmxuanloc@yahoo.com (ĐC)  093.811.3903

4

GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG (1679)

 

46 Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng,

TP Hải Phòng

0225.374.5387 – Fax: 0225.374.5765

+Giuse Vũ Văn Thiên

091.2028.7097

agapehaiphong@yahoo.com.vn

5

GIÁO PHẬN HƯNG HÓA (1895)

 

5 Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội

024.3883.2453 – Fax: 024.3833.4461

tgmsontay@gmail.com

+Gioan Maria Vũ Tất

024.3883.0735 - 091.351.7448

vutat44@yahoo.com

+Alphongsô Nguyễn Hữu Long

0169 924 7857      longdcvhue@gmail.com

6

GIÁO PHẬN LẠNG SƠN (1913)

 

2 Văn Miếu, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn.

0205.381.0367 – tgmls2010@gmail.com

Fax: 0205.381.0632

+Giuse  Châu Ngọc Tri

091 406 0398

lacathovn@gmail.com (ĐC)

tgmlangsonvn@gmail.com  (VP)             

7

GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM (1901)

 

75 Phát Diệm Đông, Kim Sơn, Ninh Bình

0229.386.2058

0229.372.4896 (VP)

Fax: 0229.386.2724

+Giuse Nguyễn Năng

091.803.9256 – gsnang@gmail.com

+Giuse Nguyễn Văn Yến (Hưu)

093.619.4507 – josvanyen@gmail.com

tgmpdiem@gmail.com (VP)

8

GIÁO PHẬN THÁI BÌNH (1936)

 

6 Trần Hưng Đạo, P. Hồng Phong,

TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

0227.383.1361 (VP) – Fax: 0227.383.6580

098.525.7745 - dcvthaibinh@yahoo.fr (TK)

+Phêrô Nguyễn Văn Đệ

091.334.7121 – vande46@gmail.com

 

vanphongtgmtb@yahoo.com (VP)

9

GIÁO PHẬN THANH HÓA (1932)

 

50 Nguyễn Trường Tộ, P. Trường Thi,

TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

0237.385.3138

Fax: 0237.371.3599

+Giuse Nguyễn Chí Linh (GQ)

0237.371.8142 – 091.239.5558

ngchil@gmail.com gpthanhhoa@gmail.com

10

GIÁO PHẬN VINH (1846)

 

Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An.

0238.386.1171 (VP)

Fax: 0238.386.1676

tgmvinh@gmail.com

+Phaolô Nguyễn Thái Hợp

0238.386.1259

paulthaihop@yahoo.com

+Phêrô Nguyễn Văn Viên

098 2311 468

peternguyenvanvien@hotmail.com

+Phaolô Cao Đình Thuyên (Hưu)

 

 

GIÁO TỈNH HUẾ

1

TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ (1850)

 

6 Nguyễn Trường Tộ, TP. Huế

093.476.9946 (VP)

Fax: 0234.383.3656

tgmhue@gmail.com

antonthangnguyen@gmail.com (VP)

+Giuse Nguyễn Chí Linh (GQ)

091.239.5558 ngchil@gmail.com

+FX. Lê Văn Hồng (Hưu)

0234.383.1143 – 091.477.8008

phxlevanhong@gmail.com

+Stêphanô Nguyễn Như Thể (Hưu)

0234.382.3100

2

GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT (1967)

 

104 Phan Chu Trinh, TP Buôn Mê Thuột,

Tỉnh Đak Lak

0262.385.2756 – 381.7622

Fax: 0262.384.0087

+Vinhsơn Nguyễn Văn Bản

0262.384.4756 – 091.446.7002

ngvban@gmail.com tgmbmt@yahoo.com

3

GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG (1963)

 

156 Trần Phú, TP Đà Nẵng

(Hộp thư 143)

0236.382.6628

Fax: 0236.387.1856

091.478.1601

tgmdn@gmail.com

+Giuse Đặng Đức Ngân

 090 486 5555

ngvban@gmail.com  (ĐC)

tgmbmt@yahoo.com (VP)

+Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh (Hưu)

(0236) 382 6628 & 090 516 5867 (TK/VP)

4

GIÁO PHẬN KONTUM (1932)

 

56 Trần Hưng Đạo, Kontum

0260.386.2372

tgmktum@gmail.com

+Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

0166  757 0010,        cvk1963@yahoo.ca

+Micae Hoàng Đức Oanh (Hưu)

091.340.8451 – davitvn@gmail.com

+Phêrô Trần Thanh Chung (Hưu)

5

GIÁO PHẬN NHA TRANG (1957)

 

22 Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hòa.

HT 42.

