CÁC MẪU ĐƠN HÔN PHỐI - TIẾNG ANH

MẪU ĐƠN TIẾNG ANH

 

Giáo phận (Diocese): ……………

Giáo hạt (Deanery):  …………                               

Giáo xứ (Parish): ……………….      

 

CHỨNG CHỈ BÍ TÍCH

SACRAMENT TESTIMONY

 

 

                     Kính gửi:     Cha quản xứ:........................................................................................

                                           To Rev. vicar of        

                                           Giáo phận: ............................................................................................

                                           Diocese

Tôi, linh mục: .................................................................................................................................

I, undersigned

Đang phụ trách giáo xứ: ...................................................................................................................................................

Vicar of Parish

Chứng nhận (Tên thánh, họ và tên): .........................................................................................

Testify (Christian name and full name)

Sinh ngày……………… tháng…………. năm……………………...

Date of birth (day/month/year)

Con ông:     ......................................................................................................................................   

Father...............................................................................................................................................

Và bà: ...............................................................................................................................................

Mother

Đã chịu phép Rửa tội ngày……….. tháng………. năm……………...

Date of Baptism (day/month/yaer)    

Tại: ...................................................................................................................................................

Place of Baptism

Do: ....................................................................................................................................................

By

Người đỡ đầu: ................................................................................................................................

God parent        

Sổ Rửa tội số:  ................................................................................................................................

Registered Nº

Đã chịu phép Thêm sức ngày……… tháng……….. năm…………..

Date of Confirmation (day/month/year)          

Tại: ...................................................................................................................................................

Place of Confirmation

Do: ....................................................................................................................................................

By

Người đỡ đầu:  ...............................................................................................................................

God parent        

Sổ Thêm sức số:  ...........................................................................................................................

Registered Nº

Nay cấp giấy chứng chỉ này để: ..................................................................................................

This sacrament testimony is used for

 

Giáo xứ ………………………., ngày …….…. tháng ………. năm …….

                          Parish,                                 date             month            year

 

Linh mục phụ trách

Vicar

 

 

 

 

 


Giáo phận (Diocese): ……………

Giáo hạt (Deanery):  …………                               

Giáo xứ (Parish): ……………….      

 

GIẤY GIỚI THIỆU HÔN NHÂN

MATRIMONY INTRODUCTION

 

Kính gửi:     Cha quản xứ:..............................................................................................................

                     To Rev. vicar of        

                     Giáo phận: .................................................................................................................

                        Diocese

 

Tôi, linh mục: ............................................................................................................................................................................

I, undersigned

Đang phụ trách xứ: .......................................................................................................................

Vicar of parish

Xin giới thiệu:

Introduce

Anh /chị: .........................................................................................................................................

(Christian name and full name)

Con ông: ..........................................................................................................................................

Father

Và bà: ...............................................................................................................................................  

Mother

Sinh ngày: .......................................................................................................................................    

Date of birth (day/month/year)...................................................................................................................................

Tại:....................................................................................................................................................

Place of birth          

Rửa tội ngày: ..................................................................................................................................

Date of Baptism (day/month/year)

Tại: ...................................................................................................................................................

Place of Baptism        

Thêm sức ngày: .............................................................................................................................

Date of Confirmation

Tại: ...................................................................................................................................................

Place of Confirmation

Hiện cư ngụ tại xứ: .......................................................................................................................

Present parish

Thuộc Giáo phận Long Xuyên.

Long Xuyên Diocese

Anh/chị hiện đang trong tình trạng thong dong, và muốn kết hôn theo phép đạo

He /she is still single and in the free state, and wants to get married canonically

Với chị/anh: ...................................................................................................................................

With

Thuộc xứ do Cha phụ trách

Your parishioner.

Kính xin Cha thương giúp đỡ anh/chị tiến hành các thủ tục hôn nhân theo luật định. Chân thành cám ơn Cha.

You’d be kindly asked to help him (her)processing the necessary steps of matrimony, according to the Canon Law. Thanks.

 

Giáo xứ ……………………………….., ngày ….… tháng ….... năm …..

                          Parish,                                        date           month          year

Linh mục phụ trách

Vicar


Giáo phận (Diocese): ……………

Giáo hạt (Deanery):  …………                               

Giáo xứ (Parish): ……………….      

                

GIẤY XIN ĐIỀU TRA VÀ RAO HÔN PHỐI

MATRIMONY ANNOUNCEMENT AND INQUIRY

 

                   Kính gửi:     Cha Quản xứ :.........................................................................................

                                        To Rev. vicar of

                                        Giáo phận: ..............................................................................................

                                        Diocese

Có: ....................................................................................................................................................                 

Name (Christian name and full name)    

Ngày sinh: .......................................................................................................................................

Date of birthday (day/ month/ year)

Con ông: ..........................................................................................................................................

Father  

Và bà: ...............................................................................................................................................

Mother

Nguyên quán xứ: ...........................................................................................................................               

Native parish  

Giáo phận: ......................................................................................................................................