0258.352.3842

Fax: 0258.352.2494

+Giuse Võ Đức Minh

0258.352.7641 – 090.820.2420

vdmjoe@gmail.com

tgmnhatrang@gmail.com

6

GIÁO PHẬN QUY NHƠN (1659)

 

116 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn

0256.382.4360

0256.360.3832

Fax: 056.382.8955

vptgmqn@yahoo.com

anretanha@yahoo.com (TK)

+Matthêu Nguyễn Văn Khôi

0256.382.3017 – 090.553.2238

mtnvkhoi@gmail.com

+Phêrô Nguyễn Soạn (Hưu)

0256.382.1737 – 094.520.9005

peternguyensoan@yahoo.com

GIÁO TỈNH TP. HỒ CHÍ MINH

 

 

1

TỔNG GIÁO PHẬN TP. HỒ CHÍ MINH (1844)

 

180 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TPHCM

028.3930.3828 – 028.3930.0368

Fax: 028.3930.0598

tgmsaigon@vnn.vn

+Phaolô Bùi Văn Đọc

091 8 224 712 pdocbui@gmail.com

028.3910.5694 – 3910.5693 (TTMV)

+Giuse  Đỗ Mạnh Hùng

 016 4831 0565        giusemanhhung@gmail.com

+Louis Nguyễn Anh Tuấn

0937726643, luytuan@gmail.com,

+GB Phạm Minh Mẫn

2

GIÁO PHẬN BÀ RỊA (2005)

 

227 CMT8, Phước Hiệp, Bà Rịa, Vũng Tàu

0254.373.7873

vptgmbr@yahoo.com

+Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

0254.383.8540; 0907 927 414

Email : emmhongson@yahoo.fr

vptgmbr@yahoo.com- vptgmbr2005@gmail.com

3

GIÁO PHẬN CẦN THƠ (1955)

 

12 Nguyễn Trãi, P. An Hội, Q. Ninh Kiều

TP. Cần Thơ

0292.381.3655

+Stêphanô Tri Bửu Thiên

0292.381.5299 – 094.636.9530

stephanustbt@yahoo.com

tgmcantho@gmail.com  (VP)

4

GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT (1960)

 

9 Nguyễn Thái Học, Đà Lạt

0263.382.2415 – 0263.383.6139

Fax: 0263.383.0112 – vptgmdl@gmail.com

+Antôn Vũ Huy Chương

0263.382.4665 – 091.822.1908

antoinevhc@gmail.com

+Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

domanh55@gmail.com

5

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN (1960)

 

80/1 Bùi Văn Danh, P. Mỹ Xuyên

TP. Long Xuyên, An Giang

0296.384.1903 (trực)

Fax: 0296.384.4569

+Giuse Trần Xuân Tiếu tgmlongxuyen@gmail.com

0296.384.5920 – 091.370.9720

+Giuse Trần Văn Toản

 0907 185 576 giusetoan54@gmail.com

+GB. Bùi Tuần (Hưu)

0296.384.6729 – 091.397.2399

vptgmlx@gmail.com (VP)

 

6

GIÁO PHẬN MỸ THO (1960)

 

32 Hùng Vương, P.7, TP. Mỹ Tho,

Tiền Giang

0273.387.3299 – Fax: 073.388.7249

vptgmmt@gmail.com

+Phêrô Nguyễn Văn Khảm

073.388.6293

Fax: 0273.387.5792

peternguyen1952@yahoo.com

7

GIÁO PHẬN PHAN THIẾT (1975)

 

 

422 Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết,

Bình Thuận.

0252.381.9560

Fax: 0252.381.9389

+Tôma Nguyễn Văn Trâm (GQ)

0252.381.5947 –

tgm_phanthiet@yahoo.com (VP)

 

8

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG (1965)

 

 

444 CMT8, Tx. Thủ Dầu Một, Bình Dương

0274.382.2860

Fax: 0274.382.1266

tgmphucuong@gmail.com

+Giuse Nguyễn Tấn Tước

josephtuoc@gmail.com

+Phêrô Trần Đình Tứ (Hưu)

0274.382.1714 ptrandinhtu@gmail.com

9

GIÁO PHẬN VĨNH LONG (1938)

 

 

103, đường 3/2, TP. Vĩnh Long,

Vĩnh Long

0270.382.4016

tgmvinhlong@gmail.com

+Phêrô Huỳnh Văn Hai

0902315212

haihien54@gmail.com

tgmvinhlong@gmail.com (VP)

 

10

GIÁO PHẬN XUÂN LỘC (1965)

 

 

Y 70 Hùng Vương, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai.

0251.387.7256

Fax: 0251.387.1080

vptgmxl@gmail.com

+Giuse Đinh Đức Đạo

0251.378.5603- 01216518498

 dinhjosephdao@gmail.com

+Gioan Đỗ Văn Ngân

dovannganxl@gmail.com

+Đaminh Nguyễn Chu Trinh

gm.xuanloc@gmail.com

 

 

 


 

CÁC ĐẠI CHỦNG VIỆN