Diocese

Hiện đang ở: ...................................................................................................................................             

Present address                                                                    

Trước đã ở xứ: ...............................................................................................................................              

Previous parish

Giáo phận: ......................................................................................................................................

Diocese

Xin kết hôn với: .............................................................................................................................               

Conjugal partner    

Ngày sinh……….. tháng…………….. năm………………………...

Date of birthday (day/ month/ year)

Con ông: ..........................................................................................................................................              

Father 

Và bà: ...............................................................................................................................................

Mother

Nguyên quán xứ:............................................................................................................................          

Native parish  

Giáo phận: ......................................................................................................................................

Diocese

Hiện đang ở: ...................................................................................................................................

Present address                                                                    

Trước đã ở xứ: ...............................................................................................................................

Previous parish    

Giáo phận: ......................................................................................................................................

Diocese

             Xin Cha vui lòng điều tra và rao theo luật Giáo Hội, sau đó gửi lại cho chúng con kết quả. Xin chân thành cám ơn Cha.

            You’d be kindly invited to make the announcement and inquiry according to the Canon Law at your parish, and then reply us the results. Thanks.

 

Giáo xứ ………………., ngày ….… tháng …........ năm ……………

                               Parish,                  date             month          year

Linh mục phụ trách

Vicar

 


Giáo phận (Diocese): ……………

Giáo hạt (Deanery):  …………                               

Giáo xứ (Parish): ……………….      

 

KẾT QUẢ RAO HÔN PHỐI

REPLY OF THE MATRIMONY ANNOUNCEMENT AND INQUIRY

 

 Kính gửi: Cha Quản xứ :...............................................................................................................

                   To Rev. vicar of

                   Giáo phận: ...................................................................................................................

                   Diocese

Tôi, linh mục:..................................................................................................................................      

I, undersigned                                  

Phụ trách xứ: .................................................................................................................................

Vicar of

Nhận thực đã điều tra và rao ba lần vào các ngày:

Have made three of matrimonial announcement on

1 …………………………………………………

Day/ month/ year

2 …………………………………………………

Day/ month/ year

3 …………………………………………………

Day/ month/ year

Hết hạn không thấy ai thưa ngăn trở gì.

There is no serious matter replying

 

 

                    Giáo xứ, …………., ngày …… tháng …… năm ………….

                     Parish,                date         month          year

                                               Linh mục phụ trách

Vicar


Giáo phận (Diocese): ……………

Giáo hạt (Deanery):  …………                               

Giáo xứ (Parish): ……………….      

 

 

CHỨNG THƯ HÔN NHÂN

MATRIMONY CERTIFICATION

 

Trích sổ Hôn phối  số: ...............................

Registered Nº

Giáo xứ (parish): ....................................................................

 

                   Kính gửi:     Cha Quản xứ :.........................................................................................

                                        To Rev. vicar of

                                        Giáo phận: ..............................................................................................

                                        Diocese

 

Tại nhà thờ:………………………, ngày……………….tháng…………………….. năm……..……..

At the church of                         day                       month                           year  

Linh mục: ........................................................................................................................................

Rev.

 

ĐÃ CHỨNG HÔN CHO

ASSISTED AT THE MATRIMONY CEREMONY OF

 

 

NAM: ................................................................................................................................................

GROOM............................................................................................................................................................................................             ...............................................................................................................................................................................................................            

Sinh ngày………….. tháng………….. năm…………………….

Date of birth (day/month/year).........................................................................................................................            

Con ông:....................................................................................................................................

Father.....................................................................................................................................................................................             .....................................................................................................................................................................................................             .....................................................................................................................................................................................................

Và bà:.........................................................................................................................................

Mother....................................................................................................................................................................................             .....................................................................................................................................................................................................             .....................................................................................................................................................................................................

Hiện đang ở giáo xứ:..............................................................................................................

Parish......................................................................................................................................................................................             .....................................................................................................................................................................................................             .....................................................................................................................................................................................................

Giáo phận :...............................................................................................................................

Diocese...................................................................................................................................................................................             .....................................................................................................................................................................................................            

NỮ: ...................................................................................................................................................

BRIDGROOM

Sinh ngày………….. tháng………….. năm…………………….

Date of birth (day/month/year)

Con ông: ...................................................................................................................................

Father

Và bà: ........................................................................................................................................

Mother

Hiện đang ở giáo xứ: .............................................................................................................

Parish

Giáo phận: ...............................................................................................................................

Diocese

Trước hai nhân chứng: 

Before two witnesses                

1. ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................                            

 

Giáo xứ ……………………., ngày ….… tháng ….... năm ……..

                          Parish,                            date          month       year

Linh mục phụ trách

Vicar

 

Bài viết liên quan:

CHỨNG CHỈ BÍ TÍCH TIẾNG ANH
Chứng thư hôn phối VIET - ENG
Lời Chúa mỗi ngày
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7
Thống kê Truy cập
Đang online: 92
Tất cả: 67,015,046